Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 21 - 30. prosinca 2015.Objavljeno: 15.01.16.

221. Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2016. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 29. prosinca 2015., donijelo je 

 

 

P R O G R A M

javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2016. godinu

 

 

1. UVODNA RAZMATRANJA

 

Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2016. godinu donosi se na temelju zakonskih odredbi o utvrđivanju i osiguravanju sredstava za razvoj i unaprjeđenje kulturnog života, u skladu s ustrojem državne uprave i lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj.
Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2016. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Dubrovnik, kao i za njegovu promociju na svim razinama međugradske, međužupanijske i međunarodne suradnje.

Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika sukladno zakonskim propisima proveo je natječaj po Pozivu za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2016. godinu. Sve programe koji su u propisanom roku prijavljeni na natječaj ocijenilo je Kulturno vijeće Grada Dubrovnika sukladno važećem Pravilniku o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika.

 

Program javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2016. godinu usmjeren je na zaštitu umjetničkog nasljeđa i baštine, poštovanje tradicionalnih umjetničkih izraza, ali i na afirmaciju nezavisne kulturne scene i različitih kulturnih inovacija. Program se ostvaruje u suradnji javnog i privatnog sektora, u partnerstvu Grada Dubrovnika i gradskih kulturnih ustanova, udruga, samostalnih umjetnika, umjetničkih obrta i ostalih kulturnih institucija.

 

Prioritet u osiguranju sredstava u Programu javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2016. godinu imat će:

        redovna djelatnost ustanova u kulturi kojima je Grad Dubrovnik osnivač;

        programi kulturnih akcija, manifestacija i festivalski program;

        podupiranje velikog broja aktivnih udruga civilnog društva;

        programi međunarodne kulturne suradnje;

        poticanje pojedinaca, društava i drugih organizacija kulture na kreativno stvaralaštvo u  glazbeno-scenskoj, likovnoj, muzejsko - galerijskoj, knjižnično-izdavačkoj, filmskoj i kinematografskoj djelatnosti, novim medijskim kulturama, kao i u programima zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

 

Programom javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2016. godinu obuhvaćene su sve kulturne aktivnosti koje doprinose zadovoljavanju kulturnih potreba građana Dubrovnika, obogaćivanju kulturnoga života i podizanju kulturne ponude Grada kao i poboljšanju materijalnih uvjeta za razvoj kulture. Današnji kulturni život Grada Dubrovnika ima jasne konture razvoja i programske ekspanzije u budućnosti. Naš grad u mnogim svojim sastavnicama pruža jedinstveni ambijent za sastajalište kulturnih djelatnika, kao i za realizaciju najkvalitetnijih kulturnih programa. Dubrovnik je danas domaćin vrhunskih glazbenih, izložbenih, filmskih i kazališnih događanja, koje odlikuje visoki standard i kvaliteta primjerena ovom kulturnom središtu. Dubrovačka gradska uprava aktivno sudjeluje u poticanju najkvalitetnijih kulturnih projekata, trudeći se u naš grad dovesti najeminentnija imena svjetske kulture i umjetnosti, u suradnji s dubrovačkim kulturnim ustanovama, institucijama i udrugama.

 

 

2. STRATEGIJA RAZVOJA KULTURE GRADA DUBROVNIKA OD 2015. – 2025.

 

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 29. prosinca 2014. godine usvojena je Strategija razvoja kulture Grada Dubrovnika od 2015. – 2025. godine.

 

Strategija kulturnog razvoja Grada Dubrovnika bavi se primarno kulturnim i umjetničkim stvaralaštvom i proizvodnjom što uključuje i kreativne industrije i kulturni turizam, zaštitom i očuvanjem kulturnih dobara te upravljanjem kulturnim dobrima.  Posebna važnost pridana je interakciji kulture s drugim područjima (obrazovanje, turizam, poduzetništvo, prostorno uređenje i urbano planiranje, komunalno gospodarstvo itd.) s naglaskom na kontinuitet u budućem održivom korištenju kulturnih resursa kako bi se sačuvale sve vrijednosti koje Grad Dubrovnik posjeduje. Na taj način kultura je shvaćena kao jedna od osnovnih poluga njegova razvoja što proizlazi već iz same činjenice da je njegova povijesna jezgra uvrštena 1979. godine na UNESCO-ov popis svjetske kulturne i prirodne baštine, pa se i razvoj Grada promatra s tog polazišta. Istodobno, naglasak se stavlja na razvoj samoga sektora kulture koji se (pre)često koristi kao instrument općeg razvoja, zanemarujući potrebu kulturnog razvoja te posebno zanemarujući ulogu kulture u osiguranju kvalitete života svih građana. Ovaj dokument strukturiran je tako da su temeljem analize stanja, prikaza glavnih činjenica i iskazanih ocjena utvrđeni razvojni problemi i potrebe. Temeljem SWOT analize ustanovljeni su resursi i potencijali važni za budući razvoj kulture, ali i ograničenja i prepreke koje ugrožavaju kulturni razvoj. U izradi analize stanja korišteni su dostupni dokumenti i podaci Grada Dubrovnika, Dubrovačko–neretvanske županije i Ministarstva kulture RH koji se odnose na financiranje kulture.

 

Prikupljeni su dostupni podaci pojedinih ustanova i organizacija vezano uz financiranje i posjećenost institucija i programa. Analizirani su postojeći strateški dokumenti te podaci turističkog, obrazovnog i ostalih sektora relevantnih za područje obuhvata Strategije. Posebno su analizirani podaci prikupljeni na radionicama organiziranim u sklopu procesa izrade Strategije kao i podaci prikupljeni u polustrukturiranim intervjuima s ključnim dionicima. Na kraju svakog poglavlja iznesena je ocjena stanja koja se odnosi na pojedino poglavlje i koja je grafički odvojena od ostatka teksta. Strategija razvoja kulture Grada Dubrovnika 2015. – 2025. usklađena je s postojećim nacionalnim, županijskim i lokalnim strateškim dokumentima. Na nacionalnoj razini usklađena je s dvama ključnim strateškim dokumentima: Strategijom zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2011. – 2015. i Strateškim planom Ministarstva kulture RH 2014. – 2016. Na županijskoj razini usklađena je s Razvojnom strategijom Dubrovačko-neretvanske županije 2011. – 2014., Strategijom razvoja turizma Dubrovačko-neretvanske županije i Akcijskim planom za održivo korištenje prirodne i kulturne baštine Dubrovačko-neretvanske županije u funkciji lokalnog razvoja. Na lokalnoj razini usklađena je s Programom razvoja Grada Dubrovnika do 2020. godine, koji je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo 1. kolovoza 2007. godine. Taj dokument postavlja razvoj Dubrovnika kroz četiri strateška cilja od koji su dva, posredno ili neposredno, povezana s kulturom: prvi se tiče očuvanja i održivog korištenja kulturne i prirodne baštine, a drugi razvoja ljudskih resursa, poboljšanja kvalitete života te unaprjeđenja društvene infrastrukture. Dodatno se može vidjeti posredna, ali i neposredna veza s prvopostavljenim ciljem razvoja Grada koji se želi postići kroz konkurentno gospodarstvo; budući da je najvažnija gospodarska grana Dubrovnika turizam, a on se realno naslanja upravo na kulturne resurse (osobito baštinu), može se zaključiti kako je kultura gotovo temelj razvoja Grada.

 

 

3. TEMELJNI CILJEVI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

Temeljni ciljevi Programa u suglasju su s vizijom razvoja kulture navedenoj u Strategiji i odnose se na:

        održivo upravljanje kulturnom baštinom;

        razvijanje lokalnog kulturnog stvaralaštva i suvremene kulturne produkcije;

        razvijanje publike kroz približavanje kulturnog proizvoda Grada najširem građanstvu;

        oblikovanje kulturne politike Grada kroz podizanje razine kulturne ponude u svim gradskim kulturnim ustanovama i drugim umjetničkim organizacijama, usmjerenih prije svega na usklađivanje repertoarne politike s potrebama građana i posjetitelja Dubrovnika, kao i na kreiranje projekata koji će povećati razinu samofinanciranja.

 

3.1. Održivo upravljanje kulturnom baštinom, čuvanje prostora i razvijanje infrastrukture za kulturne potrebe podrazumijeva jačanje održivog korištenja materijalne i nematerijalne kulturne baštine, unaprjeđenje upravljanja prostorom i korištenje prostornih resursa za potrebe razvoja kulture, poboljšanje postojeće i izgradnja nove kulturne infrastrukture (pokrenuti i provoditi projekte urbane revitalizacije i regeneracije povijesne jezgre  grada i kulturne baštine u ostalim dijelovima Grada, promicati očuvanje i korištenje nematerijalne kulturne baštine i tradicionalne kulture življenja, planirati kulturni razvoj usklađujući potrebe povijesne jezgre i ostalih dijelova grada, obnavljati postojeće te izgraditi nove objekte  koji odgovaraju suvremenim potrebama kulturnih djelatnosti i kulturnim interesima te  potrebama građana i turista).

 

3.2. Razvijanje lokalnog kulturnog stvaralaštva i suvremene kulturne produkcije podrazumijeva poticanje kulturnog stvaralaštva jednako zanimljivog građanima  i turistima, razvitak kulturnog poduzetništva, kulturnih industrija i tradicijskih obrta, kao i osnaživanje mobilnosti i međunarodne suradnje za razvoj stvaralaštva u kulturi (poticati razvoj postojećih i stvaranje inovativnih  kvalitetnih kulturnih programa i projekata, poticati stvaralaštvo na temelju kulturne baštine i ulagati u njenu suvremenu prezentaciju, poticati razvoj poduzetništva u kulturi, posebno razvoj kreativnih industrija s naglaskom na suvremenu arhitekturu i dizajn, promovirati suvremeno umjetničko oblikovanje i intervencije u javnim prostorima, razvijati restauratorsku djelatnost s ciljem stvaranja međunarodnog centra izvrsnosti, poticati mobilnost dubrovačkih aktera u kulturi, umrežavanje i suradnju u okviru domaćih i međunarodnih projekata, poticati programe koji u Dubrovnik dovode  najbolje svjetske i domaće umjetnike cijele godine.

 

3.3. Razvijanje publike, kulturnih potreba građana i posjetitelja Grada podrazumijeva poticanje sudjelovanja publike u razvoju kulture, kao i razvijanje projekata poticanja kulturnog turizma (sustavno provoditi projekte razvoja publike i razvoja edukativnih programa za mlade i druge ciljane skupine građana i posjetitelja u kulturi, unaprijediti informiranje o kulturi Grada, poticati kulturni i umjetnički amaterizam s ciljem aktivnog sudjelovanja građana u kulturnom životu, poticati aktivnosti koje podižu i jačaju svijest građana i turista o kulturi Dubrovnika kao općem, zajedničkom dobru, razvijati kulturni turizam koji se, osim iskorištavanja kulturne baštine, temelji na kvalitetnom suvremenom umjetničkom stvaralaštvu).

 

3.4. Oblikovanje kulturne politike Grada podrazumijeva unaprjeđenje modela upravljanja kulturom Grada, poticanje razvoja ljudskih resursa u kulturi te unaprjeđenje financiranja razvoja kulture (unaprijediti planiranje, praćenje, provedbu i vrednovanje kulturnih programa i projekata, osigurati i osnažiti participaciju predstavnika kulturnog sektora u procesima donošenja odluka, poticati stvaranje novih radnih mjesta kroz kulturno stvaralaštvo, razvoj kulturnih/kreativnih industrija i održivo korištenje kulturne baštine, osnažiti kapacitete aktera u kulturi za pronalaženje financijskih sredstava iz nacionalnih javnih i privatnih izvora te korištenjem fondova EU-a i drugih međunarodnih fondova).

 

 

4. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA OSTVARIVANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA DUBROVNIKA

 

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima (“Narodne novine” broj 48/04, 44/09 i 68/13) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika   4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 30.11.2013. godine donijelo je Odluku o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Dubrovnika. Vijeće je osnovano radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njeno provođenje, predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika, ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost. Po jedan član Vijeća imenovan je iz slijedećih područja umjetničkoga i kulturnog stvaralaštva: glazbene i scenske djelatnosti, muzejsko-galerijske djelatnosti, likovne umjetnosti, knjižnično-izdavačke djelatnosti, filmske i kinematografske djelatnosti, novih medijskih kultura i kulture mladih, zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

 

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, programe i projekte koji su pristigli na temelju Poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2016. godinu, stručno je ocijenilo Kulturno vijeće Grada Dubrovnika. Financijska sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika, osiguravaju se u Proračunu Grada Dubrovnika za 2016. godinu. Raspodjelu financijskih sredstava obavlja Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, sukladno mišljenju Kulturnog vijeća te sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2016. godinu. Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2016. godinu po korisnicima nalazi se u privitku i čini sastavni dio ovog programa. Grad Dubrovnik sklopit će posebne ugovore o sufinanciranju programske djelatnosti temeljem Programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2016. godinu, sa svim korisnicima Proračuna Grada Dubrovnika čije financiranje ne podliježe zadanim zakonskim aktima ili već prije ugovorenim obvezama.

 

Odjel gradske uprave za kulturu i baštinu može odobriti prenamjenu sredstava utvrđenih Planom raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2016. godinu za pojedinog korisnika samo iznimno, na temelju pisanog zahtjeva korisnika. O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava, korisnik podnosi izvješća Upravnom odjelu za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, koji prati namjensko trošenje odobrenih sredstava. Osim navedenog, Grad Dubrovnik, preko svojih nadležnih odjela, sufinancira rad brojnih udruga i kulturnih manifestacija, na način da im pruža mogućnost besplatnog korištenja gradskih prostora, kako bi realizirali svoje umjetničke programe.

 

 

5. PROGRAMI JAVNIH USTANOVA U KULTURI GRADA DUBROVNIKA

 

Folklorni ansambl "Linđo"

Kao ustanova osnovana u svrhu trajnog obavljanja folklorne djelatnosti s ciljem promicanja narodnog glazbenog i plesnog stvaralaštva, Folklorni ansambl ‘''Linđo’'' nastavlja kontinuitet očuvanja narodne umjetnosti, nošnji i glazbala, kao i djelovanje u pravcu buđenja što masovnijeg interesa mladih za bavljenje folklornom djelatnošću. FA ''Linđo'' prezentira hrvatsku kulturnu baštinu putem svojih koncerata u zemlji i inozemstvu. Audicija za prijem novih članova održat će se krajem rujna. Prije same audicije, pripremit će se i razraditi plan prezentacije plesnih i pjevačkih točaka B sastava FA Linđo po školama. Cilj prezentacije je privući što veći broj novih članova. Posebna pozornost posvetit će se rasporedu i učestalosti proba kako bi se mogle uklopiti sve navedene grupe. Probe će se održavati tijekom pet radnih dana u tjednu. Zbog učestalih upita i zainteresiranosti školskih i predškolskih ustanova, neophodno je upotpuniti projekt Linđovo blago, koji će okupljati djecu uzrasta od prvog do četvrtog razreda, u svrhu edukacije o foklornoj bašini našeg kraja i plesne edukacije kroz učenje i usvajanje osnovih plesnih elemenata koreografija.

 

Izvođačka sezona, uz već postojeće i dogovorene nastupe, bi se produžila zbog potražnje gostiju s istočnih tržišta, koji žele u okviru svog kratkog boravka u Dubrovniku obvezno vidjeti i folklor. Nastupi bi se održavali četiri do pet puta tjedno u prostorima Lazareta. U 2016. godini planirano je oko 100 nastupa. Očekuje se i veći angažman na Dubrovačkim ljetnim igrama, kao i nekoliko nastupa u promidžbene svrhe Grada i Dubrovačko – neretvanske županije. Program se, prema prijedlogu Stručnog vijeća, planira obogatiti novom koreografijom iz Podravine. FA ''Linđo'' planira nastaviti međunarodnu kulturnu suradnju s folklornim ansamblima i KUD-ovima u Hrvatskoj i inozemstvu.  Planirano je sudjelovanje na Međunarodnom festivalu folklora u Poreču, kao i putovanje u Austriju i Slovačku tijekom travnja, gdje bi članovi Ansambla održali dva nastupa u Velikom Borištofu i mjestu Hrvatski Jandrof blizu Bratislave. Planira se i sudjelovanje na smotrama folklora u Metkoviću i na Osojniku. U 2016. godini planira se i osnivanje sastava veterana FA ''Linđo'', čime će se dodatno upotpuniti aktivnost i ponuda Linđa. 

 

Dubrovački simfonijski orkestar

Dubrovački simfonijski orkestar je profesionalni glazbeni orkestar grada Dubrovnika i glavni nositelj glazbenih zbivanja u Dubrovniku. Kroz godine, Dubrovački simfonijski orkestar nastavlja dugu i značajnu dubrovačku glazbenu tradiciju, koja se kao takva počela organizirano razvijati još od vremena nekadašnje Dubrovačke Republike. Danas, Dubrovački simfonijski orkestar predstavlja važan dio bogate i raznolike kulturne tradicije Dubrovnika i Hrvatske. U 2016. godini Dubrovački simfonijski orkestar planira zadržati već postojeću programsku koncepciju te ponuditi vrlo atraktivne projekte s najljepšim djelima iz glazbene povijesti. Programska shema DSO-a bazira se na pažljivo odabranim djelima, uz nastupe renomiranih solista, a realizirat će se izvedbom velikog broja koncerta tijekom cijele godine. Strateški cilj djelovanja Dubrovačkog simfonijskog orkestra je razvoj i promocija Orkestra, koji se umjetnički i organizacijski razvija surađujući s kvalitetnim umjetnicima.

 

Uz simfonijske koncerte, Orkestar tijekom godine planira organiziranje koncerata komorne glazbe, recitala, suradnju s ostalim ustanovama u kulturi Grada,  upoznavanje međunarodne javnosti s kvalitetnim dubrovačkim umjetnicima, laureatima međunarodnih glazbenih natjecanja, upoznavanje međunarodne javnosti s vrhunskim hrvatskim interpretima i hrvatskom glazbenom baštinom, suradnju s međunarodno relevantnim glazbenim umjetnicima te promociju Dubrovnika kao međunarodne destinacije kulturnog turizma. Dubrovački simfonijski orkestar u 2016. godini organizirat će 55 simfonijskih koncerata klasične glazbe. Tijekom veljače, ožujka, travnja i prosinca održavat će se jedan koncert tjedno, a tijekom svibnja, lipnja, rujna i listopada dva koncerta tjedno. Koncerti će se održavati u atriju Kneževog dvora, kao i prostorima dubrovačkih crkvi. Kao i proteklih godina, i u 2016. godini Dubrovački simfonijski orkestar organizirat će ''Proljetni glazbeni festival'' u travnju sa četiri koncerta, Festival opernih arija ''Tino Pattiera'', u sklopu kojeg će također održati četiri koncerta te međunarodni glazbeni festival ''Dubrovnik u pozno ljeto'', u sklopu kojeg će održati četrnaest koncerata. U 2016. godini planira se i održavanje festivala ''Jesen u Gradu'', u okviru kojeg će se održati četiri koncerta.

 

Dubrovačke ljetne igre

 

Dubrovačke ljetne igre, najstarija, najveća i najuglednija kulturna manifestacija u Hrvatskoj, utemeljene su 1950. godine, a od 1956. godine učlanjene su u Europsku udrugu festivala (EFA - European Festivals Association). Ovaj međunarodni glazbeni, scenski i plesni festival koji se održava u gradu stoljetnog civilizacijskog naslijeđa, u 2016. godini doživjet će svoje 67. izdanje. Zamisao o spajanju renesansnog i baroknog ugođaja Dubrovnika sa živućim duhom drame i glazbe zapravo je proizašla iz intelektualnog načina življenja samoga Grada, iz njegove kreativne tradicije koja je obogatila hrvatsku kulturnu i znanstvenu povijest, pogotovo u sferi kazališta i znanosti, iznjedrivši brojna velika imena i djela i omogućivši joj neprekidno praćenje suvremenih trendova u Zapadnoj Europi.

 

Za vrijeme trajanja Dubrovačkih ljetnih igara u jedinstvenom ambijentu zatvorenih i otvorenih scenskih prostora renesansno-baroknog grada Dubrovnika održat će se veliki broj dramskih, opernih, plesnih predstava, koncerata, promocija, izložbi, pjesničkih nastupa i drugih programa. Pripremajući dramski program u Igrama se drže ključnih odrednica; dubrovačke ambijentalnosti i okupljanja Festivalskog dramskog ansambla, koji je svojevrsna reprezentacija hrvatskog glumišta. Najboljim dostignućima u glazbenom, odnosno dramskom programu dodijelit će se nagrada ''Orlando''. U 2016. godini planira se zadržati kontinuitet umjetničkog i produkcijskog rasta Festivala. Na taj način, Dubrovačke ljetne igre moći će održati davno izboreno mjesto među najprestižnijim europskim festivalima. Javna ustanova u kulturi "Dubrovačke ljetne igre" tijekom čitave godine sudjelovat će u organizaciji i izvedbi raznih programa od značaja za Grad Dubrovnik, kao i drugih glazbeno-scenskih i zabavnih manifestacija, izložbi i promocija multimedijalnih izdanja.

 

Kinematografi Dubrovnik

 

Kinematografi Dubrovnik su ustanova u kulturi grada Dubrovnika i kao takvi čine nezaobilazni dio njegove kulturne ponude, kako za lokalno stanovništvo, tako i za posjetitelje Dubrovnika. Pored osnovne djelatnosti, posljednjih nekoliko godina se zbog zahtjeva tržišta sve više počelo raditi i na popratnim sadržajima, koji su tako postali sastavni dio redovite ponude. Filmski program u 2016. godini koncipiran je u skladu s Ugovorom o programskim obvezama između Kinematografa Dubrovnik, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Hrvatskog audiovizualnog centra, u sklopu projekta digitalizacije nezavisnih kino dvorana te vodeći računa o obvezama koje Ustanova ima kao članica Europa Cinemas (Program Media). Program će uključivati izbor aktualnih komercijalnih hitova svjetske produkcije, kao i filmske cikluse ostalih programa (Obiteljsko filmovanje, Ženijalni vikend). Okosnicu programa će i dalje činiti filmski program iz europskih zemalja (35 % naslova godišnje iz najmanje 11 europskih zemalja.). Program će uključivati filmove iz ciklusa ''Frankofonija 2016.'', izbor iz nezavisnog programa europske produkcije, kao i europski program Pulskog filmskog festivala te Kino Mediteran. Također će se prikazivati festivalski program, s naglaskom na program ''Filmskog festivala u Puli'', ''Zagreb film festivala'', ''Vukovar film festivala'' i ''Dana hrvatskog filma'', kao i izbor dokumentarnih filmova (program pod nazivom ''Okusi drugačije kino!'' – projekcije popularnih dokumentaraca uz popratna događanja), filmski dio ''Festivala fotografije i dokumentarnog filma'', filmski program Dana kršćanske kulture 2016., filmski program festivala Treće uho 2016., filmski dio ''Good Food Festivala 2016.''.

