Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 20 - 29. prosinca 2015.Objavljeno: 12.01.16.

213. Proračun Grada Dubrovnika za 2016. godinu

Na temelju članka 6. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15.), razmotrivši Prijedlog  Proračuna Grada Dubrovnika za 2016. i Projekcije za 2017. i 2018., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na  13. sjednici, održanoj 29. prosinca 2015., donijelo je

 

 

PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2016. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

 

 

 

I.  OPĆI DIO

 

Članak 1.

 

Proračun Grada Dubrovnika za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu sastoje se od:

Proračun Grada Dubrovnika za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu - OPĆI DIO.pdf

 

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

 

Članak 2.

 

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 440.999.300  i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 10.173.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Proračun Grada Dubrovnika za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu - POSEBNI DIO.pdf

 

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 3.

 

Plan razvojnih programa za 2016.-2018. sastavni je dio Proračuna.

 

 

Članak 4.

 

Proračun  Grada Dubrovnika za 2016.godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a primjenjivat će se od 1.1. 2016.

 

 

KLASA: 400-06/15-02/04

URBROJ: 2117/01-09-15-31

Dubrovnik, 29. prosinca 2015.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------