Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 9 - 2. kolovoza 2019.Objavljeno: 02.08.19.

97. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Urbanističkog plana uređenja Koločep na okoliš

 

Na temelju članka 64.  stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine", broj 3/17)  i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13.-pročišćen tekst, 9/15 i 12/15-Odluka Ministarstva uprave RH), Gradonačelnik Grada Dubrovnika dana   8. srpnja 2019. donosi

 

 

O D L U K U

kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja

Urbanističkog plana uređenja Koločep na okoliš

 

 

 

I.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje  i zaštitu okoliša proveo je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Koločep (u daljnjem tekstu UPU Koločep), sukladno  Odluci o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU Koločep, (KLASA: 351-01/18-01/70, URBROJ:2117/01-01-19-04, od 15. siječnja  2019).

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno da predmetni Plan neće imati vjerovatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

 

 

II.

 

Razlozi za donošenje UPU-a Koločep, ciljevi, programska polazišta te obuhvat plana utvrđeni su u Nacrtu odluke o izradi UPU-a Koločep.

 

U članku 4. Nacrta odluke o izradi UPU-a Koločep navedeni su sljedeći razlozi za donošenje Plana:

   obveza iz PPU-a Grada Dubrovnika kojim su definirane granice obuhvata,

   inicijativa za izradu Plana pokrenuta od strane vlasnika zemljišta unutar obuhvata UPU-a 1.36 Koločep – Gornje Čelo,

   osiguranje preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, uvjetima korištenja i zaštitom prostora, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana,

   utvrđivanje uvjeta gradnje novih građevina sukladno smjernicama Krajobrazno-konzervatorske studije, a u odnosu na zaštitu otoka kao cjeline,

   poboljšanje infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i planskim rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima.

 

Ciljevi i programska polazišta dani su u člancima 8. i 9. Nacrta odluke o izradi UPU-a Koločep.

 

Ciljevi za izradu Plana:

Poštujući uvjete i smjernice Zakona i Odredbi za provođenje PPU-a Grada Dubrovnika te poštujući prirodne i kulturne vrijednosti, osnovni cilj Plana je svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te propisivanje uvjeta za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora.

Planom je potrebno stvoriti uvjete za unaprjeđenje kvalitete života u naseljima Donje Čelo i Gornje Čelo, a time i na cijelom otoku Koločepu. U tom cilju ključno je ostvariti i razvijati pojedinačne središnje funkcije u naselju kako bi se umanjio utjecaj prostorne izoliranosti otoka.

 

Uz turizam na otoku je potrebno poticati tradicionalne poljoprivredne djelatnosti koje bi osim povećanja turističke ponude, očuvale vrijedan kultivirani krajobraz.

 

Posebni ciljevi razvoja su:

        ostvarenje kvalitetne ulične mreže naselja,

        osiguranje slobodnog pristupa obali i prolaza uz obalu,

        podređivanje gospodarskih sadržaja zahtjevima očuvanja okoliša te kulturno-povijesnih i tradicijskih vrijednosti,

        poticanje održivih poljoprivrednih djelatnosti,

        trajno čuvanje biološke raznolikosti te ekološke stabilnosti racionalnim korištenjem prirodnih dobara u cilju zaštite obale i podmorja,

        poboljšanje komunalne infrastukture te izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

 

Programska polazišta:

 

Plan bi trebao obuhvatiti zatečene elemente i pretpostavljene nove sadržaje te uspostaviti nove kvalitete prostornih odnosa prema slijedećim principima:

   ostvariti jasan koncept te omogućiti njegovu provedbu u daljnim fazama izrade projektne dokumentacije sa definiranim planskim smjernicama,

   suvremeno, atraktivno i kvalitativno oblikovanje građevina i neizgrađenih dijelova građevnih čestica, kako bi se postigli oblikovno primjereni objekti uklopljeni u kulturno-povijesnu cjelinu naselja,

   maksimalno sačuvati i zaštititi krajobrazne vrijednosti osobito vrijednog prostora,

   osigurati sve preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

 

Sukladno Zakonu i posebnim propisima, Odredbama za provođenje PPU-a Grada Dubrovnika, zahtjevima javnopravnih tijela te smjernicama koje su sastavni dio Krajobrazno-konzervatorske studije Plan bi također trebao:

   utvrditi prostorne i ostale uvjete potrebne za gradnju i rekonstrukciju građevina te način priključenja planiranih građevina na prometnu i komunalnu infrastrukturu,

   utvrditi prostorne i ostale uvjete uređenja i razvoja zona športsko rekreacijskih namjena,

   ispitati prostorne mogućnosti i definirati kapacitet planirane luke nautičkog turizma - sidrišta u uvali Donje Čelo,

   odrediti lokaciju za planirani interventni helidrom,

   utvrditi prostorne i ostale uvjete uređenja javnih površina kao što su javne zelene površine, uređene plaže, obalni dio i pješačke staze,

   utvrditi prostorne i ostale uvjete uređenja zaštitnih zelenih, pejzažnih i kultiviranih površina.

 

 

III.

 

U cilju utvrđivanja vjerovatno značajnog utjecaja na okoliš Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša zatražio je mišljenja tijela određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke. Zaprimljena su slijedeća mišljenja:

 

      Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku (KLASA:612-08/19-10/046, URBROJ:532-04-02-17/8-19-2, zaprimljeno 7. ožujka 2017.)   smatra da s gledišta kulturne baštine, ima potrebe za izradom Strateške procjene utjecaja na okoliš za UPU Koločep s obzirom na velik broj evidentiranih i zaštićenih kulturnih dobara u obuhvatu i kontaktnom prostoru planiranog urbanističkog plana.

      Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana (KLASA:351-03/19-01/0000027, URBROJ:374-24-1-19-2, zaprimljeno 11. ožujka 2019.) su mišljenja  kako prilikom izrade predmetnog plana s gledišta vodnog gospodarstva ne treba provesti poseban postupak strateške procjeneutjecaja na okoliš uz poštivanje propisanih smjernica kao i do sada prihvaćenih rješenja za korištenje i zaštitu voda prema važećem PPU Grada Dubrovnika.

      Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Dubrovačko-neretvanske županije, Služba upravnih i inspekcijskih poslova (BROJ:511-03-06/4-3/2-18, zaprimljeno 21. ožujka 2019.) daje mjere zaštite od požara te popis propisa koje je potrebno poštivati prilikom izrade UPU-a.        

      Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode (KLASA:612-07/19-58/10, URBROJ:517-05-2-3-19-2, zaprimljeno 26. ožujka 2019.) prosljeđuje zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU-a Koločep nadležnom upravnom tijelu u županiji.

      Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (KLASA:351-02/19-01/01, URBROJ:2117/1-17-19-02, zaprimljeno 5. lipnja 2019.-izvan roka) daje mišljenje da za predmetni Plan nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

      Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša (KLASA:351-01/19-01/04, URBROJ:2117/1-09/2-19-10, zaprimljeno 14. lipnja 2019.) daje mišljenje da za UPU Koločep nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš obzirom na provedenu stratešku procjenu utjecaja na okoliš na razini Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, s kojom Plan mora biti u skladu, a kojom su se procjenili mogući značajni utjecaji planiranih zahvata na okoliš, kao što su luke nautičkog turizma, planirane ugostiteljsko-turističke zone, kao i s obzirom na provedeni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za rekonstrukciju luke otvorene za javni promet, uzevši u obzir kriterije za utvrđivanje vjerovatno značajnog utjecaja Plana na okoliš te činjenicu da će se za pojedinačne zahvate iz priloga Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš provesti postupci procjene, odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. 

      Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša (KLASA:612-07/19-01/04, URBROJ:2117/1-09/2-19-09, zaprimljeno 14. lipnja 2019.) daje mišljenje da je UPU Koločep prihvatljiv za ekološku mrežu.

 

 

IV.

 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Koločep, donesena je na temelju procjene mogućih značajnih utjecaja Plana na okoliš, kao i na temelju pribavljenih mišljenja.

 

Naime, područje obuhvata Plana obuhvaća površinu od približno 41,70 hektara (ha) te morski akvatorij uvale Donje Čelo i uvale Gornje čelo, površine od približno 19,3 hektara (ha), a nalazi se unutar područja ekološke mreže HR4000028 Elafiti. Za predmetni plan u sklopu strateške procjene utjecaja za okoliš, proveden je i postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti plana za ekološku mrežu koji je isključio značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je ishođeno mišljenje nadležnog upravnog tijela županij da je planirana izrada Urbanističkog plana uređenja Koločep prihvatljiva za ekološku mrežu.

 

Jednako tako, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije dao je mišljenje da za planiranu izradu UPU-a Koločep nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš naglašavajući da je na razini Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije provedena strateška procjena utjecaja na okoliš kojom su se procjenili mogući značajni utjecaji planiranih zahvata na okoliš, kao što su luke nautičkog turizma, planirane ugostiteljsko-turističke zone, te da je za rekonstrukciju luke otvorene za javni promet provedeni postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, kao i činjenicu da će se za pojedinačne zahvate iz priloga Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš provesti postupci procjene, odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.  Mišljenje da za UPU Koločep nije potrebo provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš dala je i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, kao Hrvatke vode Vodnogospodarski odjel za slivove južnog Jadrana.

Kao najosjetljivija sastavnica okoliša unutar obuhvata UPU-a Koločep izdvojen je velik broj evidentiranih i zaštićenih kulturnih dobara u obuhvatu i kontaktnom prostoru planiranog urbanističkog plana te je Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Dubrovniku, dalo mišljenje da bi obzirom na navedene vrijednosti trebalo provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš. Međutim, Nacrtom odluke je predviđena izrada Konzervatorsko-krajobrazne studije, koja je već u izradi. Na samu studiju Konzervatorski odjel u Dubrovniku će dati svoje očitovanje, a smjernice iste će se ugraditi u Plan. 

 

Obzirom je proveden postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti na ekološku mrežu kojom je isključen značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, a budući se u Plan planiraju ugraditi mjere zaštite okoliša i prirode iz važećeg plana višeg reda kao i smjernice Konzervatorsko-krajobrazne studije, uz poštivanje zahtjeva zaprimljenih za potrebe izrade Plana, koje je potrebno ugraditi u Plan, ne očekuju se značajni negativni utjecaji na sastavnice okoliša i bioraznolikost te Plan vjerovatno neće imati nepovoljan utjecaj na okoliš i prirodu.

Slijedom svega navedenog zaključeno je da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja Koločep.

 

 

V.

 

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša će sukladno čl. 160. Zakona o zaštiti okoliša i čl.5. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08 i 80/13) po donošenju ove Odluke o istoj informirati javnost putem mrežnih stranica Grada Dubrovnika.

 

 

VI.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA:351-01/18-01/70

URBROJ: 2117/01-01-19-19                                                                                  

Dubrovnik, 8. srpnja 2019.      

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------