Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 21 - 30. prosinca 2015.Objavljeno: 15.01.16.

220. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/02. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 29. prosinca 2015., donijelo je

 

 

P  R  O  G  R  A  M

održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini

 

 

 

 I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima u 2016. godini za:

1.         odvodnju atmosferskih voda,

2.         održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

3.         održavanje javnih površina,

4.         održavanje nerazvrstanih cesta,

5.         održavanje groblja

6.         održavanje javne rasvjete.

 

Financiranje održavanja komunalne infrastrukture iz ovog Programa obavljat će se iz:

   komunalne naknade (Članak 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu) koja je

prihod proračuna Grada Dubrovnika i namijenjena je za financiranje navedenih komunalnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka;

   opći prihodi i primici

   naknade za uporabu pomorskog dobra

   ostalih prihoda za posebne namjene-Hrvatske vode

   boravišna pristojba  

   žuc

   nedostajuća parking mjesta

              

 

Članak 2.

         

Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata i uređaja iz članka 1. na području Grada Dubrovnika i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene a u nadležnosti je U.o. za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, osim točke 4. Održavanje nerazvrstanih cesta koja je u nadležnost U.o. za promet, stanogradnju i razvojne projekte.

 

 

II. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

 

Članak 3.

         

Odvodnja atmosferskih voda, na području Grada Dubrovnika, sastavni je dio obavljanja komunalne djelatnosti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (Članak 3. stavak 1. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu).

         

U 2016. godini za održavanje postojećeg sustava atmosferske odvodnje na području Grada Dubrovnika, potrebno je izdvojiti određena sredstva kako bi isti bio u stanju funkcionalne sposobnosti. Sastavni dijelovi sustava su slivnici, rešetke, otvoreni i zatvoreni kanali za atmosfersku odvodnju. Cestovni jarci i slivnici održavaju se tako da u svakom trenutku mogu primiti količinu oborina za koju su projektirani, pa se u tu svrhu redovito čiste i popravljaju.

 

Čišćenje se obavlja u:

 

ZONI  A – najmanje dva puta tjedno, a obuhvaća: sve slivnike, kanale, rešetke i šahtove unutar gradskih zidina, Brsalje, Pile, Ploče, Iza Grada, Uz Posat, Dr. Ante Starčevića, Kralja Zvonimira (šetnica), Kralja Tomislava, Obalu Stjepana Radića, Grušku obalu, Obalu Pape Pavla Ivana II, A. Hebranga, Splitski put, N. Tesle, Put Republike, V. Nazora, I. Vojnovića, Od Batale, Zagrebačku ulicu, P. Krešimira IV, F. Supila, P. Čingrije, Liechtensteinov put, M. Perića,  D.Alighierija,  P. Bakića,  spoj ulica Iza Grada i Zagrebačke ul., V. Bukovca,  Masarykov put, N. i M. Pucića,  Sv.Đurđa,  Miletićevu i J. B. Jelačića.

 

ZONI B - najmanje jednom tjedno, A obuhvaća: Lapadsku obalu, Od Sv. Mihajla, I. Matijaševića, Između tri crkve, Don F. Bulića, Zlatni potok, Kneza Branimira, G. Rajčevića, Goricu Sv. Vlaha, S. Cvijića, Od Gaja, Dr. V. Mačeka, P. Hektorovića,  M. Marojice, I. Meštrovića,  Kardinala Stepinca (do P.Svačića), Dr. Ante Šercera, Ćira Carića, M. Vodopića, Uz Tabor, Padre Perice, Kunsku, Sustjepansku, Sunčanu, Kralja Zvonimira, I.Zajca, V.Lisinskog, Baltazara Bogišića, P. Budmani, Anice Bošković i Hvarsku.

 

ZONI C  – najmanje jednom u 15 dana, a obuhvaća: I. Dulčića, Ispod Petke, S. S. Kranjčevića, Volantinovu, Od Bosanke, Od Srđa, Između vrta, J. Pupačića, Zrinsko-Frankopansku, M. Marulića, U Pilama, Od Tabakarije i Cavtatsku.

 

ZONI D – prema potrebi, a obuhvaća: sve kanale, slivnike i rešetke koje nisu obuhvaćene zonama A, B i C, a nalaze se na području od Orsule do Kantafiga.

 

ZONI E – prema potrebi, a obuhvaća: Mokošicu ( Novu i Staru ) i naselja u Rijeci dubrovačkoj, Zaton, Orašac, Trsteno i Brsečine.

 

ZONI F – prema potrebi, a  obuhvaća naselja: Koločep, Lopud, Suđurađ, Luku Šipansku, Gromaču, Kliševo, Riđicu i Ljubač.

 

U tijeku vremenskih nepogoda i nakon njih obvezno je izvršiti pregled i čišćenje.

 

Za radove iz članka 3. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Slivnici,rešetke i oborinski kanali

 

Obavljanje:------------------------------------------------- Vodovod Dubrovnik d.o.o.

Procjena troškova :-------------------------------------- 1.200.000,00 kuna.

 

 

III. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 4.

