Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 4 - 29. ožujka 2019.Objavljeno: 29.03.19.

60. Zaključak o davanju suglasnosti Čistoći d.o.o. Dubrovnik na Cjenik usluga

Na temelju članka 33. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13), članka 92. stavka 1. Odluke o načinu pružanja javne uslige prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/18), Mišljenja Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Dubrovnika, Klasa: 307-03/18-01/04, Urbroj: 2117/01-08-19-9, od 7. veljače 2019., članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13-pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

1.         Daje se suglasnost trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Dubrovnik na Cijenik    usluga, broj:ČD1/1-43-1/19 od 23. siječnja 2019., koji čini sastavni dio ovoga zaključka.

 

2.        Cijenik usluga iz točke 1. ovoga zaključka primjenjuje se od 1. travnja 2019.

 

3.        Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 307-03/18-01/05

URBROJ: 2117/01-01-19-11

Dubrovnik, 26. veljače 2019.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------     

 

PRILOG ZAKLJUČKU - Cjenik usluga trgovačkog društva Čistoća