Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 8 - 27. lipnja 2019.Objavljeno: 27.06.19.

86. Odluka o podjeli Dječjih vrtića Dubrovnik

Na temelju članaka 7., 12. i 13. a sukladno stavku 1. članka 69. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 7. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13)  i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 23. sjednici, održanoj 27. lipnja 2019., donijelo je 

   

 

O  D  L  U  K  U

O PODJELI DJEČJIH VRTIĆA DUBROVNIK

 

 

 

I.    TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Dječji vrtići Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku, Iva Vojnovića 34 ( u daljnjem tekstu: Dječji vrtići Dubrovnik), upisan u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) – 060082524 kod Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku, ima status javne ustanove koja obavlja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi obavlja kao javnu službu.

 

 

Članak 2.

 

Ovom odlukom o podjeli, javna ustanova Dječji vrtići Dubrovnik dijeli se na dvije javne ustanove (podjela s osnivanjem) i to na način da se osnivaju dvije javne ustanove . Prva ustanova koja se osniva je Dječji vrtić Pčelica sa sjedištem u Mokošici, adresa Bartola Kašića 25 (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić Pčelica), dok postojeća ustanova koja se dijeli, Dječji vrtići Dubrovnik nastavlja s obavljanjem djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.

 

 

Članak 3.

 

Dječji vrtić Pčelica imat će u svom sastavu sljedeće područne odjele:

      Pčelica, Bartola Kašića 25 (centralni objekt),

      Pčelica Opskrbni centar, Bartola Kašića 8,

      Pčelica Opskrbni centar Vita, Bartola Kašića 8,

      Pčelica Stara Mokošica, Uz Jadransku cestu 42,

      Pčelica Stara Mokošica, Uz Jadransku cestu 42A,

      Pčelica Stara Mokošica, Uz Jadransku cestu 48A,

      Pčelica Stara Mokošica, Put na more 11,

      Pčelica POS, Od izvora 70C,

      Pčelica Aster, Između dolaca 16,

      Pčelica Trsteno, Trsteno

      Pčelica Zaton, Obala S. Radića 65,

      Pčelica Gromača, Gromača,

      Pčelica Osojnik, Osojnik.

      Pčelica Šipan, otok Šipan

 

Dječji vrtići Dubrovnik dužni su iz svih svojih akata brisati navedene područne odjele predškolskog odgoja iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

 

 

Članak 4.

 

Osnivač Dječjeg vrtića Pčelica sa sjedištem u Mokošici je Grad Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, OIB:21712494719 ( u daljnjem tekstu: Osnivač).

 

Dječji vrtići iz stavka 1. ovoga članka pravne su osobe koje su samostalne u obavljanju propisane svoje djelatnosti i poslovanju sukladno Zakonu, propisima utemeljenim na Zakonu, ovoj Odluci, statutima dječjih vrtića, Statutu Grada Dubrovnika, stručnim normama i pravilima struke.

 

 

Članak 5.

 

Dječji vrtić Pčelica stječe svojstvo pravne osobe danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Dubrovniku.

 

Dječji vrtić Pčelica može prestati s radom pod uvjetima i na način utvrđen odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.

 

 

II.   DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 6.

 

Djelatnost Dječjeg vrtića Pčelica je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršenih godinu dana života do polaska u osnovnu školu.

 

 

Članak 7.

 

U Dječjem vrtiću Pčelica ostvaruju se:

      redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,

      programi za djecu rane i predškolske dobi sa teškoćama u razvoju,

      programi za redovitu djecu rane i predškolske dobi,

      programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina,

      program predškole,

      programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog , vjerskog i sportskog sadržaja.

 

Dječji vrtići mogu izvoditi i druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja, a sve sukladno zakonu te Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe.

 

 

III.  SREDSTVA  ZA RAD

 

Članak 8.

 

Diobenom bilancom utvrdit će se podjela nekretnina, pokretnina, financijskih sredstava te prava i obveza između Dječjih vrtića Dubrovnik te Dječjeg vrtića Pčelica, Mokošica.

 

Diobenu bilancu iz stavka 1. ovoga članka izradit će posebno povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik Grada Dubrovnika iz reda djelatnika Dječjih vrtića Dubrovnik i Osnivača, a u Povjerenstvo može imenovati i druge stručne osobe.

 

Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka ima osam članova.

 

Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka izradit će Diobenu bilancu najkasnije do početka rada Dječjeg vrtića Pčelica.

 

 

Članak 9.

 

Prostor za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića Pčelica osigurava se iz imovine Dječjih vrtića Dubrovnik, koja će s novoosnovanim dječjim vrtićem pripasti prema Diobenoj bilanci te ugovoru o korištenju sklopljenim s Osnivačem.

