Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 3. lipnja 2019.Objavljeno: 03.06.19.

78. Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjih vrtića Dubrovnik

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18 ), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici, održanoj 31. svibnja 2019., donijelo je

 

 

 

R  J  E  Š  E  NJ  E

o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja

Dječjih vrtića Dubrovnik

 

 

 

  1. Boja Milan Mustać, iz Dubrovnika, imenuje se vršiteljicom dužnosti ravnatelja Dječjih vrtića Dubrovnik do izbora novog ravnatelja.

 

  1. Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 013-03/19-03/06

URBROJ: 2117/01-09-19-04

Dubrovnik, 31. svibnja 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------