         

Održavanje  čistoće obuhvaća ručno pometanje i strojno čišćenje javnih površina. To se obavlja na sljedeći način:

       ručno pometanje i strojno čišćenje vrši se na cijelom području Grada Dubrovnika, koje se dijeli na zone, te se obavlja prema dinamici datog u članku 5.;

       ručno i strojno pranje javnih površina odnosi se na pranje kamenih pločnika u povijesnoj gradskoj jezgri i Ulice Š. K. Zvonimira, pranje kolnika na gradskim prometnicama i pranje odlagališta kućnog otpada;

       ručno čišćenje odvodnih jaraka i slivnika u pješačkim zonama provodi se sukladno čišćenju pripadajuće površine;

       pražnjenje, čišćenje, pranje i održavanje košarica za otpad obavlja se sukladno čišćenju pripadajuće površine, a dotrajale košarice potrebno je zamijeniti;

       uklanjanje trave i korova vrši se na svim javnim površinama Grada Dubrovnika.

 

Glede čišćenja javnih površina područje Grada Dubrovnika dijeli se na:

 

ZONU A, koja obuhvaća:

Sve javno prometne površine unutar gradskih zidina, Brsalje, Pile, Ploče, Iza Grada, Uz Posat, Dr. A. Starčevića, Branitelja Dubrovnika, Š. K. Zvonimira (šetnica), Kralja Tomislava, Obalu Stjepana Radića, Obalu pape Ivana Pavla II, A. Hebranga, Splitski put, N. Tesle, Put od Republike, Vukovarsku, V. Nazora, I. Vojnovića, Od Batale, Zagrebačku ulicu, pothodnik na Ilijinoj glavici, P. Krešimira IV, F. Supila (do Viktorije), P. Čingrije, Liechtensteinoov put (do naselja Gorica), M. Perića, D. Alighierija, P. Bakića, spoj ulica Iza Grada i Zagrebačke, Između vrta, Ulicu V. Bukovca, Masarykov put, N. i M. Pucića, Sv. Đurđa, Miletićevu, B. J. Jelačića, Između tri crkve, V. Lisinskog ( od Orsana do Ćira Carića ), Ćira Carića, Lapadska obala ( od Batale do FTVT ) i M. Bratoša.

 

ZONU B, koja obuhvaća:

Lapadsku obalu ( od FTVT do kraja ulice ), Od sv. Mihajla, I. Matijaševića, Don F. Bulića, Zlatni potok, Kneza Branimira, G. Rajčevića, Goricu sv. Vlaha, S. Cvijića, Od gaja, Dr. V. Mačeka, P. Hektorovića, M. Marojice, I. Meštrovića, Kardinala Stepinca (do ulice P. Svačića), Dr. A. Šercera, M. Vodopića, Uz Tabor, Padre Perice, Kunsku, Sustjepansku, Sunčanu i vidikovce (Nuncijata i Belvedere). Ulice i prometnice oko pomorskog fakulteta i srednje pomorske škole i to:  I. Zajca, V. Lisinskog ( od Ćira Carića do kraja ), Riječka i Bokeljska. Nadalje Hvarsku, spojnu ulicu P. Hektorovića – Liechtensteinov put, Put žrtava s Dakse, Ulicu II Dalmatinske brigade, prostor nasuprot Ville Palme, Baltazara Bogošića, P.Budmanija, Cavtatsku ( ispod P. Krešimira IV ) , Put od Bosanka ( ispod P. Krešimira IV ), Don Iva Bjelokosića i Marijana Blaževića.

 

ZONU C, koja obuhvaća:

F. Supila (od Viktorije do Orsule), I. Dulčića, S. S. Kranjčevića, Volantinu, A. G. Matoša, Liechtensteinov put ( od naselja Gorica do kraja ), Od Bosanke ( iznad P. Krešimira IV ), Od Srđa, J. Pupačića, Zrinsko-Frankopansku (do Zagrebačke), M. Marulića, U Pilama, Od Tabakarije,  Cavtatsku ( iznad P. Krešimira IV ), Od Nuncijate, Šipčine, petlju P. Bakića – D8, Janjinsku, Grebenska, P. Zoranića, Trogirsku i A. Bošković.

 

ZONU D, koja obuhvaća:

Sve ostale javne prometne površine koje nisu obuhvaćene zonama  A, B i C, a nalaze se na području od Orsule do Kantafiga.

 

ZONU E, koja obuhvaća:

Naselja Mokošica (Nova i Stara), naselja u Rijeci dubrovačkoj, Zaton, Orašac, Trsteno i Brsečine.

 

ZONU F, koja obuhvaća:

Naselja Koločep, Lopud, Suđurađ, Luka Šipanska, Gromača, Kliševo, Mrčevo, Mravinjac, Riđica, Ljubač, Dubravica, Osojnik i Bosanka.

 

Ručno pometanje i strojno čišćenje javnih površina

 

Članak 5.

