Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 21 - 30. prosinca 2015.Objavljeno: 15.01.16.

216. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 29. prosinca 2015., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o zakupu javnih površina („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 1/14.) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

 

„Gradsko vijeće imenuje Povjerenstvo za izradu Plana korištenja javnim površinama Grada Dubrovnika i određivanje visine zakupnine za korištenje javnih površina te donosi Plan za prijedlog Povjerenstva.

 

Povjerenstvo ima sedam (7) članova i to pet (5) članova iz reda vijećnika Gradskog vijeća i dva (2) člana na prijedlog gradonačelnika.

 

 

Članak 2.

 

U članku 6. stavku 1. broj 12.00 m2 zamjenjuje se brojem „15.00 m2“.

 

 

Članak 3.

 

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

 

„Gradsko vijeće određuje visinu zakupnine posebnim pravilnikom. Zakupnina se određuje po m2, ovisno o zoni u kojoj se javna površina nalazi i o djelatnosti koja se na njoj obavlja, s time da visina zakupnine u pravilu ne može biti manja od visine utvrđene postojećim Pravilnikom.“

 

 

Članak 4.

 

U članku 32. u stavku 1. u alineji 1 broj 12.00 m2 zamjenjuje se brojem „15.00 m2“.

 

 

Članak 5.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-05/14-01/13

URBROJ: 2117/01-09-15-4

Dubrovnik, 29.  prosinca 2015.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------