Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 9 - 2. kolovoza 2019.Objavljeno: 02.08.19.

99. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Dubrovnika za 2019. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 96/18.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika («Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. i 9/15.), te sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 25/18.), Gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U SLUŽBU U UPRAVNA TIJELA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU

 

 

Točka 1.

 

U Planu prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2019. godinu KLASA: 112-01/18-01/12,  URBROJ: 2117/01-01-19-13, u članku 4. dodaje se sljedeće:

 

      1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, na radno mjesto viši stručni suradnik II u Upravni odjel za poslove gradonačelnika

      1 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, na radno mjesto viši stručni suradnik III u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, Odsjek za računovodstvo i proračun

      2 službenik/ca magistar struke ili stručni specijalist pravne, ekonomske, prometne ili tehničke struke, na radno mjesto viši savjetnik I- komunalni redar I u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Odsjek za komunalno redarstvo

      1 službenik/ca prvostupnik struke ili stručni prvostupnik pravne, ekonomske, pedagoške, tehničke ili prometne struke na radno mjesto viši referent II- komunalni redar u Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Odsjek za komunalno redarstvo

 

U članku 5. dodaje se sljedeće:

 

      1 vježbenik/ca magistar struke ili stručni specijalist međunarodnih odnosa i diplomacije, pravne ili ekonomske struke, na radno mjesto viši stručni suradnik I u Upravni odjel za poslove gradonačelnika

 

 

Točka 2.

 

Ove izmjene i dopune Plana prijma objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

 

Točka 3.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA:112-01/18-01/12

URBROJ:2117/01-01-19-26

Dubrovnik, 05. srpnja 2019.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------