         

Ručno pometanje i strojno čišćenje javnih površina na području Grada Dubrovnika obavlja se prema slijedećoj dinamici:

 

                  U sezoni ( 15.4.-31.10.2016.)                Izvan sezone

_____________________________________________________________________

                            Pometanje                                  Pometanje

 ZONA                ručno/strojno                              ručno/strojno

_____________________________________________________________________

                Svaki dan uz obvezno                              svaki radni dan s tim da i poslije

  A            poslijepodnevno dežurstvo                      podne radi 5 čistača i nadzor, a

                od 10 čistača plus nadzor                         nedjeljom i blagdanima 5 čistača i nadzor cijeli dan

_____________________________________________________________________

  B            tri puta tjedno                                          tri puta tjedno

_____________________________________________________________________

  C            dva puta tjedno                                        jednom tjedno

_____________________________________________________________________

  D            jednom tjedno                                          jednom tjedno

_____________________________________________________________________

  E            svaki dan osim nedjelje                           svaki dan osim nedjelje sa 5

                 sa 7 radnika, a nedjeljom                         radnika s tim da isti obavljaju 

                sa 4 radnika                                              ostale komunalne poslove

_____________________________________________________________________

  F           svaki dan sa sedam radnika                       svaki radni dan sa 4 radnika

               koji obavljaju sve potrebne                       s tim da isti obavljaju sve

               komunalne poslove                                   ostale komunalne poslove 

_____________________________________________________________________

 

Pometanje javnih površina obuhvaća i pometanje odlagališta kućnog otpada kao i pometanje autobusnih postaja. Autobusne postaje na cesti D-8 i Županijskim cestama metu se jednom tjedno.

 

Ručno i strojno pranje javnih površina

 

Članak 6.

         

Javno prometne površine unutar gradskih zidina peru se ručno i to: Uz Jezuite , Gundulićeva poljana, Bunićeva poljana, Poljana M. Držića, Pred Dvorom, Luža, Zeljarica, Placa, sve ulice sjeverno od Place do ulice Prijeko i Ulice od Puča uključivši i njih, R. Boškovića (cijela), Zlatarska, Peline (od Zlatarske do Boškovićeve), sve ulice južno od Place do početka stuba, Široka, Poljana P. Miličevića i Između vrata od Pila.

         

Naznačene ulice peru se:

       u sezoni ( od 15. travnja do 31.listopada 2016.) svaki dan: Placa, Poljana P. Miličevića, Luža, Pred Dvorom, Poljana M. Držića, Svetog Dominika, a ulice sjeverno i južno od Place naizmjenično svakog drugog dana. Jednom tjedno pere se ulica I.Kuljevana na Lopudu.

       u izvan sezonskom razdoblju javno prometne površine peru se pred blagdane i po potrebi, a po nalogu nadležnog Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Grada Dubrovnika.

 

Ostale javno prometne površine Grada Dubrovnika peru se ručno ili auto cisternom, prema potrebi, a po nalogu nadležnog Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Grada Dubrovnika.

         

Strojno pranje ( peračicom ) javno prometnih površina unutar gradskih zidina provodi se na slijedećim površinama: Svetog Dominika, Placa, ulaz sa Pila, a na ostalom gradskom području na slijedećim površinama: Pile, Brsalje i Šetalište kralja Zvonimira.

 

 

Članak 7.

 

Za radove iz članka 4., 5. i 6. planirana su sredstva u proračunu Grada Dubrovnika u okviru programa: Čistoća javnih površina.

 (sredstva za održavanje javnih kupališta i javnih zahoda su također osigurana ovim programom u ukupnom iznosu od 700.000,00 kuna što je vidljivo u Programu obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik ),

 

Obavljanje:------------------------------------------------- Čistoća d.o.o. - Dubrovnik.

Procjena troškova :-------------------------------------- 7.500.000,00 kuna.

 

 

IV. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

 

Članak 8.

           

Održavanje javnih površina posebno se odnosi na održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, pješačkih zona, otvorenih odvodnih kanala, trgova, parkova i javnih prometnih površina, te dijelova javnih cesta koje prolaze kroz naselje kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne ceste po posebnom zakonu.

 

Održavanje zelenih javnih površina

         

Osnovno održavanje zelenih javnih površina obavlja se na cijelom području Grada Dubrovnika, koje se dijeli na zone ( A, B, C, D i E ) prema potrebnom intenzitetu održavanja.

 

Ova djelatnost obavlja se po pravilima struke, tako da zelenilo udovoljava funkcijskim i estetskim kriterijima.

 

ZONA A obuhvaća:

       Parkove: Gradac, na Pločama (kod Poliklinike, ispod Komarde i ispod mosta),u Posatu - u Pilama, Uz Posat, kod vile P. Čingrije, na obali N. Tesle, L. Šoletića, M. Marojice, na križanju Vukovarske i Dr. A. Starčevića i kod Orsana na Batali.

       Zelene površine: na Buži  i  u  Taboru, mali parkovi Pile - Iza Grada, ispred groblja Boninovo, na Obali pape Ivana Pavla II, na Obali S. Radića, na Solskoj bazi, oko Pomorskog fakulteta, na Stanici Lapad, kod Gradskog kotara Lapad, kod igrališta u Hladnici i zelenilo iznad kupališta Lapad, u Čokolinu, te u ulicama: N. Tesle, Dr. A. Starčevića, Branitelja Dubrovnika, V. Nazora, Vukovarska, P. Bakića-D8 ( Petlja ), I. Vojnovića, Kralja Tomislava, K. Stepinca, Ć. Carića, Š. K. Zvonimira, Putu od Republike i mali parkovi – raskrižje Ilijina Glavica, spoj A. Hebranga i Puta Republike i uz Put Republike do Vodovoda, Peyton, zgrada“Pentagon“, skverovi između hotela Stadion i zgrade Atlantske plovidbe.

