Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 21 - 30. prosinca 2015.Objavljeno: 15.01.16.

218. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Na temelju članka 30. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/02. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 29. prosinca 2015., donijelo je

 

 

P R O G R A M

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2016. godinu

 

 

 

I.     OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim Programom obuhvaćeno je dovršenje izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture započetih u prethodnom periodu, kao i novi objekti i uređaji definirani nastojanjem da se osigura kvalitetnije korištenje prostora, viši urbani standard i bolja zaštita

prirodne sredine, istovremeno, koliko je god moguće, uvažavajući zahtjeve stanovnika Grada Dubrovnika  za 2016. godinu. Objekati i uređaji komunalne infrastrukture se odnose za:

 

        Nerazvrstane ceste

        Javne površine

        Javnu rasvjetu,

        Groblja

 

Ovaj Program sadrži  opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te za nabavu opreme kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 

 

  II.  NERAZVRSTANE CESTE    

                                                                

Članak 2.

 

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od   16.934.000 kuna  za namjene kako slijedi:

      

ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE 2016.

 

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Šetnica Nika i Meda Pucića

1.400.000

1.154.000

246.000

Protupožarni putevi

200.000

 

200.000

Volantina

1.000.000

 

1.000.000

Ceste Rožat - Prijevor - Mokošica

394.000

90.000

304.000

Bartola Kašića

400.000

 

400.000

Od Izvora

400.000

 

400.000

Proširenje ceste Kliševo - Riđica

500.000

 

500.000

Cesta Osojnik

200.000

 

200.000

Vinogradarska

400.000

 

400.000

JTC-Mokošica - Lozica

600.000

 

600.000

Miljenka Bratoša

600.000

 

600.000

Cesta Trsteno

300.000

 

300.000

Spojna cesta Liechtensteinov put - Josipa Kosora

1.000.000

 

1.000.000

Cesta OS-3 Glavica Babin kuk

2.000.000

 

2.000.000

Zagrebačka ulica

1.500.000

 

1.500.000

Povrat kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2012, 2013. I 2014.g.

2.640.000

680.000

1.960.000

Pristupna cesta za zgradu HRVI u Mokošici

3.400.000

1.960.000

1.440.000

 

 

 

 

Ukupno

16.934.000

3.984.000

12.950.000

 

1. Šetnica Nika i Meda Pucića

Izvođenje radova dovršetka uređenja šetnice, rukohvata, rasvjete i podloge sukladno projektu.

2. Protupožarni putevi

Ulaganje u izgradnju novih protupožarnih puteva

 

4. Rekonstrukcija dijela Volantine i Boškovićeve ulice duljine cca 300 m

Ovi se rashodi odnose na prometno rješenje izlaza iz garaže na Ilijinoj glavici prema raskrižju na Ilijinoj glavici kao i na nesmetano okretanje prometa kroz ulicu Bogišićevu i Volantinovu zbog nove regulacije na Zagrebačkoj vezano za prometovanje turističkih autobusa. Potrebno je urediti horizontalne elemente trase , visinski je prilagoditi i riješiti oborinsku odvodnju . Gdje je moguće napraviti nogostup za pješake a gdje gabariti ne dopuštaju potrebno je napraviti nogostup u istoj razini i odvojiti rubnom crtom . Prometnica je projektirana kao jednosmjerna širine kolnika 3,2 m radi prometovanja autobusa a uz rub kolnika izvesti će se oborinska odvodnja u vidu betonske kanalice kojom se voda odvodi dalje do recipijenta.

 

5. Cesta Rožat - Prijevor - Mokošica

Rashodi se odnose na nastavak izvođenja radova sanacije kritičnih dijelova pješačke staze na dijelu Jadranske turističke ceste od Komolca do Mokošice u svrhu povećanja sigurnosti pješaka.

 

6. Ulica Bartola Kašića

Rashod se odnosi na nastavak sanacije predmetne ulice, njenog nogostupa te sanaciju kolnika.

 

7. Ulica Od izvora

Rashod se odnosi na nastavak ulaganja u predmetnu prometnicu, njen pješački i kolnički dio. Planirana je također ugradnja opreme (led markeri) u svrhu povećanja sigurnosti pješačkog prometa.

 

8. Proširenje ceste Kliševo - Riđica

Rashod se odnosi na nastavak sufinanciranja radova kojih je nositelj Vodovod Dubrovnik  u segmentu proširenja krivina- pojačanog održavanja i zaštite pokosa - kako bi cesta imala širinu potrebnu za sigurno odvijanje prometa tijekom izvođenja radova vodoopskrbnog sustava  druge faze Gornjih sela.

 

9. Cesta Osojnik

Nastavak ulaganja u proširenje ceste koja vodi do naselja Osojnik

 

10. UlicaVinogradarska

Nastavak izvođenja radova sanacije postojećih instalacija u nogostupu predmetne ulice kao i sanacije kolnika.

 

11. JTC – Mokošica – Lozica

Izrada projektne dokumentacije izgradnje nogostupa u naselju Lozica te početak izvođenja radova.

 

12.Ulica Miljenka Bratoša

Uređenja nogostupa i uređenje Trga na pošti – projekt i izvođenje radova.

 

13. Cesta Trsteno

Nastavak ulaganja u nerazvrstanu cestu na području naselja Trsteno

 

14.Spojna cesta Liechtensteinov put – Josipa Kosora

Izgradnja nove prometnice planirana je u prvoj polovici godine sa kompletnom infrastrukturo u duljini cca 250m. Radovi koji se izvode su : građevinski radovi ceste, elektroinstalaterski radovi , hortikulturno uređenje,radovi vodoopskrbnog , fekalnog i oborinskog kolektora. 

