Djelokrug rada Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša obavlja sljedeće poslove:

 • sudjelovanje u izradi nacrta akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja i zaštite okoliša; 
 • praćenje stanja u prostoru, priprema i izrada potrebnih izvješća; 
 • priprema i izrada godišnjeg izvješća o stanju u prostoru; 
 • pokretanje postupka, usklađivanje izrade i provođenje postupka u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradu novih dokumenata o prostornom uređenju sukladno zakonu; 
 • pokretanje postupka, usklađivanje izrade i provođenje postupka u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradu novih dokumenata zaštite okoliša i gospodarenja otpadom sukladno zakonu;
 • uvođenje i održavanje informatičke baze podataka (GIS) Grada; 
 • osiguravanje uvjeta za izradbu i provedbu programa zaštite okoliša; 
 • praćenje stanja u okolišu i mjerenje emisija kada je to gradska obveza; 
 • sudjelovanje u provedbi programa održavanja i unapređenja posebno zaštićenih dijelova prirode na području Grada; 
 • čuvanje dokumentacije o prostornom uređenju i zaštiti okoliša koja je u vlasništvu Grada; 
 • sudjelovanje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima kojima je svrha rješavanje pitanja iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša; 
 • suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka; 
 • druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.