Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 3. lipnja 2019.Objavljeno: 03.06.19.

77. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika

 

 

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici, održanoj 31. svibnja 2019., donijelo je

 

 

P R A V I L N I K

o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju obrazovnih materijala

učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika

 

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o financiranju obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika, 6/19) članak 2. mijenja se i glasi:

 

„Obrazovni materijali u smislu ovog Pravilnika su udžbenici iz izbornih predmeta, radna bilježnica, tehnička kutija i likovna mapa koji su, sukladno odabiru svake pojedine škole, potrebni učenicima za svladavanje nastavnog plana i programa.“

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 602-01/19-01/23

URBROJ: 2117/01-09-19-06

Dubrovnik, 31. svibnja 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------