Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 15 - 19. studenoga 2020.Objavljeno: 19.11.20.

136. Proračun Grada Dubrovnika za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Na temelju članka 6. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), razmotrivši Prijedlog  Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. i Projekcije za 2022. i 2023., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 34. sjednici, održanoj 16. studenog 2020., donijelo je

 

 

PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2021. GODINU

 I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

 

 I. OPĆI DIO 

 

II. POSEBNI DIO