Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 7 - 3. lipnja 2019.Objavljeno: 03.06.19.

76. Odluka o zaštiti izvorišta Ombla

 

 

Na temelju članka 91. stavka 3. točke 1. Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18), članka 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“, broj 66/11 i 47/13) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10,  3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), a uz prethodnu suglasnost Hrvatskih voda (KLASA: 325-03/19-04/28, URBROJ: 374-1-6-19-2 od 20.05.2019.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici, održanoj 31. svibnja 2019., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o zaštiti izvorišta Ombla

 

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom o zaštiti izvorišta Ombla (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se veličina i granice zona sanitarne zaštite, sanitarni i drugi uvjeti održavanja, mjere zaštite, izvori i načini financiranja provedbe mjera zaštite, ograničenja ili zabrane obavljanja poljoprivredne i drugih djelatnosti, ograničenja ili zabrane građenja ili obavljanja drugih radnji kojima se može utjecati na kakvoću ili količinu voda izvorišta te prekršajne odredbe.

 

Cilj utvrđivanja ove Odluke je osiguranje zaštite izvorišta Ombla (u daljnjem tekstu: Izvorište) kao i podzemnog vodnog tijela u cjelini od onečišćenja ili drugih utjecaja koji mogu nepovoljno utjecati na zdravstvenu ispravnost vode ili njezinu izdašnost.

 

Provođenje odredbi ove Odluke od javnog je interesa i ima prioritet u odnosu na druge mjere i radnje pravnih i fizičkih osoba na području zona zaštite.

 

Planirani zahvati u prostoru mogu se provoditi, a postojeće građevine, uređaji i zemljišta na području zona mogu se koristiti samo u skladu s ovom Odlukom.

 

 

Članak 2.

 

Izvorište iz ove Odluke nalazi se u Dubrovačko – neretvanskoj županiji na području Grada Dubrovnika.

 

Zone sanitarne zaštite Izvorišta nalaze se na teritoriju Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se zabrane, mjere zaštite te ostale odredbe za zone sanitarne zaštite koje se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske.

 

 

Članak 3.

 

Izvorište iz ove Odluke je zahvat podzemne vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko- kavernoznom poroznosti. U smislu dinamike crpljenja Izvorište se klasificira kao izvorište maksimalnog kapaciteta većeg od 100 l/s.

 

 

Članak 4.

 

Slivno područje Izvorišta, veličine i granice zona sanitarne zaštite te mjere zaštite određeni su na temelju Elaborata zaštite izvorišta Ombla (u daljnjem tekstu: Elaborat) izrađenog od strane tvrtke Ekotours d.o.o., Zagreb iz kolovoza 2018. godine.

 

 

ZONE I MJERE SANITARNE ZAŠTITE

 

Članak 5.

 

Zone sanitarne zaštite Izvorišta utvrđene su na osnovu kriterija propisanih Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“ broj 66/11 i 47/13) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), za izvorišta sa zahvaćanjem podzemne vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko – kavernoznom poroznosti.

 

Slivno područje Izvorišta podijeljeno je prema stupnju opasnosti od onečišćenja i radi smanjenja rizika od onečišćenja na sljedeće zone sanitarne zaštite:

     zona ograničenja – IV. zona,

     zona ograničenja i nadzora – III. zona,

     zona strogog ograničenja i nadzora – II. zona i

     zona strogog režima zaštite i nadzora – I. zona

 

Prva zona podijeljena je na I.a i I.b zonu.

 

Mjere pasivne zaštite su zabrane iz članaka 9., 12. i 15. ove Odluke. Mjere aktivne zaštite su propisane člancima 10., 13 i 16. ove Odluke.

 

 

Članak 6.

 

Zone sanitarne zaštite Izvorišta iz članka 3. ove Odluke ucrtane su u grafičkom dijelu Elaborata na zemljovidima u mjerilu 1:200 za I.a zonu sanitarne zaštite; u mjerilu 1:5 000 za Ib. zonu sanitarne zaštite; u mjerilu 1:25 000 za II. i III. zonu sanitarne zaštite na području Republike Hrvatske te u mjerilu 1:200 000 za III. i IV. zonu sanitarne zaštite.

