Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

91. Pravilnik o dopuni Pravilnika o subvencioniranju cijene cestarina autoceste A1 i A6 za I. skupinu vozila

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15- pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11.,14/12., 5/13., 6/13. - pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31.sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

 

 

P R A V I L N I K

o dopuni Pravilnika o subvencioniranju cijene cestarina autoceste A1 i A6

za I. skupinu vozila

 

 

Članak 1.

 

U  Pravilniku o subvencioniranju cijene cestarina autoceste A1 i A6 za I. skupinu vozila („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 1/14. i 10/14.), dodaje se članak 4.a koji glasi:

 

„Obustavlja se primjena odredbi ovog Pravilnika dok se ne stvore financijski uvjeti za primjenu istog, a zbog novonastale financijske situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19.“

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 340-01/20-01/39

URBROJ: 2117/01-09-20-03

Dubrovnik, 27. srpnja 2020.

                                                                       

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------