Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 16 - 7. prosinca 2015.Objavljeno: 11.12.15.

187. Zaključka Gradskog vijeća, Klasa: 350-01/06-01/32, Urbroj: 2117/01-09-13-401 - pročišćeni tekst

Na temelju članka 2. Odluke o osnivanju Odbora za statut i poslovnik („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/15. i 6/15.), Odbor za Statut i Poslovnik Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika, na sjednici održanoj 23. studenoga 2015., utvrdio je pročišćeni tekst Zaključka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

 

Pročišćeni tekst Zaključka Gradskog vijeća obuhvaća Zaključak, Klasa: 350-01/06-01/32, Urbroj: 2117/01-09-13-401, od 30. srpnja 2013. i Zaključak o izmjeni Zaključka Gradskog vijeća, Klasa: 350-01/06-01/32, Urbroj: 2117/01-09-15-418, od 12. i 13. listopada 2015.

 

 

Z  A  K  LJ  U  Č  A  K

 

 

  1. Grad Dubrovnik se obvezuje da neće preuzeti materijalne obveze radi izgradnje infrastrukture za potrebe projekta Golf Park Dubrovnik, u iznosu koji je viši od iznosa ostvarenih komunalnim prihodima koji su uplaćeni od strane investitora odnosno prihoda iz sredstava Europske unije ukoliko ista budu osigurana i dodijeljena, niti će iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika financirati izgradnju, uklanjanje i izmještanje komunalne infrastrukture u iznosu koji je viši od ostvarenog komunalnog prihoda uplaćenog od strane investitora projekta Golf Park Dubrovnik.

 

  1. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 350-01/06-01/32

URBROJ: 2117/01-09-15-418

Dubrovnik, 23. studenoga 2015.

 

Predsjednik Odbora za Statut i Poslovnik

Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika:

Marko Potrebica, v. r.

-----------------------------------------