Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 3. lipnja 2019.Objavljeno: 03.06.19.

79. Pravilnik o korištenju sustava videonadzora i obradi podataka putem videonadzora

Na temelju UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine broj 42/2018, u daljnjem tekstu Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka), Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine broj 71/14, 118/14, 154/14, u daljnjem tekstu ZZR), Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama („Narodne novine“ broj 36/12, u daljnjem tekstu Pravilnik), Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite („Narodne novine“ broj  198/03, u daljnjem tekstu Pravilnik o provedbi tehničke zaštite) i drugih zakona, propisa i podzakonskih akata kojima se uređuje i regulira zaštita osobnih podataka i provedba sustava tehničke zaštite, a nakon savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom sukladno članku 150., a u svezi s člankom 153. stavak 3. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14. i 127/2017.) gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

 

PRAVILNIK O KORIŠTENJU SUSTAVA VIDEONADZORA

I OBRADI PODATAKA PUTEM VIDEONADZORA

 

 

 

I.              OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom o korištenju sustava videonadzora i obradi podataka putem videonadzora (u daljnjem tekstu Pravilnik) uređuje se način korištenja sustava videonadzora, svrha i opseg podataka koji se prikupljaju, način i vrijeme čuvanja podataka, uporaba snimljenih podataka u svrhu smanjenja rizika i povećanja zaštite i sigurnosti službenika, namještenika, dužnosnika i drugih osoba koje se nađu u prostorima predviđenim za ulazak i izlazak iz svih objekata gradske uprave Grada Dubrovnika, sprječavanja i/ili smanjivanja materijalne štete na objektima odnosno inkriminiranih radnji na javnim površinama te povećavanje sigurnosti u prometu lokalnog stanovništva, posjetitelja javnih površina, vozača i pješaka, informiranju zainteresiranih osoba o stanju u prometu, pristup snimljenim podacima i videonadzor javnih površina, dječjih igrališta i terena za male sportove na području Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 2.

 

Videonadzor u smislu odredbi ovog Pravilnika odnosi se na prikupljanje i daljnju obradu osobnih podataka koja obuhvaća stvaranje snimke koja čini ili je namijenjena da čini dio sustava pohrane.

 

Na obradu osobnih podataka putem sustava videonadzora primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika, a na pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom na odgovarajući način primjenjuju se Opća uredba o zaštiti podataka, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugi podzakonski akti kojima se uređuje i regulira zaštita osobnih podataka i provedba sustava tehničke zaštite.

 

 

Članak 3.

 

Obrada osobnih podataka putem videonadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora.

 

Videonadzorom mogu biti obuhvaćene prostorije, dijelovi prostorija, vanjska površina objekta, kao i unutarnji prostor u sredstvima javnog prometa, a čiji je nadzor nužan radi postizanja svrhe iz stavka 1. ovog članka.

 

 

 

II.            OBRADA PODATAKA PUTEM SUSTAVA VIDEONADZORA

 

Članak 4.

 

Sustav videonadzora koristi se isključivo u svrhu zaštite sigurnosti svih osoba koje se nađu u prostoru predviđenom za ulazak i izlazak iz svih objekata gradske uprave Grada Dubrovnika.

 

Osim u svrhu navedenu u stavku 1. ovog članka, sustav videonadzora koristi se i za sprječavanje protupravnih radnji usmjerenih prema imovini Grada Dubrovnika od krađe, razbojstva, provala, nasilja, oštećenja, uništenja, kao i radi kontrole ulazaka i izlazaka svih osoba iz prostora u vlasništvu Grada Dubrovnika.

 

Opći cilj video nadzora na javnim površinama Grada Dubrovnika je podizanje ugleda/imidža grada kao sigurne turističke destinacije i sprječavanja i/ili smanjivanja materijalne štete na objektima odnosno inkriminiranih radnji na javnim površinama te povećavanje sigurnosti u prometu, a specifični cilj je smanjenje dojava građana o narušavanju javnog reda i mira, smanjenja oštećenja i uništenja materijalno tehničkih sredstava lokalne zajednice od općeg interesa (povijesne znamenitosti, komunalna oprema i sl.), smanjenje imovinskih kaznenih djela (oštećenja tuđe stvari, drskih krađa i sl.) smanjenje nanošenja tjelesnih ozljeda, brža i učinkovitija intervencija svih hitnih službi, smanjenje učestalosti zastoja u prometu tijekom ljetnih mjeseci i incidentnih situacija, smanjenja broja ozlijeđenih i umrlih osoba te smanjenja broja prometnih nesreća.