 

Sredstva za osnivanje te sredstva za rad i obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića Pčelica osigurat će se u skladu s utvrđenim kriterijima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, sudjelovanjem roditelja u cijeni programa, proračuna Osnivača te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

 

U slučaju da Dječji vrtić Pčelica u obavljanju djelatnosti ostvare višak prihoda, dužni su se njime koristiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Osnivača.

 

Osnivač osigurava broj odgojno – obrazovnih i ostalih radnika potrebnih za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića Pčelica.

 

 

IV. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

 

Članak 10.

 

Dječjim vrtićem Pčelica upravlja upravno vijeće.

 

Rad Upravnog vijeća pobliže se uređuje Statutom Dječjeg vrtića Pčelica sukladno ovoj Odluci i Zakonu.

 

Upravno vijeće ima pet članova:

      tri člana imenuje Osnivač iz reda javnih radnika,

      jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Dječjeg vrtića Pčelica,

      jedan član bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića Pčelica.

 

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

 

Upravno vijeće, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama obavlja ove poslove:

      odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina Dječjeg vrtića Pčelica pod uvjetima propisanim ovom Odlukom i Statutom Dječjeg vrtića Dubrovnik uz prethodnu suglasnost Osnivača,

      predlaže Osnivaču statusne promjene Dječjeg vrtića Pčelica,

      predlaže Osnivaču promjenu naziva Dječjeg vrtića Pčelica i područnih odjela,

      odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa, uz suglasnost Osnivača,

      odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja Dječjeg vrtića Pčelica, sukladno zakonu,

      obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića Pčelica

 

 

Članak 11.

 

Ravnatelj zastupa Dječji vrtić Pčelica te je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića Pčelica.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad Dječjeg vrtića Pčelica.

 

Djelokrug i način rada ravnatelja utvrđuje se Statutom Dječjeg vrtića Pčelica sukladno zakonu.

 

Za ravnatelja Dječjeg vrtića Pčelica može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

 

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelica sukladno Zakonu i Statutu.

 

Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač Dječjeg vrtića Pčelica na prijedlog Upravnog vijeća.

 

Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

 

Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj:

      predlaže kurikulum Dječjeg vrtića Pčelica,

      predlaže godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića te podnosi izvješće o njegovom ostvarenju,

      brine o provođenju odluka Upravnog vijeća, Odgojiteljskih vijeća i drugih tijela,

      obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Dječjeg vrtića Pčelica.

 

 

Članak 12.

 

Do izbora i imenovanja ravnatelja Dječjeg vrtića Pčelica sukladno zakonu i Statutu, privremenog ravnatelja imenuje Osnivač.

 

Privremeni ravnatelj ovlašten je za obavljanje radnji u vezi osnivanja i poslovanja Dječjeg vrtića Pčelica kao samostalne ustanove, a osobito:

      pribaviti potrebne dozvole za početak rada,

      donijeti privremeni statut uz prethodnu suglasnost Osnivača,

      podnijeti prijavu za upis u sudski registar,

      obaviti i druge radnje potrebne za početak rada Dječjeg vrtića Pčelica.

 

 

Članak 13.

 

Stručno tijelo Dječjeg vrtića Pčelica je Odgojiteljsko vijeće.

 

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Pčelica.

 

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju kurikuluma Dječjeg vrtića Pčelica i plana i programa rada kao njegovog sastavnog dijela, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene Zakonom i Statutom Dječjeg vrtića Pčelica.

 

Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuje Statutom Dječjeg vrtića Pčelica.

 

 

V.  RADNICI DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 14.

 

Na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rane i predškolske dobi u Dječjem vrtiću Pčelica radit će sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnici (pedagog, psiholog i stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila) te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica.

 

Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovog članka u Dječjem vrtiću Pčelica radit će i druge osobe koje će obavljati administrativno-tehničke i pomoćne poslove.

 

Odgojno-obrazovni radnici u Dječjem vrtiću Pčelica moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položeni ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

Članak 15.

 

Dječji vrtić Pčelica preuzet će radnike zaposlene u Dječjim vrtićima Dubrovnik zatečene na obavljanju poslova u područnim odjelima predškolskog odgoja Pčelica, Bartola Kašića 25, Pčelica Opskrbni centar, Bartola Kašića 8, Pčelica Opskrbni centar Vita, Bartola Kašića 8, Pčelica Stara Mokošica, Uz Jadransku cestu 42, Pčelica Stara Mokošica, Uz Jadransku cestu 42A, Pčelica Stara Mokošica, Uz Jadransku cestu 48A, Pčelica POS, Od izvora 70C, Pčelica Aster, Između dolaca 16, Pčelica Trsteno, Trsteno, Pčelica Zaton, Obala S. Radića 65, Pčelica Gromača, Gromača i Pčelica Osojnik, Osojnik koji ispunjavaju stručne i druge uvjete utvrđene propisima, u broju potrebnom za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića Mokošica.

