Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 8 - 27. lipnja 2019.Objavljeno: 27.06.19.

84. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18. – Ustavna odluka) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službene glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko Vijeće Grada Dubrovnika na 23. sjednici, održanoj 27. lipnja 2019., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 10/09., 2/10., 6/11., 2/12., 5/14., 8/14., 8/14., 19/15.,10/16., 2/18. i 13/18.),(dalje: Odluka) iza članka 36. dodaje se novi članak 36.a, koji glasi:

 

„Otvori na zgradama u Povijesnoj jezgri Grada, moraju biti tradicionalnog izgleda i boje.

 

Pod otvorima na zgradama iz stavka 1. ovog članka podrazumijevaju se ulazna vrata, izlozi, prozori i drugi otvori na zgradama.

 

Na otvorima zgrada u Povijesnoj jezgri Grada zabranjeno je postavljanje bankomata kao i drugih uređaja (npr. televizije, frižideri i sl.), te reklamnih ormarića.

 

Postojeći bankomati u Povijesnoj jezgri Grada moraju se ukloniti u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, ukoliko vlasnik, odnosno, korisnik prostora ne ishodi suglasnost ili odobrenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.“

 

 

Članak 2.

 

U Odluci u članku 125. st.1. iza točke 8. dodaje se nova točka 8a i glasi:

 

„8a. ako postavi bankomat, i druge uređaje (npr. televiziju, frižider i sl.) te reklamni ormarić na otvore zgrada u Povijesnoj jezgri Grada (članak 36a.)

 

 

Članak 3.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/18-09/03

URBROJ: 2117/01-09-19-11

Dubrovnik, 27. lipnja 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------