 

Snimke koje su snimljene sustavom videonadzora mogu se isključivo koristiti za navedeno u stavku 1., 2. i 3 ovog članka.

 

 

Članak 5.

 

Videonadzorom su pokriveni:

a)    prostori gradske uprave (snimak ulaznog i izlaznog prostora u zgrade gradske uprave), a koje se nalazi na adresama Pred Dvorom 1, Gundulićeva poljana 10, Zeljarica 1, Sv. Dominika 7, Cvijete Zuzorić 6, Branitelja Dubrovnik 7, Branitelja Dubrovnik 15, Iva Vojnovića 31, Kneza Domagoja 1, Ćira Carića 3,  Gradski kotar Mokošica

b)    server soba Pred dvorom 1 (štićeni prostor), soba za videonadzor Ćira Carića 3 (štićeni prostor), hodnik Ćira Carića 3  i hodnik na 1. katu Pred Dvorom 1

c)    javne površine, dječja igrališta i tereni za male sportove na području Grada Dubrovnika.

 

Ugovorom o pružanju usluga videonadzora javnih površina Grada Dubrovnika i Ugovorom o pružanju usluga videonadzora dječjih igrališta i terena za male sportove na području Grada Dubrovnika navedene su sve lokacije videonadzora, a popis lokacija pokrivenim videonadzorom Grad Dubrovnik će objaviti na svojim Internet stranicama.

 

 

Članak 6.

 

Grad Dubrovnik kao voditelj obrade dužan je označiti da je objekt odnosno pojedine prostorije u njemu te vanjska površina objekta pod videonadzorom, a oznaka treba biti vidljiva najkasnije prilikom ulaska u perimetar snimanja.

 

Obavijest iz stavka 1. ovog članka treba sadržavati sve relevantne informacije sukladno članku 13. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno jednostavnu i lako razumljivu sliku uz tekst kojim se ispitanicima pružaju sljedeće informacije:

      da je prostor pod videonadzorom,

      podatke o voditelju obrade,

      podatke za kontakt putem kojih ispitanik može ostvariti svoja prava.

 

 

Članak 7.

 

Pravo pristupa osobnim podacima  prikupljenim putem videonadzora ima odgovorna osoba koju gradonačelnik ovlasti, o čemu gradonačelnik donosi posebnu odluku.

 

Osoba iz stavka 1. ovog članka ne smije koristiti snimke iz sustava videonadzora suprotno svrsi utvrđenoj u ovom Pravilniku.

 

 

Članak 8.

 

Sustav videonadzora mora biti zaštićen od pristupa neovlaštenih osoba.

Pristup podacima prikupljenim putem videonadzora imaju nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg djelokruga utvrđenog zakonom.

 

 

Članak 9.

 

Za evidentiranje pristupa snimkama videonadzora, Grad Dubrovnik kao voditelj obrade, uspostavit će automatizirani sustav zapisa, koji će sadržavati vrijeme i mjesto pristupa, kao i oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem videonadzora.

 

 

Članak 10.

 

Snimljeni podaci snimaju se i čuvaju najduže mjesec dana od dana nastanka, a nakon navedenog roka snimke se trajno brišu, osim ako je zakonom ili drugim pozitivnim zakonskim propisom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

 

U slučaju opravdane potrebe, a u svrhu dokazivanja, gradonačelnik može u svakom pojedinom slučaju odlučiti da se podaci čuvaju duže od vremena navedenog u stavku 1. ovog članka, a na način i najduže kako je navedeno u stavku 3. ovog članka.

 

Snimke kojima se dokazuje povreda svrhe nadzora pohranit će se na optički disk (USB, hard disk) te čuvati godinu dana od dana pohranjivanja zapisa.

 

 

III.           VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 11.

 

Javna površina u smislu ovog Pravilnika je svaka površina javne namjene čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali, trgovi, parkovi, dječja igrališta i javne prometne površine te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu).