 

ZONA B obuhvaća:

       Parkove: B. Bogišića, Pucića-Crijevića i u ulici Padre Perice.

       Ulice i ostalo: J. Pupačića, Žrtava s Dakse, M. Vodopića, na tržnici Lapad, zelene površine uz Riječku ulicu, uz Splitski put ( ispod groblja ), zelene površine kod parkirališta i oko hotela "Stadion", kod G. K. Lapad, zelenilo na Šetalištu  N. i M. Pucića, zelene površine kod igrališta na Montovjerni, uz magistralu na Nuncijati, zelenilo u ulici D. Alighieri, u Sinjskoj ulici, u ulici P. Zoranića, te arla od benziske postaje na Stadionu do    « Fortune », šetnica Solitudo i zelena površina oko parkirališta u Ulici Stjepana Cvijića.

 

ZONA C obuhvaća:

       Ulice i ostalo: zelenilo iznad kupališta Ploče, Od sv. Mihajla, Od Batale,  Tenturija u Komolcu, površina Pile-usjek, Uz Posat, park ispod Lovrijenca i ispod Boninova, križanje ulica M.Hamzića i Puta od Montovjene, zelenilo ispred odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo.

 

ZONA D obuhvaća:

        Zelenilo u ulici Vlaha Bukovca, Trg oružja, Zeleni pojas oko Minčete, Zelenilo u ulici A. Hebranga, park u ulici Od Gale, zelenilo u naselju Gorica I  i  II, zelene površine iznad sportske dvorane (padina od nogostupa do ulice I. Vojnovića), zelene površine uz Liechtensteinov put,  Vidikovac Belvedere – D8, Vidikovac u Vrbici, zelene površine kod spomenika u Staroj Mokošici i Osojniku, te zelene površine između: Ž6234 i Vinogradarske ulice, Vinogradarske i ulice Od Izvora, Ž6234 i ulice B. Kašića, B. Kašića i ulice Od Izvora, Od Izvora i ulice M. Kneževića, M. Kneževića i ulice Između Dolaca. Javne zelene površine na otoku Lopudu, Šipanu ( Luka Šipanska i Suđurađ ), Koločepu i Daksi ( oko spomenika ),  javne zelene površine u Komolcu Velikom i Malom Zatonu, vrt i okoliš  oko ljetnikovca Lazarević Gučetić.

 

ZONA E obuhvaća:

       Javne zelene površine u Orašcu, Trstenom, Dubravici, Brsečinama, Ljubaču, Mrčevu, Riđici, Petrovu selu, te na Gromači, Bosanki, Kliševu i ostale zelene površine Grada Dubrovnika.

 

Održavanje zelenila u zoni A obavlja se svakim radnim danom, u zoni B tri puta tjedno, u zoni C dva puta tjedno, u zoni D jednom tjedno i u zoni E jednom godišnje.

 

Osnovno održavanje sadrži osobito:

       orezivanje i čišćenje nasada,

       okopavanje i prihranjivanje nasada obavlja se u zoni A četiri, zoni B tri, zoni C dva i zoni D i E jedan put godišnje,

       okopavanje - plijevljenje nasada,

       zalijevanje nasada,

       tretiranje nasada zaštitnim sredstvima,

       uklanjanje štetnika,

       košenje travnjaka,

       obnovu i popunu nasada,

       sezonsku sadnju cvijeća,

       uklanjanje i odvoz bilja/drveća koje smeta prometu i javnoj rasvjeti,

       održavanje i čišćenje vodnjaka i fontana na zelenim javnim površinama,

       održavanje i čišćenje staza, puteljaka i ostalih površina u sastavu javnih zelenih površina,

       održavanje (pražnjenje, čišćenje, pranje, zamjena) košarica za otpatke u sastavu javnih zelenih površina,

       nadzor nad zelenim javnim površinama, poglavito nad biljem,

       čišćenje perivoja i drugih javnih površina, staza i košarica, te odvoz ostataka na odlagalište

       manje građevinske zahvate,

       suzbijanje širenja zarazne bolesti Palmine crvene pipe

 

 

Članak 9.

         

Orezivanje i čišćenje nasada, živica i trajnica obavlja se dva puta u godini uz poštivanje pravila struke, sklada i estetike.

         

Orezivanje i čišćenje gustog sklopa grmlja koje zahtijeva radikalniju rezidbu nasada gdje dominira grmlje, mješovitog nasada drveća i naraslog grmlja, te starijeg drveća s rijetkim prirastom obavlja se jednom u godini uz poštivanje pravila struke.

         

Proljetno okopavanje nasada s prihranjivanjem ( mineralnim ili prirodnim gnojivom ) obavlja se jednom u godini.

         

Okopavanje nasada ovisi o vrsti nasada na pojedinoj zelenoj površini i obavlja se prema potrebi.

