Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 21 - 30. prosinca 2015.Objavljeno: 15.01.16.

222. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za zakup javnih površina

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 29. prosinca 2015., donijelo je

 

 

R J E Š E NJ E

o imenovanju Povjerenstva za izradu Plana korištenja javnim površinama Grada Dubrovnika

i određivanje visine zakupnine za korištenje javnih površina

 

 

I.

 

Imenuje se Povjerenstvo za izradu Plana korištenja javnim površinama Grada Dubrovnika i određivanje visine zakupnine za korištenje javnih površina (nastavno: Povjerenstvo).

 

 

II.

 

            Za članove Povjerenstva imenuju se:

 

1.        Esad Čustović, vijećnik Gradskog vijeća

2.        Mladen Gojun, vijećnik Gradskog vijeća

3.        Blaž Pezo, vijećnik Gradskog vijeća

4.        Pero Vićan, vijećnik Gradskog vijeća

5.        Ivan Viđen, vijećnik Gradskog vijeća

6.        Željko Raguž, zamjenik gradonačelnika,

7.        Branka Vukić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje nekretninama.

 

 

III.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”.        

                                                                                  

 

KLASA: 363-05/14-01/13

URBROJ: 2117/01-09-15-5

Dubrovnik, 29. prosinca 2015.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------