Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 9 - 2. kolovoza 2019.Objavljeno: 02.08.19.

96. Dodatak ugovoru o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Orašac-Vrtovi sunca“

GRAD DUBROVNIK, Dubrovnik, Pred Dvorom 1, OIB: 21712494719 kojeg zastupa Gradonačelnik Mato Franković (u daljnjem tekstu: Nositelj)

 

i

 

Marko Rašić, Novačka 377, 10040 Zagreb,  OIB: 4598113063 (u daljnjem tekstu: Osiguravatelj sredstava),

 

sklopili su

 

 

 

D O D A T A K    U G O V O R U

o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Orašac-Vrtovi sunca“

 

 

 

Članak 1.

 

Ugovorne strane su suglasne i čine neprijepornim da su Nositelj i Osiguravatelj sredstava dana 23. rujna 2014. sklopili Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Orašac-Vrtovi sunca“ KLASA: 350-02/11-02/05 URBROJ: 2117/01-01-14-35 u ukupnom iznosu od 200.988,45 kn, odnosno 160.790,76 kn s PDV-om (u daljnjem tekstu: Ugovor).

 

 

Članak 2.

 

Ugovorne strane su suglasne i čine neprijepornim:

   da je izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Orašac-Vrtovi sunca“ (u daljnjem tekstu: Plan) zastala nakon faze izrade stručnog rješenja, a radi nedobivanja povratnog mišljenja od Hrvatskih cesta vezano za priključak na državnu cestu D8

   da su se u međuvremenu promijenile okolnosti na način da je izrađivač Plana, tvrtka IGH URBANIZAM d.o.o. promijenila naziv u URBANIZAM Dubrovnik d.o.o.

   da su redefinirani zahtjevi investitora

   da je donesena nova Odluka o izradi Plana (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj: 23/18)

   da je izrađivač Plana dostavio ponudu za dodatne radove koja je zaprimljena 28. studenog 2018. Broj: 2-44/18 Znak: ZR/SČ od 26. studenog 2018. u ukupnom netto iznosu od 34.209,24,00 kn

   da je Osiguravatelj sredstava dopisom od 15. svibnja 2019. dao suglasnost na sklapanje ovog Dodatka ugovoru

   da je Gradonačelnik zaključkom KLASA: 350-02/11-02/05 URBROJ: 2117/01-01-19-117 od 10. lipnja 2019. prihvatio ponudu Izrađivača plana te je sklopljen Dodatak ugovoru o izradi Plana KLASA: 350-02/11-02/05 URBROJ: 2117/01-01-19-118.

 

 

Članak 3.

 

Osiguravatelj sredstava se ovim Dodatkom ugovoru obvezuje financirati dodatne radove u netto iznosu od 34.209,24 kn što s PDV-om od 25% iznosi ukupno 42.761,55 kn.

 

      

Članak 4.

 

Ugovorne strane suglasno mijenjaju članak 6. Ugovora koji sada glasi:

„Osiguravatelj sredstava će snositi troškove izrade Plana u iznosu 195.000,00 kn, PDV iznosi 48.750,00 kn što ukupno iznosi 243.750,00 kn.“

 

                                                                   

Članak 5.

 

Sve ostale odredbe Ugovora ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovog Dodatka Ugovoru.

 

 

Članak 6.

 

Ovaj Dodatak Ugovoru zaključen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od toga 2 (dva) za Nositelja i 2 (dva) za Osiguravatelja sredstava.

 

                                                                    

Članak 7.

 

Ovaj Dodatak Ugovoru stupa na snagu danom potpisa svih ugovornih strana.

 

 

Nositelj:                                                                                                                               

Gradonačelnik:                                                                     

Mato Franković   

 

Osiguravatelj sredstava:                                                                            

Marko Rašić

 

                                                                                                         

KLASA:  350-02/11-02/05                                                

URBROJ: 2117/01-01-19-119                                                         

Dubrovnik, 26. lipnja 2019.                

                                                                                              

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------