         

Nasadi se zalijevaju prema potrebi, a najmanje u takvom opsegu koji sprječava njihovo propadanje. Učestalost zalijevanja ovisi o vrsti nasada i količini oborina tijekom godine.

         

Nasadi se tretiraju dva puta u godini zaštitnim sredstvima za suzbijanje biljnih bolesti.

         

Skidanje štetnika ( borova prelca i dr. ) obavlja se mehanički ili ručno jednom u godini, te   po potrebi.

         

Travnjaci se kose po potrebi, što ovisi o klimatskim prilikama tijekom godine.

         

Sezonska sadnja cvijeća obavlja se dva puta u godini ( u prolijeće i jesen ).

         

Zamjena, obnova i popuna nasada odgovarajućim biljnim fondom obavlja se po potrebi i Ugovoru, a iznimno po nalogu nadležnog Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 10.

 

Dodatno održavanje zelenih javnih površina obuhvaća : održavanje i izgradnju zidića, podzida i zidova, koje se obavlja prema potrebi i prema posebnom programu, zatim održavanje i bojenje ograda, rukohvata i vrtnih vrata, popravak i bojenje klupa za odmor.

 

 

Članak 11.

 

Za radove iz članka 8., 9., i 10. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Javne zelene površine i to kako slijedi:

 

Obavljanje:-------------------------------------------------- Vrtlar d.o.o.

Procjena troškova:------------------------------- 8.450.000,00 kuna.

 

 

V ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

 

Članak 12.

         

Održavanje nerazvrstanih cesta znači održavanje površina kojima se koristi za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a nisu razvrstane ceste prema posebnim propisima, te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste.

 

1. Održavanje nerazvrstanih cesta s opremom

 

Članak 13.

 

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća:

       održavanje opreme ( rampe, ograde, stupići) i prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama,

       nadzor nad stanjem nerazvrstanih cesta,

       održavanje kolnika,

       održavanje rubnjaka i staza,

       održavanje površina koje služe za promet po bilo kojoj osnovi i pristupačne su većem broju korisnika i

       održavanje nogostupa na razvrstanim i nerazvrstanim cestama.

 

 

2. Održavanje opreme i prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama

 

Članak 14.

         

Oprema i prometna signalizacija na nerazvrstanim cestama održava se na slijedeći način:

       oštećene odbojne i druge ograde i stupiće na prometnicama treba popraviti najkasnije tri dana od dana nastanka oštećenja,

       odbojne i druge ograde treba redovito ličiti i održavati urednim,

       oznake na kolniku (vodoravna prometna signalizacija) obnavljaju se najmanje jednom u godini i to najkasnije do kraja mjeseca svibnja,

       oznake na kolnicima u raskrižjima na kojima su postavljeni semafori i na kolnicima prometnica oko škola, obnavljaju se po potrebi u dogovoru s Upravnim odjelom za promet, stanogradnju i razvojne projekte Grada Dubrovnika i

       okomita prometna signalizacija dopunjuje se prema potrebi.

       održavanje semafora prema ugovoru.

 

 

3. Nadzor nad stanjem nerazvrstanih cesta

 

Članak 15.

 

Glede nadzora nad stanjem nerazvrstanih cesta, područje Grada Dubrovnika dijeli se na:

ZONU A koja obuhvaća: - naselje Dubrovnik i Novu Mokošicu,

ZONU B koja obuhvaća: - ostala naselja Grada Dubrovnika.

 

Redoviti nadzor nad stanjem nerazvrstanih cesta obavlja se pregledom, i to :

   u ZONI  A,  svakim danom,

   u ZONI  B,  jednom tjedno.

  

Izvanredni nadzor nad svim nerazvrstanim cestama obavlja se odmah, za vrijeme elementarnih nepogoda (jakih pljuskova, vjetrova i sl.) i nakon njihova prestanka.

 

 

4. Održavanje kolnika

 

Članak 16.

 

Kolnici se održavaju po sljedećim standardima:

       kolnik mora biti očišćen od masnih mrlja, blata, prašine, smeća i drugih otpadnih tvari,

       krupniji otpaci ili predmeti, odroni kamenja ili dijelovi vozila oštećenih u prometnoj nezgodi uklanjaju se s kolnika odmah, a ako ne ugrožavaju sigurnost prometa, onda najkasnije prilikom redovitog pregleda,

       pri pojavi poledice, kolnici se posipaju solju i drugim pogodnim materijalom, osobito na usponima i zavojima, a pri pojavi snijega istog treba ukloniti s kolnika. U takvim okolnostima radovi na čišćenju i posipanju započinju odmah, a prednost imaju nerazvrstane ceste u zoni A,

       udarne rupe na kolniku zatvaraju se u najkraćem roku i to istim materijalom od kojega je napravljena kolnička konstrukcija i

       iznimno, za vrijeme vremenskih nepogoda, rupe se mogu zatvoriti privremeno i drugim materijalom dok traje nepogoda.                                                                                  

 

 

5. Održavanje rubnjaka i staza

 

Članak 17.

 

Rubnjake i staze (stube) treba stalno održavati, a oštećenja se odmah popravljaju.

 

 

6. Održavanje površina koje služe za promet po bilo kojoj osnovi i pristupačne su većem broju korisnika

 

Članak 18.