 

Upriličit će se i projekcije posvećene hrvatskom baštinskom filmu (ciklus produkcije ''Croatia filma''), a obilježit će se i ''Noć hrvatskog filma i novih medija 2016.'' Ciklusi kratkometražnog programa uključuju program ''Kockice'' ''Zagreb film festivala'', kratki program ''Filmskog festivala u Puli'' i ''Četvrti maraton kratkih filmova''. U planu je i održavanje programa za djecu (matineje, organizirane projekcije za škole i vrtiće, cjelokupni program ''DUFF-a'', ''Filmski forum mladih'', program u sklopu dana ''Dječjeg tjedna'', Božićna bajka, radionički program – Bijeli lav, filmski program ''365 Grad'', Coolturno ljeto u Mokošici 2016. ). Nastavlja se s programom HD live spektakla koji se sastoji od prijenosa uživo kulturnih događanja i spektakla sa svjetskih pozornica. Godišnjim programom predviđeni su i različiti kulturni i edukativno-zabavni programi za djecu i odrasle (program organiziranih projekcija, lutkarske predstave, program nezavisnih kazališta, program amaterskih kazališnih družina, ciklus blagdanskih radionica za djecu, plesni, izložbeni i koncertni program te književne večeri). Projekt ''Škola u kinu'' podrazumijeva školski sat medijske kulture u dvorani. Planiran je i bogati izložbeni program sa nizom manjih izložbi, izložba Lene Kramarić i gostujuća izložba vrijednih keramičkih radova Pabla Picassa. Projekt ''Ljetne večeri u Slavici'' usmjeren je na promociju glazbe i kreativnih industrija, a planiran je i nastavak organizacije Festivala filmskog stvaralaštva djece i mladih - DUFF 2016., kao i kazališno – filmski projekt ''Novel'', u suradnji s  Kazališnim studijem iz Rijeke.

 

Kazalište Marina Držića

 

Sukladno usvojenom programskom okviru, Kazalište Marina Držića i u ovoj će sezoni raditi na prezentiranju najboljih djela klasika domaće i svjetske dramske baštine, prezentiranju programa i projekata koji promiču stvaralaštvo suvremenih hrvatskih autora, kao i na prezentiranju moderne hrvatske i svjetske dramaturgije i kazališta 20. stoljeća. Kazalište Marina Držića jedino je profesionalno kazalište na području Dubrovačko-neretvanske županije i zbog toga mora zadovoljiti kazališne potrebe cjelokupnog pučanstva na prostoru gdje djeluje, vodeći računa o različitim kazališnim ukusima i uzrastu svojih posjetitelja. U sljedećem razdoblju Kazalište Marina Držića planira znatno veći naglasak staviti na istraživanje i prikazivanje baštine i oživljavanje igranja ''na dubrovačku''. Da bi se taj zadatak ispunio, nije dovoljno samo u beskraj repetirati kanonska scenska djela dubrovačkih autora (Dundo Maroje, Skup, Kate Kapuralica, Dubrovačka trilogija), nego treba inovativno osmisliti pristup ponovnom oživljavanju scenskog izraza ''na dubrovačku'', služeći se klasicima koje je dubrovačka kazališna tradicija već pridružila stožernom autoru Marinu Držiću (Shakespeare, Moliere), a zatim istražiti i prikazati odnose i reflekse duboke i bogate dubrovačke umjetničke tradicije i suvremenosti u djelima Dubrovčana, koji su se posljednjih desetljeća 20. i početkom 21. stoljeća najsnažnije izrazili u prozi, kao što je to slučaj s romanima Feđe Šehovića, Luka Paljetka, Milana Milišića i Rade Jarka.

 

U novoj kazališnoj sezoni 2015./2016., uz premijerne naslove, predviđene su i reprizne izvedbe kao i brojna gostovanja. U 2016. godini planirane su sljedeće premijere: "Doktor Faustus" Thomasa Manna, redatelja Matka Sršena, "R2" roman Ivana Dragojevića, redatelja Mladena Vukića,  "Lula starog kapetana" Olje Savičević Ivančević u režiji Ivana Plazibata, "Bjegunke" Christophea Duthorna i Pierrea Palmadea redateljice Nenni Delmestre, ''Kartaši'' Nikolaja Vasiljeviča Gogolja, u režiji Denisa Azarova, ''Životinje u magli'' Edoarda Erbe.

 

Prirodoslovni muzej Dubrovnik

 

Prirodoslovni muzej Dubrovnik otvoren je za javnost 2009. godine kao nasljednik Dubrovačkog domorodnog muzeja osnovanog daleke 1872. godine. Predmeti prirodoslovne građe imaju pretežito povijesni značaj, ali velik dio zooloških zbirki je dragocjena dokumentacija sastava faune u okolici Dubrovnika i njenih promjena. U 2016. godini Prirodoslovni muzej Dubrovnik planira aktivnosti skupljanja nove građe, terenskog rada, zaštite i dokumentiranja postojeće muzejske građe, stručne obrade građe, stručnih usavršavanja, izdavačke djelatnosti, kao i realizacije izložbi u autorstvu kustosa Muzeja. Upriličit će se i brojne kreativno – edukativne radionice u prostorima Muzeja, a nastavit će se i program ''Nastava u muzeju''.

 

Prirodoslovni muzej u 2016. godini planira postaviti izložbu ''Zaronimo''. Izložba se planira otvoriti za manifestaciju ''Noć muzeja''. Kombinacijom fotografija podmorja i muzejskih predmeta iz Zbirke riba Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik planira se dočarati bogatstvo vrsta Jadranskog mora, s naglaskom na dubrovački akvatorij. Autori stručne koncepcije izložbe su Jadranka Sulić Šprem i Dalibor Andres. Fotografije Dalibora Andresa objavljivane su u brojnim časopisima, magazinima i knjigama izdanim u Hrvatskoj i inozemstvu. Program ''Nastava u muzeju'' oblik je izvanškolske aktivnosti koji se provodi u Prirodoslovnom muzeju Dubrovnik, od 2011.godine. U 2016. godini upriličit će se i izlaganje entomoloških kutija s novoprikupljenim primjercima leptira i vretenaca iz Zbirke kukaca u sklopu privremenog postava Muzeja. U 2016. godini obilježit će se Noć Muzeja, Međunarodni dan muzeja, Europska noć muzeja, 21. Edukativna akcija Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva, Dan planete Zemlje, Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode i drugi važni datumi. Prirodoslovni muzej će i 2016. godine biti glavni nositelj organizacije i koordinator manifestacije ''Festival znanosti 2016.''. Planira se i tiskanje publikacije za djecu ''Riječna kornjača'', a u planu je i izrada web stranice PMD-a. U 2016. godini u prostoru prizemlja Muzeja planira se opremiti i urediti kutak namijenjen najmlađim posjetiteljima s mnoštvo edukativno-kreativnih sadržaja.

 

Dom Marina Držića

 

Ustanova u kulturi Dom Marina Držića, ustanovljen 1989. godine posvećen je životu i djelu velikana hrvatske komediografije. Stalni postav Doma Marina Držića zamišljen je kao mjesto memorije dubrovačkog renesansnog književnika, koji je bio blizak europskoj kulturnoj baštini, ali je cjelokupno njegovo književno djelo utemeljeno na tradiciji njegova grada-države iz kojeg je ponikao, kao i na poticajima i utjecaju suvremenika, doseljenika u Dubrovnik. Dom Marina Držića u 2016. godini planira nastaviti s prikupljanjem građe otkupom predmeta iz razdoblja kasne renesanse, prvenstveno onih sa Držićeve zadužnice, u svrhu što bolje ambijentalnosti Držićeve kuće. Također se planiraju poduzimati terenska istraživanja radi prikupljanja materijala za nadopunu muzejske zbirke, redovite aktivnosti u svrhu preventivne zaštite muzejske građe, stručna i znanstvena obrada muzejske građe, sustavna nabava stručne literature i knjižnične građe.  Planira se omogućiti stalno stručno usavršavanje, kao i  poticanje znanstvenog rada djelatnika te informatizacija Ustanove. 

 

U 2016. godini Dom Marina Držića planira realizirati skupnu izložbu ''Ut pictura poesis'' kojom će predstaviti izbor od četrdesetak djela (skulptura, slika, grafika i fotografija) hrvatskih umjetnika koji su portretirali hrvatske književnike, od Držića i Hektorovića, preko Lucića i Marulića, Vojnovića i Krleže, do Ranka Marinkovića i Luka Paljetka. Planira se i izložba slika Ivane Vulić, slikarice mlađe generacije iz Zagreba, koja se u svom radu bavi simboličkim vrijednostima Držićeva života i djela. Planira se i postavljanje izložbe skulptura Josipa Ivanovića, renomiranog dubrovačkog kipara. Riječ je o dvadeset skulptura u drvu koje organički proizlaze iz prethodnog autorovog ciklusa ''Kundurarije'' i uvode promatrača u svijet Držićevog vremena i kulturnog ambijenta. Samostalna izložba skulptura Ivane Komel, umjetnice iz Novske, planirana je za studeni 2016. godine. Izložba pod nazivom ''Ljudi nahvao i ljudi nazbilj'' kontekstualizira Držićevu ideju zla u suvremenom trenutku, istovremeno poistovjećujući zlo s ružnoćom i devijantnošću, pri čemu nastaju figure humanoidnih mutanata, koje su estetski bliske nekim književnim i filmskim vizijama budućnosti. U 2016. godini Dom Marina Držića planira nastaviti sa nizom edukativnih programa i radionica te će posebnu pažnju posvetiti pedagoškoj djelatnosti i edukaciji djece kroz iskustveno doživljajno učenje. Dom Marina Držića u 2016. godini nastavit će sa nizom zanimljivih predavanja književnih povjesničara, držićologa, jezikoslovaca i teatrologa o životu i djelu Marina Držića. 

 

Dubrovačke knjižnice

 

Dubrovačke knjižnice sastoje se od dvije ustrojbene jedinice: Znanstvene i Narodne knjižnice koje imaju zajedničku upravu i opće službe. Znanstvena knjižnica je riznica pisane kulturne baštine koja čuva materijalne dokaze o dubrovačkoj, odnosno hrvatskoj kulturnoj stvarnosti, o postanku i identitetu naroda. Djelatnost Narodne knjižnice obuhvaća nabavu, stručnu obradu, čuvanje i zaštitu knjižnične građe, izradu informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza podataka, omogućavanje pristupa knjižnične građe i informacija korisnicima, osiguravanje korištenja i posudbe građe te protoka informacija i druge stručne aktivnosti. Aktivnostima obiju knjižnica, i Znanstvene i Narodne, koje su komplementarne, zajedno se pokrivaju sve kategorije korisnika, od predškolske djece do umirovljenika, od osnovnoškolaca do akademika. Narodna knjižnica Grad vrši funkciju matične knjižnice za područje Dubrovačko-neretvanske županije. Dubrovačke knjižnice u 2016. godini planiraju nastaviti s redovitom nabavom, obradom i  digitalizacijom knjižnične građe, elektroničkom obradom knjižnog fonda Spomeničke zbirke, početi s elektroničkom obradom periodike Obveznog primjerka.

 

Uz temeljnu djelatnost Knjižnice, organizirat će se okrugli stolovi, javne tribine, čitaonice, književne večeri, koncerti, prigodne izložbe i promocije, posebno za manifestacije Noć knjige, Mjesec hrvatske knjige i Mjesec hrvatskog jezika. Tijekom 2016. godine nizom događanja proslavit će se 20 godina postojanja Odjela za djecu i mlade, kao samostalnog odjela unutar Narodne knjižnice Grad, organizirat će se natjecanje u čitanju naglas kao dio nacionalne akcije za učenike osnovnih škola, radionice s djecom predškolske dobi i učenicima prvih razreda osnovnih škola s teškoćama u razvoju govora i razumijevanju pročitanog, projekt ''Knjižnica otvorenih vrata'', projekt u suradnji s udrugom Bonsai ''Kreativno znanje'' (deset programa koji obuhvaćaju tematske kvizove i radionice). Obilježit će se i 400-ta godišnjica smrti Williama Shakespearea. Unutar programa međunarodne kulturne suradnje nastavlja se suradnja s Gradskom bibliotekom i čitaonicom u Kotoru, Kulturnim centrom u Kotoru i s Društvom crnogorsko-hrvatskog prijateljstva Dubrovačko-neretvanske županije.  Planira se i daljnja edukacija i stalno stručno usavršavanje djelatnika Dubrovačkih knjižnica Dubrovnik, izdavačka djelatnost i zaštita građe.

 

Umjetnička galerija Dubrovnik

Umjetnička galerija Dubrovnik je, usmjerivši svoj interes na likovnu produkciju realiziranu u vremenu od pojave Vlaha Bukovca do danas, u svom višedesetljetnom trajanju uspjela prikupiti vrijedan fundus od oko dvije i pol tisuće umjetničkih djela: slika, skulptura, grafika, crteža, fotografija, video radova, umjetničkih instalacija i video dokumentacije te se afirmirati kao presudni činitelj likovno-umjetničkog života Dubrovnika i šireg regionalnog okvira. Umjetnička galerija Dubrovnik u svom sastavu ima Galeriju Dulčić Masle Pulitika. Izložbenu sezonu u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik otvorit će izložba multimedijalne dubrovačke umjetnice Tine Gverović. U veljači 2016. godine upriličit će se izložba povodom stote obljetnice rođenja velikog dubrovačkog slikara Iva Dulčića pod nazivom ''Mediteran Iva Dulčića (1916.-1975.). Izložba će predstaviti veliki broj umjetnikovih radova iz zbirki različitih kulturnih institucija, kao i privatnih zbirki. U travnju će se postaviti izložba ''Akt-zbirka moderne i suvremene umjetnosti Umjetničke galerije Dubrovnik''. Izložba predstavlja djela inozemnih i tuzemnih autora od kraja 19. stoljeća do danas, u kojima se oni bave motivom – akta.

 

Nakon toga slijedi postavljanje retrospektivne izložbe Mile Kumbatović, koja će predstaviti raznorodno pedesetogodišnje stvaralaštvo ove zanimljive umjetnice. Izložba pod nazivom ''Dubrovnik'' otvorit će se u kolovozu na dva kata zgrade Umjetničke galerije i prikazat će reprezentativna likovna djela hrvatskih i međunarodnih likovnih autora, kojima su motivi Dubrovnika bili stalni izvor stvaralačkih poticaja, nakon čega je na rasporedu izložba suvremene dubrovačke slikarice Ivane Dražić Selmani. Tijekom listopada u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik upriličit će se niz različitih događanja (predavanja, radionice, izložba, okrugli stol) u okviru kongresa LIVING CIAM 10: DUBROVNIK 1956.-2016. Ovaj kulturološki projekt održava se povodom obilježavanja 60 godina od konferencije CIAM-a (Međunarodni kongres moderne arhitekture) u Dubrovniku. U studenom će se otvoriti izložba dvojice slikara zagrebačkog kruga Fedora Fischera i Grgura Akrapa, a prosinac završava izložbom ''Ruski suprematizam i konstruktivizam''. U Galeriji Dulčić Masle Pulitika u veljači će se otvoriti izložba Bogdana Bogdanovića ''Ukleti Neimar'', nakon čega slijedi izložba ''Plakati – svjedoci Meštrovićevog vremena'' (izložba plakata iz dokumentacijskih fondova Muzeja Ivana Meštrovića nastalih od 1960-ih godina do danas). Galerija Dulčić Masle Pulitika ugostit će i izložbe multimedijalne umjetnice Tanje Deman, fotografa Mija Vesovića, arhitekta Stefana Braca Bravačića, slikara Eugena Krstulovića, pjesnika, likovnog umjetnika i pisca Vlada Marteka. U prosincu 2016.godine u Galeriji Dulčić Masle Pulitika planira se izložba ''Slikari došljaci u Dubrovniku u periodu oko Drugog svjetskog rata''. Planira se i otkup određenog broja umjetničkih djela.

 

Dubrovački muzeji

Dubrovački muzeji će i u 2016. godini nastaviti promicati stručne standarde, razvijati muzejsku djelatnost, raditi na promidžbi i unaprjeđivati stručni i znanstveni rad kroz skupljanje, čuvanje, stručno i znanstveno istraživanje i prezentiranje muzejske građe. Dubrovački muzeji kontinuirano provode sustavnu skrb o nepokretnim spomenicima kulture u kojima su smješteni. Dubrovački muzeji će nastaviti raditi na popunjavanju i obogaćivanju postojećih zbirki i tematskih cjelina predočenih u okviru izložbenih postava putem otkupa, terenskih istraživanja, darovanja, nasljeđivanja, zamjena i ustupanja. Arheološki muzej planira programe arheološkog rekognosciranja Dubrovačkog primorja (gradine, gomile, speleološki objekti) i zračno fotografiranje gradinskih lokaliteta, podmorska arheološka istraživanja i rekognosciranja, rekognosciranje Elafitskih otoka – Šipan, istraživanje arheološke baštine u Janjini. Etnografski muzej planira etnografsko istraživanje Pelješca i Elafita, Muzej suvremene povijesti planira nastavak rada na prikupljanju građe iz Domovinskog rata. Zaštita građe nastavljat će se obavljati u sljedećoj godini i kroz predviđene konzervatorske i restauratorske radove na odabranim ugroženim predmetima iz muzejskog fundusa, i to u vlastitim radionicama, a dijelom angažiranjem vanjskih suradnika. U 2016. godini planirana je realizacija sljedećih izložbi: Knežev dvor u Dubrovniku (središnja godišnja izložba), Dagerotipije iz dubrovačkih zbirki, Dubrovačke medalje, Likovna baština obitelji Pejačević, Fantastična bića na spomenicima antičke Narone, Rimski carski novac, Nazuvci i obuvanje iz zbirke narodnih nošnja Dubrovačkog primorja i Elafita, Olaf Jordan – Lica Balkana, izložba crteža i reprodukcija zbirke likovnih prikaza narodnih nošnji, San Biagio – pučke tradicije i slavljenje blagdana sv. Vlaha u Italiji, Iznik – osmanska keramika iz dubine Jadrana, Lloydovi slikopisi, Lica rata, Ljubav zna što joj je činiti – Imoćani u obrani i oslobađanju hrvatskog juga 1991.-1995., Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.

 

Uz stručna vodstva kroz stalne postave i izložbe te predavanja za sve dobne skupine, planiraju se vodstva i predavanja za učenike, studente. Pripremljena su sljedeća predavanja u 2016. godini: predavanje o arheologiji i arheološkoj baštini Župe dubrovačke, postojeća predavanja na zahtjev: Stjepan Gradić: otac domovine, Sveti Vlaho, Ruđer Bošković, Prostorije Kneževa dvora, Znameniti Dubrovčani iz Kneževa dvora, Dubrovnik i Osmanlijsko carstvo, Dubrovačka Republika u Kneževom dvoru, Tradicijska pomagala, obrada tla, predavanja u sklopu obilježavanja značajnih datuma iz Domovinskog rata, po pozivu i u suradnji s udrugama, kao i satovi povijesti za učenike u prostorima izložbe ''Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.''.  Tijekom 2016. godine, planirano je i održavanje velikog broja radionica i igraonica, promocija i prezentacija, bogata izdavačka djelatnost Muzeja, kao i suradnja s udrugom Sve ostalo je glazba na njihovom projektu ''The Rest is Music – the Other Side of History'', koji za cilj ima educirati publiku glazbom i kroz likove istaknutih Dubrovčana ispričati priču o bogatoj kulturnoj materijalnoj i nematerijalnoj baštini, postavljajući u središte kolaža Walterov fortepijano izložen u Glazbenoj dvorani Kneževog dvora. Planiraju se i predavanja u okviru Međunarodnog dana muzeja, Noći Muzeja i povodom obilježavanja 25. obljetnice herojske obrane Dubrovnike, 6. prosinca 2016. godine.

 

Zavod za obnovu Dubrovnika

 

O spomeničkoj baštini Grada posebno skrbi Zavod za obnovu Dubrovnika, kao jedinstvena ustanova ovog tipa u Republici Hrvatskoj. Glavni cilj Zavoda je obnova spomeničke cjeline uključujući i pripremne radnje (snimke postojećeg stanja, arheološka i druga istraživanja, suglasnosti i dozvole nadležnih institucija), poslove nadzora (odabir izvoditelja, stručni nadzor), osiguranje sredstava (zakonski izvori financiranja, drugi izvori kao koncesije, donacije, EU fondovi itd.) te promociju (povijesne jezgre, metoda i rezultata obnove). Prijedlog programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2016. godinu izrađen je temeljem objektivnih kriterija za izbor prioriteta: prema uvidu o dokumentaciji o stupnju oštećenja niza zgrada od potresa, prema iskazanom interesu Grada, Županije i Konzervatorskog odjela u Dubrovniku vezano za određenu javnu funkciju ili kulturno-povijesnu vrijednost oštećenog spomenika, prema prijavi vlasnika i korisnika o stanju zgrade. Svi predloženi projekti u Programu obnove spomeničke cjeline Dubrovnika u 2016. godini sastavni su dio ili prate već postojeće strateške gradske dokumente ili one u izradi te nude izravno rješenje identificiranih problema te će se kao takvi uklopiti u dokument kojim će se Dubrovnik kandidirati za Europsku prijestolnicu kulture.

 

Sukladno Zakonu o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika, osnovna funkcija Zavoda za obnovu Dubrovnika je provođenje dijela Programa koji se odnosi na aseizmičku sanaciju blokova zgrada. U okviru ovog dijela programa planira je i uspostava i održavanje akcelografske mreže, kao i instrumentalni monitoring blokova. Program uključuje i arhitektonsko snimanje i digitalizaciju blokova, unaprjeđenje aseizmičke sanacije, završne građevinske, obrtničke i instalaterske radove na Biskupskoj palači, sanaciju atrija Kneževog dvora u Dubrovniku, izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sanacije i revitalizacije ljetnikovca Lazarević – Gučetić u Mokošici, izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sanacije i revitalizacije ljetnikovca Restić-Džonovina u Rožatu, izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sanacije i revitalizacije ljetnikovca Bozdari-Škaprlenda u Čajkovićima, koordinaciju pri izradi Plana upravljanja zaštićenom povijesnom cjelinom Dubrovnika. Tijekom 2016. godine planira se izraditi geodetski i arhitektonski snimak postojećeg stanja te dopune konzervatorskog elaborata uz provedbu konzervatorskih, restauratorskih i arheoloških istražnih radova kompleksa Benediktinskog samostana s Maksimilijanovim ljetnikovcem na Lokrumu, izrada projektne dokumentacije za sanaciju te početak same sanacije Orlandovog stupa. Nastavlja se i projekt istraživanja podzemlja Katedrale i Bunićeve poljane, projekt sanacije lukobrana Kaše te projekt izgradnje novog pristaništa na Komardi. U 2016. godini planira se izraditi 3D scan pročelja palače Sponza, čišćenje i utvrđivanje stanja kanala odvodnje u južnom dijelu stare gradske jezgre, uključujući i Stradun te izrada snimke postojećeg stanja kanala, kao i idejno rješenje za buduće korištenje. U 2016. godini planira se i sanacija spomenika Viktoru Dyku, češkom književniku i političaru.

 

 

6. OSTALI PRIJAVLJENI KULTURNI PROGRAMI

 

Glazbeni sastav Atlantida – projekt ''Atlantida Dubrovnik''

 

Glazbeni sastav Atlantida djeluje na području grada Dubrovnika već punih 25 godina. U tom vremenskom periodu Atlantida je postala jedan od vodećih dubrovačkih glazbenih  sastava, posebnog glazbenog izričaja. Osnovna koncepcija projekta ''Atlantida Dubrovnik'' je tonsko snimanje novoskladanog glazbenog materijala, odnosno video zapis najmanje dvije skladbe. Atlantida već ima pripremljen opus od desetak skladbi koje su spremne za snimanje. Tonsko snimanje odvijat će se u Zagrebu, u suradnji s priznatim glazbenikom i producentom Miroslavom Mirom Lesićem.

 

Darko Kristović – tradicionalni orguljaški koncert u Dubrovačkoj katedrali

 

Dr. Darko Kristović dugogodišnji je orguljaš s akademskim obrazovanjem u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu, a tradicionalno već petnaestak godina održava orguljaške koncerte u Dubrovačkoj katedrali na kojima izvodi majstorska djela  domaćih i svjetskih autora. Koncerti su redoviti dobro posjećeni i prihvaćeni od publike, a njihovo dodatno promoviranje unaprijedilo bi glazbenu ponudu Grada. U 2016. godini planira održati tradicionalni orguljaški koncert prigodom blagdana Velike Gospe u Dubrovačkoj katedrali.

