Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 16 - 7. prosinca 2015.Objavljeno: 11.12.15.

188. Zaključak o stavljanju izvan snage Pravilnika o gospodarenju tvrđavom Revelin

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

 

Z A K L J U Č A K

 

 

1.    Stavlja se van snage Pravilnik o gospodarenju tvrđavom „Revelin“ („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 5/11., 2/12. i 1/14.).

 

2.    Ovaj zaključak stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 372-03/11-02/16

URBROJ: 2117/01-01-15-6

Dubrovnik, 4. prosinca 2015.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-----------------------------------------------