 

15. Cesta OS-3 Glavica Babin kuk

Grupa investitora poslala je Gradu Dubrovniku pismo namjere o investiranju izgradnje objekata na predjelu Babina kuka za što bi bili obveznici plaćanja komunalnog doprinosa tijekom 2016.g u iznosu od cca. 2.000.000 kn. Grad Dubrovnik sukladno ''Odluci  o načinu ugovaranja financiranja troškova uređenja građevinskog zemljišta te izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture'' planira predmetna sredstva uprihodovanog komunalnog doprinosa utrošiti u izgradnju predmetne prometnice sukladno GUP-u Grada Dubrovnika.

 

16.Zagrebačka ulica

Rashod predstavlja izgradnju kolektora oborinske odvodnje od izlaza iz Garaže do Vatrogasaca i Uz Posat, a sve sukladno provedenom javnom nadmetanju za izvođenje radova.

 

17. Povrat kredita utrošenog za izgradnju nerazvrstanih cesta u 2012, 2013. i 2014.g.

Tijekom 2016. godine, sukladno važećoj odluci o zaduživanju Grada Dubrovnika i Ugovora o kreditu br. 16/12 kod HBOR-a nastavlja se otplata kredita HBOR-a koji je korišten za izgradnju komunalne infrastrukture tijekom 2012, 2013. i 2014.godine te će se dio sredstava komunalnog doprinosa koristiti za otplatu glavnice kredita.

 

18 Pristupna cesta za zgradu HRVI

Izgradnja II faze pristupne prometnice sa infrastrukturom za zgrade HRVI u Mokošici.

 

 

III.  JAVNA RASVJETA 

 

Članak 3.

 

Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od 1.500.000 kuna  za namjene kako slijedi:

 

 

Red. Br.

Naziv projekta

Ukupno

IZVORI SREDSTAVA

 

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

 

1

Proširenje mreže javne rasvjete

1.500.000

750.000

750.000

 

UKUPNO

1.500.000

750.000

750.000

 

 

 

1. Proširenje mreže javne rasvjete

 

Ovim projektom planira se izrada rasvjete kroz naselje Lozica uz nerazvrstanu cestu kroz Lozicu, postavljanjem 48 rasvjetnih stupova i svjetiljki, te pripadajućom podzemnom mrežom u dužini od 1.680,00 m.

Također, u ovom projektu uračunati su i troškovi vanjskog stručnog nadzora (troškovi ispitivanja instalacije i izrada atesta o ispravnosti iste podmiriti će se iz stavke 1. Optimalizacija i kontrola upravljanja JR).

 

 

IV.     GRAĐENJE GROBLJA

 

Članak 4.

 

Građenje groblja financirat će se iz proračunskih sredstava i sredstava komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od  675.000 kuna za namjene kako slijedi:

 

 

ULAGANJA U GROBLJA 2016.

 

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU

675.000

25.000

650.000

UKUPNO

675.000

25.000

650.000

 

1. Rashodi za građenje groblja su vezani za sufinanciranje, zajedno sa Općinom Župa dubrovačka, izgradnje groblja sa svim pratećim objektima i infrastrukturom   ukupnog kapaciteta od 2000 ukopnih mjesta. U 2016. je planiran završetak otkupljivanja zemljišta kao i nastavak izgradnje pristupne ceste te početak izgradnje samog groblja.

Projekt će se nastaviti i u 2017. i 2018.

 

 

V. JAVNE POVRŠINE

 

Članak 5.

 

Ulaganja u javne površine se očituje u nabavci opreme za javne površine i izgradnjom objekata  te se financira iz sredstava komunalnog doprinosa i proračunskih sredstava u ukupnom iznosu od  1.800.000 kuna i to:

 

ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE

 

UKUPNO

Proračunska sredstva

Komunalni doprinos

Sklonište za životinje

1.800.000

300.000

1.500.000

 

 

 

 

UKUPNO

1.800.000

300.000

1.500.000

 

 

1. Sklonište za životinje

Rashod se odnosi na nastavak izrade projektne dokumentacije i izvođenja radova izgradnje skloništa za životinje.

 

 

Članak 6.

 

Amandmanom br. 22 na Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2016.g. sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu, predlagatelja Kluba vijećnika HDZ-HSS-HSP AS-HSLS, osigurana su sredstva u iznosu od 1.150.000 kn komunalnog doprinosa za projekt '' Cjelodnevni i skraćeni jaslički i vrtićki programi'' za isplatu plaća i doprinosa na plaće zaposlenika dječjih vrtića. Korištenje sredstva komunalnog doprinosa za predmetnu namjenu bi predstavljalo nenamjensko trošenje komunalnog doprinosa  sukladno čl.30. i 40.a. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj: 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/02. - pročišćeni tekst, 82/04., 178/04., 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15).

 

 

Članak 7.

 

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 22.059.000 kuna i to:

 

Red. Br.

Izvor financiranja

IZNOS

1

Iz sredstava komunalnoga doprinosa

17.000.000  kn

2

Iz  proračunskih sredstava

5.059.000 kn

SVEUKUPNO 

22.059.000 kn

 

 

Članak 8.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog damna od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/15-09/37

URBROJ: 2117/01-09-15-3

Dubrovnik, 29. prosinca 2015.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------