 

 

Zona ograničenja – IV. zona

 

Članak 7.

 

IV. zona sanitarne zaštite Izvorišta (u daljnjem tekstu: IV. zona) obuhvaća sliv Izvorišta izvan III. zone sanitarne zaštite s mogućim tečenjem kroz pukotinsko i pukotinsko - kavernozno podzemlje u uvjetima velikih voda, do vodozahvata u razdoblju od 40 do 50 dana. Iznimno IV. zona obuhvaća sliv Izvorišta izvan III. zone sanitarne zaštite na kojem su utvrđene prividne brzine podzemnog tečenja manje od 1 cm/s, kao i ukupno priljevno područje koje sudjeluje u obnavljanju voda Izvorišta.

 

Područje obuhvaćeno IV. zonom nalazi se većinom na teritoriju Bosne i Hercegovine, a manjim dijelom na području Crne Gore.

 

Zabrane, mjere zaštite, te ostale odredbe vezane za IV. zonu sanitarne zaštite ne donose se ovom Odlukom sukladno članku 2. stavku 3. ove Odluke.

 

 

Zona ograničenja i nadzora – III. zona

 

Članak 8.

 

III. zona sanitarne zaštite Izvorišta (u daljnjem tekstu: III. zona) obuhvaća dio sliva od vanjske granice II. zone sanitarne zaštite do granice s koje je moguće tečenje kroz podzemlje do vodozahvata u razdoblju od 1 do 10 dana u uvjetima velikih voda, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja od 1 do 3 cm/s, odnosno područje koje obuhvaća pretežiti dio slivnog područja (klasični statističko – hidrogeološki sliv).

 

Područje obuhvaćeno III. zonom nalazi se na teritoriju Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

 

Granice III. zone koje se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske ucrtane su u topografske karte mjerila 1:25 000, a čitav obuhvat III. zone prikazan je na topografskoj karti mjerila 1:200 000.

Zabrane, mjere zaštite, te ostale odredbe vezane za III. zonu donose se ovom Odlukom samo za područje III. zone koje se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske,  sukladno članku 2. stavku 3. ove Odluke.

 

 

Članak 9.

 

U III. zoni, zabranjuje se:

1.    skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada osim sanacija postojećeg u cilju njegovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, oporabu i zbrinjavanje opasnog otpada,

2.    građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisane zaštite voda,

3.    izgradnja benzinskih postaja bez spremnika s dvostrukom stjenkom, uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja te zaštitnom građevinom (tankvanom),

4.    podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina osim geotermalnih voda i mineralnih voda.

 

Iznimno od stavka 1. točke 1. ovoga članka, u III. zoni dopušta se izgradnja centra za gospodarenje otpadom, sukladno posebnim propisima o otpadu, pod sljedećim uvjetima:

a)    da je zahvat centra planiran odgovarajućim planskim dokumentima gospodarenja otpadom usklađenim s planskim dokumentima upravljanja vodama,

b)    da su za lokaciju centra, odnosno uži prostor zone sanitarne zaštite u kojem se isti namjerava izgraditi, provedeni detaljni vodoistražni radovi kojima je ispitan mogući utjecaj zahvata centra na stanje vodnog tijela iz kojeg se zahvaća ili je rezervirano za zahvaćanje vode namijenjene ljudskoj potrošnji, uključujući i vodna tijela mineralne i termomineralne vode, te da je na temelju istih moguće utvrditi i provesti odgovarajuće mjere zaštite voda koje će osigurati najmanje dobro stanje toga vodnog tijela u skladu sa standardima propisanim posebnim propisom o standardu kakvoće voda,

c)    da je lokacija centra izvan poplavnog područja ili zaštićena od štetnog djelovanja voda,

d)    da je osigurana privremena i trajna zaštita od prodora oborinskih voda u građevinu za trajno odlaganje nakon obrade i/ili oporabe otpada u sklopu centra, te spriječeno istjecanje iz nje u okolni prostor (vodonepropusnost), a posebno u vode,

e)    da se tijekom rada centra provodi stalni pojačani monitoring emisija otpadnih voda kao i stanja voda u priljevnom području Izvorišta za koje postoji rizik od onečišćenja koje potječe iz centra u skladu s odgovarajućim vodopravnim aktom na teret pravne osobe koja upravlja centrom,

f)     da se provodi pojačani monitoring vodonepropusnosti svih građevina u sustavu centra prema odgovarajućem vodopravnom aktu

 

U poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivredna gospodarstva dužna su provoditi mjere propisane odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i pridržavati se načela dobre poljoprivredne prakse.