 

Studentski teatar ''Lero'' – godišnji kazališni program

 

Studentski teatar ''Lero'' od samog osnutka davne 1968. godine iznova prilagođava svoj teatarski rukopis nastojeći biti drugačiji, ali uvijek jednako svoj i prepoznatljiv. U razdoblju zadnjih petnaestak godina na suvremen i originalan način ''Lero'' propituje dubrovačku književnu baštinu. U 2016. godini Studentski teatar Lero planira projekt ''Zlatne jabuke'' – pripovijedanje narodnih bajki. Riječ je o posebnom Lerovom izvedbenom ciklusu namijenjenom djeci i mladima, kojim se želi u Dubrovniku nastaviti rijetku praksu umijeća i vještina pričanja bajki za djecu, ali i njihove roditelje. Dramatizaciju, izbor tekstova i režiju predstave ostvarit će Jasna Held, koja će i izvoditi planirane programe. Drugi prijavljeni program je kazališna predstava ''Sjen Lune''. Ovaj projekt podrazumijeva književni, dramaturški i kazališni istraživački te radionički rad, kojemu je cilj suvremenim scenskim postupcima i iskustvima prepoznatljive ''lerovske'' poetike uprizoriti slike i najrazličitije scenske povode iz dubrovačke književne baštine. Temeljni trag ove nove Lerove kazališne avanture je suprostaviti i usložiti likove žena iz djela dubrovačkih književnika kroz dugu povijest dubrovačkog dramskog pisma, ali i poezije i drugih zapisa, svjedočenja i rukopisa.

 

Aria Artis d.o.o. – festival ''Sentimento''

 

Aria Artis d.o.o. osnovana je za organiziranje kulturnih događanja u Hrvatskoj i inozemstvu, s posebnim naglaskom na predstavljanje hrvatske kulturne baštine u Velikoj Britaniji. Tvrka je i začetnik i organizator festivala ''Sentimento'' u Dubrovniku. U sklopu svog sadržaja, Festival pored gostovanja svjetski poznatih glazbenih imena, provodi i kulturno edukacijsko-rehabilitacijski program za mlade glazbenike i osobe s posebnim potrebama na području Dubrovnika i Dubrovačko – neretvanske županije. Sadržaj Festivala uključuje središnji koncert na koji domaćin Festivala Stijepo Gleđ Markos dovodi svjetska glazbena imena. Program Festivala uključuje glazbene radionice za rehabilitaciju djece i odraslih s posebnim potrebama, u suradnji s centrima i udrugama za rahebilitaciju na području Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije te edukaciju za glazbenog terapeuta. Glazbena edukacija će se provoditi kroz radionice, seminare i majstorske tečajeve, od strane poznatih glazbenih pedagoga. Planirano je da u programu aktivno sudjeluju učenici i profesori UŠ Luke Sorkočevića i ostali mladi glazbenici.

 

Dubrovački komorni zbor – godišnji program

 

Dubrovački komorni zbor osnovan je 1994. godine i broji tridesetak pjevača amatera. Iako njeguje a capella pjevanje. Repertoar Zbora je širok, pa tako izvode djela od gregorijanskog napjeva pa do skladbi 20. stoljeća, s posebnim osvrtom na skladbe hrvatskih autora. Zbor je sudjelovao na mnogim domaćim i međunarodnim natjecanjima i smotrama gdje je osvajao brojne nagrade i priznanja. Dubrovački komorni zbor je organizator i sudionik pet Međunarodnih festivala pjevačkih zborova u Dubrovniku. U 2016. godini Dubrovački komorni zbor prijavljuje sljedeće programe: koncert na Danima kršćanske kulture u Dubrovniku (zajedno sa Dubrovačkim simfonijskim orkestrom te gostujućim solistima planiraju izvesti Requiem francuskog skladatelja Gabriela Faurea), koncert u povodu Godine sv. Vlaha (na programu koncerta bit će nekoliko skladbi posvećenih sv. Vlahu, kao i drugih skladbi sakralnog karaktera, uglavnom hrvatskih autora), dva zajednička koncerta Dubrovačkog komornog zbora sa gostujućim zborovima, adventski koncert u Dubrovniku, koncert Zbora na 67. Dubrovačkim ljetnim igrama, Božićni koncert u Dubrovniku (navedenim koncertom čuva se tradicija izvođenja božićnih pjesama te se pridonosi blagdanskom ozračju Grada), ljetni koncerti Dubrovačkog komornog zbora, gostovanje Dubrovačkog komornog zbora u Zagrebu, gostovanje Zbora Ivana pl. Zajca u Dubrovniku.

 

Hrvatsko-rusko društvo ''Umjetnost bez granica'' – koncertni program ''Grad Dubrovnik predstavlja!''

 

Hrvatsko-rusko društvo ''Umjetnost bez granica'' osnovano je 2013. godine s ciljem njegovanja, promicanja i popularizacije ruske umjetnosti u Republici Hrvatskoj. Okosnicu Društva čine profesionalni glazbenici iz Dubrovnika, Splita, Zadra, Zagreba i Rusije. Na početku svog djelovanja Udruga je usmjerena prema glazbenim projektima, a naglasak se stavlja na promidžbu ruske i klasične glazbe općenito, kroz inovativan način vođenja koncerata te uspostavu suradnje i prijateljstva među glazbenicima različitih nacionalnosti. Voditelji projekta su violinistica Elvira Galioulline i klaviristica Helena Tomašković. U 2016. godini Udruga planira izvesti koncertni program pod nazivom ''Grad Dubrovnik predstavlja!'. Projekt se sastoji od 6 koncerata: dva u Dubrovniku tijekom siječnja i ožujka, a ostali u Splitu, Zadru, Varaždinu i Zagrebu. Koncerti izvan Dubrovnika organizirat će se u suradnji sa kulturnim ustanovama i udrugama u navedenim gradovima. Cilj je omogućiti dubrovačkim glazbenicima da se predstave javnosti izvan Dubrovnika te da se uspostavi kulturna razmjena između dubrovačkih i drugih hrvatskih glazbenika.

 

Udruga Kapja – završetak snimanja CD-a glazbene skupine Schizofrenia

 

Udruga mladih Kapja osnovana je  2013. godine na inicijativu nekolicine entuzijasta u želji za nadopunom postojećeg društvenog života na području Nacionalnog Parka Mljet. Aktivnost udruge uključuje organizaciju i sudjelovanje u organizaciji kulturnih, sportskih i drugih skupova i događaja, održavanje manifestacija vezanih uz običaje kraja, organizaciju i provođenje dobrovoljnih radnih akcija s ciljem poboljšanja životnih uvjeta u području NP Mljet, informiranje mladih o društveno važnim temama putem web stranica, e-maila, časopisa, plakata i slično te organizacija i sudjelovanje u organizaciji zajedničkih druženja. U 2016. godini, udruga planira završiti projekt snimanja nosača zvuka heavy metal skupine ''Schizofrenia''.

 

Klavirski trio – turneja i koncerti klasične glazbe u sklopu festivala ''Lopudsko ljeto 2016.''

 

U sklopu manifestacije ''Lopudsko ljeto'', koju dugi niz godina organizira TZ Grada Dubrovnika s ciljem oživljavanja kulturnog života na otoku Lopudu, već osmu godinu izvodi se program cjelovečernjih koncerata klasične glazbe u organizaciji Klavirskog trija Dubrovnik. Umjetnički organizator programa je pijanist i profesor Alberto Frka u suradnji s čelisticom mr. Vandom Đanić. Koncerti se redovito održavaju u Crkvi sv. Nikole na Lopudu koja se svojom ambijentalnošću i akustikom pokazala idealnim koncertnim prostorom. Koncerti nalaze brojnu publiku među turistima, ali i domaćim stanovništvom Lopuda. U 2016. godini planira se održati desetak koncerata, na kojima bi nastupili eminentni glazbenici: kvartet saxofona Papandopulo, Cveto Kobal, flauta, Klavirski trio Dubrovnik, Dubrovački gudački kvartet i Alberto Frka, glasovir, Maroje Brčić, gitara, Volodja Balžalorsky, violina, Tara Horvat, violina, Vanda Đanić, cello, najbolji maturanti Umjetničke škole Luke Sorkočevića, Niko Marušić, klarinet. Drugi prijavljeni program odnosi se na turneju Klavirskog trija u proljeće 2016. godine po gradovima Zadru, Šibeniku, Splitu, Zagrebu, Ljubljani. Gošća na koncertima bit će dubrovačka flautistica Đive Franetović Kušelj.

 

KUD Komolac – godišnji rad udruge

 

Kulturno umjetničko društvo "Komolac" djeluje od 1937. godine i njeguje tradiciju kulturnog amaterizma na području Rijeke dubrovačke. U rad Udruge uključen je veliki broj djece s prostora cijele Rijeke dubrovačke i šire. Osnovna djelatnost KUD-a je pokretanje raznovrsnih kulturno-sportskih aktivnosti građana. KUD Komolac sadrži 4 sekcije: Glazbenu, Dramsku, Sportsku i Sekciju za očuvanje kulturne baštine Rijeke dubrovačke. Glavnina aktivnosti odnosi se na Glazbenu sekciju, Glazbu Komolac. U 2016. godini KUD Komolac pored redovitih nastupa po pozivu i nastupa u vlastitoj organizaciji, planira i edukaciju novih članova raspisivanjem poziva za upis u Glazbu Komolac. Tom prigodom mladi članovi pohađat će tečaj edukacije, učenja glazbenih osnova i sviranje glazbenih instrumenata. Zbog neriješenog stanja oko osiguranja prostorija za rad Udruge, Gradsko poglavarstvo Grada Dubrovnika donijelo je zaključak koji se obvezuje pokrivati troškove najma privatnog prostora za potrebe KUD-a Komolac, do iznalaženja trajnog rješenja.

 

Brilliant Events d.o.o. - Midsummer Scene 2016.

 

Festival ''Midsummer Scene'' kazališni je projekt nastao 2014. godine u partnerstvu Grada Dubrovnika, Turističke zajednice Grada Dubrovnika, agencije Brilliant Events Dubrovnik i Honey-tongued Theatre Productions Ltd London. Jedinstvenost ovog festivala je što prikazuje kazališne predstave na engleskom jeziku, a koje se premijerno izvode na scenskom prostoru tvrđave Lovrijenac. Riječ je o Festivalu koji na poseban način upotpunjuje dubrovačku kulturnu ponudu, jer jamči vrhunski kazališni ansambl i kvalitetnu programsku politiku, upotpunjenu jedinstvenim dubrovačkim ambijentom. Radi se o projektu svojevrsnog predfestivala Dubrovačkih ljetnih igara, koji bi trebao postati tradicionalan i platforma za buduće koncepte umjetničkog programa međunarodne kulturne suradnje. Trajanje Festivala predviđeno je od 21. lipnja do 7. srpnja 2016. godine, sa ukupno 16 scenskih izvedbi. S obzirom da će se 2016. godine diljem svijeta obilježavati 400-ta godišnjica smrti Williama Shakespearea, na Festivalu će se uprizoriti njegovo najpoznatije djelo ''Hamlet''.

 

Martina Tomić Marinčić – program ''Homework''

 

Martina Tomić Marinčić, plesačica je suvremenog plesa koja je sudjelovala u brojnim plesnim produkcijama i predstavama sa raznim koreografima, anasamblima i nezavisnim produkcijama, kao što su Studio za suvremeni ples, Montažstroj, Zagrebački plesni ansambl, Eks scena, Liberdance, Protunapad. Zajedno sa akademskom slikaricom Lenom Kramarić radi na projektima u kojima na nov, neobičan i zanimljiv način, spaja suvremeni ples i slikarstvo. Njihov prvi zajednički projekt pod nazivom ''Luksuz'' nastao je u koprodukciji s Art radionicom Lazareti i Otvorenim ateljeom Eks scene. Ovaj projekt osmišljen je kao jedinstveni spoj suvremenog plesa i slikarstva, koji uključuje plesni materijal i izložbu slika. U Zagrebačkom plesnom centru sa još dvije multimedijalne umjetnice realizirale su svoj drugi zajednički projekt pod nazivom ''Neodgovorne''. Nakon ovih uspješnih projekata, ove dvije umjetnice nastavljaju istraživanje u kontekstu spoja suvremenog plesa i slikarstva. U 2016. godini planiraju realizirati projekt ''Homework'', koji istražuje kompleksnost trenutnog stanja autorica, njihovih umjetničkih i majčinskih uloga. Projekt je izvedbenog karaktera, a uključuje plesni materijal i izložbu slika.

 

Udruga Aklapela – Festival ''Aklapela''

 

Udruga je osnovana s prvenstvenim ciljem da organizirano promiče i njeguje tradicionalno klapsko ''a capella'' pjevanje, koje je kao visoko vrijedni pučki glazbeni izričaj upisano na UNESCO-ov Reprezentativan popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Namjera je skrenuti pozornost šire javnosti na raznolikost izričaja i zemljopisnih područja gdje se izvodi klapska pjesma, na specifičnosti, elemente koji tvore klapski pokret, na sve posebnosti, stilove i žanrove. U 2016. godini Udruga će organizirati peti po redu festival ''Aklapela – a capella na klapski'' u vremenu od 1.-3. travnja. U sklopu Festivala planira se održati i majstorska radionica za voditelje klapa koje njeguju izvorno klapsko pjevanje. Osim samog Festivala, namjera Udruge je u razdoblju od svibnja do listopada svakoga mjeseca u atriju Kneževa dvora organizirati po jedan cjelovečernji koncert na kojima bi nastupile dvije do tri izvrsne klape po izboru maestra Čalete, čime se nastoji ostvariti stalna prisutnost izvornog visoko kvalitetnog klapskog pjevanja u Dubrovniku. Na svim koncertima pjeva se izvorno, bez pomoći i pratnje instrumenata i bez korištenja elektronskih pojačala.

 

Ivan Bonačić – snimanje albuma

 

Ivan Bonačić je glazbenik rođen u Dubrovniku 1988. godine. Diplomirao je na Sveučilištu za glazbu i izvedbene umjetnosti u Grazu u klasi prof. Miklina. Svira saksofon i flautu, bavi se skladanjem. Nastupa od svoje dvanaeste godine te je dosad surađivao sa vrhunskim hrvatskim i svjetskim glazbenicima. S dubrovačkom grupom Valetudo je izdao dva autorska CD-a. Suradnja s producentom Robertom Nappholzom i gitaristom Filipom Gavranovićem dovela je do pripreme albuma radnog naziva Kraken, na kojemu Bonačićeve skladbe prepoznatljivog jazz autorskog izričaja izvodi njegov jazz kvartet. Suradnici na albumu su redom mladi glazbenici: Filip Gavranović, Janko Novoselić te Zvonimir Šestak.

 

Le Petit Festival du Theatre 2016.

 

Prateći najsuvremenije umjetničke i estetske tijekove, ''Le Petit Festival du Theatre'' na originalan i jedinstven način već deset godina Dubrovniku predstavlja različite programe iz kazališne, glazbene i likovne umjetnosti. U 2016. godini Festival će se održati u vremenu od 16. do 19. lipnja, a glavna tema programa bit će Ljubav za nove generacije. Planiraju se edukativne i interaktivne umjetničke radionice, jedna izložba te nekoliko plesnih i glazbenih izvedbi uz otvorenu mogućnost intervencija na dnevnoj bazi. 

 

Gradska glazba Dubrovnik – godišnji program

 

Gradska glazba Dubrovnik kontinuirano radi na uključivanju i glazbenoj edukaciji djece i mladih. U 2016. godini Glazba će nastaviti suradnju sa školama, s posebnim naglaskom na Umjetničku školu Luke Sorkočevića. Osim redovitih nastupa za potrebe protokola Grada, Županije ili drugih nastupa povezanih s blagdanima i tradicijom, Glazba ima i komercijalne nastupe po pozivu naručitelja. U 2016. godini između ostaloga planiraju sudjelovanje na 30. susretu hrvatskih puhačkih orkestara u Novom Vinodolskom. Planira se suradnja Glazbe sa srodnim orkestrima u gradovima prijateljima Dubrovnika, pogotovo zbog mlađih članova kojima zajednička putovanja predstavljaju dodatni motiv i nagradu za rad. U tom smislu planira se gostovanje u Vukovaru gdje bi organizirali nekoliko nastupa. Također u 2016. godini planiraju urediti sporednu prostoriju koju Glazba koristi kao garderobu i pomoćnu dvoranu za vježbanje, a koja je u vrlo lošem stanju. Osim toga, u planu je obnova ljetnih uniformi. Jedan od ciljeva Glazbe je oživljavanje sekcije Dubrovačkih mažoretki čim se za to steknu financijski i drugi uvjeti.

 

Marija Grazio – izdavanje CD-a ''Autor, interpretator''

 

Nagrađivana dubrovačka glazbenica Marija Grazio planira izdavanje albuma na kojemu će se predstaviti kao interpretatorica i autorica glazbe. Na albumu će se naći snimljeni koncert sa Osorskih glazbenih večeri 2010. godine na kojemu je pijanistica praizvela njoj posvećeni koncert za klavir i orkestar dubrovačkog skladatelja Frana Đurovića, sa Cantus ansamblom i dirigentom Berislavom Šipušom. Snimljeni materijal će se studijskom obradom prirediti za nosač zvuka. Na drugom dijelu CD-a Marija Grazio će se predstaviti kao autorica, sa svojih 13 preludija za piano posvećenih dubrovačkom pijanistu Aljoši Lečiću koji će ih izvesti.

 

Glazbena radionica Sorgo – program ''Koncertna praksa''

 

Glazbena radionica Sorgo nastavlja afirmirati dubrovačku baštinu s posebnim naglaskom na suvremeno autorstvo te i dalje predstavlja jedinstvenu platformu za glazbena događanja i druge sadržaje kojima se preispituju vrijednosti glazbene baštine i njen udjel u kulturi Grada. Program pod nazivom ''Koncertna praksa 2016.'' bit će podijeljen u nekoliko segmenata. Prvim dijelom se obilježava petnaesta obljetnica djelovanja GRS-a sa tri zahtjevna slavljenička projekta. Početkom godine, na koncertu komorne glazbe Novo u istoj formi izvest će se praizvedbe dubrovačkih skladatelja, čime se nastavlja kontinuitet predstavljanja suvremenog glazbenog stvaralaštva. Sudjelovat će akademski glazbenici i renomirani solisti suvremene dubrovačke scene. U kasno proljeće GRS će ugostiti eminentnu svjetsku glazbenicu Katarinu Livljanić, koja je prije nekoliko godina nastupila na Dubrovačkim ljetnim igrama, i njen ansambl za srednjovjekovnu glazbu „Dialogos“. Oni će izvesti prikazanje „Heretical angels“. U prosincu će biti organiziran obljetnički koncert u suradnji s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, na kojemu će se izvoditi djela dubrovačkih skladatelja. Drugi segment programa ''Koncertna praksa 2016.''  je ciklus od dva koncerta Pianoforat, posvećenih instrumentima s tipkama. Jedan će održati Alberto Frka, a drugi piano duo Marija Grazio / Aljoša Lečić. Treći segment su promocije CD-a „Autor, interpretator“ i notnog izdanja „Komorna djela Antuna Sorgo“. Četvrti segment su dva predavanja: prvo je predavanje „Autorska prava“ izdavača Toma in der Mühlena, a drugo bi održali sociolog Dražen Lalić i muzikolog Dalibor Davidović pod radnim nazivom „Estetika novokomponirane muzike i njen utjecaj na društvo“. Uz koncertnu aktivnost, Glazbena radionica Sorgo i dalje će nastaviti sa snimanjima, prepisivanjima notnog materijala, predavanjima, edukacijom, promoviranjem kvalitetne glazbe.

 

Udruga Festa - FESTA 2016.

 

Udruga Festa Dubrovnik, u sklopu proslave Feste sv. Vlaha i Dana Grada Dubrovnika organizira višednevnu kulturno-zabavnu manifestaciju sastavljenu od različitih programskih sadržaja. Manifestacija će se održati od 26. siječnja do 02. veljače 2016. godine, a program će se odvijati u tvrđavi Revelin i Kazalištu Marina Držića. Program će tradicionalno sadržavati ''Festu od Klapa'', središnji revijalni koncert ''Festa 2016.'', ''Dubrovačku rock paradu'', koncert opernih diva, izložbu na temu sv. Vlaha, gostujuću kazališnu predstavu, Festu od vina. Program Feste planiran je kao sastavni dio projekta ''2016.- godina sv. Vlaha'', koju je proglasilo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika povodom 1700-te obljetnice mučeničke smrti dubrovačkog parca.

 

Kulturno društvo ''Aster'' – projekt ''Dah života 3'' i edukativna dvotjedna manifestacija: Tišina, molim – film i Grad se vole

 

Društvo djeluje od 1994. godine kada je grupa entuzijasta odlučila pružiti pomoć djeci pogođenoj ratnim zbivanjima prikazivanjem lutkarskih predstava. Uskoro se osniva udruga ''Aster'' kao društvo za poticanje kreativnosti  kroz umjetnost, koja je osim predstava, organizirala seminare za odgajatelje, radionice za sviranje lire i blok flaute, različita predavanja vezana za waldorfsku pedagogiju, radionice izrade lutaka. Pet godina Udruga je organizirala međunarodni ljetni Festival pripovijedanja bajki, koji je osim večernjeg programa, sadržavao i različite kreativne radionice. U 2016. godini Udruga planira nastavak i nadogradnju projekta ''Dah života'' započetog 2014. godine kao lutkarski projekt cjelogodišnje naravi, s predstavljanjem predstave u Kazalištu Marina Držića. Ove godine postavit će se „Skup“ Marina Držića. Članovi Društva obradit će tekst i glazbu, a potom će izraditi lutke, scenografiju, kostime. Rad na stvaranju svake predstave je dugotrajan proces, budući da članovi sami rade na svakom  njenom segmentu, tako da će devet mjeseci trajati priprema, a zadnja tri mjeseca izvođenje predstave. U 2016. Društvo planira održati informativno edukativnu dvotjednu manifestaciju temeljenu na poveznicama između grada Dubrovnika, filma i svega vezanog za filmsku kulturu pod nazivom Tišina, molim – film i Grad se vole.

 

Plesni studio Step'n'Jazz''- Dubrovnik Tap festival 2016.''

 

Dubrovnik je kroz dugogodišnji rad plesnog studija Step'n' Jazz postao jedan od centara stepa u Hrvatskoj. U 2016. godini Udruga planira organizirati četvrti međunarodni step festival u Dubrovniku pod nazivom ''Dubrovnik Tap Festival 2016.''. U kolovozu 2013. godine organizirali su prvi međunarodni step festival u ovom dijelu Europe, a 2015. godine na Festivalu je sudjelovalo oko 100 plesača iz Hrvatske i svijeta. ''Dubrovnik Tap Festival 2016.'' planiran je kao šestodnevni festival stepa koji će se održati od 15. do 20. kolovoza 2016. godine s izvedbama i radionicama koje bi se svakodnevno održavale od jutarnjih sati pa do ''jamova'' i završne predstave u večernjim satima. Ovim festivalom Dubrovnik otvara vrata vrhunskim step plesačima iz cijelog svijeta, građanima Dubrovnika približava ovu vrstu plesa, a međunarodnoj plesnoj zajednici predstavlja Dubrovnik kao veliki centar stepa u Europi. Voditelji radionica u sklopu Festivala ponovno će biti renomirani step pedagozi iz SAD-a.

