Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 9 - 2. kolovoza 2019.Objavljeno: 02.08.19.

100.Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 96/18.), na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu, Upravnog odjela za promet i Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, a nakon savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom sukladno članku 150., a u svezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14 i 127/17.), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU

GRADSKE UPRAVE

 

 

 

Članak 1.

 

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Dubrovnika („Službeni glasnik“ Grada Dubrovnika broj 21/17., 1/18., 4/18., 8/2018., 12/2018., 13/18. , 14/18. , 21/18., 8/19.) mijenja se na način:

 

U članku 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, kod radnog mjesta 1.30.2. savjetnik I, kod naziv unutarnje ustrojstvene jedinice upisuje se Odsjek za opće poslove i kod radnog mjesta 1.45.1. viši referent I kod potrebno stručno znanje briše se gimnazija.

 

U čl. 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu, Odsjeku za računovodstvo i proračun, kod radnog mjesta 3.9. referent-računovodstveni referent kod potrebno stručno znanje iza riječi ekonomske upisuje se matematičke i u Odsjeku za gradske poreze i naplatu kod radnog mjesta 3.14. referent-računovodstveni referent kod potrebno stručno znanje iza riječi pravne upisuje se matematičke, turističke

.

U čl. 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za promet kod radnog mjesta 6.16. viši referent I kod potrebno stručno znanje briše se „ili gimnazija“.

 

U čl. 23. u sistematizaciji radnih mjesta Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, kod radnog mjesta 11.40. Voditelj Odsjeka,  kod potrebno stručno znanje iza riječi ispit dodaje se organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje odsjekom .

 

Nastavno u tekstu je tabelarni prikaz izmjene sistematizacije radnih mjesta Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu, Upravnog odjela za promet i Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu.

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se u Službenom glasniku Grada Dubrovnika i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se i na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

 

KLASA: 023-05/18-01/01

URBROJ: 2117/01-01-19-76

Dubrovnik, 02. kolovoza 2019.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------