         

Održavanje ovih javnih površina obavlja se po standardima koji vrijede i za kolnike.

 

 

7. Održavanje nogostupa na razvrstanim i nerazvrstanim cestama

 

Članak 19.

         

Nogostupi se održavaju na način kao i kolnici, a oštećenja se popravljaju u rokovima kako je to određeno i za popravak udarnih rupa.

 

 

Članak 20.

 

Za radove iz članka 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. i 19. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Organizacija i upravljanje javnim površinama: aktivnost - prometne površine , aktivnost-semafori  i  to kako slijedi:

 

   Prometne površine

          za radove redovitog održavanja prometnih površina------------10.230.000,00 kuna,

      -  semafori ---------------------------------------------------------            200.000,00 kuna.

 

Obavljanje:-------------------------- odabrani izvoditelji - prema ugovoru.

Procjena troškova:--------------------------- -------- 10.430.000,00  kuna.

 

 

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA, TE PRIJEVOZ POKOJNIKA

 

1. Obavljanje pogrebnih usluga

 

Članak 21.

         

Pogrebni poslovi odnose se na preuzimanje,  prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mjesta ukopa ili kremiranja

 

Obavljanje:……………… Boninovo d.o.o. - Dubrovnik.

Financiranje:……………. iz cijene usluge.

 

 

2. Groblja u naselju Dubrovnik

 

2.1. Održavanje groblja na Boninovu, na Mihajlu, na Dančama u Gospinom polju i u Pelješkoj ulici, Domobransko groblje, grobnice i spomen obilježja na otoku Daksi.

 

 

Članak 22.

 

2.2 .Održavanje groblja izvan naselja Dubrovnik

 

Održavanje groblja izvan naselja Dubrovnik obuhvaća groblja u naseljima: Bosanka, Brsečine, Dubravica, Gromača, Kliševo, Knežica, Koločep, Komolac, Lopud, Ljubač, Mokošica, Mravinjac, Riđica-Mravinjac, Mrčevo, Orašac, Osojnik, Petrovo selo, Rožat, Suđurađ, Sustjepan, Luka Šipanska, Štikovica, Šumet, Trsteno, Zaton Veliki i Zaton Mali.

         

Održavanje sadrži pomoć u održavanju i uređenju zavičajnih groblja uz dogovor s mjesnim bratovštinama.

 

 

Članak 23.

 

Održavanje obuhvaća poslove održavanja prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i pokopa pokojnika i održavanje grobnica u kojima su pokopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba.

         

Održavanje groblja obuhvaća održavanje prolaza između grobnica, zelenih površina i  pješačkih staza, komunalnih instalacija, ogradnih i ostalih zidova.

 

 

2.3. Služba pripravnosti

 

Članak 24.

         

Služba pripravnosti podrazumijeva dežurstvo za područje Grada  Dubrovnika i Županije Dubrovačko neretvanske za preuzimanje umrlih osoba izvan radnog vremena, blagdanima, nedjeljama i neradnim danima u slučajevima prometnih nesreća, samoubojstava, izvanrednih smrti na javnim prometnim površinama, kao i u slučajevima kad je smrt nastupila kao posljedica nekog kaznenog djela ili drugih neprirodnih okolnosti.

 

 

Članak 25.

         

Za radove iz članka 21,  22., 23. i 24. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa: Groblja,javne fontane i satovi : aktivnost - groblja na užem području Grada i groblja na širem području Grada i to kako slijedi:

 

Groblja na užem području Grada--------------- ------  ---500.000,00 kuna

Groblja na širem području Grada  --------------------- 400.000,00 kuna.

 

Obavljanje:------------------------------------ Boninovo d.o.o. - Dubrovnik.

Procjena troškova:---------------------------------------- 900.000,00 kuna.

 

 

VII.  ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

 

Članak 26.

 

Održavanje javne rasvjete obuhvaća upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete, uključivši podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljivanje javnih površina i javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta.

 

Pod mjesečnom pripravnosti podrazumijeva se obilazak i pregled javne rasvjete u neradne dane odnosno u dane blagdana, a obavlja se na način da se u navedene dane izvrši pregled funkcionalnosti javne rasvjete dežurnim vozilom te u slučaju većeg kvara ili kvara na upravljačkom i zaštitnom dijelu polja javne rasvjete otkloni kvar.

 

 

1. Održavanje javne rasvjete izvan povijesne gradske jezgre

 

Članak 27.

         

Područje Grada Dubrovnika izvan povijesne gradske jezgre u smislu održavanja po ovom Ugovoru dijeli se na dvije zone i to:

   zonu "A" koja obuhvaća naselja Dubrovnik i Novu Mokošicu osim područja povijesne 

     gradske jezgre;  

   zonu "B" koja obuhvaća ostala područja s naseljima i otocima na području Grada Dubrovnika koji nisu u zoni „A“.

 

 

Članak 28.

         

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijevaju se radovi nadzora i održavanje radi osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina, uključivo funkciju blagdanske dekorativne rasvjete na području izvan povijesne gradske jezgre Grada Dubrovnika.

