Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 15 - 19. studenoga 2020.Objavljeno: 19.11.20.

138. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 34. sjednici, održanoj 16. studenog 2020., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU

PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu («Službeni glasnik

Grada Dubrovnika», br.  16/19., 9/20. i 13/20 ),  u članku 26. stavak 4. mijenja se i glasi:

Postotak zaduženja Grada Dubrovnika manji je od Zakonom dopuštenoga i po zadnjem izračunu iznosi 13,68%.

 

Članak 2.

 

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

Grad Dubrovnik će dati jamstvo za ispunjenje obveza dioničkom društvu u većinskom vlasništvu u visini vlasničkog udjela, odnosno 88,18.% na kreditno zaduženje u iznosu  od 15.000.000 kuna.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u  "Službenom glasniku Grada Dubrovnika"                                                                                                   

 

KLASA: 400-06/19-02/01

URBROJ: 2117/01-09-20-84

Dubrovnik, 16. studenog 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------