Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 21 - 30. prosinca 2015.Objavljeno: 15.01.16.

215. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj: 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 29. prosinca 2015., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

 

 

Članak 1.

 

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po zonama iz članka 7. ove Odluke, određuje se u kunama po m3 građevine i ista iznosi:

    ZONA                        I.                  II.              III.              IV.

Javne površine               0,00             0,00            0,00              0,00

Nerazvrstane ceste     101,00           88,00          59,00            15,00

Javna rasvjeta                 7,00             6,00            4,00             1,00            

Groblja                         30,00           26,00          17,00             4,00

_________________________________________________________

Ukupno:                     138,00         120,00          80,00           20,00

 

 

Članak 2.

 

U članku 8a. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Za građevine koje su u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada po Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj: 86/12 i 143/13), jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po zonama iz članka 7. ove Odluke, određuje se u kunama po m3 građevine i ista iznosi:

 

ZONA                            I.                  II.              III.             IV.

Javne površine               0,00            0,00            0,00           0,00

Nerazvrstane ceste       96,00          70,00          47,00         12,00

Javna rasvjeta                6,00            5,00            3,00          1,00     

Groblja                         29,00          21,00          14,00          3,00

________________________________________________________

Ukupno:                     131,00         96,00          64,00         16,00

 

 

Članak 3.

 

Iza članka 8.a stavak 1. dodaje se stavak. 2. koji glasi:

 

„Iznimno, komunalni doprinos za garaže i ostale dijelove objekta koji su u projektnoj dokumentaciji utvrđeni kao parkirališna mjesta, obračunava se u polovici iznosa jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa utvrđenoga u stavku 1. ovog članka.“

 

 

Članak 4.

 

U svim stavcima Odluke o komunalnom doprinosu gdje se navode riječi „njegove uže obitelji“ mijenja se u riječi „njegovog zajedničkog kućanstva“.

 

 

Članak 5.

 

U članku 14.a. stavak 7. mijenja se i glasi:

 

„Članovima zajedničkog kućanstva u smislu ove Odluke smatraju se bračni drug, djeca, te svi ostali članovi koji žive u zajedničkom kućanstvu s investitorom tj. prijavljeni su na istoj adresi kao i investitor.“

 

 

Članak 6.

 

U članku 14.a. stavak 9. iza alineje 5. dodaje se nova alineja koja glasi: „potvrdu o prometu nekretnina i pokretnina Porezne uprave, Ispostave Dubrovnik“.

 

 

Članak 7.

 

Iza članka 14.a. stavak 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

 

Dokumenti priloženi kao dokaz iz stavka 9. ovog članka Odluke ne smiju biti stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

 

Dosadašnji stavci 10., 11., 12., 13 i 14. članka 14 a. postaju stavci 11., 12., 13., 14. i 15.

 

 

Članak 8.

 

Postupci donošenja Rješenja o komunalnom doprinosu, koji su započeti prije stupanja na snagu ove odluke, dovršit će se prema odredbama ove odluke.

 

 

Članak 9.

 

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/15-09/05

URBROJ: 2117/01-09-15-9

Dubrovnik, 29.  prosinca 2015.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------