         

Održavanje javne rasvjete izvan povijesne gradske jezgre Grada Dubrovnika sastoji se od:

      redovnog godišnjeg održavanja,

      mjesečne pripravnosti,

      pojačanog godišnjeg održavanja,

      nabave materijala za održavanje javne rasvjete i

      skladištenja dekorativnih blagdanskih elemenata, te minimalnih zaliha materijala

      te ostale aktivnosti iz oblasti održavanja javne rasvjete, a po nalogu  ovlaštene osobe.

 

 

Članak 29.

         

Pod redovnim godišnjim održavanjem javne rasvjete podrazumijevaju se poslovi otklanjanja kvarova i zamjena istrošenih, neispravnih ili uništenih dijelova:

      rasvjetnih stupova,

      razdjelnika i razdjelnih kutija,

      svjetiljki i rasvjetnih tijela,

      ostalih elektroinstalacijskih elemenata javne rasvjete i

      kontrole rada upravljačkih uređaja

 

 

Članak 30.

 

Redovno godišnje održavanje javne rasvjete obavlja se svakog radnog dana u godini, i to u zoni "A"  u vremenu od 14 do 22 sata, a u zoni "B" u vremenu od 8 do 16 sati.

         

Rad službe za prijavu kvara na telefon sa operaterom obavljat će se u vremenu od 8 do 16 sati, a izvan tog vremena prijave preuzima automatska sekretarica.

         

Redoviti pregledi javne rasvjete obavljaju se svakog radnog dana, a jedanput tjedno radnim danom  uz nazočnost ovlaštene osobe nadležnog Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo grada Dubrovnika.

         

Izvanredni pregledi javne rasvjete obavljaju se odmah nakon elementarne nepogode (jakih pljuskova, vjetrova, atmosferskih pražnjenja i slično).

 

Pojačano održavanje javne rasvjete odnosi se na održavanje koje se obavlja izvan redovitog godišnjeg održavanja, a podrazumijeva radove na rekonstrukciji, sanaciji i manjim proširenjima mreže javne rasvjete, antikorozivnu zaštitu i bojanje elemenata javne rasvjete,uklanjane zelenila oko rasvjetnih tijela, radove na izradi blagdanske dekorativne rasvjete i druge radove po potrebi. Radovi na pojačanom održavanju obavljaju se samo uz poseban nalog ili uz suglasnost ovlaštene osobe.

 

 

Članak 31.

 

U slučaju kvara u zoni A isti se mora otkloniti u roku od 24 sata od uočavanja odnosno naloga ovlaštene osobe Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu i 72 sata od uočenog kvara odnosno naloga ovlaštene osobe u zoni "B". Izuzetak su kvarovi za čije otklanjanje su potrebni građevni radovi.

 

 

Članak 32.

 

Za radove iz članka 27., 28., 29., 30. i 31. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru programa  javna rasvjeta :aktivnost -  izvan povijesne jezgre i to kako slijedi:

 

Redovito održavanje javne rasvjete------------------- 2.650.000,00 kuna i

Troškovi za električnu energiju  ------------------ --4.150.000,00 kuna.

Kamate-----------------------------------------------1.508.000,00 kuna

 

Obavljanje:--------------------------- odabrani izvoditelj - prema ugovoru.

Procjena troškova obavljanja:---------------------- -6.808.000,00 kuna.

Kamate po ovrsi HEP-a………………………… 1.500.000,00 kuna.

 

UKUPNO:------------------------------------------------8.308.000,00 kuna

 

 

2. Održavanje javne rasvjete na području povijesne gradske jezgre

 

Članak 33.

         

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijevaju se radovi nadzora i održavanja radi osiguranja kontinuirane i nesmetane funkcije rasvjete javnih površina, uključivo funkcije reflektorske i blagdanske dekorativne rasvjete na području povijesne gradske jezgre Grada Dubrovnika, a koja obuhvaća područje unutar zidina, tvrđave, mostove, parkove oko zidina i  Lazarete, te ulice Iza Grada, Uz Posat i Dante Alighieria, plato Pile i Ploče, parkinge Peline i Žičara, te tvrđavu Lovrijenac sa parkom ispod Lovrijenca. 

         

Održavanje javne rasvjete na području povijesne gradske jezgre Grada Dubrovnika sastoji se od:

      redovnog godišnjeg održavanja,

      mjesečne pripravnosti,

      pojačanog godišnjeg održavanja i

      nabave materijala za održavanje javne rasvjete.

      skladištenja dekorativnih blagdanskih elemenata, te minimalnih zaliha materijala

      te ostale aktivnosti iz oblasti održavanja  javne rasvjete, a po nalogu ovlaštene osobe.

 

 

Članak 34.

         

Pod redovnim godišnjim održavanjem javne rasvjete podrazumijevaju se poslovi otklanjanja kvarova i zamjena istrošenih, neispravnih ili uništenih dijelova:

      rasvjetnih stupova,

      razdjelnika i razdjelnih kutija,

      svjetiljki i rasvjetnih tijela,

      LED svjetiljki, reflektora dekorativne i blagdanske rasvjete,

      dekorativnih elemenata blagdanske rasvjete,

      ostalih elektroinstalacijskih elemenata javne rasvjete i

      kontrole rada upravljačkih uređaja

 

 

Članak 35.