 

Uz zabrane iz stavka 1. ovog članka, u III. zoni zabranjuje se i:

1.    ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda,

2.    građenje postrojenja za proizvodnju opasnih i onečišćujućih tvari za vode i vodni okoliš,

3.    građenje građevina za oporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,

4.    uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih i onečišćujućih tvari, izuzev uskladištenja količina lož ulja dovoljnih za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu,

5.    izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izrada podzemnih spremišta,

6.    skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi prema odredbama ove Odluke,

7.    građenje prometnica, parkirališta i aerodroma bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja i masti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja oborinskih onečišćenih voda i

8.    upotreba praškastih (u rinfuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega.

 

 

Članak 10.

 

U III. zoni propisuju se slijedeće mjere zaštite:

1.    Sve građevine moraju se priključiti na sustav javne odvodnje, uključujući pročišćavanje otpadnih voda. U iznimnim slučajevima kada priključenje na sustav javne odvodnje nije opravdano jer bi dovelo do nesrazmjernih materijalnih troškova u odnosu na ciljeve zaštite podzemnih voda, sanitarne otpadne vode iz individualnih objekata moguće je rješavati izgradnjom vodonepropusne sabirne jame ili uređajem s drugim stupnjem pročišćavanja, dok će se način ispuštanja industrijskih otpadnih voda definirati izdavanjem vodopravnih uvjeta.

2.    Oborinske vode s manipulativnih površina gospodarskih i pravnih subjekata, a koje mogu biti onečišćene naftnim derivatima prethodno na lokaciji pročistiti u separatoru - taložniku te priključiti na sustav javne oborinske odvodnje ili ispuštati neizravno u podzemne vode putem upojnih građevina.

3.    Transport opasnih tvari mora se obavljati uz propisane mjere zaštite sukladno propisima o prijevozu opasnih tvari.

4.    Državne i županijske ceste u ovoj zoni moraju imati sustav za sprječavanje razlijevanja goriva i drugih opasnih tekućina u slučaju izlijetanja ili prevrtanja vozila, te sustav njihovog prikupljanja, pročišćavanja te odvođenja izvan zone.

5.    Redovito provoditi ispitivanje vodonepropusnosti sabirnih jama te obvezne kontrole ispravnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u propisanim rokovima sukladno važećim propisima.

6.    Komina od prerade maslina ne smije se odlagati direktno na tlo, već ju je dozvoljeno kompostirati na vodonepropusnoj podlozi, bez procjeđivanja u okoliš. Nakon kompostiranja može se koristiti ravnomjerno raspoređena na poljoprivrednim površinama.

7.    Spremnici lož ulja za potrebe domaćinstava, spremnici pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve moraju biti dvostjeni u zaštitnoj građevini (vodonepropusnoj tankvani volumena dostatnog za prihvat ukupne količine goriva).

8.    Trafostanice s uljnim transformatorom moraju imati vodonepropusnu uljnu jamu volumena dostatnog za prihvat ukupne količine ulja iz transformatora.

9.    Upotreba gnojiva mora biti kontrolirana u skladu s potrebom biljaka za hranjivima.

10.  Upotrebljavati biorazgradive nepostojane i/ili imobilne pesticide koristeći preporučene doze i metode primjene. Ne primjenjivati pesticide za nepovoljnih vremenskih uvjeta (kiša, jaki vjetar).

11.  Objekti i prostori za držanje stoke i peradi moraju biti natkriveni. Izgradnjom jaraka i kanala mora se spriječiti dotok vanjske vode na područje za držanje životinja.