 

Udruga Zvuci tišine– Laus akademija i program ''Otkrića u ljetnikovcu Bunić-Kaboga''

 

Udruga ''Zvuci tišine'' osnovana je s ciljem unapređenja i promicanja hrvatske glazbene kulture i umjetnosti, a već 10 godinu uspješno u Dubrovniku organizira LAUS Akademiju, na kojoj sudjeluje impresivan broj međunarodno priznatih glazbenika i pedagoga. Dosad je održano više od 60 majstorskih seminara za violinu, violončelo, klavir, solo pjevanje, rog, dirigiranje, kompoziciju, gitaru i komornu glazbu, s više od 1100 mladih polaznika iz cijeloga svijeta. Akademija je osmišljena s ciljem da Dubrovnik postane središtem za mlade glazbenike iz cijelog svijeta, koji bi tijekom školovanja u matičnoj ustanovi ili nakon završetka redovitog studija u Dubrovniku proveli određeno razdoblje usavršavanja, radeći s najznačajnijim svjetskim pedagozima. LAUS Akademija Dubrovnik 2016. organizirat će seminare za profesore i učenike raznih instrumenata kao i za graditelje gudačkih instrumenata, a uključit će i Jazz Akademiju. Predavači su redom ugledni glazbenici i stručnjaci iz područja glazbene produkcije. Drugi projekt udruge pod nazivom „Otkrića u ljetnikovcu Bunić-Kaboga“ predstavlja glazbu i umjetnost renesanse i baroka u autentičnom povijesnom prostoru ljetnikovca Bunić-Kaboga. Program će predstaviti neke od najzanimljivijih glazbenih ličnosti i djela koja su na poseban način posvećena ili inspirirana Dubrovnikom. Tako će biti obrađene teme: Obitelj Sorkočević i njihovo doba, Enigma Jarnović – Mane Jarnović – violinist lutalica, Boris Papandopulo – inspiracija Dubrovnikom, Ludomil Rogowski – prigrljeni stranac, Domenico Scarlatti – opera La bella Ragusina, Claudio Monteverdi – Moreška-stoljetna inspiracija, Marin Držić – glazbene priče, Jakov Gotovac – Kameni grad, pjesme (različitih autora). Program će se održavati od travnja do listopada 2016. godine.

 

Mješoviti zbor Libertas -  godišnji program

 

Mješoviti zbor ''Libertas'' kao nezaobilazni dio dubrovačke kulturne ponude, osnovan je 1980. godine i godinama sudjeluje u svim važnijim kulturnim događanjima u Dubrovniku. U 2016. Zbor planira organizirati audiciju za nove članove, izraditi web stranicu, održati koncert za Uskrs, organizirati koncert u Međugorju.

 

Udruga „Sve ostalo je glazba“ – programi Druga strana povijesti, Boje francuskog zvuka i Perivoj od muzike 3

 

Djelatnost Udruge „Sve ostalo je glazba“ je autorsko pripremanje i ostvarivanje edukativnih ciklusa glazbeno – scenskih kolaža koji prikazuju različita razdoblja glazbene prošlosti za različite dobne i obrazovne skupine. Za 2016. godinu Udruga prijavljuje 3 programa: ''Druga strana povijesti'' – inačica je scenskih kolaža Udruge, namijenjena posjetiteljima Dubrovačkih muzeja. Cilj projekta je prezentacija dubrovačke kulturne baštine te edukacija publike i posjetitelja Kulturno – povijesnog muzeja u Kneževom dvoru. Program sadržava izvedbe kostimiranih glazbenika na povijesnim instrumentima. ''Boje francuskog zvuka'' –  program je nastao u suradnji s Francuskom alijansom Dubrovnik, a tematizira francusku glazbenu ostavštinu te promovira francusku kulturu kroz izvedbe glazbenica koje će izvoditi većinom komorna djela. ''Perivoj od muzike 3'' – inačica glazbeno scenskih kolaža Udruge, namijenjena posjetiteljima ljetnikovca Bunić – Kaboga, nastavlja se treću godinu zaredom. Program se izvodi na engleskom jeziku i prezentacija je dubrovačke kulturne baštine.

 

Udruga  Ambient Croatia - Festival Park Orsula 2016.

 

Godine 2011. pokrenut je glazbeno-scenski projekt ''Glazbeni festival Park Orsula''. Organizator Festivala je udruga ''Ambient Croatia'' u suradnji s obrtom Tehno servis. Projekt Park Orsula temelji se na društvenoj afirmaciji i objedinjenju sadašnjih vidikovaca (ugibališta uz magistralu) i ovog povijesnog lokaliteta te, dodatno, na stvaranju unikatne, ljetne, javne, scenske pozornice Dubrovnika. Takva pozornica u budućnosti će doprinijeti potpunoj samoodrživosti i kvalitetnom dugoročnom razvoju ovog projekta. Osim topografske i povijesne atraktivnosti, ova pozornica je u velikoj prednosti nad ostalim dubrovačkim pozornicama, jer se nalazi izvan naselja i ne remeti odvijanje ostalih izvedbi na otvorenim scenskim prostorima užeg gradskog područja. Festival svojim unikatnim ambijentom i koncepcijom nudi poseban, pamtljiv doživljaj glazbeno-scenske umjetnosti i tipičnog mediteranskog ambijenta. Glazbeni festival Park Orsula u 2016. godini održat će se u vremenu od 1. lipnja do 1. listopada. Planiraju povećati produkcijsku i programsku razinu, a želja im je širenje organizacijskog tima te uključivanje inozemnih promotora.

 

Kazališna družina Kolarin – godišnji program

 

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruge je izvođenje dramskih djela, poglavito dubrovačkih pisaca za odrasle i djecu, razvijanje programa međunarodne suradnje, savjetodavni rad s djecom i mladeži, organiziranje stručnih skupova, javnih potreba, seminara, predavanja, izložbi, revija, koncerata, suradnja sa znanstvenim i kulturnim institucijama. Programska koncepcija Udruge zasniva se na njegovanju zavičajnog jezika i običaja, promišljanju današnjeg načina života, kao i podsjećanju na određene zaboravljene crtice iz povijesti. Za 2016. godinu Kazališna družina Kolarin planira organizirati audiciju za nove članove, obilježiti 5 godina postojanja, sudjelovati na Noći Kazališta, izvesti premijeru, a tijekom godine planiraju izvesti između 30 i 40 raznih izvedbi.

 

Klapa Skontradura – godišnji program

 

Ženska klapa ''Skontradura'' bavi se njegovanjem, promocijom i razvojem glazbene kulture dalmatinskog podneblja, osposobljavanjem njenih članova na glazbenom području, organizacijom prijateljskih, kulturnih i humanitarnih susreta i nastupa, suradnjom s ostalim klapama, reproduciranjem i snimanjem najvrjednijih klapskih ostvarenja. Klapa ''Skontradura'' svoj program temelji na tradicionalnim i izvornim napjevima, ali i djelima mlađih autora. Uz sudjelovanje na 50. Festivalu dalmatinskih klapa Omiš, Klapa u 2016. godini  planira sudjelovanje na 38. Festivalu klapa Dubrovačko – neretvanske županije. Planira se izrada ljetnih i zimskih nošnji, nabava glazbene opreme, izrada omota i  izdavanje CD-a. Klapa želi svoj uspješan rad ovjekovječiti i na nosaču zvuka, kako bi ostala upisana u hrvatsku klapsku pjesmu, koja je priznata i uvrštena u UNESCO-vu svjetsku baštinu.

 

Dubrovački gudački kvartet - koncerti  u ciklusu ''Dubrovački  glazbeni salon''

 

Umjetnička organizacija Dubrovački gudački kvartet, u suradnji s drugim dubrovačkim glazbenim umjetnicima, prijavila je projekt komornih koncerata pod nazivom ''Dubrovački glazbeni salon''. Riječ je o projektu zimske koncertne sezone, koji će objediniti sve raspoložive snage dubrovačke glazbene scene i krenuti u realizaciju kvalitetnog i osebujnog koncertnog programa tijekom zimskog perioda. Planiraju izvesti malu komornu operu ''La serva padrona'', koncert salonske glazbe te još dva komorna koncerta.

 

Društvo dubrovačkih trombunjera –program ''Očuvanje tradicije trombunjerstva''

 

Društvo dubrovačkih trombunjera član je Udruge povijesnih postrojbi RH, a tako i Europe te na svim njihovim skupštinama aktivno sudjeluje. Duga i bogata povijest trombunjera, sudeći prema zapisima u povijesnim knjigama, seže u 16. stoljeće. U javnom životu Grada iznova su kontinuirano prisutni od 1970. godine, kad zajedno s ostalim vjernicima koji su došli hodočastiti dubrovačkom parcu, slave  Dan dubrovačkog zaštitnika, sv. Vlaha. Jer, upravo je Festa sv. Vlaha najprepoznatljiviji trag autentičnosti dubrovačkih trombunjera, koji s točno određenim i organiziranim rasporedom ispaljivanja plotuna veličaju slobodarski duh Dubrovnika. Programski ciljevi obuhvaćaju očuvanje tradicijske baštine dubrovačkog kraja, trombunjerstva, proslave Feste sv. Vlaha, kao i iskazivanje časti drugim povijesnim postrojbama gostovanjem trombunjera u njihovim gradovima. U 2016. godini Društvo je prijavilo program pod nazivom ''Očuvanje tradicije trombunjerstva''. Program obuhvaća tradicionalni nastup na Festi sv. Vlaha. U sklopu Feste, previđeno je da Društvo ugosti po četiri člana iz četiri  povijesne hrvatske postrojbe te na taj način razvija međugradsku kulturnu suradnju i promiče kulturu trombunjerstva izvan Dubrovnika. Predviđena je i izložba fotografija i zapisa trombunjera kroz povijest, u sklopu projketa ''2016.-godina sv. Vlaha''.

 

Hrvatsko – austrijsko društvo Dubrovnik – godišnji program

 

Hrvatsko austrijsko društvo bavi se poticanjem međunarodne suradnje između prijateljskih zemalja Austrije i Hrvatske. Društvo u svom djelovanju posebnu pozornost posvećuje suradnji stručnih i znanstvenih institucija koje djeluju u oblasti kulture, kao i pojedinaca, studenata, znanstvenika ili kulturnih djelatnika, čija se aktivnost dijelom odvija u suradnji ili uz pomoć ovog društva. U 2016. godini Društvo planira postaviti izložbu o arhitektu Bogdanu Bogdanoviću u Galeriji Dulčić Masle Pulitika. Program se planira realizirati u suradnji s Austrijskim kulturnim forumom i Umjetničkom galerijom Dubrovnik. Glazbeni program ''Druga strana povijesti'' izvest će se u suradnji s udrugom ''Sve ostalo je glazba'', tijekom ožujka 2015. godine u Beču i Eisenstadtu. Cilj ovog kolaža je educirati publiku, ne samo glazbom, već kroz likove istaknutih Dubrovčana, ispričati priču o bogatoj materijalnoj i nematerijalnoj baštini našeg grada. Planira se i postavljanje izložbe ''Selection 014 photo Graz''. Riječ je o izložbi fotografija suvremenih austrijskih autora, koja će biti organizirana s Austrijskim kulturnim forumom iz Zagreba. Koncert klasične glazbe u suradnji s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, nastavak je dugogodišnje suradnje na izvedbi djela klasične glazbe s glazbenicima iz Austrije ili hrvatskim glazbenicima školovanim u Austriji, uz izvedbu djela austrijskih, hrvatskih i drugih autora tijekom 2016. godine. 

 

Studentska klapa Kaše – godišnji program

Studentska klapa Kaše osnovana je 2007. na inicijativu dubrovačkih studenata, a ime dobiva po lukobranu Kaše. Osim tradicionalnog a capella pjevanja, Klapa ubrzo započinje i sa sviranjem te dodatnu ljepotu zvuka postiže uz pratnju većeg mandolinskog orkestra. Iako relativno mlada, klapa Kaše jedna je od najnagrađivanijih hrvatskih klapa poljednjih godina. Posebno se izdvajaju dvije pobjede na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu, 2012. i 2014. godine.  Osim nastupa na brojnim festivalima, Klapa je pokrenula i svoj koncertni program pod nazivom ''Tragom Republike'', a izdala je već i dva nosača zvuka. U pripremi je novi nosač zvuka pod nazivom ''Kaše pjevaju trubadure – Pusti da ti leut svira'', koji je klapa snimila uz Dubrovački simfonijski orkestar, pod ravnanjem Đela Jusića. U 2016. godini Klapa planira izvesti premijeru djela ''Misa sv. Vlaha''. Povodom otvaranja obnovljene Crkve sv. Vlaha,  a sklopu projekta ''2016.-godina sv. Vlaha'', koju je proglasilo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, voditelj klape Vicko Dragojević skladao je ''Misu sv. Vlaha'' za muški komorni zbor, odnosno klapu. Čitav koncert bi se snimao, a zvučni zapis koncerta objavio bi se kao nosač zvuka. Planira se i snimanje novog nosača zvuka, kao i  snimanje tri glazbena videa uz dubrovačke motive, kojima bi popratili rad na novom materijalu. Nosač zvuka bi sadržavao 10 novih skladbi, nastalih u dubrovačkom duhu. Planiran je i dovršetak izrade narodnih nošnji dubrovačkog kraja te nastup na Omiškom festivalu.

 

Petra Jelača – kazališna kritika

 

Petra Jelača stalna je članica Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa. Objavljuje poeziju i kratku prozu u emisiji ''Riječi i riječi'' Trećeg programa Hrvatskog radija te u književnom časopisu ''Fantom slobode''. Radi kao dramaturginja u kazalištu i na radiju te kao prevoditeljica s francuskog i talijanskog jezika. Trenutno je zaposlena u Francuskoj alijansi Dubrovnik. Objavljuje teatrološke i književno-povijesne radove, eseje i kazališne kritike u časopisima ''Kazalište'', ''Kolo'', ''Dubrovnik'' te u ''Vijencu'', kao i u raznim emisijama Trećeg i Prvog programa Hrvatskog radija. U 2016. godini planira objaviti najmanje 12 kazališnih kritika, opsega 36 kartica teksta u sljedećim tiskanim medijima: časopis Dubrovnik, časopis ''Kazalište'', ''Vijenac'', poslovni magazin ''Lider''. Kritike će se odnositi na kazališni život u Dubrovniku, stoga kritičarka planira pratiti produkcije Kazališta Marina Držića, Dubrovačkih ljetnih igara, Studentskog teatra ''Lero'' te Kazališne družine ''Kolarin''.

 

Zavod za povijesne znanosti HAZU – godišnji izdavački program

 

Zavod za povijesne znanosti bavi se istraživanjem povijesnih procesa i života u Dubrovniku i objavljivanjem rezultata tih istraživanja, što je osobito značajno za dubrovački školski i sveučilišni obrazovni sustav. U 2016. godini objavit će sljedeća izdanja:

        Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU, 54 (2016.)

        Dubrovnik Annals, 20 (2016.)

        ''Vlastela Grada Dubrovnika'' Nenada Vekarića (knjige 7 i 8. Genealogije: A-B, C-R)

        ''Porođaj u Dubrovniku'' Kristine Puljizević

        ''Babino Polje u 19. stoljeću prema katastru Franje I.'', sv.1. Marine Gjurašić

        ''Vinogradarstvo na poluotoku Pelješcu u 19. stoljeću'' Jasenke Maslek

        ''The Nobility of Dubrovnik'' Nenada Vekarića (prijevod knjige Vlastela Grada Dubrovnika, sv.1. na engleski jezik)

        ''Lastovske oporuke'' Ivane Lazarević i Nenada Vekarića

 

Udruga Arteist – knjiga SE(L)EKCIJA likovne kritike i eseji

 

Udruga za kulturu i nove medije Arteist osnovana je s ciljem priređivanja predavanja, promocija, izložbi i ostalih aktivnosti vezanih za promociju kulture. Udruga je pokrenula  internetski portal arteist.hr u suradnji s skupinom bivših i sadašnjih novinara kulture u raznim medijima, s ciljem da hrvatskoj kulturi vrati polemičnost i kritičnost kao temelje na kojima bi svaka zdrava kultura trebala počivati i iz toga crpiti energiju za stvaranje novih stvari. Za 2016. godinu planiraju program izdavanja knjige ''Se(l)ekcija – likovne kritike i eseji''. Autor knjige je hrvatski likovni kritičar, kustos i povjesničar umjetnosti Feđa Gavrilović. Pripremi ove knjige prethodila su autorova višegodišnja istraživanja i praktično djelovanje u polju likovne umjetnosti, a kruna tog rada su tekstovi koji na upućen i argumentiran način daju pregled svega što vrijedi u hrvatskoj umjetnosti danas. Većina ovih tekstova, koji su nastajali u rasponu od 2009. godine do danas, pripadaju sferi likovne kritike, ali rabe i diskurs povijesti umjetnosti.

 

Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik – godišnji izdavački program i književne promocije

 

Program Matice hrvatske Dubrovnik sastoji se od bogate izdavačke djelatnosti vrijednih     povijesnih djela, djela živih autora, organizacije predavanja, književnih večeri, predstavljanja, izložbi, obilježavanja obljetnica, skupova te prezentacije dubrovačkog ogranka Matice izvan Dubrovnika. U 2016. godini dubrovački Ogranak planira redovito izdavanje četiri broja časopisa ‘’Dubrovnik’’, predstavljanje svih knjiga i publikacija koje će Matica objaviti  u 2016. godini, kao i organiziranje predavanja, književnih večeri, izložbi, obilježavanje značajnih obljetnica te sudjelovanje na različitim skupovima u Dubrovniku, Hrvatskoj i inozemstvu. Prijedlog knjiga za tiskanje u 2016. godini obuhvaća sljedeća djela: F.M. Appendini ''Povijesno-kritičke bilješke o starinama, povijesti i književnosti Dubrovčana'', Donna F. Mekis i Kathryin Mekis Miller ''Pozlaćeni pupoljci: Hrvati u dolini Pajaro'', Zdenko Zlatar ''Our kingdom come'', Slavica Stojan ''Cvijeta Zuzorić'' - slikovnica na engleskom jeziku, Snježana Paušek Baždar ''Ruđer Bošković'' – slikovnica na engleskom jeziku, Ivana Tomas i Maja Zeman ''Spomenici otoka Lopuda od antike do srednjeg vijeka'', Anamarija Bezek i Vinicije B. Lupis ''Crkva gospe Luncijate (Blažene djevice od blagovijesti) u Gružu'', Vinicije B. Lupis ''Doprinos dnevnika Luke Sorkočevića hrvatskoj diplomaciji'', Antun Karaman ''Nevidljivi odrazi: likovne kritike i studije''.

 

Emil Čić – tisak knjige ''Uspon i pad Zapada''

 

Emil Čić, hrvatski je muzikolog, publicist, skladatelj, glazbeni kritičar, esejist, nakladnik, slobodni umjetnik i prevoditelj. Autor je jedanaest knjiga iz područja glazbe, povijesti i filozofije. U 2016. godini planira tiskati knjigu ''Uspon i pad Zapada''. Kako autor navodi, riječ je o knjizi koja će biti prva objavljena hrvatska filozofija povijesti i kao takva će spadati u općehrvatsko kulturno dobro.

 

Institut za povijest umjetnosti - monografija ''Crkva sv. Vlaha u Dubrovniku''

 

Institut za povijest umjetnosti je središnja znanstvena ustanova u području povijesti umjetnosti u Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu i podružnicom Centar Cvito Fisković u Splitu. Institut znanstveno obrađuje, interpretira i vrednuje umjetničke pojave, spomenike i osobnosti na prostoru Hrvatske, s ciljem kontekstualizacije umjetničke baštine u nacionalnom, regionalnom i europskom kontekstu. U 2016. godini Institut planira tiskati likovnu monografiju ''Crkva sv. Vlaha u Dubrovniku''. Crkva gradskog zaštitnika sv. Vlaha ubraja se među kulturno-povijesno najzanimljivije i arhitektonsko-urbanistički najkvalitetnije spomenika Dubrovnika. Stoga je Institut, zajedno sa svojim vanjskim suradnicima iz Dubrovnika, odlučio nakon izrade monografije o Dubrovačkoj katedrali, znanstveno istražiti Crkvu sv. Vlaha te objaviti monografiju iz iste serije. Tiskanje monografije planira se za studeni 2016. godine. Autorski tim čine istraživači Instituta za povijest umjetnosti i vanjski suradnici, autori tekstova u monografiji: dr.sc. Katarina Horvat-Levaj, akademik Radoslav Tomić, dr.sc. Danko Zelić, dr.sc. Daniel Premerl, dr.sc. Joško Belamirić, dr.sc. Ana Marinković, prof. Ivan Viđen, prof. Jelena Ivoš, arhitekti: Ivan Tenšek i Ivana Valjato-Vrus i fotograf Paolo Mofardin.

 

Društvo Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu – tiskanje časopisa ''Dubrovački horizonti''

 

Društvo Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu djeluje već dugi niz godina i nastoji oplemeniti život Dubrovčanima na privremenom ili stalnom boravku u Zagrebu. Društvo  redovito organizira predavanja, tribine, koncerte i druge aktivnosti, koje za cilj imaju promociju Dubrovnika i njegove bogate kulturno-povijesne baštine. Društvo tiska i časopis ''Dubrovački horizonti''. Riječ je o časopisu koji neprekidno izlazi već pola stoljeća. Središnje teme časopisa ''Dubrovački horizonti'' uvijek se odnose na Dubrovnik, njegovu prošlost i sadašnjost, kulturnu baštinu, književnost, kazalište, glazbena i likovna događanja. Svojom koncepcijom, kroz svoje stalne rubrike, ''Dubrovački horizonti'' nastoje biti vjerni kroničari života našeg grada. Svoje pretplatnike ima u zemlji i inozemstvu. 2016. godine izlazi 52. broj ovog vrijednog časopisa, u čijem stvaranju sudjeluju eminentna imena dubrovačke i hrvatske književnosti, umjetnosti, kulture i znanstvene misli. Osim kao most između Dubrovčana u Gradu i dijaspori, ''Dubrovački horizonti'' žele biti i most između Dubrovčana različitih naraštaja i preokupacija, nudeći se i kao ležerno štivo i kao referentni materijal za buduća proučavanja dubrovačke prošlosti i sadašnjosti.

 

Društvo dubrovačkih pisaca – godišnji izdavački program

 

Društvo dubrovačkih pisaca je u svojih sedam godina djelovanja objavilo 28 knjiga dubrovačkih autora te šest brojeva godišnjeg časopisa ''Literat''. U 2016. godini Društvo planira tiskati sedmi broj godišnjaka ''Literat'', revije za književnost i publicistiku koja redovno okuplja i do 40 dubrovačkih autora. ''Literat'' prezentira današnji književni trenutak u Dubrovniku i omogućuje tiskanje pisanih uradaka znanim dubrovačkim piscima, ali i autorima koji su nepoznati široj javnosti.  Planira se i nastavak djelovanja ''Biblioteke Mirac'', u sklopu koje se objavljuju autorska djela dubrovačkih pisaca. Planirano je tiskanje djela Vinka Rožića, Voja Šindolića, Vedrana Benića, Antuna Paveškovića, Cvijeta Joba, Luka Paljetka, Dubravka Detonija, Marije Đanović, Vlaha Šegovića. Planirano je i tiskanje zbirke pjesama Lucije Kovačević. Urednica, priređivačica i recenzentica knjige je dr.sc. Katja Bakija.

 

Udruga Dubrovački izlog – tiskanje dvije knjige

 

Osnovna djelatnost Udruge je razvoj i promidžba turističkih djelatnosti, temeljenih na proučavanju razvoja dubrovačkog turizma. Aktivnosti Udruge koje pokreće njezin predsjednik Lukša Lucianović, obuhvaćaju izdavanje knjiga, organizaciju izložbi, objavljivanje feljtona. U 2016. godini Udruga planira izdati dvije knjige autora Lukše Lucianovića: ''180 godina kafane Dubravka (1836.-2016.)'' i  ''Povijest dubrovačkog sitnog ugostiteljstva'' od prvih kavana, gostionica i krčmi u Dubrovačkoj Republici pa do današnjih modernih restorana, kavana, slastičarni, noćnih barova i sličnih ugostiteljskih objekata.