 

Javna površina smatra se smatra se zasebnim objektom štićenja, sukladno podzakonskom propisu koji uređuje područje provedbe tehničke zaštite.

Parkirališta, groblja, tržnice i površine rekreacijskih centara ne smatraju se javnim površinama u smislu ovog Pravilnika.

 

 

Članak 12.

 

Praćenje javnih površina putem videonadzora dozvoljeno je tijelima javne vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima i pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, samo ako je propisano zakonom, ako je nužno za izvršenje poslova i zadaća tijela javne vlasti ili radi zaštite života i zdravlja ljudi te imovine.

 

Odredbe ovog članka ne isključuju primjenu članka 35. Opće uredbe o zaštiti podataka o procjeni učinka na zaštitu podataka u slučaju sustavnog praćenja javno dostupnog područja u velikoj mjeri.

 

 

Članak 13.

 

Sustav videonadzora ugrađuje se na postojeće objekte javnih površina ili za tu namjenu posebno izgrađene objekte, koji su u vlasništvu ili posjedu Grada Dubrovnika.

 

Vlasnik videonadzora, kao i snimljenog materijala je Grad Dubrovnik i odgovoran je za njegovo održavanje, ispravnost i funkcionalnost te zakonito korištenje videozapisa.

 

Grad Dubrovnik će pisanu obavijest da se prostor štiti videonadzorom istaknuti na vidnom mjestu na javnoj površini tako da je mogu vidjeti osobe koje ulaze na štićeni prostor javne površine iz svih smjerova.

 

U svrhe određene ovim Pravilnikom Grad Dubrovnik će na svojoj službenoj internet stranici uživo prenositi stanje na pojedinim lokacijama javnih površina u Gradu Dubrovniku koje su pokrivene videonadzorom.

 

Proširenje postojećeg sustava video nadzora vrši se u skladu s odredbama ovog Pravilnika, na temelju odluke gradonačelnika.

 

 

Članak 14.

 

Grad Dubrovnik čuva materijal snimljen videonadzorom najmanje 168 sati na mediju na kojem je pohranjen, a na pisani zahtjev tijela nadležnog za provođenje kaznenog progona, radi korištenja u kaznenom ili prekršajnom postupku dužan ih je dostaviti bez naknade.

 

Snimač na koji se pohranjuje materijal snimljen videonadzorom javnih površina i snimljeni materijal smješteni su štićenom prostoru Grada Dubrovnika na način da se osigura zaštita od neovlaštenog pristupa, korištenja ili otuđenja snimača odnosno snimljenog materijala.

 

Štićeni prostor Grada Dubrovnika mora imati odgovarajuću kontrolu ulaska/izlaska u/iz prostora na način da se svaki ulazak/izlazak osoba pisano evidentira.

 

Snimač se nalazi u posebnom kućištu koje je mehanički učvršćeno za podlogu (zid, pod), a snimljeni materijal koji nije pohranjen na samom snimaču već na drugom mediju (CD, DVD, VHS) smješten je u ormaru s otvaranjem putem sigurnosne mehaničke ili numeričke brave.

Pristup štićenoj prostoriji i snimaču ima samo gradonačelnik ili osoba koju on za to ovlasti.

 

U štićenom prostoru u kojem je smješten snimač ugrađen je sustav videonadzora koji se sastoji od najmanje jedne videokamere rezolucije minimalno 480 TVL, a snimača 4 CIF (704x576) odnosno više od 400 TVL.

 

Iznimno, u slučaju da se snimke s videokamera pohranjuju na memorijske kartice, tvrde diskove ili na druge medije koji se nalaze u kameri ili pored kamere, navedeni mediji smješteni su tako da su nedostupni neovlaštenim osobama.

 

 

IV.          PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 15.

 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o korištenju sustava videonadzora na svim ulazima / izlazima iz objekata gradske uprave Grada Dubrovnika od dana 11.12.2017., KLASA: 031-07/17-01/01, URBROJ: 2117/01-01-01-17-3.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

 

KLASA: 023-01/19-01/07

URBROJ:117/01-01-19-03

Dubrovnik, 24. svibnja 2019.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------