         

Redovito godišnje održavanje javne rasvjete obavlja se svakog radnog dana u godini., i to u vremenu od 08:00 h do 16:00 h.

 

Redoviti pregledi javne rasvjete obavljaju se svakog radnog dana, i to u vremenu od 14:00 h do 22:00 h.

         

Izvanredni pregledi javne rasvjete obavljaju se odmah nakon elementarne nepogode (jakih pljuskova, vjetrova, atmosferskih pražnjenja i slično).

 

 

Članak 36.

 

Nastali kvar mora se otkloniti  u roku od 24 sata od uočavanja istog. Izuzetak su kvarovi za čije otklanjanje su potrebni građevinski radovi  i to u roku od 7 dana ukoliko nije drukčije određeno.

         

Pojačano održavanje javne rasvjete odnosi se na održavanje koje se obavlja izvan redovitog godišnjeg održavanja, a podrazumijeva radove na rekonstrukciji, sanaciji  i manjim proširenjima mreže javne rasvjete, antikorozivnu zaštitu i bojanje elemenata javne rasvjete, uklanjanje zelenila oko rasvjetnih tijela, radove na izradi blagdanske rasvjete i  druge radove po potrebi. Radovi na pojačanom održavanju obavljaju se samo uz poseban nalog ili uz suglasnost ovlaštene osobe.

 

 

Članak 37.

         

Za radove iz članka 33., 34., 35. i 36. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru projekta: Javna rasvjeta : aktivnost -  povijesna jezgra i to kako slijedi:

 

Redovito održavanje javne rasvjete------------------- ---750.000,00 kuna i

Troškovi za električnu energiju ----------------------  100.000,00 kuna.

Kamate----------------------------------------------------2.000,00 kuna

 

Obavljanje:--------------------------- odabrani izvoditelj - prema ugovoru.

Procjena troškova:----------------------------------------- 852.000,00 kuna.

 

 

3. Blagdanska rasvjeta

 

Članak 38.

 

Pod blagdanskom rasvjetom podrazumijeva se nabava dekorativnih rasvjetnih tijela, te  poslovi otklanjanja kvarova i zamjena istrošenih, neispravnih ili uništenih dijelova.

 

Za radove iz članka 38. planirana su sredstva u proračunu Grada  Dubrovnika u okviru projekta: Javna rasvjeta; aktivnost Blagdanska rasvjeta i to kako slijedi:

 

- nabava materijala…………………250.000,00 kuna

- održavanje ………………………200.000,00 kuna

 

Obavljanje:--------------------------- odabrani izvoditelj - prema ugovoru.

Procjena troškova:----------------------------------------- 450.000,00 kuna.

 

 

Članak 39.

 

REKAPITULACIJA RASHODA

___________________________________________________________________________

 

          OPIS RADOVA                                                2016.                      

___________________________________________________________________________

1.       Odvodnja atmosferskih voda                             1.200.000,00

2.       Održavanje čistoće u dijelu koji se

          odnosi na čišćenje javnih površina                     7.500.000,00

3.       Održavanje zelenih javnih površina                   8.450.000,00

4.       Održavanje nerazvrstanih cesta i semafori                   10.430.000,00         

5.       Održavanje groblja i krematorija                           900.000,00          

6.       Održavanje javne rasvjete                                  9.610.000,00

          SVEUKUPNO:                                               38.090.000,00 kuna

 

 

 

VIII.  IZVORI FINANCIRANJA

 

Članak 40.

 

Financiranje radova iz članaka 3. do 38., u 2016. godini vršit će se iz slijedećih izvora:

___________________________________________________________________________

1. Komunalna naknada-- ----------------------------- 33.188.000,00 kuna

2. Naknada za uporabu pomorskog dobra  -------------- 750.000,00 kuna

3.Ostali prihodi za posebne namjene-Hr.vode-----------  250.000,00 kuna

4.Boravišna pristojba------------------------------------        250.000,00 kuna

5. ŽUC-------------------------------------------------2.400.000,00 kuna

6. Nedostajuća parking mjesta-------------------------1.252.000,00 kuna

 

                                                                                                                                            

IX.  PROVEDBA PROGRAMA

Članak 41.

         

Vrijednost pojedinih radova iz ovog Programa utvrđena je na temelju potreba i prosječnih cijena takvih radova iz ranijih godina.

 

 

Članak 42.

         

Nalogodavatelj za realizaciju Programa je gradonačelnik Grada Dubrovnika.

Detaljan raspored sredstava po radovima i pojedinim namjenama unutar kalendarske godine odredit će gradonačelnik Grada Dubrovnika, uz usuglašavanje sa nadležnim komunalnim poduzećima i pravnim osobama koje obavljaju komunalne djelatnosti na temelju javnog natječaja.

 

 

Članak 43.

 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika dužan je do kraja ožujka svake godine podnijeti Gradskom vijeću Grada Dubrovnika izviješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

 

 

 X.  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 44.

         

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ i provodit će se tijekom 2016. godine.

 

KLASA: 363-01/15-09/35

URBROJ: 2117/01-09-15-3

Dubrovnik, 29. prosinca 2015.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------