II. Izmjene i dopune Proračuna Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša za 2019. godinu

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je na 23. sjednici, održanoj 27. lipnja 2019. godine, donijelo II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu. Isti je objavljen u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, broj: 8, od 27. lipnja 2019. godine.

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu stupaju na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, odnosno 28. lipnja 2019. godine.

 

Na linkovima niže nalaze se Posebni dio Proračuna, Obrazloženje Proračuna te Plan razvojnih programa za 2019. - 2021., a sve vezano za Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša (razdjel 07):

 

POSEBNI DIO PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2019. - 2021.