Odsjek za komunalno redarstvo

 

Voditelj odsjeka: Hrvoje Seko
Tel: 020/640-600
E-mail: hseko@dubrovnik.hr

Komunalni redari:
Tel:   020 / 640 601
Mob: 099 388 2729

Radno vrijeme:

 • 08:00 - 22:00 
 • 07:00 - 02:00 (iznimno u periodu od 1. lipnja do 31. listopada)


Održavanje komunalnog reda na području Grada Dubrovnika


Na temelju članka 16. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine“, broj 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09. i 79/09.), članka 2. točke 1. i 2. Prekršajnog zakona ("Narodne novine“, broj 107/07.) i članka 33. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 11. studenoga 2009., donijelo je Odluku o komunalnom redu Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 10/09.) kojom se  propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje te kaznene odredbe, u cilju uređivanja naselja, održavanja čistoće, čuvanja i korištenja javnih površina, sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja sakupljenog komunalnog otpada, uklanjanja snijega i leda, te uklanjanja protupravno postavljenih predmeta, držanja životinja, zaštite od buke na području Grada Dubrovnika.

NADLEŽNOST I OVLASTI KOMUNALNOG REDARSTVA

Poslove komunalnog redarstva je u nadležnosti Upravnog odjela za promet i komunalne poslove Grada Dubrovnika - Odsjek za komunalno redarstvo.
Odlukom o komunalnom redu Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 10/09.) propisano je uređenje naselja, održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i zbrinjavanje sakupljenog komunalnog otpada, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, držanje životinja, zaštita od buke na području Grada Dubrovnika.
Komunalni redari Grada Dubrovnika nadziru provedbu Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 10/09.), Odluke o uvjetima i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama kao i ostalih Odluka Grada Dubrovnika kojima se takav nadzor propisuje, a sve sukladno ovlastima danim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Prekršajnim Zakonom.
Odlukom o komunalnom redu Grada Dubrovnika, tajnicima gradskih kotara i mjesnih odbora date su ovlasti komunalnih redara za vrijeme obavljanja službe na terenu.

Komunalni redari Grada Dubrovnika nadziru:

 • Uređenje naselja
  • Jesu li ulice, trgovi i zgrade pravilno označeni natpisnim pločama, odnosno kućnim brojevima (čl. 4. i 5. Odluke o komunalnom redu).
  • Jesu li vanjski dijelovi zgrada uređeni i održavaju li se sukladno Odluci o komunalnom redu (članak 6. -12.).
  • Uređuju li se i održavaju zelene površine, dvorišta i ograde sukladno Odluci o komunalnom redu (članak 13. -19.).
  • Reklamiranje i javno oglašavanje je li sukladno Odluci o komunalnom redu (članak 20. - 28.) i posebnim propisima.
  • Jesu li prigodom skupova i priredbi kao i u dane državnih blagdana istaknute zastave i ukrasna obilježja, sukladno Odluci o komunalnom redu (Članak 29. - 33.).
  • Izloge, izložbene ormariće, zaštitne tende, suncobrane i slične objekte, sukladno Odluci o komunalnom redu (članak 34. - 37.).
  • Orijentacijske planove, javne satove, telefonske govornice, objekte javne rasvjete i slične objekte, sukladno Odluci o komunalnom redu (članak 38. - 46.) - uređenost, funkcionalnost i ispravnost objekata iz prethodne dvije točke.
  • Jesu li zaštićene i čuvane javne prometne površine, površine za šport, dječja igrališta, izletišta, autobusne postaje, stajališta i parkirališta, sukladno Odluci o komunalnom redu (članak 47. - 56.).
  • Red kod gradnje, ukrcaj i iskrcaj robe i materijala, sukladno Odluci o komunalnom redu (članak 57. - 61.).
  • Prometovanje unutar pješačkih zona, sukladno Odluci o komunalnom redu (članak 65. - 69.).
  • Koriste li se javne površine sukladno Odluci o zakupu javnih površina i drugim posebnim propisima, sukladno Odluci o komunalnom redu (članak 70. - 73.).
  • Održavanje javne čistoće i zbrinjavanje komunalnog otpada, sukladno Odluci o komunalnom redu (članci 74. - 108.):
  • Održavanje čistoće javno-prometnih i drugih javnih površina
  • Odlaganje zemlje i otpadnog građevinskog materijala
  • Držanje životinja na užem području Grada Dubrovnika, sukladno Odluci o komunalnom redu (članak 109. i 110.).
  • Nadziru uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, sukladno Odluci o komunalnom redu (članak 113. i 114.).
  • Uklanjanje snijega i leda, sukladno Odluci o komunalnom redu (članak 115. i 120.).
    