12.  Pri izradi novih i reviziji postojećih programa - osnova gospodarenja šumama planirati preborno gospodarenje šumama bez oplodnih sječa. Radove i aktivnosti vezane uz gospodarenje šumama - izgradnju šumskih cesta i vlaka, izvoditi uz primjenu mjera zaštite voda, isključivo u suhom periodu i uz prethodnu prijavu službama nadležnim za vodno gospodarstvo.

13.  Ograditi sva registrirana mjesta (ponori, jame i dr.) za koje se tijekom istraživačkih radova utvrdi ili se osnovano smatra da je moguća neposredna komunikacija s podzemnim vodama. Na ogradi je potrebno istaknuti upozorenja o propisanim zabranama.

 

 

Zona strogog ograničenja i nadzora – II. zona

 

Članak 11.

 

II. zona sanitarne zaštite Izvorišta (u daljnjem tekstu: II. zona) obuhvaća glavne podzemne drenažne smjerove u neposrednom slivu Izvorišta, s mogućim tečenjem kroz pukotinski sustav vodonosnika do zahvata vode u trajanju do 24 sata, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja, u uvjetima velikih voda, veće od 3,0 cm/s, odnosno unutarnji dio klasičnog priljevnog  područja.

 

II. zona obuhvaća ponore i ponorne zone u slivnom području.

 

Područje obuhvaćeno II. zonom nalazi se na teritoriju Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

 

Granice II. zone koje se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske ucrtane su na topografsku kartu mjerila 1:25 000.

 

Zabrane, mjere zaštite te ostale odredbe vezane za II. zonu donose se ovom Odlukom samo za područje II. zone koje se nalazi na teritoriju Republike Hrvatske, a sukladno članku 2. stavku 3. ove Odluke.

 

 

Članak 12.

 

U II. zoni, uz zabrane iz članka 9. ove Odluke, zabranjuje se i sljedeće:

1.   poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje uz primjenu dozvoljenih gnojiva i sredstava za zaštitu bilja prema posebnom propisu,

2.   stočarska proizvodnja, osim poljoprivrednog gospodarstva odnosno farme do 20 uvjetnih grla uz provedbu mjera zaštite voda propisanih odgovarajućim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse,

3.   ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda s prometnica,

4.   gradnja groblja i proširenje postojećih,

5.   građenje svih industrijskih postrojenja koje onečišćuju vode i vodni okoliš,

6.   građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kakvoću podzemne vode,

7.   sječa šume osim sanitarne sječe,

8.   skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada, osim sanacija postojećih u cilju njihovog zatvaranja, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada, regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom, reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite voda te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada.

 

 

Članak 13.

 

U II. zoni, uz mjere propisane člankom 10. ove Odluke provode se i sljedeće mjere zaštite:

1.   Otpadne vode zbrinjavati izgradnjom sustava javne odvodnje s odvođenjem otpadnih voda izvan zone. Sve građevine moraju se priključiti na sustav javne odvodnje, uključujući pročišćavanje otpadnih voda. U iznimnim slučajevima kada priključenje na sustav javne odvodnje nije opravdano jer bi dovelo do nesrazmjernih materijalnih troškova u odnosu na ciljeve zaštite podzemnih voda sanitarne otpadne vode iz individualnih objekata moguće je rješavati preko sabirne jame ili odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa ispuštanjem u prijemnik, prema uvjetima Hrvatskih voda.

2.  Oborinske vode s državnih i županijskih cesta ili kod značajnijih rekonstrukcija istih, riješiti zatvorenim sustavom odvodnje izvan zone gdje će se nakon odgovarajućeg pročišćavanja kontrolirano ispustiti (vodotok, upojni bunar) ili spojiti na sustav oborinske odvodnje.

3.  Trafostanice moraju imati suhe transformatore ili transformatore koji za izolacijsku tekućinu ne koriste konvencionalna mineralna ulja, već se za hlađenje transformatorskog postrojenja koriste drugi biorazgradivi ili  za vodu i vodni okoliš neškodljivi materijali. U trafostanici je potrebno projektirati vodonepropusni bazen za prihvat rashladnog medija transformatorskog postrojenja. Vodonepropusni bazen mora biti volumena dovoljnog za prihvat kompletnog sadržaja rashladnog medija u trafostanici

4.  Pri izradi novih i reviziji postojećih programa - osnova gospodarenja šumama planirati isključivo prebornu sječu, njegu sastojina i sječu sanitara, a radi održivog gospodarenja uz očuvanje prirodne strukture bez oplodnih sječa; radi zaštite šumskog tla od erozije i zamuljivanja vode kroz krško podzemlje dozvoliti izvlačenje sortimenta isključivo lakim traktorima, u sušnom razdoblju.

