Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik 9 - 28. srpnjaObjavljeno: 28.07.20.

90. Pravilnik o dopuni Pravilnika o subvencioniranju cijene zrakoplovnih karata na relaciji Dubrovnik-Zagreb i obratno

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15- pročišćeni tekst) i  članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11.,14/12., 5/13., 6/13. - pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

 

 

P R A V I L N I K

o dopuni Pravilnika o subvencioniranju cijene zrakoplovnih karata

na relaciji Dubrovnik-Zagreb i obratno

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o subvencioniranju cijene zrakoplovnih karata na relaciji Dubrovnik-Zagreb i obratno (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 2/13., 5/14. i 12/16) dodaje se članak 4.a koji glasi:

 

 „Obustavlja se primjena odredbi ovog Pravilnika dok se ne stvore financijski uvjeti za primjenu istog, a zbog novonastale financijske situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19.“

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 343-01/20-01/01

URBROJ: 2117/01-09-20-03

Dubrovnik, 27. srpnja 2020.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

-------------------------------------------