 

Hrvatska dijaspora –  predstavljanje zbirke pjesama „Bleiburg – hrvatska tregedija”

 

Udruga ''Hrvatska dijaspora'' djeluje od 2002. godine i glavna joj je zadaća promicati hrvatsku kulturu u zemlji i inozemstvu. Dosad je organizirala niz tematskih projekata koji imaju za cilj promicati kulturu hrvatskog iseljeništva i osvješćivati građane Hrvatske za potrebe hrvatske dijaspore. Gostuju diljem Hrvatske i inozemstva, a posebno dobre odnose njeguju s hrvatskim konzularnim predstavništvima i misijama s kojima pripremaju različite izložbene projekte. U 2016. godini udruga planira u Dubrovniku održati promociju knjige pjesama ‘’Bleiburg – hrvatska tregedija’’. 

 

Udruga antifašista Dubrovnik - knjiga ''Dubrovnik i dubrovački kraj u NDH 1941.-1944.''

 

Pored svog redovnog godišnjeg programa, Udruga antifašista Dubrovnik u 2016. godini planira tiskati knjigu 'Dubrovnik i dubrovački kraj u NDH 1941 – 1944.'.' autora dr. Franka Miroševića.

 

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji – Zbornik radova s 4. kroatološke konferencije posvećene Dubrovniku

 

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu ustrojavaju, izvode i koordiniraju znanstvenoistraživačke i znanstveno – nastavne projekte i programe u cjelini društvenog i humanističkog područja s posebnim interesom za proučavanje različitih sastavnica hrvatskoga društva i njegove povijesti. U 2015. godini održali su četvrtu kroatološku konferenciju pod nazivom ''Dubrovnik u hrvatskoj povijesti'', na kojoj su se okupili znanstvenici koji su, polazeći od veza međusobnog prožimanja dubrovačkog prostora s drugim hrvatskim krajevima, obradili teme iz područja historiografije, književnosti, jezikoslovlja, filozofije, prirodnih znanosti, likovne kulture, glazbene povijesti, crkvene povijesti, političke povijesti, demografije, etnologije, gospodarstva i drugih područja. Riječ je o temama koje su obilježile i oblikovale dubrovačku povijest i dubrovački identitet, kao jednu od područnih sastavnica hrvatskoga kulturnog prostora. U Zborniku radova koji će se tiskati 2016. godine objavit će se radovi s Konferencije na kojoj se održalo oko 50 predavanja.

 

Udruga ''Stara dubrovačka glazba'' – izdavanje knjige „Glazba u Dubrovniku za vrijeme Austrije“

 

Udruga se bavi organiziranjem koncerata, skupljanjem, proučavanjem, prezentiranjem, arhiviranjem, istraživanjem te objavljivanjem i snimanjem bogatog fundusa stare dubrovačke glazbene baštine. Program se sastoji od dva dijela. Prvi dio predstavlja višegodišnji istraživački rad muzikologa dr. Miha Demovića koji je istraženu arhivsku građu sročio u monografiju. Drugi dio programa odnosi se na izdavanje ovog monumentalnog djela.

 

Društvo za afirmiranje i promicanje knjige i stripa ''Slagalica'' – izdavanje pet knjiga

 

Društvo za afirmiranje i promicanje knjiga i stripa ''Slagalica'' osnovano je s ciljem izdavanja književnih djela i stripova; izdavanja stručnih djela iz pedagogije, psihologije, knjižničarstva i drugih područja, izdavanja časopisa Društva, raspisivanja književnih natječaja, poticanja čitanja, populariziranja knjiga, stripa i čitanja putem predstavljanja svojih izdanja, radionica, videa i filmske djelatnosti, izložbi, skupova, predavanja, dramskih predstava, tiskanih materijala. U 2016. godini Udruga planira izdavanje pet književnih djela:

        Slikovnica ''Kako je zmaj Rikardo stekao prijatelje'', autorice Renate Zlatković.

        Zbirka priča ''Modri osmijeh'' Marije Đanović.

        Zbirka priča ''Krasuljci'' Marije Đanović.

        Slikovnica ''Zaštitimo sredozemnu medvjedicu'' Ivane Radaljac.

        Slikovnica ''Pčela medarica'' Ivane Radaljac.

         

Umjetnička organizacija Studio Let 777 – godišnji program

 

Umjetnička organizacija Studio Let 777 s voditeljem Božidarom Jurjevićem, u svom studijsko-galerijskom prostoru već četvrtu godinu kontinuirano nastavlja s radom i izlagačkim programom. Studio ima za cilj baviti se likovnim i studijsko-prezentacijskim programom na najvišoj razini, promociji mlađih autora, kao i onih već afirmiranih, kao i na interaktivnom djelovanju i povezivanju sa centrima i događajima vezanim za suvremenu umjetnost u Hrvatskoj i svijetu. Stalni naziv programa Studija Let 777 je Nulta točka - Ground Zero, godišnji program izlagačkog i interaktivnog djelovanja. Cilj Studija Let 777 je svojom umjetničkom produkcijom obogatiti kulturnu ponudu izvan stare gradske jezgre te inicirati i razvijati daljnje otvaranje prema novim, kvalitetnim i suvremenim kulturnim ponudama. Program ''Nulta točka 2016.'' predviđa predstavljanja umjetnika: Antona Roce i RAD'ART vizualnog centra iz San Romana, Marijane V. Pende, Mare Bratoš i Nikše Kušelja, Jean Francoisa Cote, Branke Kopecki, Slobodana Radosavljevića, kao i izložbu četvero autora u razmjeni sa vizualnim centrima Punta Arta i Golo brdo. Studio Let 777 bazira svoj galerijsko-studijski i izlagački program na zamisli residency programa te je uspješno ostvarena suradnja i residency program sa Umjetničkim centrom La Chambre Blanche iz Quebeca u Kanadi. U okviru programa planira se izložba ''Sedam smrtnih grijeha''/Seven Deadly Sins, suvremenih vizualnih autora iz Dubrovnika, s ciljem odabira predstavnika za residency program u vizualnom centru La Chambre Blanche u Quebecu.

 

Umjetnička škola Luke Sorkočevića – izlagačka djelatnost i radionice Galerije mladih

 

Galerija mladih pri Umjetničkoj školi Luke Sorkočevića, djeluje od svibnja 2011. godine. Do sada su svu svoju aktivnost vezivali uz izložbe aktualnih i bivših učenika Slikarskog odjela Umjetničke škole Luke Sorkočevića. U 2016. godini planiraju postaviti tri izložbe i organizirati jednu radionicu. Izložbe su zamišljene kao svojevrsni vid praćenja sakralnih svetkovina tijekom godine, dok bi radionica bila probna i zasebna cjelina. Izložbe bi vremenski bile vezane uz blagdane. Prva izložba nosit će naziv ''Barjaci dubrovačkih župa'' te će biti vezana uz Festu sv. Vlaha, druga pod nazivom ''Cvjetna raskoš'' bit će vezana uz blagdan Cvjetnice, a treća pod nazivom ''Boje Božića'' uz blagdan Božića. Radionica slikanja vodenim bojama planirana za svibanj nosit će naslov ''Susret boja''. Galeriju vode profesori Umjetničke škole Luke Sorkočevića.

 

Tehnički muzej Zagreb – Izložba ''Tradicionalno tehnološko znanje – priroda kao laboratorij boja''

 

Tehnički muzej u Zagrebu  je muzej znanosti i tehnologije, sa 60 godina dugom tradicijom postizanja rezultata na području kulturne, muzejske i obrazovne djelatnosti, kao i u promociji znanosti i tehnologije. Tehnički muzej Zagreb nositelj je izložbe ''Tradicionalno tehnološko znanje: Priroda kao laboratorij boja'', autorica Katarine Ivanišin Kardum i Marije Crnčević, s temom tradicionalne uporabe boja iz prirodnih izvora na dubrovačkom području, planirane za peridod veljača-svibanj 2016. godine. Cilj je postaviti istraživačko-didaktičku izložbu s temom tradicionalnog znanja o uporabi prirodnih boja mineralnog, biljnog i životinjskog podrijetla u kućanstvu, na primjeru određenog definiranog lokaliteta – dubrovačkog kraja. Izložba će biti postavljena u Tehničkom muzeju u Zagrebu. Cilj je također i održavanje radionica s ciljem očuvanja i oživljavanja tradicionalnih znanja o prirodnim bojama, tijekom priprema za izložbu, kao i u sklopu izložbe. Predmetna izložba te pripadajući katalog i film izravno doprinose promociji kulturnog nasljeđa grada Dubrovnika te istovremeno potiče oživljavanje i očuvanje tradicionalnog znanja ovog kraja. Cilj je postaviti izložbu i u Dubrovniku 2017. godine.

 

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik – godišnji program

 

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik od samog utemeljenja 1974. godine promiče likovnu produkciju na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj kulturnoj sceni. Kao krovna udruga likovnih umjetnika Grada, djeluje od samih početaka u Galeriji Flora. Društvo ima bogato izlagačko iskustvo te okuplja dubrovačke akademske umjetnike, zagovara njihove interese i promiče njihov rad. Programsko vijeće Društva, koje čine renonirani umjetnici, u svom stručnom djelovanju osobito je fokusirano na izlagačku aktivnost mladih dubrovačkih autora. U 2016. godini Društvo planira godišnji izložbeni program. U prostorima Galerije Flora planira se postaviti po jedna izložba mjesečno, i to redom: Ana Požar Piplica, Gordana Bakić, Sanja Jonjić, Celestina Vičević, Josipa Štefanec i Ivana Vulić, Sven Klobučar, Hrvoje Đukez, Noemi Čotić, Vedrana Karadza Tabulov, Mario Romoda, Ana Petrović, Vice Tomasović, Katarina Alamat Kusijanović, Ivana Ožetski, Slaven Tolj, Ben Cain te particapitivni projekt Mie Bogovac ''Svi kod Flore'' i program ''Urbane intervencije u Lapadu/Grad je mrtav-Živio Grad'' u suradnji s Art radionicom Lazareti i Kućom Bukovac.

 

Umjetnička udruga Sebastian art – godišnji izložbeni program

 

Udruga Sebastian art u okviru prostora Galerije Sebastian organizira bogat likovni program koji se sastoji od samostalnih likovnih izložbi suvremenih hrvatskih likovnih umjetnika, kao doprinosa kulturnoj ponudi Grada i promicanju likovne kulture. Izložbe u Sebastianu posjećuju brojni turisti i žitelji Grada, posebno učenici osnovnih i srednjih škola sa svojim nastavnicima, upoznajući djela suvremenih hrvatskih slikara. U 2016. godini Udruga planira prirediti osam samostalnih izložbi hrvatskih umjetnika, slikara, kipara i grafičara. Riječ je o sljedećim autorima i izložbama: Mata Croata, akademski kipar, Damir Medvešek, slikar, Ivanka Vrbanec, keramičarka, Ljiljana Barberić, keramičarka, Valerija Polanec, keramičarka, Tisija Kljaković Braić, akademska slikarica, Stjepan Šandrk, slikar, Hrvoje Malovec, akademski slikar te izložbe pod nazivom ''Multikulturalni prostor'' (dvije izložbe stranih izlagača). Naziv programa je ''Godišnji izložbeni program galerije Sebastian'', a održat će se od siječnja do srpnja i u listopadu, čime Galerija želi zadržati kontinuitet galerijske djelatnosti i pridonijeti likovnoj ponudi Dubrovnika.

 

Dubrovačka udruga likovnih umjetnika – izložbe likovnih radova

 

Udruga sudjeluje u organizaciji godišnjih likovnih kolonija na kojima osim članova Udruge sudjeluju likovni umjetnici iz cijele Hrvatske i inozemstva. Radovi s održanih kolonija prezentiraju se na izložbama u Dubrovniku i čitavoj Županiji. Do danas je održano 15 likovnih kolonija, a Udruga je sudjelovala na likovnim izložbama u Pločama, Metkoviću, Čapljini, Opuzenu. Udruga se posebno ističe u organizaciji 14 županijskih izložbi, a redovno sudjeluje i na susretima neprofesionalnih likovnih stvaratelja. U 2016. godini Udruga planira izložbe svojih članova i njihovih gostiju pod nazivom ''Sakralna baština Dubrovačko – neretvanske županije''. Cjelogodišnjim programom Udruge planiraju se održati tematske izložbe određene datumima značajnim za lokalnu zajednicu i blagdan sveca kojeg slave (u veljači za Festu sv. Vlaha, u ožujku za Festu sv. Josipa u Stonu, tijekom kolovoza u Cavatu za blagdan Gospe od snijega, tijekom srpnja u Metkoviću za Festu sv. Ilije, tijekom prosinca u Orebiću za blagdan sv. Nikole te u Samostanu svete Klare prema dogovoru).

 

Stjepko Art – Udruga likovnih i primijenjenih umjetnika (godišnji program)

 

Udruga je osnovana s ciljem poticanja, povezivanja i promicanja svih oblika likovnog stvaralaštva i izražavanja (slikarstvo, fotografija, primijenjena umjetnost, dizajn i likovna arhitektura) kroz organiziranje edukativnih aktivnosti, izložbi i ostalih stručnih aktivnosti. Osnivač Udruge je Stjepko Mamić, koji se slikarstvom bavi kao slobodni samostalni umjetnik. Do sada je imao šest samostalnih izložbi, od čega četiri u inozemstvu. Sudjelovao je na brojnim skupnim izložbama, slikarskim kolonijama te humanitarnim akcijama. U 2016. godini Udruga planira cjelogodišnji program izložbi  Stjepka Mamića. U vremenu od siječnja do prosinca planira se prezentirati aktualni rad ovog suvremenog dubrovačkog umjetnika. Izložbe su planirane u Firenci, Londonu, Dubrovniku, New Yorku, Tokiju/ Barceloni i Beču. 

 

Izvor Pende – izložba ''No reason for''

 

Izvor Pende rođen je u Zagrebu 1976. godine. Nakon dvije godine studiranja na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti odlazi na studij slikarstva u Kunstakademie u njemačkom Dusseldorfu gdje je diplomirao 2005. godine. Od tada je samostalno izlagao u Bonnu, Munchenu, Hannoveru, Dusseldorfu, Zagrebu i Dubrovniku. U 2016. godini planira postaviti samostalnu izložbu slika pod nazivom ''No reason for''. Riječ je o novom ciklusu slika ovog dubrovačkog umjetnika, koje će se moći vidjeti u lipnju u Galeriji Otok Art radionice Lazareti.

 

Ana Opalić – knjiga fotografija ''Brsalje''

 

Ana – Antonija Opalić diplomirala je televizijsko i filmsko snimanje na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Bavi se fotografijom, videom i dokumentarnim filmom. Samostalno izlaže od 1991. godine. Godine 2003. predstavljala je Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu. Osnivačica je web portala Suvremena hrvatska fotografija. U 2016. godini umjetnica planira izdati knjigu fotografija ''Brsalje''. Riječ je o fotografijama koje su snimane u razdoblju od 1996. do 2010. godine. Sto pedeset autorskih povećanja crno – bijelih fotografija snimke su jednog te istog kadra, razdijeljenog točno po sredini linijom horizonta na površinu mora i neba uokvirenog stijenama. Fotografije su ručna povećanja i autorica ih je izrađivala sama u c/b laboratoriju Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu. Autorica teksta je Rozana Vojvoda.

 

Lena Kramarić – priprema i postavljanje izložbe ''Slika*Ona'' i likovni program ''Gdje duga spava''

 

Lena Kramarić akademska je slikarica i prof. povijesti umjetnosti. Od 2008. godine do danas organizirala je 12 samostalnih i sudjelovala na brojnim grupnim izložbama u Dubrovniku. U 2016.godini slikarica prijavljuje tri programa. Prvi program odnosi se na radnu (slikarsku) djelatnost, u koju spadaju troškovi materijala za produkciju radova i izrada web stranice. Drugi dio prijavljenog programa odnosi se na izložbeni program, niz izložbi koje će se održati od siječnja do prosinca 2016.godine. Izložbeni program uključuje dvije samostalne izložbe Lene Kramarić (ljetnikovac Kaboga i Galerija 777), tradicionalno jednodnevno događanje ''Dan otvorenih vrata'' (atelier i dom umjetnice), zajednički projekt s umjetnicom Martinom Tomić Marinčić radnog naziva ''Homework'', sedmodnevna manifestacija ''Art week'' koji uključuje i izložbu umjetnice. Drugi program je likovni program ''Gdje duga spava''. Ovaj likovni program predviđa izložbu 20 većih i isto toliko malih radova, u kombiniranoj tehnici na platnu, dasci i papiru, u izložbenom prostoru Samostana sv. Klare. Dodatni program koji umjetnica planira realizirati uz samu izložbu jest razgovor s umjetnikom, kao i dvije različite radionice. Prva radionica nadovezuje se na samu izložbu ''Gdje duga spava'' i na njoj stvaraju roditelji i djeca. Druga radionica je radionica klasičnog tipa: radionica crtanja i slikanja koja može uključivati i pripreme za upis na likovne akademije i srodne škole i fakultete, ovisno o zainteresiranim polaznicima, njihovim željama i potrebama.

 

Antun Baće – program ''Izrada slikovnih priloga za knjigu Arhitektura Dubrovnika uzmeđu dva svjetska rata''

 

Antun Baće rođen je u Dubrovniku, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Studij povijesti umjetnosti i etnologije diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, Konzervatorskom odjelu u Dubrovniku, kao viši stručni savjetnik – konzervator za nepokretna kulturna dobra. Autor je i koautor više znanstvenih i preglednih radova iz područja povijesti arhitekture. U 2016. godini prijavio je program ''Izrada slikovnih priloga za knjigu Arhitektura Dubrovnika uzmeđu dva svjetska rata''. Knjiga istoimenog naslova temeljit će se na autorovoj doktorskoj disertaciji, izrađenoj pod mentorstvom dr.sc. Tomislava Premerla na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Knjiga će pružiti uvid u arhitektonsku produkciju i urbani razvoj Dubrovnika i njegove uže okolice tijekom razdoblja od 1918. do 1941. godine. Usporedno s drugim aktivnostima na pripremi knjige, zbog iznimno obimne građe, potrebno je pristupiti izradi kvalitetnih slikovnih priloga, iz različitih izvora, koji za knjigu arhitektonske tematike predstavljaju iznimno važan segment.

 

Dino Surać – samostalna izložba likovnih radova u Samostanu sv. Klare

 

Dino Surać slikar je i profesor likovne kulture u Školi primjenjene umjetnosti i dizajna u Zadru. Član je HDLU-a Zadar. Izlagao je na brojnim domaćim i inozemnim skupnim i samostalnim izložbama.  U 2016. godini planira postaviti izložbu u dubrovačkom Samostanu sv. Klare. Cilj izložbe je prikazati ciklus slika ovog umjetnika, koje su nastale u posljednje dvije godine. Izložbom se želi i povezati likovna scena Dubrovnika i Zadra.

 

Udruga Pitar – godišnji program

 

Udruga „Pitar“ osnovana je 2010. godine s osnovnim ciljem promicanja, razvitka i unapređenja kulture i turizma, poticanja sinergije obrazovanja, turizma i kulture za dobrobit društva u cjelini, podizanje svijesti lokalnog stanovništva o nužnosti čuvanja tradicijske baštine i kulturnog identiteta. Poseban naglasak je na radu s mladima, a osmišljen je kao niz aktivnosti u vidu radionica slikarstva, primijenjene umjetnosti, kiparstva, lončarstva, glazbenih radionica, edukativnih seminara, tečajeva, prezentacija. U 2016. godini Udruga namjerava nastaviti sa svojim uhodanim božićnim i uskrsnim radionicama decoupaga, na širem području Grada, ali i Županije. U planu je i organiziranje izložbi i drugih kulturno-umjetničkih programa.

 

Foto klub Marin Getaldić – godišnja izložba i fotomaraton

 

Foto klub ''Marin Getaldić''  je udruga fotografskih amatera koja vrijedno radi na promidžbi i razvitku fotografije kao tehničke i umjetničke discipline, poticanju svih oblika stvaralaštva na području fotografije, a osobito fotografske edukacije. U 2016. godini Klub planira organizirati izložbu svojih članova u prosincu 2016. godine – završna godišnja prezentacija radova nastalih tijekom godine. U izboru radova sudjeluju svi članovi kluba. Planira se i organizacija fotomaratona za građane Dubrovnika. Radi se o fotografskom natjecanju na zadanu temu u trajanju od nekoliko sati koje je planirano za mjesec listopad, nakon čega bi uslijedila prigodna izložba radova. Ovaj program okuplja veliki broj građana, potičući ih na kreativno fotografsko promišljanje kroz druženje i šetnju po Gradu.

 

Katarina Ivanišin Kardum i Ivana Dražić Selmani – zajednička izložba u Splitu

 

Dubrovačke umjetnice, dobitnice ugledne T-HT@MSU nagrade 2014. odnosno 2015. godine, predstavile bi svoje radove zajedničkom izložbom pod naslovom „(Ne)Osobno“, krajem 2016. godine u prostoru Salona Galić u Splitu. Dražić Selmani bi izložila crteže nastale od 2014. godine, a Ivanišin Kardum crteže i akvarele iz serije Still Landscapes na kojima radi od 2011. godine. Obje umjetnice u svom radu koriste tradicionalne tehnike poput ugljena, akvarela, fotografije.

 

Artur Sebastian Design – Izložbeni program 2016.

 

Obrt Artur Sebastian Design već godinama ima raznoliki kulturni program, kojim nastoji zadovoljiti kulturne potrebe građana Dubrovnika i njihovih gostiju te gostima ponuditi „sam Grad i njegovo nasljeđe“, pa tako osim bogatog godišnjeg izložbenog programa, sudjeluje i na karnevalskim svečanostima u Gradu. Od samog osnutka dio programske djelatnosti Galerije Artur bio je međunarodna suradnja. Svake godine Galerija organizira jednu razmjenu slikara iz inozemstva, jednu izložbu dizajna, jednu izložbu velikana, jednu mladog autora, a grupne izložbe predviđene su za zimske mjesece prigodom Feste sv. Vlaha i Dubrovačkog karnevala. U 2016. godini planiraju 5 kolektivnih izložbi: Minčeta u djelima domaćih i stranih umjetnika, Svetom Vlahu u čast, Aktovi u djelima dubrovačkih slikara, Izložba karnevalskih maski i kostima, Mačke u likovnoj umjetnosti i stripu.

 

Marijana Vukić Pende – samostalna izložba T.U.P.

 

U svom umjetničkom radu od 2006. godine kroz različite medije dubrovačka slikarica Marijana Vukić Pende periodično se bavi posljednjom dubrovačkom tvornicom, TUP-om, toliko osamljenom fenomenu u suvremenoj dubrovačkoj percepciji društva i prostora. Kroz zadnjih osam godina Marijana Vukić Pende vraća se tvornici kao arhitekturi, paradigmi, tvornici kao radnicima, kao arhivi pamćenja, i na koncu tvornici kao ugljeno-grafitnim proizvodima. Izložene skulpture nastale su kroz svakodnevni boravak u pogonu, reciklirajući proizvodni asortiman, ali i koristeći svaki drugi tvornički potencijal, posebno ljudski, koji je sada materijaliziran u skulpturama. U 2016. godini planira realizaciju samostalne izložbe, koja će se u proljeće 2016. godine održati u Gliptoteci HAZU. Na izložbi će se moći vidjeti odabrani radovi iz cijelog umjetničkog projekta koji je započet 2006. godine. Izložba T.U.P. predstavlja posljednju industrijsku arhitekturu na području našeg grada i naše županije. U lipnju 2016. godine, u sklopu javnog godišnjeg programa Umjetničke organizacije Studio Let 777 održat će se samostalna izložba odabranih radova koji će biti prilagođeni prostoru. 

