Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 12. - 5. studenog 2019Objavljeno: 05.11.19.

130. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu

 

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 24. sjednici, održanoj 23. rujna 2019., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU

PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019.  godinu  («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», br. 25 /18, 1/19, 3/19. i 8/19 ),  u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za 2019.  godinu  ne  smiju biti veći od  821.522.000 kuna.

 

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu dan nakon  objave u  "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

                                                                                       

 

KLASA: 400-06/18-02/01 

URBROJ: 2117/01-09-19-113

Dubrovnik, 4. studenoga 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------