OVLAŠTENJA KOMUNALNOG REDARA:

 • Rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda.
 • Naplaćivanje novčanih kazni na mjestu počinjenja prekršaja, ako je riječ o prekršaju za koji je propisana novčana kazna do 1.000,00 kuna za fizičku i odgovornu osobu u pravnoj osobi, te do 10.000,00 kuna za pravnu osobu.
 • Izdavati obvezne prekršajne naloge, sukladno Odluci o komunalnom redu (članak 239. Prekršajnog zakona).
 • Predložiti pokretanje prekršajnog postupka.
 • Usmenim nalogom narediti pravnim i fizičkim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda.
   

KAZNENE ODREDBE

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

 • Ako bez odobrenja vrši iskope ili druge bučne građevinske radove u razdoblju od 1.lipnja do 15. listopada (članak 8., odnosno 112. Odluke o komunalnom redu Grada Dubrovnika).
 • Ako ispisuje poruke, crta, ili na drugi način prlja ili nagrđuje pročelja zgrada, objekte ili uređaje komunalne infrastrukture, a posebno spomenike kulture (članak 9).
 • Ako postavlja rashladne, ili druge uređaje na pročelja ili krovove zgrada bez valjanog odobrenja (članak 10.).
 • Ako na zgradu ili zemljište u privatnom vlasništvu postavlja reklame bez odobrenja Grada Dubrovnika ( članak 21.).
 • Ako koristi javne površine protivno propisima iz članka 25.
 • Ako neovlašteno javno oglašava ili lijepi plakate na oglasna mjesta ili to ,u njegovo ime neovlašteno obavlja treća osoba ( članak 27.).
 • Ako postupa suprotno članku 28. Odluke o komunalnom redu.
 • Ako postavi tendu bez valjanog odobrenja, suprotno odobrenju ili je koristi u reklamne svrhe (članak 34.).
 • Ako povjerenu javnu rasvjetu ne održava uredno i u stanju funkcionalne osposobljenosti (članak 42.).
 • Ako oštećuje ili uništava stupove javne rasvjete, rasvjetna tijela, otvore na elektropostrojenjima ili na istima vrši oglašavanje bez odobrenja (članci 44. i 45.).
 • Ako oštećuje javnu površinu, objekte i uređaje koji su njen sastavni dio odnosno postupa suprotno odredbama članka 47., odnosno članka 53.
 • Ako prodaje, nudi na prodaju ili izlaže prodaji poljoprivredne, prehrambene ili druge proizvode izvan prostora tržnice (članak 64.).
 • Ako prometuje ili dozvoli da se njegovim vozilom prometuje pješačkim zonama bez odobrenja Grada Dubrovnika, odnosno ako postupa suprotno odredbama članka 68.
 • Ako se korisnik usluge ne pridržava odredbi članka 96. i 97.
 • Ako zemlju, kamen ili drugi građevni materijal odlaže izvan propisanog odlagališta (članak 107. stavak 2.).
 • Ako u Povijesnoj jezgri Grada , pojačivačima zvuka ,proizvodi i emitira zvuk koji se čuje izvan prostora u kojem je proizveden ili emitiran.(članak 111.).
 • Ako u razdoblju od 1.lipnja do 15.listopada postupa suprotno odredbi čl.112.
 • Ako na javnoj površini protupravno postavi ili ostavi predmete, odnosno, ako postupa suprotno članku 113.
 • Ako postupa suprotno odredbama članka 114.
 • Ako postupa suprotno odredbama članaka 115. do 120.
 • Ako onemogućuje ili ometa rad komunalnog redara.(članak 122).

Za navedene prekršaje za koje je predviđena novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kn, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 kn.

Za navedene prekršaje za koje je predviđena novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kn, kaznit će se i fizička osoba-obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 kn.

Za navedene prekršaje za koje je predviđena novčana kazna u iznosu od 10.000,00 kn, kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 kn.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

