Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 17 - 12. prosinca 2015.Objavljeno: 24.12.15.

190. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15.)   Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na  11. sjednici, održanoj 12. prosinca 2015., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o izmjenama Odluke o izvršavanju

Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», br.  07/15., 11/15 i 13/15) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

„Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika u 2015. godini sukladno ovom Proračunu ne smiju biti veći od  396.783.000,00 kuna.“

 

 

Članak 2.

 

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

 

„Visina sredstava  proračunske zalihe iznosi  520.000,00 kuna.“

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u  „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 400-06/14-02/01

URBROJ: 2117/01-09-15-160

Dubrovnik, 12. prosinca 2015.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------