 

Uz radnike iz stavka 1. ovoga članak Dječji vrtić Pčelica preuzet će pod istim uvjetima i ostale radnike koji su uslijed podjele Dječjih vrtića Dubrovnik postali raspoloživi.

 

O preuzimanju iz stavaka 1. i 2. ovoga članka Dječji vrtići Dubrovnik i Dječji vrtić Pčelica sklopit će posebni pisani sporazum.

 

 

VI. KORISNICI USLUGA DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 16.

 

Korisnike usluga ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi upisane u područne odjele predškolskog odgoja iz članka 15. stavka 1. ove Odluke preuzet će Dječji vrtić Pčelica.

 

O preuzimanju korisnika iz stavka 1. ovoga članka Dječji vrtići Dubrovnik i Dječji vrtić Pčelica sklopit će posebni pisani sporazum.

 

 

VII.  MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I DJEČJEG VRTIĆA PČELICA  TE    

  DJEČJEG VRTIĆA DUBROVNIK

 

Članak 17.

 

Dječji vrtić Pčelica za svoje obveze odgovaraju cijelom svojom imovinom.

 

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Dječjeg vrtića Pčelica. Ukoliko u obavljanju djelatnosti Dječji vrtić Pčelica ostvari manjak prihoda, Osnivač se obvezuje pokriti manjak uz uvjet da je dječji vrtić pravilno i u skladu sa zakonom i odlukama Osnivača koristio osigurana sredstva, u protivnom manjak je dužan podmiriti Dječji vrtić Pčelica.

 

 

Članak 18.

 

Dječji vrtić Pčelica ne može bez suglasnosti Osnivača stjecati, opterećivati ili otuđivati nekretnine i drugu imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od 200.000,00 (dvjestotisuća) kuna.

 

 

Članak 19.

 

Osnivač donosi odluku o nazivu i sjedištu Dječjeg vrtića Pčelica te promjeni naziva i sjedišta Dječjeg vrtića Pčelica, odlučuje o promjeni djelatnosti Dječjeg vrtića Pčelica, donosi odluke o statusnim promjenama i prestanku Dječjeg vrtića Pčelica te druge odluke sukladno zakonskim ovlaštenjima Osnivača.

 

 

Članak 20.

 

Dječji vrtić Pčelica dužan je:

      obavljati djelatnost za koju su osnovani,

      najmanje jednom godišnje izvijestiti Osnivača o radu i poslovanju,

      obavljati upis djece u dječji vrtić,

      dostaviti statut na suglasnost Osnivaču,

      pravovremeno izvršavati obveze koje ima prema zakonu, općim aktima i odlukama Osnivača.

 

Osnivač se obvezuje:

      da će Dječjem vrtiću Pčelica redovito osiguravati potrebna financijska sredstva,

      da će Dječjem vrtiću Pčelica pružati stručnu i drugu potrebitu pomoć u vezi s poslovanjem.

 

 

Članak 21.

 

Na međusobna prava i obveze Osnivača i Dječjeg vrtića Pčelica koja nisu utvrđena ovom Odlukom primjenjuju se odredbe  Zakona i Zakona o ustanovama.

 

 

VIII. OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA

 

Članak 22.

 

Dječji vrtić Pčelica ima Statut.

 

Osim Statuta, Dječji vrtić Pčelica ima i druge opće akte određene Zakonom.

Statutom se pobliže uređuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića Pčelica.

 

Statut donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača.

 

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 23.

 

Privremeni ravnatelj Dječjeg vrtića Pčelica donijet će privremeni Statut Dječjeg vrtića uz prethodnu suglasnost Osnivača, u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

 

Na temelju privremenog Statuta Dječjeg vrtića Pčelica, izvršit će se imenovanje Upravnog vijeća u roku od 45 dana od dana početka rada Dječjeg vrtića Pčelica.

 

Upravno vijeće je dužno u roku od 60 dana od konstituiranja donijeti Statut Dječjeg vrtića Pčelica te raspisati natječaj za ravnatelja Vrtića.

 

 

Članak 24.

 

Popis radnika koje Dječji vrtić Pčelica preuzima od Dječjih vrtića Dubrovnik, sukladno sporazumima iz članka 15. stavka 3. , sastavni je dio Diobene bilanca iz članka 8. ove Odluke.

 

 

Članak 25.

 

Dječji vrtići Dubrovnik nastavljaju s obavljanjem djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te su dužni sve svoje opće akte uskladiti s ovom Odlukom, kao i brisati područne odjele navedene u članku 3. ove Odluke iz svih svojih akata u roku od 90 dana od njezinog stupanja na snagu.

 

 

Članak 26.

 

Ova odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a stupa na snagu danom donošenja rješenja nadležnog ministarstva  o ocjeni sukladnosti ove odluke sa Zakonom.

 

 

KLASA:601-01/19-01/14

URBROJ: 2117/01-09-19-04

Dubrovnik, 27. lipnja 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------