 • Ako uklanja ili oštećuje natpisne ploče ulica, trgova i kućnih brojeva, te ako vlasnik ne postavi pločicu s kućnim brojem. (članak 5.).
 • Ako vanjske dijelove zgrade ne drži uredno, ispravno i čisto ili njenim korištenjem onemogućuje ili otežava korištenje javnih površina, komunalnih objekata i uređaja (članak 6. ).
 • Ako prozorske zaslone na zgradama (persijane, škure i sl.), prozorske okvire, ulazna kućna vrata i ostale vidljive otvore unutar Povijesne jezgre Grada ne oliči bojom koju je odredila Uprava za zaštitu kulturne i prirodne baštine iz Dubrovnika. (članak 7.).
 • Ako osvjetljava pročelje zgrade bez valjanog odobrenja. (članak 12.).
 • Ako ne održava zelenilo ili pripadajući okoliš zgrade(članak 15. i 17.).
 • Ako uništava ili oštećuje zelene površine ili zelenilo radnjama iz članka 18.
 • Ako zanemaruje hortikulturno održavanje odnosno postupa protivno odredbama članka 19.
 • Ako ne održava uredno povjerena oglasna mjesta(članak 23.).
 • Ako ne održava čistim i urednim postavljene reklame ili reklamne naprave (članak 26.).
 • Ako tendu ili izlog ne održava čistim i urednim. (članak 35.i 36.).
 • Ako postupa protivno odredbama članka 37.
 • Ako ne održava postavljene orijentacijske planove, javne satove, telefonske govornice, poštanske kutije, javne fontane, klupe za odmor i slična mjesta. (članci
 • 38.- 41.).
 • Ako povjerenu javnu rasvjetu ne održava uredno i u stanju funkcionalne osposobljenosti.(članak 42.).
 • Ako ne postupa po Naputku o prigodnom blagdanskom ukrašavanju. (članak 46.).
 • Ako ne održava ulične otvore u ispravnom stanju, odnosno ne izvrši propisano ograđivanje i označavanje uličnih otvora. (članak 48. i 49.).
 • Ako postupa protivno odredbama članka 54. i čl. 55.
 • Ako postupa suprotno odredbi članka 56.
 • Ako za izvođenje građevinskih ili drugih radova koristi javnu površinu bez valjanog odobrenja, odnosno ako u Povijesnoj jezgri Grada i Kontaktnoj zoni Povijesne jezgre iskrcava ili ukrcava rasuti građevinski materijal, ogrjev ili otpad. (članak 57.).
 • Ako kod izvođenja radova , postupa suprotno odredbama članaka 58. i 59.
 • Ako utovarom ili istovarom roba ometa normalno odvijanje prometa, odnosno ugrožava sigurnost prolaznika. (članak 60.).
 • Ako postupa suprotno odredbi članka 61.
 • Ako ne koristi usluge javne komunalne službe. (članak 76.).
 • Ako odmah ne ukloni otpad poslije obrezivanje zelenila. (članak 78.).
 • Ako postupa suprotno člancima 79. i 80.
 • Ako davatelj usluge ,vozila, opremu i odlagališta ne drži u čistom i urednom stanju (članak 81.).
 • Ako poslije prometne nezgode ne ukloni sve tragove prometne nezgode. (članak 82.).
 • Ako ne održava čistoću javne površine kojom se služi. (članak 83.).
 • Ako ne čisti javnu površinu ispred poslovnog ili stambenog prostora. (članak 84.).
 • Ako postupa suprotno odredbama članka 85.
 • Ako ne održava javne zahode u skladu s ugovorom. (članak 86.).
 • Ako se davatelj usluge ne pridržava odredaba članka 90.
 • Ako postupa suprotno odredbama članka 91. i članka 94.
 • Ako se davatelj usluge ne pridržava odredbe članka 94. stavka 3.
 • Ako drži životinje suprotno odredbama članka 109. i 110.
 • Ako izvodi ili emitira glazbu na javnoj površini bez odobrenja Grada Dubrovnika (članak 111.).
 • Ako se kreće bez odjeće ili dijela odjeće. (članak 65. stavak 2.).
 • Ako istakne zastavu RH ili ističe zastave protivno odredbama članaka 29. - 34.
 • Ako na drugi način ne poštuje ostale odredbe Odluke o komunalnom redu.

Za navedene prekršaje za koje je predviđena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kn, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi, novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 kn.

Za navedene prekršaje za koje je predviđena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kn, kaznit će se i fizička osoba-obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 kn.

Za navedene prekršaje za koje je predviđena novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kn, kaznit će se i fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 2500,00 kn.

Za sve navedene prekršaje, kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, komunalni redar je ovlašten naplatiti odmah od počinitelja uz izdavanje potvrde, i to u slijedećim iznosima:

5.000,00 kn za pravnu osobu;
1.000,00 kn za odgovornu osobu u pravnoj osobi, fizičku osobu obrtnika ili fizičku osobu.
Nadzor i provedba komunalnog reda Grada Dubrovnika je u nadležnosti Upravnog odjela za promet i komunalne poslove Grada Dubrovnika - Odsjek za komunalno redarstvo, a osoba nadležna za Odsjek za komunalno redarstvo je:


Voditelj odsjeka: Hrvoje Seko
Tel: 020/640-600
E-mail: hseko@dubrovnik.hr