 

Promocija i distribucija filma ''Magda Mozarka''

 

Redateljica Bojana Momirović zajedno s producentom Marijanom Kockovićem i s mladim filmskim djelatnicima iz pet zemalja, snimila je film ''Magda Mozarka''. Snimanje filma odvijalo se tijekom kolovoza 2015. godine. Radnja filma odvija se na otoku Šipanu, tridesetih godina prošlog stoljeća i prati ljubavnu priču dvoje mladih s tragičnim završetkom. Radnja se događa za vrijeme velikih migracija stanovnika hrvatskih otoka u Ameriku. Film je dokument jednog vremena, a bit će prijavljivan na sve vodeće filmske festivale na svijetu.

 

 

Filmska udruga Motion – Film ''Nitko nije savršen'' i filmska radionica

 

Filmska udruga Motion osnovana je 2009. godine u Zagrebu, sa svrhom promicanja filmske umjetnosti. Od svog osnutka, djeluje kao nezavisna, neprofitna organizacija. Udruga je dosad uspješno producirala nekoliko kratkih, igranih i animiranih filmova (''Probni brak'', ''Odlazak'', ''Novi južni Zagreb'', ''Mali debeli rakun''), a ostvarila je i hrvatsko-njemačku koprodukciju na animiranom filmu ''Jure Grando''. U 2016. godini Udruga planira realizaciju kratkog igranog filma pod nazivom ''Nitko nije savršen''. Riječ je o filmu dubrovačke redateljice Barbare Vekarić i producentice Antonete Alamat Kusijanović. Film će se snimati u Dubrovniku 2016. godine, a spada u skupinu filmova ''odrastanja''. Film se naslanja na tradiciju filmova ''Kids'', ''Spring Breakers'', ''Palo Alto'' i ''The Bling Ring'', pokušavajući tematizirati suočavanje s određenim problemima u kontekstu današnje generacije tinejdžera koji su odrasli uz oba zaposlena roditelja i napredniju tehnologiju. Drugi prijavljeni projekt je filmska radionica. Riječ je o zajedničkom projektu Kinematografa Dubrovnik i filmske udruge Motion, namijenjene dubrovačkim srednjoškolcima, s ciljem razvoja interesa za filmsku umjetnost i stjecanje osnovnih znanja o procesu stvaranja filma. Radionica traje sedam dana, uz teorijski i praktični dio.

 

Ljetna škola filma Šipan 2016.

 

Najvažnije polje kojem se posvećuje Ljetna škola filma Šipan je razvijanje medijske kompetencije tj. kompetentna primjena novih tehnologija od strane djece u dobi od 9 do 14 godina. Prvenstveno se to odnosi na djecu otoka Šipana, koji nisu u mogućnosti tijekom godine pratiti kinematografska ostvarenja ili kazališne izvedbe, iako na radionicama sudjeluju i djeca turisti koji na Šipanu provode ljetne praznike. Škola nastoji na svojim radionicama djeci i mladima pružiti što profesionalnije ozračje u kojem oni mogu razviti svoje ideje i svoje zamisli dovesti do krajnjeg rezultata – gotovog filma, fotografske izložbe ili napisanog scenarija. Radionice vode stručni voditelji uz pedagoški pristup djeci, bilo da su redatelji, scenaristi, montažeri ili glumci. Pored programa besplatnih filmskih radionica, Ljetna škola filma Šipan nudi jedinstveni festival sa besplatnim projekcijama, glazbenim večerima, večerima poezije, plesa i slično. Do sada je kroz radionice Ljetne škole filma Šipan prošlo više od 400 polaznika, gosti predavači bili su između ostalih redatelji Zvonimir Jurić, Hrvoje Hribar, Ognjen Sviličić, Sara Hribar, Pjer Žalica, a snimljeno je dvadesetak filmova nastalih radom i idejom same djece. U 2016. godini održat će se 13. Ljetna škola filma Šipan.  Namjera organizatora je nastaviti raditi filmske radionice i popratni festivalski program po već zadanim, visokim standardima i pod mentorstvom eminentnih imena iz svijeta filma.

 

Metafizika d.o.o. - projekti Sjećanje Grada - okolo Grada i Feste sv. Vlaha na filmu i TV

 

Tvrtka ''Metafizika'', koju je 2009. godine osnovao Hrvoje Juvančić, specijalizirana je za proizvodnju dokumentarnih filmova, za organizaciju filmsko-komplementarnih djelatnosti kao što su radionice, izložbe, predavanja te za produkciju projekta ''Sjećanje Grada''. ''Sjećanje Grada'' projekt je istraživanja, filmskog montiranja i javnog prikazivanja kinotečne i arhivske filmske i tiskane građe, snimljene tijekom 20. stoljeća na najvažnijim trgovima i ulicama hrvatskih gradova. Posebnost ovog dokumentarističkog i povijesno-urbanističkog projekta jest da se tako odabrane i uređene filmske snimke projiciraju upravo na zgradama i zidovima tog istog trga ili ulice na kojoj su nekad davno bile snimljene. U 2016. godini planira se novo izdanje ovog programa pod nazivom ''Okolo Grada''. Tema ovogodišnjeg ''Sjećanja'' bila bi mjesta pored Dubrovnika: Cavtat, Lopud, Šipan, Kalamota, Trsteno, konavoska mjesta. Drugi prijavljeni program nosi naziv ''Feste sv. Vlaha na filmu i TV''. Za ovaj projekt autor će istražiti filmske i TV arhive u potrazi za najzanimljivijim audiovizualnim djelima vezanim za sv. Vlaha te će nakon izbora najvrijednijih i najatraktivnijih djela pripremiti cjeloviti film ili emisija za prikazivanje na izložbi povodom Feste sv. Vlaha. Integralni filmski materijal kasnije bi se reducirao na 30 ili 40 minuta i prikazao se širem gledateljstvu kao kino ili video projekcija. Tako obrađeni materijal bi se dalje distribuirao kao klasičan srednjometražni dokumentarni film za TV i festivale.

 

Bulaja naklada d.o.o. – animirani projekt „Na tri kralja / Grižula“ i projekt e-lektire: Gundulićev Osman kao audio knjiga

 

Tvrtka Bulaja naklada d.o.o. jedna je od vodećih hrvatskih producentskih i nakladničkih kuća u području novih medija, animacije i Interneta, u kulturi i obrazovanju. Njihov najpoznatiji multimedijski producentski projekt ''Priče iz davnine'', postavio je nove standarde u elektronskom izdavaštvu u Hrvatskoj. Na tri CD-ROM-a objavili su elektroničke verzije tekstova preko 200 kompletnih knjiga hrvatskih klasika, od Marulića do Krleže. U 2016. godini tvrtka planira objaviti audio knjigu Gundulićevog epa ''Osman''. ''Osman'' je  na popisu obvezne srednjoškolske lektire i čitaju ga đaci širom Hrvatske. Objavljivanje zvučne verzije ''Osmana'' imalo bi izuzetnu obrazovnu vrijednost i nemjerljiv doprinos popularizaciji tog spjeva kod šire publike. ''Osman'' se planira snimiti s dubrovačkim glumcima. Animirana adaptacija Shakespearove komedije „Na tri kralja“ i Držićeve pastirske igre „Grižula“ („Plakir“) locirana je u „stvarni“ Dubrovnik. Dva su renesansna komada u jedan scenarij povezani tipično renesansnom tehnikom „kazališta u kazalištu“. Oba djela obiluju humorom, a ovdje je to dodatno istaknuto originalnim vizualnim dosjetkama, gegovima, svjesnim anakronizmima (poznati Dubrovčani, turisti) te šaljivim referencama na druge filmove (Igra prijestolja) ili suvremena zbivanja. Producent projekta je Bulaja naklada d.o.o., adaptaciju i scenarij potpisuju Ana Tonković Dolenčić i Zvonimir Bulaja, režiju Zvonimir Bulaja, ilustracije Nikolina Ivezić, crteže Petar Grimani, glazbu Žan Jakopač.

 

Udruga Kinookus – program ''Okusi drugačije kino''

 

Udrugu Kinokus osnovala je 2010. godine grupa profesionalaca iz audiovizualnog, edukacijskog, znanstvenog, umjetničkog i menadžerskog sektora, okupljenih oko projekata multidisciplinarnog i holističkog promišljanja teritorija, novih kulturalnih i društvenih modela te složenosti čovjekovog bivanja u svijetu. Udruga je idejni tvorac i utemeljitelj Kinookus Food Film Festivala koji se s uspjehom već pet godina održava u Stonu. Festival je zamišljen kao multidisciplinarna platforma za promišljanje složenog odnosa čovjeka i okoliša, novih društvenih i kulturnih modela, s posebnim naglaskom na probleme industrijske proizvodnje hrane. Udruga je u suradnji s Kinematografima Dubrovnik početkom srpnja 2013. godine pokrenula filmski program ''Okusi drugačije kino u Slavici''. Projekt je nastao iz želje da se dubrovačkoj publici i gostima ponudi drugačija kinematografija, kinematografija koja zbog dinamike i logike velike distribucije, unatoč svojoj visokoj umjetničkoj vrijednosti, često ne dopire do šireg gledateljstva. Stoga projekt ima i edukativnu dimenziju senzibiliziranja publike za tzv. angažirane  i filmski visoko vrijedne dokumentarne filmove  koji na originalan način obrađuju aktualne teme. Održavanje projekta planirano je u vremenu od 6. srpnja do 26. listopada 2016. godine.

 

Udruga za promicanje medijske kulture ''Luža''- godišnji program

 

Udruga je osnovana početkom 2010. godine na inicijativu nekolicine profesora Gimnazije Dubrovnik kako bi, pružajući mladim ljudima tehničku, stručnu i financijsku potporu u njihovim kreativnim naporima, poslužila kao institucionalni okvir budućeg amaterskog filmskog djelovanja, budući da interes koji učenici Gimnazije pokazuju za rad na filmu stručno, organizacijski i financijski nadilaze fakultativne oblike nastave koji se mogu organizirati u okviru redovnog rada u Gimnaziji Dubrovnik. Udruga je dosad suorganizirala Školu dokumentarnog filma, Radionicu animiranog filma te ciklus predavanja i radionica „Slušam, gledam, učim, stvaram“. Udruga bilježi i brojne nastupe svojih članova na različitim revijama i festivalima hrvatskog filmskog i video stvaralaštva. Projekti se realiziraju u suradnji s Gimnazijom Dubrovnik i Art radionicom Lazareti. U 2016. godini Udruga planira realizirati 2 programa. Prvi program nosi naziv „Sudjelovanje na festivalima dječjih i omladinskih filmova“. Sustavnim pojavljivanjem na festivalima dječjeg i amaterskog filmskog stvaralaštva, udruga Luža želi dodatno motivirati svoje mlade članove za konstruktivan rad u udruzi i kreativno izražavanje u filmskom i video mediju. Udruga Luža je, zajedno s Kinematografima Dubrovnik, pokretač Festivala filma djece i mladeži zemalja Mediterana (DUFF). Time je rad Udruge dobio novu dimenziju u sklopu koje je prijava filmova na prijateljske festivale, naročito one u zemljama Mediterana, postala standardom djelovanja Udruge. U međuvremenu je DUFF postao dijelom Youth cinema Networka, platforme koja povezuje filmske festivale djece i mladeži Europe i olakšava plasman filmova unutar festivalske mreže. Tako Udruga u 2016.godini, predviđa sudjelovanje na 6 festivala u Hrvatskoj i 5 festivala u inozemstvu. Udruga planira realizirati i godišnji program filmskih radionica. Riječ je o programu kontinuiranog filmskog obrazovanja. Korisnici programa su mladi (srednjoškolske i osnovnoškolske dobi), a program je obrazovno-funkcionalno utemeljen na naizmjeničnom teorijsko-praktičnom pristupu ovladavanja osnovama filmskog zanata. Filmske radionice, predavanja i prikazivanje edukativnih video materijala odvijat će se tijekom godine i obuhvatit će sve kreativne etape nastanka filma.

 

Kazališni studio - ''Ljetna kazališna radionica – Play Drzic!Tirena ''

 

Kazališni studio umjetnička je organizacija koja od 2001. godine djeluje na popularizaciji kazališne kulture i umjetnosti, poglavito među djecom i mladima. Svoj program ostvaruje diljem Hrvatske, kroz gustu mrežu suradnje s osnovnim i srednjim školama. Posljednjih godina ukazuju na nužnost uvođenja dramskog ili kazališnog odgoja u škole. Kao bitni nositelj njihovog kazališnog rada ističe se projekt ''All the World is Stage'', ciklus predstava – radionica koje mlade ljude upoznavaju s najvažnijim poglavljima povijesti drame i kazališta. Osim što na jedinstven način prenosi znanja o kazališnim, društvenim, ekonomskim i ostalim okolnostima u kojima je djelovao i stvarao pojedini velikan kazališne povijesti, program pruža svakom gledatelju mogućnost sudjelovanja u projektu ''Ljetne kazališne radionice'', koja se organizira u jednom od hrvatskih gradova. Od 2014. godine, uz ljetnu radionicu koja se bavi djelima pojedinih velikana svjetske drame i kazališta, Kazališni studio planira svake godine organizirati ljetnu radionicu o Marinu Držiću u Dubrovniku. Tako će ljetna radionica u Dubrovniku 2016. godine nositi naziv ''Ljetna kazališna radionica – Play Drzic - Tirena“.

 

Udruga Dječji zbor ''Dubrovnik'' – godišnji program ''Pjevamo Gradu i o Gradu''

 

Osnovna ideja kod osnivanja ovog zbora bila je pokretanje kvalitetnog dječjeg zbora na gradskom nivou, koji bi njegovao kultivirano dječje pjevanje uživo, a  acapella i uz instrumentalnu pratnju. Repertoar Zbora gradio bi se postupno, s posebnim naglaskom na njegovanje tradicionalnih dubrovačkih pjesama i pjesama iz okolice Dubrovnika, pjesama dubrovačkih skladatelja, kao i skladatelja klasike zborskog dječjeg pjevanja. S vremenom se predviđa mogućnost postavljanja dječjih mjuzikala i sličnih glazbeno-scenskih oblika. Dječji zbor ''Dubrovnik'' uključivat će djecu uzrasta osnovne škole, s mogućnošću da, kad najstariji članovi postanu srednjoškolci, njegovo djelovanje uključi i taj uzrast. Projekt uključuje i glazbenu radionicu za najmlađe, koja bi uključivala djecu predškolskog uzrasta. Program te radionice imao bi karakter igraonice-zbora-orkestra, iz koje bi se regrutirali pjevači koji bi se kasnije uključivali u sam Zbor. U radu svakog glazbenog tijela (radionice) sudjelovat će po jedan voditelj – Viktor Lenert kao umjetnički voditelj Zbora, Sanja Dražić kao autor programa i voditelj edukativne glazbene radionice za najmlađe te Paola Dražić Zekić, kao voditelj scenske koncepcije u radu obje radionice te njihove programske koordinacije.

 

Placa - kolektiv za istraživanje u prostoru – program ''Nomad''

 

Udruga ''Placa'' je interdisciplinarna organizacija koja se bavi istraživanjem i problematiziranjem kulture prostora u svim njegovim dimenzijama: fizičkoj, društvenoj i mentalnoj. Osnovni ciljevi Udruge su poticanje i promicanje zaštite prirodnog i izgrađenog okoliša; zalaganje za razvoj i afirmiranje dubrovačke, regionalne i internacionalne arhitekture, urbanizma i kulture prostora; podizanje razine osviještenosti o važnosti javnog prostora; zalaganje za kvalitetu javnog prostora; poticanje participativnih praksi u osmišljavanju, načinima korištenja i oblikovanju javnog prostora; zalaganje za očuvanje graditeljske baštine kao društvenog i inkluzivnog resursa te promicanje i edukacija o suvremenim trendovima u arhitekturi, urbanizmu i održivom razvoju grada. U 2016. godini Udruga planira projekt pod nazivom ''Nomad''. Osnovni cilj programa je problematiziranje javnog prostora kao zajedničkog dobra uz interaktivno sudjelovanje zajednice kroz umjetničke projekte i društvene aktivnosti. Mobilni izložbeni paviljon postavit će se u javni gradski prostor, kao privremena prostorna instalacija. Kroz izložbe i radionice koje će se u paviljonu organizirati, stavit će se fokus na povećanje svijesti o važnosti javnog prostora, demokratizaciju ideje umjetnosti i kulture, razvoj publike te mogućnost participacije zajednice u osmišljavanju sadržaja u samom paviljonu i javnom prostoru oko njega.

 

Udruga Domino – Festival Perforacije, Noć performansa, predstava

 

Udruga Domino je nevladina, nestranačka, neprofitna udruga sa sjedištem u Zagrebu koja ima za cilj propitivanje tradicionalnih normi u tranzicijskom društvu kroz kulturu, medije, javne politike, obrazovanje i suradnje s domaćim i međunarodnim organizacijama. Udruga Domino od 2009. godine kontinuirano surađuje s Art radionicom Lazareti, u cilju obogaćivanja kulturne ponude Dubrovnika, ponajprije one eksperimentalnog kazališta. U 2016. godini Udruga u Dubrovniku planira organizirati ''Noć performansa'' u okviru Festivala Perforacije. Riječ je o događaju u okviru kojeg pozivaju domaće i regionalne umjetnike da predstave instalacije, eksperimente sa svjetlom, zvukom i pokretom, različite prostorne intervencije te modele paticipacije s publikom. Drugi prijavljeni program je gostovanje predstave ''Nečastive'' u Art radionici Lazareti, autora i izvođača Bruna Isakovića. Riječ je o plesnoj predstavi, koja je izvedena u 14 zemalja širom svijeta i bit će svojevrsna najava Festivala ''Perforacije''. Treći planirani program je program Festivala Perforacije. Festival predstavlja niz međunarodno priznatih umjetnika koji djeluju u izvedbenim umjetnostima, kazalištu i plesu. Festival traje oko 3 tjedna s oko 30 izvedbi, a osim u Dubrovniku odvija se i u Zagrebu, Rijeci i Splitu.

 

Željko Šoletić – izrada prve hrvatske stereo panorame

 

Dubrovački fotograf Željko Šoletić počasni je član Fotokluba ''Marin Getaldić'' i član Fotokluba Zagreb. Radovi su mu objavljeni u ''Zbirci hrvatske fotografije'', a prvi je dubrovački fotograf sa statusom Artist – AFIAP, Fotografskog internacionalnog udruženja. Uz sufinanciranje Grada Dubrovnika 2014. godine izradio je giga-panoramu Dubrovnika, najveću hrvatsku panoramu, koja je bila izložena u prostoru  dvorane Visia u Dubrovniku te u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Prateći aktualne svjetske trendove i pojačan interes za tehnologijom virtualne stvarnosti, Željko Šoletić planira u 2016. godini provesti projekt stereo VR panorame Dubrovnika, prve takve u Hrvatskoj. Stereo VR panorame ponekad se nazivaju i 3D prostorne panorame jer ostavljaju dojam prostorne dubine i udaljenosti te osiguravaju pogled u svim smjerovima, a posljednjih mjeseci se intenzivno objavljuju takve panorame velikih svjetskih gradova. Stereo panorama Dubrovnika bi se prezentirala nakon svjetske promocije komercijalne verzije Oculus Rifta koja se smatra jednom od najvažnijih kompjutorskih platformi budućnosti. Tehnološka pomoć ovom projektu osigurana je od nekoliko pionira stereo VR tehnologije, prvenstveno Thomasa Sharplessa iz SAD-a i Boštjana Burgera iz Slovenije. Ovaj program bi omogućio implementiranje najsuvremenijih audiovizualnih medija u turističku ponudu Grada i promociju Grada u novim tehnologijama.

 

Univerzalni istraživački institut UR, podružnica Dubrovnik – Science Underground Academy 2016.

 

UR Institut je udruga osnovana 2013. godine u Zagrebu s predsjednikom Gjinom Šutićem iz Dubrovnika. Od svog osnutka proveli su mnoštvo aktivnosti, programa i projekata, znanstvenih radionica, seminara i predavanja, a vrlo su aktivni na istraživačkom polju te su razvili mnoge uspješne inovacije. Neki od suradnika su im: Tehnički muzej Zagreb, Institut Ruđer Bošković, ''Kontejner – biro suvremene umjetničke prakse'', hrvatska MENSA te mnoge organizacije za razvoj kulture i znanosti širom Europe. Science Underground Akademija je originalna, inovativna međunarodna interdisciplinarna ljetna škola integrirane postmoderne novomedijske umjetnosti i znanosti, koja je kao pilot-projekt održana prvi put u kolovozu 2015. godine u Dubrovniku. Cilj je putem serije radionica polaznike upoznati s najmodernijom umjetnosti i raznim praksama suvremene kulture, znanosti i tehničke kulture te potaknuti kod polaznika oslobađanje kreativnosti i inovativnosti vlastitih projekata. Predavački tim čini 13 međunarodnih stručnjaka za različita polja umjetnosti i znanosti. Nakon dvotjedne edukacije polaznici u zadnjem tjednu oslobađaju svoju kreativnost i pod vodstvom mentora produciraju vlastite projekte koji će se prikazati na završnoj izložbi.  Produkcija projekta će trajati od svibnja do srpnja, dok će se sama akademija održati tijekom tri tjedna u srpnju 2016. godine u prostorima DURA-e te na Lokrumu i Mljetu.

 

Europska udruga za baštinu - manifestacija ''Najbolji u baštini/The Best in Heritage''

 

U Dubrovniku će se od 22. do 24. rujna 2016. godine održati petnaesta po redu manifestacija ''Najbolji u baštini'', jedinstvena manifestacija te vrste u svijetu, na kojoj se predstavljaju najuspješniji muzejski, baštinski i konzervatorski projekti, nagrađeni u protekloj godini nekom nacionalnom ili međunarodnom nagradom za strukovnu kvalitetu i poslovni uspjeh. Ova prestižna manifestacija organizirana je u partnerstvu s udrugom Europa Nostra iz Nizozemske, a pod posebnim pokroviteljstvom Međunarodnog vijeća muzeja (ICOM) i pokroviteljstvom Grada Dubrovnika i podrškom Ministarstva kulture RH. Svake godine se na ovom festivalu okupe predstavnici i do 30 zemalja s prezentacijama nagrađivanih projekata. Među važnijim zadacima Manifestacije je i potreba edukacije, budući se na jednom mjestu djelatnicima muzejske profesije omogućuje uvid u najbolje primjere struke u protekloj godini. Ovaj vrhunski događaj u svijetu muzeologije izvorni je hrvatski kulturni proizvod, koji uspješno širi percepciju o nužnosti očuvanja kulturnog nasljeđa, kako u velikim kulturnim središtima, tako i u manjim mjestima koja su često nepoznata svjetskoj kulturnoj javnosti.

 

Hrvatski restauratorski zavod – Konferencija o povijesnim žbukama i Ljetnikovac Beccadelli na Šipanu

 

Hrvatski restauratorski zavod krovna je institucija na polju restauratorske djelatnosti u Hrvatskoj. Restauratorski odjel u Dubrovniku izdvojena je jedinica koja već dugi niz godina sustavno skrbi o umjetninama na području naše županije i posebno grada Dubrovnika. U sklopu svoje redovne djelatnosti, financirane od strane Ministarstva kulture RH, restauriraju i umjetnine iz fundusa Dubrovačkih muzeja i drugih kulturnih ustanova s područja Grada. U 2016. godini  Zavod planira sljedeće programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara: program „Konferencija o povijesnim žbukama 4th HMC 2016.''“. Riječ je o sufinanciranju djelatnice Hrvatskog restauratorskog zavoda, prof. Veronike Šulić za potrebe sudjelovanja na ovoj konferenciji, gdje bi predstavila istraživanja povijesnih žbuka Crkve sv. Mihajla u Stonu. Planira se i provedba programa ''Ljetnikovac Beccadelli na Šipanu''. Ljetnikovac predstavlja jedan od važnijih toposa Renesanse u Hrvatskoj. Nalazi se na otoku Šipanu kraj Dubrovnika, a nastao je kao mjesto ladanja dubrovačkih nadbiskupa, najverojatnije još u razdoblju kasnog Srednjeg vijeka. Najpoznatiji i najvažniji je upravo po svojoj renesansnoj fazi, kada je u doba nadbiskupa Lodovica Beccadellija dodano istočno krilo, cijeli kompleks sveobuhvatno uređen, a interijer oslikan freskama. Budući da nikad nije obavljeno cjelovito istraživanje oslikanog friza te se nije utvrdio obuhvat i količina oslikavanja, predviđeni radovi bi se fokusirali na otkrivanje preostalog dijela friza. Istraživanje u Ljetnikovcu obavljali bi restauratori HRZ-a, Odsjek za zidno slikarstvo i mozaik u Dubrovniku.

