Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 4 - 29. ožujka 2019.Objavljeno: 29.03.19.

57. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vremenu nošenja i vođenju evidencije službene odore i opreme te službene iskaznice prometnog redara

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 41. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 04/09, 06/10, 03/11, 14/12, 05/13, 06/13 – pročišćeni tekst, 09/15 i 5/18) i članka 121. st. 3. Odluke o komunalnom redu ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 10/09, 02/10, 06/11, 02/12, 05/14, 08/14, 19/15 i 10/16),  članka 11. Pravilnika o odori službenika jedinice lokalne samouprave koji obavlja poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom („Narodne novine“, br. 139/08. i 21/17. ) i članka 29. Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještaja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika („Narodne novine“, broj 143/08, 105/09, 52/10 i 53/12) gradonačelnik Grada Dubrovnika, donosi

 

 

P R A V I L N I K

O izmjenama I dopunama Pravilnika

o vremenu nošenja i vođenju evidencije službene odore i opreme

te službene iskaznice prometnog redara 

 

 

 

Članak 1.

 

Pravilnik o vremenu nošenja i vođenju evidencije službene odore i opreme te službene iskaznice prometnog redara, kojeg je donio gradonačelnik Grada Dubrovnika KLASA: 030-02/14-01/03, URBROJ: 2117/01-01-14-1 od 16. travnja 2014. i KLASA:030-02/18-01/02 URBROJ: 2117/01-01-18-1 od 18. lipnja 2018. (u daljnjem tekstu Pravilnik) mijenja se na način:

 

U prilogu I, Popis dijelova službene odore i opreme prometnog redara s rokom uporabe, koji je sastavni dio Pravilnika mijenja se pod I. ZIMSKA SLUŽBENA ODORA pod rednim brojem 4. košulja (muška/ženska) količina para na način da se briše 3, a dodaje 4., te kod II. LJETNA SLUŽBENA ODORA pod rednim brojem 4. košulja (muška/ženska) količina para na način da se briše 2, a dodaje se 4.

 

 

Članak 2.

 

Pravilnik o izmjenama i dopuna Pravilnika o vremenu nošenja i vođenju evidencije službene odore i opreme te službene iskaznice prometnog redara stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika i u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA:   030-02/18-01/02

URBROJ:  2117/01-01-19-02

Dubrovnik,  04. ožujka 2019.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------