Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 19. listopada 2015.Objavljeno: 21.10.15.

162. Odluka o ostvarivanju prava na subvenciju troškova najma stana osobama slabijeg materijalnog statusa

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 04/09., 06/10., 03/11., 14/12., 5/13., 06/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 12. i 13. listopada 2015., donijelo je     

 

 

O D L U K U

o ostvarivanju prava na subvenciju troškova najma stana

osobama slabijeg materijalnog statusa

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i način ostvarivanja prava na subvenciju troškova najma stana osobama slabijeg materijalnog statusa (u daljnjem tekstu: subvencija), te postupak ostvarivanja toga prava.

 

 

Članak 2.

 

Pravo na subvenciju imaju osobe koje:

 1. imaju neprekinuto prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje 5 godina;
 2. u svom vlasništvu ili suvlasništvu nemaju nekretnine;
 3. u razdoblju od jedne godine prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na subvenciju troškova najma stana osobama slabijeg materijalnog statusa nisu prodale, darovale ili se odrekle prava o nasljeđivanju nekretnine;
 4. nemaju sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
 5. ne mogu ostvariti uzdržavanje od osobe koja ga je obvezna uzdržavati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim u slučaju kad nadležno odjel utvrdi da zakonski obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati za uzdržavanje;
 6. ovjerenim ugovorom o najmu stana dokažu postojanje podstanarskog odnosa u stambenom objektu koji se nalazi na području Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 3.

 

Pravo na subvenciju imaju građani čija ukupna mjesečna primanja po članu obiteljskog kućanstva u prethodnoj godini ne prelaze 50% iznosa prosječne mjesečne neto plaće u Republici Hrvatskoj.

 

Zahtjev za subvenciju mogu podnijeti osobe koje ispunjavaju sve uvjete ove Odluke, koje žive u samačkom kućanstvu ili osobe koje žive u kućanstvu koje se sastoji isključivo od članova obitelji.

 

 

Članak 4.

 

Mjesečni iznos subvencije je:

        za samca……………………………………………………..  500,00 kn,

        za dvočlano kućanstvo……………………………………....  700,00 kn,

        za tročlano kućanstvo………………………………………..  800,00 kn te

        za četveročlano kućanstvo i više…………………………..   1.500,00 kn.

 

 

Članak 5.

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na subvenciju  podnosi se Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) Grada Dubrovnika na propisanom obrascu koji se može preuzeti na stranicama web stranici Grada Dubrovnika

(www.dubrovnik.hr).

 

Uz zahtjev potrebno je priložiti:

 1. uvjerenje o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i sve članove kućanstva,
 2. preslik osobne iskaznice za podnositelja i sve članove kućanstva,
 3. dokumentaciju kojom se dokazuje stambeni status i to:

           -  ovjereni ugovor o najmu stana,

           -  potvrdu nadležnog organa o neposjedovanju nekretnina za podnositelja zahtjeva i  

              članove kućanstva,

 1. potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima članova kućanstva u zadnja tri mjeseca,
 2. potvrda Porezne uprave o ostvarenom dohotku u prethodnoj godini.

 

Ugovor o najmu stana iz čl. 2. ove odluke ne može biti sklopljen između srodnika u ravnoj liniji do drugog stupnja.

 

 

Članak 6.

 

Korisnik subvencije dužan je obavijestiti Upravni odjel o svakoj činjenici koja utječe na ostvarivanje ovog prava u roku od 8 dana od nastanka promjene.

 

Ukoliko korisnik postupi suprotno stavku 1. Ovoga članka Grad Dubrovnik će tražiti povrat sredstava na koje korisnik nije imao pravo.

 

 

Članak 7.

 

Upravni odjel zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju koja utječe na ostvarivanje prava.

 

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 550-01/15-02/02

URBROJ: 2117/01-09-15-3

Dubrovnik, 12. i 13. listopada 2015.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                     

Mato Franković, v. r.

----------------------------------------