 

Deša - projekt ''U mojoj školi baština se voli''

 

Udruga ''Deša'' svojim djelovanjem doprinosi kvalitetnijem životu u zajednici, pokrećući pozitivne promjene kroz programe osmišljene kao odgovor na potrebe zajednice, zasnovane na prepoznavanju i očuvanju izvornih prirodnih i kulturnih vrijednosti, izgradnji kapaciteta različitih dionika, većem uključivanju socijalno osjetljivih skupina u održivi razvoj zajednice, iniciranju novih gospodarskih aktivnosti, poticanju zapošljavanja i zagovaranju građanske odgovornosti i ravnopravnosti. U 2016. godini udruga planira realizirati projekt pod nazivom ''U mojoj školi baština se voli''. Ovim projektom nastoji se popularizirati nematerijalna baština, ukazati djeci i mladima na vrijednosti koje baštine od predaka te ukazati  na mogućnost inovativnog i održivog korištenja lokalne baštine u svrhu gospodarskog razvoja. Djeca će kroz projektne aktivnosti putem doživljavanja, spoznavanja i stvaranja lokalne kulturne baštine, u suradnji sa svojim roditeljima, učiti o baštini svojih predaka, o sebi i svojoj zajednici.

 

Društvo ''Baština'' – obnova tradicijskog rukotvorstva

 

Društvo ''Baština'' Dubrovnik je dobrovoljna udruga građana nastala u Domovinskom ratu radi psiho socijalne pomoći prognanicima u suradnji s udrugom Hrvatsko-norveškog prijateljstva s kojom surađuje sve do danas. Društvo ima za cilj promicanje znanja o tradicijskim vrijednostima s posebnim naglaskom na tradicijskom rukotvorstvu, odnosno vještinama i tehnikama izrade predmeta koji su dijelovi našeg lokalnog identiteta. U 2016. godini Udruga planira održavanje programa pod nazivom ''Obnova tradicijskog rukotvorstva'', koji je usmjeren na očuvanje lokalnog i nacionalnog identiteta. Kao važan projekt plana za 2016. godinu Društvo planira održavanje radionice tkanja u Dubrovačkom primorju (Smokovljani-Slano). Radionica je zamišljena kao tečaj u trajanju od mjesec dana, koju bi održao dipl.ing. Željko Knezić, profesor na Tekstilno tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Radionica bi se održavala u prostorijama OŠ Primorje – Smokovljani, a nakon toga bi članice ''Baštine'' nastavile s održavanjem radionice, kako za djecu, tako i za odrasle. Nastavno na ovu radionicu, organizirala bi se i radionica vezenja, šivanja i pletenja, sve što je potrebno za izradu i kompletiranje izvorne narodne nošnje Dubrovačkog primorja.

 

Dubrovački primorski svatovi – manifestacija ''Uskrs u Primorju''

 

Udruga ''Dubrovački primorski svatovi'' osnovana je 2010. godine sa ciljem obnove kulturne, i folklorne baštine, kako bi potaknula razvoj ruralnog područja, povrat stanovništva na zapuštena imanja i ostanak mladih te sačuvala stare običaje. Jedan od ciljeva Udruge je i obnavljanje etnološkog i sakralnog blaga lokalne zajednice. Udruga je obnovila stare svadbene običaje iz Gornjih sela, a promovira i običaje vezane uz vjerske blagdane, ples linđo te tradicionalnu kolendu. Od 2010. godine za vrijeme uskršnjih blagdana, Udruga organizira manifestaciju ''Uskrs u primorju'', gdje predstavljaju stare svadbene običaje, graditeljsku baštinu, gastronomsku ponudu, zaboravljene obrte, tradicionalne plesove. Na ovoj manifestaciji sudjeluju kulturno-umjetnička društva iz naše županije, cijele Dalmacije te iz Bosne i Hercegovine, tako da manifestacija već godinama ima i međunarodni karakter.

 

KUD ''Sv. Juraj Osojnik'' – godišnji program

 

KUD ''Sv. Juraj Osojnik'' za cilj ima očuvanje kulturno-povijesne baštine dubrovačkog područja te afirmiranje starih običaja u cilju promocije Dubrovnika i njegovih sela, kako na kulturnom tako i na gospodarskom planu. Kroz svoje tri sekcije KUD ''Sv. Juraj Osojnik'' obogaćuje  kulturnu i turističku ponudu Dubrovnika. U 2016. godini planiraju organizirati nastup na Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Cilj programa''Obnova autentičnog lokaliteta: gumna s pojatom,'' s naglaskom na uređenje etno kuće je urediti prostor kao tipični sočanski kraj, vodeći računa o svim elementima izvornosti. Predstava „Priče iz salačkih komina“ – naziv je trećeg programa koje KUD ''Sv. Juraj Osojnik'' planira u 2016. godini. Planirano je da se predstava izvodi više puta godišnje, a kruna događanja bit će u jesen 2016. godine kada će se predstava održati na samom Osojniku. Predstava će se održavati na više jezika, te je, među ostalim, planirano tiskanje letaka na engleskom jeziku u kojima će stajati kratka priča s natuknicama tko je sv. Vlaho i o čemu se u predstavi radi. Posljednji planirani program ''Mali festival folklora i baštine'' planiraju obogatiti suradnjom s plesnim studijom Step 'n Jazz.

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – projekt studentskih radionica

 

Kako su pokazala arheološka istraživanja poduzeta 1980-ih godina u podzemlju Dubrovačke katedrale i Bunićeve poljane, barokna građevina Gospe Velike zauzela je mjesto prethodnice iz romaničkog razdoblja, a kojoj je prethodila još jedna ranija crkva. Spomenuta istraživanja uvelike su doprinijela stvaranju potpunije slike urbanog razvoja grada Dubrovnika kroz stoljeća te otvorila prostor znanstvenim interpretacijama kronologije razvoja dubrovačkog katedralnog sklopa. No, iako su istraženi ostaci romaničke katedrale, kao i ranije crkve, u proteklih 30-ak godina bili predmetom interesa više studija, često oprečna tumačenja povijesti katedralnog sklopa još uvijek traže daljnja istraživanja. Ostaci ranijih građevinskih faza Katedrale, koji svakako svjedoče o njihovoj visokoj umjetničkoj razini, u velikom su broju ostali neobrađeni i neobjavljeni te su danas neadekvatno pohranjeni u potkrovlju dubrovačke prvostolnice. Među tim ostacima osobito mjesto zauzimaju ulomci zidnih slika i kamene plastike, kao i stakla i keramike, čija bi adekvatna stručna i znanstvena obrada prvenstveno spriječila njihovo daljnje propadanje, ali i otvorila prostor rasvjetljavanju brojnih nepoznanica o dvjema nestalim građevinama  te dala temelj novim znanstvenim spoznajama, kao i budućim komparativnim istraživanjima. Temeljna ideja planiranog programa studentskih radionica pretpostavlja uključivanje studentske populacije, budućih znanstvenika i stručnjaka s područja povijesti umjetnosti, u obradu kamenih spomenika, zidnog oslika i arheoloških nalaza pohranjenih u potkrovlju Katedrale, uz nadzor i vodstvo znanstveno-nastavnog osoblja Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i suradnika iz kulturnih institucija Grada. Provedba II. i III. ciklusa studentskih radionica Odsjeka za povijest umjetnosti i Gradske župe Gospe Velike u Dubrovniku, planirana je u veljači i lipnju 2016. godine.

 

Europski dom Dubrovnik – Međunarodni istraživački centar svetog Vlaha

 

Europski dom Dubrovnik bavi se afirmacijom europske ideje u Hrvatskoj i prezentacijom Hrvatske u Europi. Želeći na nov način istaknuti značenje Dubrovnika u zajedničkoj europskoj povijesti, Europski dom je prije jedanaest godina pokrenuo multimedijalni projekt „Orlandovi europski putevi“ koji je do sada predstavljen 26 puta u osam europskih država i SAD-u. U 2016. godini Udruga prijavljuje projekt pod nazivom ''Međunarodni istraživački centar svetog Vlaha''. Priprema i otvaranja ovog centra nastavak je djelovanja udruge Europski dom Dubrovnik u području promoviranja dubrovačke kulturne baštine, kroz njeno stavljanje u međunarodni kontekst. Ciljevi otvaranja i djelovanja Međunarodnog istraživačkog centra svetog Vlaha su poticanje međukulturnog i međuvjerskog dijaloga kroz predstavljanje različitih aspekata štovanja sv. Vlaha u različitim dijelovima svijeta, doprinos kulturnoj ponudi Dubrovnika kroz multimedijalne interaktivne sadržaje, kao i promidžba nematerijalne kulturne baštine kroz uporabu suvremenih tehnologija. Centar bi sadržavao zbirku predmeta, knjižnicu, digitalnu zbirku fotografija, videouradaka i različitih dokumenata.

 

Družba ''Braća hrvatskog zmaja'' – godišnji program

 

Družba ''Braća hrvatskog zmaja'' najstarija je građanska udruga u Hrvatskoj i bavi se prvenstveno očuvanjem kulturne i prirodne baštine hrvatskog naroda. U samom Gradu postavila je i obnovila petnaestak spomen ploča znamenitim Dubrovčanima, organizirala brojne tribine, književne promocije i glazbena događanja. U 2016. godini, Udruga planira sljedeće programe predstavljanje knjige dr.sc. Iva Lučića: ''Uzroci i povodi hrvatsko-muslimanskog sukoba u Bosni i Hercegovini'' i postavljanje spomen ploče i biste Ivu Dulčiću uz stotu obljetnicu rođenja. Mjesto održavanja ovih programa bit će rodna kuća Iva Dulčića i Osnovna škola Lapad. Planirana je i tribina ''Ante Glibota-humanist i domoljub'', kao i predstavljanje knjige Mladena Iblera ''Ivan VI. Anž Frankopan u službi nordijskog kralja''. Predstavljanje će se upriličiti u Saloči od zrcala Narodne knjižnice Grad.

 

Francuska alijansa Dubrovnik – godišnji program

 

Francuska alijansa Dubrovnik bavi se unaprjeđenjem položaja francuskog jezika, promicanjem hrvatsko-francuskih kulturnih veza, međusobnog upoznavanja i zbližavanja te razmjene hrvatskih i francuskih znanstvenih, stručnih i kulturnih djelatnika. Od svog osnutka ova udruga organizira brojne kulturne manifestacije na području grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, kroz koje se francuska kultura približava našoj sredini i obrnuto. Francuska alijansa Dubrovnik svoj program ''Dani frankofonije u Dubrovniku 2016.'', organizira tijekom mjeseca ožujka i travnja 2016. godine. Već dugi niz godina Alijansa priprema prigodan program na francuskom jeziku u izvedbi učenika osnovnih i srednjih škola koji se tradicionalno naziva ''Završni recital frankofonije''. Druga prijavljena manifestacija je predavanje ''Frančezarije'', u suradnji s Kazalištem Marina Držića u Dubrovniku''. Predavanje akademika Luka Paljetka prvo je u nizu manifestacija koje namjeravaju organizirati na ovu temu, a on će govoriti o fenomenu frančezarija općenito, u kontekstu dubrovačke i europske kulture te o svom radu na pisanju ''Šmigalovih furbarija''. Treći prijavljeni program je ciklus francuskog filma koji se održava u kinu Sloboda i kinu Visia. Filmovi koji će prikazivati u sklopu ovog programa odabrani su od strane Francuskog instituta u Zagrebu i predstavljaju ponajbolja ostvarenja umjetničke francuske kinematografije u tekućoj godini.

 

Brunove knjigice d.o.o. – projekt ''Dubrovnik 4kids''

 

Izdavačka kuća Brunove knjigice d.o.o. osnovana 2012. godine u Dubrovniku, nositelj je projekta ''Dubrovnik 4 Kids'' – Dubrovnik for Kids ili Dubrovnik za klince, koji najmlađima pokušava približiti dubrovačku baštinu putem niza multimedijalnih aktivnosti. Društvo je 2012. godine objavilo slikovnicu „Sveti Vlaho parac Grada“ na 9 jezika. Uz izdavačku djelatnost, Brunove knjigice d.o.o. bile su uključene u mnoge edukativne radionice u suradnji s Dubrovačkim knjižnicama i Dubrovačkim muzejima, u kojima su Maro i Baro djeci pričali priče iz bogate dubrovačke povijesti i na kojima su djeca likovno obrađivala likove iz slikovnice. Prvi planirani program je predstavljanje Dubrovnik4kids web portala, gdje bi Maro i Baro s prijateljima učili najmlađe slovima, brojevima i crtanju s Marinom Držićem, Ruđerom Boškovićem i Vlahom Bukovcem. Drugi planirani program je animirani film ''Sveti Vlaho parac Grada''. Budući je serijal započeo sa slikovnicom Sveti Vlaho parac Grada, a Gradsko vijeće je 2016. godinu proglasilo Godinom svetog Vlaha, ovo bi bila idealna prilika za izradu animiranog filma na istu temu, čime bi se legenda o našem zaštitniku predstavila u globalnom mediju. Treći planirani projekt je projekt tiskanja slikovnice. Projekt „Dubrovnik za klince“ je zamišljen dugoročno, s planom da se svake godine objavi po jedna nova priča Mara i Bara: O postanku Grada, O kralju Rikardu, O putu u Carigrad.

                                                                                                                                     

Udruga Kalamota – godišnji program rada

 

Udruga Kalamota osnovana je u ožujku 2011. godine s osnovnim ciljem unaprjeđenja kulturnog, javnog i društvenog života otoka Koločepa. Udruga radi na poticanju kulturnih, zabavnih i sportskih aktivnosti na otoku te ima za cilj poticati i organizirati dobrotvorne akcije, brinuti o zaštiti prirode i tradicije, pomagati u obnovi i očuvanju spomenika i drugih objekata na Otoku. Od svog osnutka Udruga je sudjelovala u organizaciji „Kulturnog ljeta-Kalamota“, organizirala je likovnu koloniju i likovnu radionicu za djecu, koncerte klapa FA Linđo i Ragusavecchia, a provela je i razne sportske i komunalne akcije. U 2016. godini Udruga planira realizirati dva programa. Prvi program je koncert klape ''Ragusavecchia'', prigodom obilježavanja Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti (5.8.2016.). Koncert će se održati ispred Crkve sv. Antuna u Gornjem Čelu. Drugi program je likovna kolonija i likovna radionica ''Kalamota art festival 2016.'' u razdoblju od 18. do 24. srpnja 2016. godine.

 

Društvo crnogorsko-hrvatskog prijateljstva Dubrovačko neretvanske županije – programi „Međunarodna razmjena likovne umjetnosti“ i ''Međunarodna razmjena književnih večeri''

 

Društvo je osnovala grupa građana crnogorske nacionalne manjine Dubrovačko – neretvanske županije,  s ciljem očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta Crnogoraca te brige o njegovanju crnogorskog jezika i svestranog razvoja crnogorske kulture i običaja, razvijanja sveukupnih odnosa crnogorskog s hrvatskim narodom i ostalim nacionalnim manjinama iz Republike Hrvatske, kao i ostvarivanja sveukupnih veza s hrvatskom manjinom na području Crne Gore. Društvo crnogorsko - hrvatskog prijateljstva Dubrovačko neretvanske županije djeluje u sastavu Saveza Crnogoraca Hrvatske koje je realiziralo veliki broj kulturnih manifestacija. U Dubrovniku su održali manifestaciju „Paradigma muke Dubrovnika i Vukovara u apokaliptičnim vizijama suvremene crnogorske književnosti / umjetnosti“, autora prof.dr.sc. Milorada Nikčevića. Za 2016. godinu planiraju program pod nazivom „Međunarodna razmjena likovne umjetnosti“, u sklopu kojeg bi organizirali razmjenu likovnih izložbi između članova ART radionice Lazareti i HDLU Dubrovnik s jedne i članova ULUCG s druge strane. Drugi prijavljeni program nosi naziv ''Međunarodna razmjena književnih večeri'', u suradnji Dubrovačkih knjižnica i Centra za kulturu Tivat, u sklopu kojeg će se organizirati predstavljanje autora Milice Arnautović Papović i Marinka Pavičevića.

 

Društvo arhitekata Dubrovnik – projekt ''Living CIAM 10 – Dubrovnik 1956. – 2016.''

 

Društvo arhitekata Dubrovnik djeluje sa svrhom razvijanja i afirmiranja dubrovačke i hrvatske arhitekture, kulture prostora i zaštite čovjekova okoliša, a u skladu sa etikom i uzancama arhitektonskog poziva. Društvo dubrovačkih arhitekata je područno društvo Udruženja hrvatskih arhitekata. U 2016. godini Društvo planira organizaciju projekta pod nazivom ''Living CIAM 10 – Dubrovnik 1956 – 2016.''. Dubrovački ili 10. kongres CIAM-a (Internacionalnog udruženja modernih arhitekata), bio je jedan od presudnih događaja u povijesti moderne arhitekture. Označio je početak kraja te utjecajne svjetske organizacije arhitekata, čiji su zaključci, povelje i upute određivale izgradnju gradova gotovo cijelog svijeta od tridesetih godina prošlog stoljeća do njegovog kraja. Teme dubrovačkog CIAM-a iz 1956. godine bili su problemi planiranja i izgradnje naselja i gradova, s kojima se i danas suočavaju arhitekti iz cijelog svijeta. S obzirom da nakon Kongresa nije objavljena ni povelja ni publikacija, niti su u međuvremenu istražene navedene teme, cilj ovog programa je priprema svojevrsne ''obljetničke rekonstrukcije'' tog ključnog sasatanka CIAM-a. U različitim formatima znanstvenih i kulturoloških prezentacija, 60-godišnjica dubrovačkog CIAM-a obilježit će se u listopadu 2016. godine. U suradnji s inozemnim partnerima, katedrama i arhivima arhitektonskih fakulteta ETH-GTA Zurich, TU Delft, Bakema Study Center Rotterdam, GSD Harvard Boston i drugima, organizirat će se izložba, javna predavanja, on-line baza arhivske građe te dokumentarni film i monografska publikacija.

 

Udruga studenata Libertas – godišnji program

 

Udruga studenata Libertas bavi se organizacijom tribina, okruglih stolova i predavanja, video projekcija i ostalih prigodnih priredbi koji su tematikom vezani uz Dubrovnik i dubrovačko područje. U 2016. godini Udruga prijavljuje program godišnjeg rada muške klape. Željeni cilj ovog programa prvenstveno se odnosi na povezivanje dubrovačkih studenata kako bi mogli ostvariti svoj glazbeni potencijal te ujedno promicati tradiciju glazbenog izražavanja dubrovačkog kraja. Drugi prijavljeni program odnosi se na godišnji rad ženske klape ''Figurin''. Ideja ovog projekta je okupiti mlade, talentirane dubrovačke studentice koje će svojim vokalnim sposobnostima, promicati dubrovačku glazbenu baštinu. Treći prijavljeni program odnosi se na rad amaterske glumačke družine ''Bonegracija''. ''Bonegracija'' je od svog osnivanja 2013. godine do danas realizirala dvije predstave, koje su imale pet izvedbi te je priredila dvije polusatne dramske večeri u Klubu Dubrovčana. U 2016. godini planiraju se izvesti tri dramske večeri u ožujku, travnju i svibnju u prostorijama Kluba Dubrovčana. Tijekom siječnja i veljače radit će se na scenariju za novu predstavu, koja će se izvesti početkom svibnja. Četvrti prijavljeni program je organizacija ''Noći Dubrovčana''. Riječ je o kulturno – zabavnoj manifestaciji koja se tradicionalno održava dva puta kroz akademsku godinu. Peti prijavljeni program je tiskanje lista ''Lapis''. List je službeno glasilo Udruge te je namijenjen prvenstveno studentima članovima Udruge, njihovim prijateljima i svima ostalima zainteresiranima za rad Udruge. List donosi priče o povijesti i kulturi Dubrovnika. List se tiska tri puta godišnje.

 

Hrvatska matica iseljenika – godišnji izložbeni program i programi međunarodne kulturne suradnje

 

Hrvatska matica iseljenika Dubrovnik u svom redovitom djelovanju organizira programe kulturnog sadržaja, poput koncerata, izložbi, promocije knjiga, u cilju povezivanja iseljene i domovinske Hrvatske. U 2016. godini Matica prijavljuje glazbene programe međunarodne suradnje: suradnju s hrvatskom manjinom u Boki Kotorskoj (planiran je odlazak crkvenog zbora iz Stona u Kotor, a  jednako tako bi crkveni zbor Župe sv. Matije uzvratno sudjelovao na misnom slavlju u Stonu), ''Susret Dubrovčana iz iseljeništva 2016.'' (Susret je tradicionalni događaj koji HMI organizira već više od jednog desetljeća i koji okuplja Dubrovčane iz iseljeništva u rodnom gradu). Planirano je i sudjelovanje na ''Večernjakovoj domovnici'' u Bad Homburgu, kao i sudjelovanje na proslavi sv. Tripuna u Kotoru. U 2016. godini planira se turneja FA Linđo u Austriju i Slovačku. U izložbenom programu Matica za 2016. godinu planira izložbe sljedećih umjetnika: Josip Mijić, Šime Šimunović, Stjepo Kaleb, Niko Ančić, Mercedes Bratoš, Ivana Jovanović Trostmann, Lena Kramarić. Izložbe će se održavati tijekom cijele godine, čime galerija Hrvatske matice iseljenika želi u Dubrovniku predstaviti likovno stvaralaštvo Hrvata izvan domovine, a tijekom ljeta i blagdana kad iseljenici borave u Dubrovniku, predstaviti im suvremeni likovni trenutak u Hrvatskoj.

 

Art radionica Lazareti – godišnji program

 

Art radionica Lazareti kao nezavisna umjetnička inicijativa djeluje od 1988. godine te se do danas razvila u stabilnu organizaciju s cjelogodišnjim umjetničkim i edukativnim programima. Jasnom definicijom programa i odlučnošću da se kritički bavi suvremenom umjetnošću i njezinom interakcijom s političkim, socijalnim, globalnim i lokalnim pitanjima, ARL je s godinama postala nezavisni kulturni centar poznat i izvan Dubrovnika. U 2016. godini ARL je prijavila sljedeće programe:

 

''SCENA KARANTENA'' – riječ je o programu suvremenih izvedbenih umjetnosti i nezavisne scenske produkcije koji je Art radionica Lazareti pokrenula 2007. godine kao permanentni godišnji program.  Program se izvodi tijekom cijele godine u Art radionici Lazareti, a sastoji se od  gostovanja nekih od najboljih nezavisnih i kazališnih hrvatskih i međunarodnih suvremenih izvedbenih projekata, gostovanja predstava za djecu i mlade, produciranja i koproduciranja različitih projekata i programa suvremenog plesa i pokreta.