 

 

Zona strogog režima zaštite i nadzora – I. zona

 

Članak 14.

 

I. zona sanitarne zaštite Izvorišta (u daljnjem tekstu: I. zona) utvrđuje se radi zaštite Izvorišta i njegove neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja i zagađenja vode, te drugih slučajnih ili namjernih negativnih utjecaja.

 

I. zona obuhvaća neposredno naplavno područje zahvata vode, izvor vodonosnika sa pukotinskom i pukotinsko - kavernoznom poroznosti, crpne stanice, građevine za čuvanje mjesta umjetnog napajanja vodonosnika sa pukotinskom poroznosti, bez obzira na udaljenost od zahvata vode.

 

Područje obuhvaćeno I. zonom nalazi se na teritoriju Republike Hrvatske.

 

I.    zona dijeli se na I.a i I.b zonu.

 

I.a zona obuhvaća cijele katastarske čestice: 443/9, 449/4, 4/1 i 3; cijelu česticu zgrade 1; dijelove katastarskih čestica  4/2, 2/2,1/2 i 1/1, a sve u K.O. Komolac te cijele katastarske čestice 313/2, 313/1, 504/19, 312/4 i dijelove katastarskih čestica 518/3, 314/3, 498/2, 312/3 i 312/4, sve u K.O. Rožat.

 

I.b zona obuhvaća područje s kojeg je moguć neposredan utjecaj s površine na izvorište i obuhvaća: dijelove katastarskih čestica 1/1, 1/2 i 2/2 sve u K.O. Komolac te dijelove katastarskih čestica 312/4, 312/2, 312/1, 312/3, 312/5, 314/3, 311 i 306 sve u K.O. Rožat.

 

Obuhvat I. zone ucrtan je na topografsku kartu mjerila 1:5 000, a za I.a zonu dat je detaljni prikaz na  kartografskom prikazu mjerila 1: 200.

 

 

Članak 15.

 

U I. zoni zabranjuju se sve aktivnosti osim onih koje su vezane uz zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u sustav javne vodoopskrbe.

 

 

Članak 16.

 

U I.a zoni sanitarne zaštite mjere zaštite provode se na način da je potrebno:

1.    Područje zone mora biti ograđeno i označeno natpisima, a pristup dozvoljen samo osobama koje obavljaju djelatnosti vezane uz javnu vodoopskrbu.

2.    Uspostaviti danonoćnu stražarsku službu.

3.    Uspostaviti sigurnu komunikacijsku vezu (telefonsku i radijsku) sa središnjom upravom za vodoopskrbu i policijskom ispostavom.

4.    Uspostaviti monitoring kakvoće vode.

5.    Građevine i sadržaji unutar zone koji su neophodni za pogon vodozahvata moraju biti građeni i održavani s najvišim stupnjem sigurnosti u odnosu na zaštitu voda.

 

 

Članak 17.

 

Javni isporučitelj vodne usluge (u daljnjem tekstu: Javni isporučitelj) je pravna osoba koja upravlja Izvorištem i obavlja javnu vodoopskrbu.

 

Javni isporučitelj mora biti nositelj stvarno pravnih ovlasti na nekretnini na kojoj se nalazi Izvorište uključujući cijeli prostor I. a zone potreban za njegovu fizičku zaštitu.

 

 

MIKROZONIRANJE

 

Članak 18.

 

Iznimno  od  odredbi  članaka  9. i 12. ove  Odluke  mogu  se  dopustiti  određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitarne zaštite:

     ako se izradi projekt za pojedini zahvat koji nije dozvoljen te provedu detaljni i namjenski vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užega prostora zone sanitarne zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru odnosno obavljati određena djelatnost (mikrozona) na vodonosnik,

     ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat koji ima za svrhu

     dokazati okolnosti iz ovog članka (u daljnjem tekstu: Elaborat mikrozoniranja),

     ako se Elaboratom mikrozoniranja predvide odgovarajuće mjere zaštite vodonosnika u mikrozoni.