 

„ARTIST – IN – RESIDENCE'' - razvoj novih rezidencijalnih suradnji i razmjena. Gradski ured za kulturu Grada Frankfurta i Art radionica Lazareti u srpnju 2008. godine potpisali su ugovor o razmjeni artists-in-residence programa za suvremene likovne umjetnike iz Njemačke i Hrvatske. Ova razmjena podrazumijeva tromjesečni boravak jednog hrvatskog umjetnika u Frankfurtu u umjetničkom studiju u Kulturbunkeru i boravak jednog njemačkog umjetnika u Dubrovniku u Art radionici Lazareti. Ovakvom suradnjom unapređuje se kvaliteta artist – in – residence prakse u Hrvatskoj, otvara se put za veću mobilnost hrvatskih umjetnika i predstavljanje njihova rada u inozemstvu.

 

''GALERIJA OTOK'' – godišnji program samostalnih i skupnih izložbi. Izložbe bi se održavale tijekom cijele 2016. godine u Galeriji Otok, ARL i javnim gradskim prostorima. Riječ je o ciklusima samostalnih i skupnih izložbi. Uz izložbe će biti organizirana predavanja, radionice i diskusije s umjetnicima, a neki od njih pokušat će uključiti zainteresirane građane  u samu realizaciju izložbe. Planira se i pokrenuti teorijska grupa za umjetnike i zainteresiranu publiku, koja će se baviti čitanjem, analizom, komentiranjem teorijskih i kritičkih tekstova iz područja humanistike, povijesti i teorije umjetnosti, filozofije, sociologije.

 

''KNJIGE UMJETNIKA'' - predloženi autori: Katarina Ivanišin Kardum, Ana Požar Piplica, Ivana Pegan Baće – kao što je i iz samog naziva programa vidljivo, riječ je o izdavanju 3 knjige umjetnika. Bitno je napomenuti kako knjiga umjetnika kao umjetnički medij nije klasična monografija s tekstom i ilustracijama o radu nekog umjetnika, nego je cjelovito i zasebno umjetničko djelo u formi knjige.

 

''ISTOČNO OD (K)RAJA 3“ – partnerski je suvremeni izložbeni projekt Art radionice Lazareti i Kuće Bukovac (Muzeji i galerije Konavala) iz Cavtata u suradnji s Umjetničkom organizacijom Šarena jezera iz konavoskih Močića, a u program se 2016. godine kao partner uključuje i Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik. Forma projekta je da pet suvremenih umjetnika iz Dubrovnika i okolice odabire, poziva i dovodi goste, likovne umjetnike iz Hrvatske i Europe te zajedno razvijaju i produciraju novi umjetnički rad na lokaciji koju odabere umjetnik – domaćin, a koja se nalazi istočno od Dubrovnika na području Župe dubrovačke i Konavala, uključujući i Cavtat.

 

GRAD JE MRTAV, ŽIVIO GRAD! - program ovog segmenta aktivnosti ARL neposredno se nastavlja na započete i realizirane aktivnosti istog programa iz prethodnih godina – intervencije, akcije, izložbe, performanse, izvedbe u javnim prostorima Grada, radionice, razgovore, čitalačke i teorijske grupe. Program je potaknut promjenama kulturnog i socijalnog identiteta Grada kakvog smo poznavali i urušavanjem kvalitete i kulture svakodnevnog života u Dubrovniku i pitanjem kako se nositi s tim promjenama i novim problemima ili temama koje te promjene donose.

 

 „TISAK KNJIGA ARL'' – Lidija Crnčević  i Antun Nodilo - tiskanje dvije knjige s ciljem promicanja i poticanja lokalne kulturne produkcije, širenja i razvoja publike i podizanja razine kulturne i umjetničke kvalitete u Dubrovniku i šire.

 

„GALERIJA OTOK – nabava galerijske opreme“ – planira se kupnja opreme potrebne za galerijsku prezentaciju.

 

„DANI KULTURNIH / KREATIVNIH INDUSTRIJA“ – su zamišljeni kao trodnevno događanje koje se realizira u studenom svake godine i koje se sastoji od edukativno / razvojnog aspekta. DKKI objedinjuje lokalne snage i potencijale umjetničkog, kulturnog i kreativno – poduzetničkog sektora i pokazuje primjere dobrih praksi iz drugih sredina.

 

 „ARL // NEZAVISNI KULTURNI I DRUŠTVENI CENTAR// GODIŠNJI PROGRAM 2015. – projekt se sastoji od sljedećih aktivnosti; radionice za djecu i odrasle, video i digitalni mediji, foto radionice, likovne radionice, tradicionalne tehnike veza i pletenja, radionice reciklaže i re-designa starih predmeta, radionica suvremenih vizualnih umjetnosti.

 

Dubrovačka art udruga bez granica (DART) - godišnji program

 

Osnovna djelatnost Udruge je rad na promicanju kulturnih dobara i vrijednosti, očuvanje i zaštita kulturne baštine i tradicijskih umjetnosti i obrta, odgoja i obrazovanja na području likovne kulture. Već dugi niz godina Udruga surađuje s Galerijom Artur u pripremama i nastupima za maškarane svečanosti u Dubrovniku. Prilikom programa u Gradu i prilikom gostovanja (Riječki karnevo, Samoborski fašnik) Udruga organizira art radionice za izradu karnevalskih masaka i kostima te priređuju prigodne izložbe. U 2016. godini Udruga planira realizaciju programa: ''Obilježavanje ljetnog i zimskog solsticija 2016.''. Cilj programa, koji će se odvijati na otoku Šipanu i selu Majkovi, je upoznavanje sa kulturnim nasljeđem, propagiranje prigradskih naselja i pomoć lokalnom stanovništvu u njihovim nastojanjima da se uključe u ponudu autohtonih proizvoda organskog uzgoja. U programu će sudjelovati učenici iz gradskih i prigradskih škola, a organizirat će se različiti kulturni programi (projekcije, predavanja, izložbe). Po završetku glavne turističke sezone, planiraju se organizirati redovita vođenja po Gradu za grupe od po petnaest sudionika pod nazivom ''Sjećanja na Dubrovnik naše mladosti''. Iz dokumentiranih vođenja i osobnih sjećanja protagonista, namjerava se napraviti posebna knjiga. I ove godine nastavlja se karnevalski program Udruge (Zimski i Ljetni Karnevo), u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Dubrovnika, školama, nizom umjetnika, Galerijom Artur.

 

Verbum d.o.o. - Dani kršćanske kulture 2016.

 

Nakladnička kuća Verbum okuplja interdisciplinarni tim eminentnih stručnjaka angažiranih na području kršćanske kulture, a manifestaciju ''Dani kršćanske kulture'' pokrenuli su prije deset godina. Održava se u Splitu, Šibeniku i Dubrovniku, a obuhvaća izložbe, koncerte, tribine, predstave, projekcije, s ciljem da se očuva svijest o autentičnoj europskoj kulturi i pokaže da kršćanstvo živi i u suvremenoj kulturi. U 2016. godini manifestacija će se održati u vremenu od 12. do 22. ožujka, a dubrovački dio manifestacije obuhvaća: predstavljanje novih naslova iz autorskog opusa pape Franja objavljenih na hrvatskom jeziku, projekcije igranih filmova Otac Brown, Kći čuvara uspomena, Stablo za klompe, Sluga božji Ivan Peran, Zemlja sjena, Divan život,  koncert Katedralnih madrigalista, Noć otvorenih crkvenih muzeja, korizmeni koncert klape Amfora, koncert pravoslavnog zbora Crkve sv. Blagovještenja, književna tribina o opusu G.K. Chectertona, mjuzikl Život za ideale, koncert duhovnih skladbi dubrovačkih zborova, obilazak crkvica i kapela u staroj gradskoj jezgri.

 

Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai - Festival ''Treće uho – Australija“

 

Udruga Bonsai potiče suradnju mladih na umjetničkim projektima i projektima nesebičnog služenja, radi poboljšanja kvalitete života lokalne zajednice. Već nekoliko godina organizira multimedijalni festivalski program ''Treće uho“ s idejom upoznavanja i povezivanja stranih kultura u Dubrovniku. Koncept festivala 2016. godine na kojemu će se predstaviti Australija, sadržan je u sintagmi Mlada zemlja na drevnom tlu, a okosnicu Festivala će činiti predstavljanje kulture i umjetnosti Aboridžina kao najstarijih stanovnika Australije. Festival će se održati od 02. do 06. studenog 2016. godine, a sadrži sljedeće programe: koncert na tradicionalnom instrumentu didžeriduu, izložbu fotografija i video materijala o aboridžinskoj kulturi Vrijeme snova, dvije filmske projekcije koje će već u listopadu najaviti Festival, a potom pet filmskih projekcija različitih žanrova, predavanje o surfing kulturi u Australiji, predavanje o suvremenoj australskoj kinematografiji, predavanje i razgovor s dvjema hrvatskim Australkama o životu imigrantske obitelji u Australiji i povratku u Hrvatsku te predavanje o aboridžinskoj kulturi.

 

Udruga Mala opera – projekt ''Slikovnica u glazbi''

 

Udruga „Mala opera“ je osnovana 2005. godine  u Zagrebu, a okuplja glazbenike  i glazbene pedagoge u cilju razvitka i unaprjeđenja glazbeno – scenske umjetnosti u Hrvatskoj, pri čemu težište pridaje glazbenoj produkciji za djecu. U 2016. godini Udruga planira projekt ''Slikovnica u glazbi – priča o sloniću Babaru''. Ovaj projekt namijenjen je djeci predškolske dobi i nižih razreda osnovnih škola, s ciljem da ih upozna sa specifičnom vrstom glazbenog izraza, a to je glazbena priča. Likovna radionica na temu ''Priče o sloniću Babaru'' slijedi nakon izvedbe koncerta. Udruga planira deset izvedbi predstave u ožujku 2016. godine, u prostorima Umjetničke škole Luke Sorkočevića i Narodne knjižnice Dubrovnik. Projekt namijenjen, kako najširoj tako i najmlađoj publici, zasigurno će obogatiti kulturnu ponudu klasične glazbe za djecu Dubrovnika te biti jedan od doprinosa osmišljavanju kulturnog i edukativnog sadržaja za djecu.

 

Kulturno društvo Bošnjaka 'Preporod'' – godišnji program

 

Osnovni sadržaj djelatnosti Kulturnog društva Bošnjaka ''Preporod'' je proučavanje i zaštita kulturne baštine Bošnjaka, kao i njezino predstavljanje građanima Dubrovnika, što pridonosi razvoju multikulturalnosti te iskrenim odnosima etničkih skupina s lokalnom samoupravom. Društvo organizira predavanja, književne i umjetničke večeri, koncerte, izložbe i stručne skupove, humanitarna događanja, tiska knjige te sudjeluje u obilježavanju nacionalnih i vjerskih praznika u Dubrovniku i BiH. Također pomaže književnike, umjetnike, učenike i studente u školovanju, surađuje s kulturnim i znanstvenim radnicima u inozemstvu, kao i sa svim kulturnim i javnim djelatnicima čiji se radovi bave problematikom Bošnjaka.

U 2016. godini, Društvo je prijavilo sljedeće programe: ''Konvoj mladih – Srebrenica 2016. – da se nikad ne zaboravi'', obilježavanje Dana nezavisnosti BiH, sudjelovanje zbora ''Dubrovački zumbuli'' na 18. međunarodnom Festivalu prijateljstva u Goraždu,  organizacija X. smotre folklora u Dubrovniku 2016., likovna radionica i tečaj za djecu i odrasle. U organizaciji Društva planirano je održavanje dva okrugla stola na kojemu bi sudjelovalo 30-tak znanstvenih i stručnih suradnika iz Hrvatske i BiH na nekoliko odabranih tema iz kulturnog i društveno-političkog područja. Planirano je i održavanje programa pod nazivom ''Plesom protiv droge'', sudjelovanje na 33. susretima prijateljstva ''Blagaj 2016'' (sudjelovanje mješovitog zbora ''Zumbuli'').

 

Udruga mladih Orlando – godišnji program

 

Udruga mladih Orlando je udruga koja mladim i neafirmiranim glazbenicima, likovnjacima, fotografima, kazalištarcima, piscima i drugim umjetnicima nudi prostor u kojem mogu djelovati i stvarati. U 2016. godini Udruga je prijavila projekt edukativne radionice o razvoju glazbene produkcije i korištenju novih medija i tehnologija u kulturi nematerijalnog stvaralaštva. Iz tjedna u tjedan kategorizirat će se procesi i stadiji obrade zvuka koji dovode do završne snimke kakva dolazi do televizije, radio postaje, Internet kanala i naravno, do uha krajnjeg slušatelja. Ova radionica je audiovizualnog karaktera i kao takva će biti video snimana od strane članova udruge Audiovizualni centar iz Dubrovnika. Drugi prijavljeni program je Umjetnička radionica Udruge mladih Orlando. Program se sastoji od aktivnosti slikarske i fotografske radionice, kao i organizacije pet slikarskih i pet fotografskih izložbi tijekom godine. Treći prijavljeni program je snimanje spota ''U tišini skrivaš se'' benda ''Neverin'', mladih dubrovačkih glazbenika, koji nastupaju na brojnim koncertima u našem gradu, uključujući i one humanitarnog karaktera. Četvrti prijavljeni program nosi naziv ''Dvomjesečni kulturni program u Ljetnom kinu Slavica''. Riječ je o programu koji je usmjeren na promociju glazbe, kulture, umjetnosti i raznih drugih kreativnih industrija. Program obuhvaća 8 do 10 glazbenih/kulturnih večeri tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2016. godine u Kinu Slavica, umrežavanje s drugim udrugama mladih iz Dubrovnika, radionice za mlade i promociju autorskih filmskih uradaka.

 

PRILOG 1: Pregled financiranja programske djelatnosti ustanova u kulturi za 2016. godinu

 

 

 

Ustanova

Financiranje programa ustanova

iz sredstava

Grada Dubrovnika

Ukupno financiranje programske djelatnosti ustanova

1

Prirodoslovni muzej

   163.600

   255.600

2

Dubrovačke knjižnice

   405.300

 1.241.700

3

Dubrovačke ljetne igre

3.070.000

 9.855.000

4

Dubrovački muzeji

2.508.800

 3.246.800

5

Dubrovački simfonijski orkestar

1.300.000

 2.298.500

6

Kazalište Marina Držića

1.823.400

 2.518.000

7

Kinematografi Dubrovnik

   634.000

 1.145.000

8

Folklorni ansambl Linđo

   455.000

 1.350.000

9

Umjetnička galerija Dubrovnik

   991.500

 1.434.500

1

Dom Marina Držića

   321.000

   443.000

11

Zavod za obnovu Dubrovnika

8.357.700

13.907.700

 

 

Ukupno

 

20.030.300

 

37.695.800

 

 

PRILOG 2: Pregled financiranja programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika u 2016. godine izvan djelatnosti ustanova

 

GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST

1.164.000  

Glazbeni sastav Atlantida – projekt Atlantida Dubrovnik

10.000  

Darko Kristović – tradicionalni orguljaški koncert u Dubrovačkoj katedrali

3.000  

Studentski teatar Lero – godišnji kazališni program

50.000  

Aria Artis d.o.o. – Festival Sentimento

40.000  

Dubrovački komorni zbor – godišnji program

50.000  

Hrvatsko-rusko društvo ''Umjetnost bez granica'' – koncertni program ''Grad Dubrovnik predstavlja!''

20.000  

Udruga Kapja – završetak snimanja CD-a glazbene skupine Schizofrenia

5.000  

Klavirski trio – koncerti klasične glazbe u sklopu festivala ''Lopudsko ljeto 2016.'' i turneja

40.000  

KUD Komolac – godišnji rad udruge

50.000  

Brilliant Events d.o.o. - Midsummer Scene 2016.

70.000  

Martina Tomić Marinčić – plesni program ''Homework''

15.000  

Udruga Aklapela – Festival ''Aklapela''

50.000  

Ivan Bonačić – snimanje albuma

8.000  

Le Petit Festival du Theatre 2016.

35.000  

Gradska glazba Dubrovnik – godišnji program

180.000  

Marija Grazio – izdavanje CD-a ''Autor, interpretator''

10.000  

Glazbena radionica Sorgo – program Koncertna praksa

30.000  

Udruga Festa - FESTA 2016.

90.000  

Kulturno društvo ''Aster'' – projekt ''Dah života 3''

25.000  

Plesni studio Step'n'Jazz''- Dubrovnik Tap festival 2015.''

50.000  

Udruga Zvuci tišine - više programa

60.000  

Mješoviti zbor Libertas -  godišnji glazbeni program

50.000  

Udruga „Sve ostalo je glazba“ – više programa

30.000  

Festival Park Orsula 2016.

80.000  

Kazališna družina Kolarin – godišnji program

20.000  

Klapa Skontradura – godišnji program

8.000  

Dubrovački gudački kvartet - koncerti  u ciklusu ''Dubrovački  glazbeni salon''

22.000  

Društvo dubrovačkih trombunjera - godišnji program

15.000  

Hrvatsko-austrijsko društvo Dubrovnik - godišnji program

18.000  

Studentska klapa Kaše - godišnji program

30.000  

KNJIŽNIČNO-IZDAVAČKA DJELATNOST

1.150.000  

Petra Jelača – kazališna kritika

15.000  

Zavod za povijesne znanosti HAZU – godišnji izdavački program

200.000  

Zavod za povijesne znanosti HAZU – projekt "Povijest stanovništva"

360.000  

Udruga Arteist – knjiga SE(L)EKCIJA likovne kritike i eseji

30.000  

Matica hrvatska, Ogranak Dubrovnik – godišnji izdavački program i književne promocije

308.000  

Emil Čić – tisak knjige ''Uspon i pad Zapada''

6.000  

Institut za povijest umjetnosti - monografija ''Crkva sv. Vlaha u Dubrovniku''

15.000  

Društvo Dubrovčana i prijatelja dubrovačke starine u Zagrebu – tiskanje časopisa ''Dubrovački horizonti''

25.000  

Društvo dubrovačkih pisaca – godišnji izdavački program

65.000  

Udruga Dubrovački izlog – tiskanje dvije knjige

45.000  

Hrvatska dijaspora –  predstavljanje zbirke pjesama „Bleiburg – hrvatska tregedija”

2.000  

Udruga antifašista Dubrovnik – knjiga ''Dubrovnik i dubrovački kraj u NDH 1941 – 1944.'' autora dr. Franko Mirošević

20.000  

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji – Zbornik radova s 4. kroatološke konferencije posvećene Dubrovniku

15.000  

Udruga stara dubrovačka glazba – izdavanje knjige „Glazba u Dubrovniku za vrijeme Austrije“

20.000  

Društvo za afirmiranje i promicanje knjige i stripa "Slagalica" - pet knjiga

24.000  

MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

270.000  

Umjetnička organizacija Studio Let 777 – godišnji program

63.000  

Umjetnička škola Luke Sorkočevića - izlagačka djelatnost i radionice Galerije mladih

33.300  

Tehnički muzej Zagreb – Izložba ''Tradicionalno tehnološko znanje – priroda kao laboratorij boja''

24.000  

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik – godišnji program

80.000  

Umjetnička udruga Sebastian art – godišnji izložbeni program

60.000  

Dubrovačka udruga likovnih umjetnika – izložbe

9.700  

LIKOVNA DJELATNOST

166.300  

Stjepko Art – Udruga likovnih i primijenjenih umjetnika (godišnji program)

15.000  

Izvor Pende – izložba ''No reason for''

7.500  

Ana Opalić – knjiga fotografija ''Brsalje''

10.000  

Lena Kramarić – izložbe ''Slika*Ona'' i likovni program "Gdje duga spava"

30.000  

Antun Baće – Izrada slikovnih priloga za knjigu Arhitektura Dubrovnika uzmeđu dva svjetska rata

19.000  

Dino Surać – samostalna izložba slika

5.000  

Udruga Pitar – godišnji program

10.000  

Foto klub Marin Getaldić – godišnja izložba i fotomaraton

7.800  

Katarina Ivanišin Kardum i Ivana Dražić Selmani – zajednička izložba u Splitu

17.000  

Artur Sebastian Design – Izložbeni program 2016.

25.000  

Marijana Vukić Pende – samostalna izložba izložba T.U.P.

20.000  

FILM I KINEMATOGRAFIJA

278.700  

Film ''Magda Mozarka''

27.700  

Filmska udruga Motion - film ''Nitko nije savršen'' i filmska radionica

37.500  

Ljetna škola filma Šipan 2016.

50.000  

Metafizika d.o.o. – projekti ''Sjećanje Grada – Okolo Grada'' i ''Feste sv. Vlaha na filmu i TV''

36.500  

Bulaja naklada d.o.o. – animirani projekt „Na tri kralja / Grižula“

20.000  

Kulturno društvo ASTER – edukativna dvotjedna manifestacija: Tišina, molim – film i Grad se vole

25.000  

Udruga Kinookus – program ''Okusi drugačije kino''

32.000  

Udruga za promicanje medijske kulture ''Luža''

50.000  

NOVE MEDIJSKE KULTURE I KULTURA MLADIH

186.000  

Bulaja naklada d.o.o. - projekt e-lektire: Gundulićev Osman

15.000  

Kazališni studio - ljetna kazališna radionica Play Drzic! Tirena

17.000  

Dječji zbor Dubrovnik - godišnji program „Pjevamo Gradu i o Gradu“

39.000  

Placa – kolektiv za istraživanje u prostoru - program "Nomad"

29.000  

Udruga Domino - Noć performansa, Festival Perforacije, predstava "Nečastive"

50.000  

Željko Šoletić - izrada prve hrvatske stereo panorame

15.000  

Univerzalni istraživački institut UR - Science Underground Academy 2016.

21.000  

ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

265.000  

Najbolji u baštini - konferencija The Best in Heritage

100.000  

Hrvatski restauratorski zavod - konferencija o povijesnim žbukama i Ljetnikovac Beccadelli na Šipanu

40.000  

Deša Dubrovnik - U mojoj školi baština se voli

13.000  

Društvo Baština - Obnova tradicijske rukotvorine 

10.000  

Dubrovački primorski svatovi - Uskrs u Primorju

15.000  

KUD Sv. Juraj Osojnik - godišnji programa

30.000  

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - studentske radionice u suradnji s Gradskom župom Dubrovnik

17.000  

Europski dom Dubrovnik - Međunarodni istraživački centar sv.Vlaha

40.000  

PRIJAVITELJI S VIŠE PROGRAMA IZ RAZLIČITIH DJELATNOSTI

436.000  

Družba „Braća hrvatskog zmaja“ - godišnji program udruge

16.000  

Francuska alijansa Dubrovnik - godišnji program

13.000  

Brunove knjigice d.o.o. - Dubrovnik 4kids

18.000  

Udruga Kalamota - godišnji program rada

18.000  

Društvo crnogorsko-hrvatskog prijateljstva - međunarodne razmjene likovnih umjetnosti i književnih večeri

13.000  

Društvo arhitekata Dubrovnik - Living CIAM 10 – Dubrovnik 1956.-2016.

45.000  

Udruga studenata Libertas - godišnji program udruge

15.000  

Hrvatska matica iseljenika - godišnji izložbeni i programi međunarodne suradnje

45.000  

Art radionica Lazareti - godišnji program

125.000  

Dubrovačka art udruga bez granica (DART) - godišnji program udruge

10.000  

Verbum d.o.o. - Dani kršćanske kulture 2016.

25.000  

Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai - Festival Treće uho - Australija

18.000  

Udruga Mala opera - Slikovnica u glazbi

15.000  

Kulturno društvo Bošnjaka „Preporod“ - godišnji program

35.000  

Udruga mladih „Orlando“ - godišnji program

25.000  

OSTALI KULTURNI PROGRAMI - izvan natječaja

84.000  

UKUPNO IZVAN USTANOVA:

4.000.000  

 

 

KLASA: 612-01/15-02/08

URBROJ: 2117/01-09-15-3

Dubrovnik, 29. prosinca 2015.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------