 

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite Izvorišta mora dokazati da su značajke u mikrozoni bitno drukčije od značajki utvrđenih elaboratom o zonama sanitarne zaštite na temelju kojeg je utvrđena zona sanitarne zaštite u kojoj se mikrozona nalazi. Sva daljnja postupanja koja su utvrđena u elaboratu mikrozoniranja, trebaju se provesti sukladno važećim propisima.

 

 

Članak 19.

 

Investitoru planiranog zahvata u mikrozoni vodopravnim uvjetima će se odrediti provođenje radnji iz članka 18. ove Odluke.

 

Dokaže li se okolnost iz članka 18. stavak 2. vodopravnim uvjetima će se odrediti uvjeti za poduzimanje zahvata u mikrozoni i obveza poduzimanja mjera zaštite.

 

Izvedba zahvata u mikrozoni provodi se uz vodni nadzor.

 

Ne dokaže li se okolnost iz članka 18. stavak 2. ove Odluke, Hrvatske vode će odbiti zahtjev za zahvate u prostoru koji nisu dopušteni ili su zabranjeni prema člancima 9. i 12. ove Odluke. 

 

 

Članak 20.

 

Radnje iz članka 18. ove Odluke radi dopuštenja obavljanja djelatnosti koje su inače zabranjene u zoni sanitarne zaštite provodi zainteresirana osoba ili jedinica lokalne samouprave  na koju se Odluka  odnosi.

 

Dokaže li se okolnost iz članka 18. stavak 2. ove Odluke, upravno tijelo jedinice lokalne samouprave  na koju se Odluka odnosi, donosi uz suglasnost Hrvatskih voda akt kojim dopušta obavljanje djelatnosti u mikrozoni.

 

Ne dokaže li se okolnost iz članka 18. stavak 2. ove Odluke upravno tijelo jedinice lokalne samouprave na koju se Odluka odnosi obavijestit će zainteresiranu osobu ili osobe da su na snazi zabrane iz Pravilnika i Odluke.

 

 

POSTAVLJANJE OZNAKA ZONA SANITARNE ZAŠTITE

 

Članak 21.

 

Javni isporučitelj u suradnji s nadležnim tijelima za promet i upravljanje cestama dužan je   uz granicu III. zone postaviti odgovarajuće oznake u obliku natpisnih ploča, odnosno znakova, na mjestima gdje granica III. zone presijeca državne, županijske  i  lokalne  ceste,  a što je vidljivo iz odgovarajućeg zemljovida u kojoj su prikazane granice zona sanitarne zaštite. Na natpisnim pločama mora pisati:

 

 „Izvorište Ombla

  III.  zona zaštite

   Zona ograničenja i nadzora“

 

 

Članak 22.

 

Javni isporučitelj dužan je uz granicu II. zone postaviti odgovarajuće natpisne ploče koje označavaju II. zonu. Na natpisnim pločama mora pisati:

 

„Izvorište Ombla

II.  zona zaštite

Zona strogog ograničenja i nadzora“

Članak 23.

 

Javni isporučitelj dužan je uz granicu I. a zone postaviti odgovarajuće natpisne ploče  koje označavaju I. a zonu. Natpisne  ploče  postavljaju se na ogradu ili uz ogradu koja omeđuje I. a zonu, a na njima mora pisati:

„Izvorište Ombla

I. zona zaštite

Zona strogog režima zaštite i nadzora

Zabranjen pristup neovlaštenim osobama“

 

 

MJERE SANACIJE VODOZAŠTITNOG PODRUČJA

 

Članak 24.

 

Javni isporučitelj dužan je odmah poduzeti sve potrebne mjere na sprječavanju štetnih utjecaja na kakvoću vode za ljudsku potrošnju, ako zbog nekog štetnog djelovanja neposredno prijeti opasnost od onečišćenja na području zona Izvorišta definiranih ovom Odlukom.

 

Svi postupci u slučaju iznenadnog i izvanrednog onečišćenja podzemnih voda, okoliša ili drugih negativnih utjecaja na prostoru zona izvorišta moraju biti definirani Operativnim planom interventnih mjera u slučaju iznenadnih i izvanrednih onečišćenja vodocrpilišta, kojeg je obvezan donijeti Javni isporučitelj te  dostaviti na znanje Hrvatskim vodama.

 

 

Članak 25.

 

Praćenje fizikalno - kemijskih i mikrobioloških pokazatelja sirove vode na Izvorištu obavlja Javni isporučitelj koji upravlja Izvorištem sukladno zakonskim propisima.

 

 

Članak 26.

 

Program mjera sanacije je podloga za sustavno saniranje zatečenog stanja u okolišu u zonama zaštite izvorišta i izradu, po potrebi, projektnih zadataka za pojedine sanacijske zahvate.

 

Program mjera sanacije sadržava osobito:

     popis svih onečišćivača na području zona sanitarne zaštite,

     prioritetne sanacijske zahvate,

     rokove provedbe sanacijskih zahvata,

     troškove sanacije,

     obveznike financiranja provedbe Programa mjera sanacije.

 

 

Članak 27.

 

Program za I. zonu predlaže i njegovu izradu osigurava Javni isporučitelj.

 

Program za II. i III. zonu predlaže Javni isporučitelj koji obavlja djelatnosti javne vodoopskrbe, a njegovu izradu osigurava jedinice lokalne samouprave koje koriste vodu iz Izvorišta u suradnji s Hrvatskim vodama i nadležnim tijelima Dubrovačko - neretvanske županije.

 

 

Članak 28.

 

Program iz stavka 26. ove Odluke donosi Gradsko vijeće Grada Dubrovnika u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke.

 

 

IZVORI I NAČIN FINANCIRANJA

 

Članak 29.

 

 

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite unutar I. zone osigurava Javni isporučitelj.

 

Financijska sredstva potrebna za provođenje mjera zaštite i sanacije u II., III. zoni osigurava vlasnik, odnosno korisnik građevine, zemljišta ili uređaja, osim ako nije drukčije utvrđeno Programom mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti.

 

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području I. zone osigurava Javni isporučitelj.

 

Financijska sredstva za sustavno praćenje stanja podzemnih voda na području II. i III. zone osiguravaju Hrvatske vode, kao i pravne osobe kojima je uvjetovano obvezno praćenje utjecaja građevine, zemljišta ili uređaja na podzemne vode.

 

 

PREKRŠAJNE ODREDBE

 

Članak 30.

 

Novčanom kaznom u rasponu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne poštuje zabrane i ograničenja i ne poduzima mjere zaštite izvorišta propisane ovom Odlukom te ako koristi vode protivno ovoj Odluci.

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnika i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost  novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 5.000,00  kuna.

 

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba u iznosu od 100,00 do 2.000,00 kuna.

 

Iznosi novčanih kazni propisanih za prekršaje iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka uplaćuju se u korist proračuna jedinice lokalne samouprave na području koje je počinjen prekršaj.

 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 31.

 

Granice zona zaštite i odredbe ove Odluke unose se u sve dokumente prostornog uređenja koji obuhvaćaju slivno područje Izvorišta koje se štiti ovom Odlukom.

 

Postojeći i novi razvojni i planski dokumenti moraju se uskladiti s odredbama ove Odluke u postupcima njihove izmjene i dopune, a zone sanitarne zaštite su sastavni dio prostornih planova.

 

Do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama ove Odluke mjerodavne su granice zona sanitarne zaštite utvrđene ovom Odlukom.

 

 

Članak 32.

 

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju nadležne inspekcije sukladno zakonskim propisima.

 

 

Članak 33.

 

Zemljovidi zona sanitarne zaštite iz članka 8., 11. i 14. ove Odluke sastavni su dio ove Odluke i ne objavljuju se.

 

 

Članak 34.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 351-01/16-01/74

URBROJ: 2117/01-09-19-50

Dubrovnik, 31. svibnja 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:            

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------