Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 13 - 15. listopada 2015.Objavljeno: 15.10.15.

156. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2015. godine

 

Na temelju članaka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13, 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 12. i 13. listopada 2015., donijelo je:

 

 

 

POLUGODIŠNJI  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2015. GODINE

 

 

 

I. OPĆI DIO

Članak 1.

 

 

Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za  prvo polugodište 2015. godine (u daljnjem  tekstu: Polugodišnji izvještaj) ostvaren je  kako slijedi:

 

Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za  prvo polugodište 2015. godine - OPĆI DIO.pdf

 

 

 

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

 

Članak 2.

 

 

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za 2015.godinu, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su za prvo polugodište 2015. godine kako slijedi:

 

 

Polugodišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za  prvo polugodište 2015. godine - POSEBNI DIO.pdf

 

 

 

Članak 3.

 

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka rashoda i izdataka,te obrazloženja izvršenja programa upravnih odjela gradske uprave sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja.

 

 

Članak 4.

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objavit će se na internetskim stranicama Grada Dubrovnika. Opći i Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja objavit će se  u  „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 400-06/14-02/01

URBROJ: 2117/01-09-15-140

Dubrovnik, 12. i 13. listopada 2015.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

Mato Franković, v. r.

----------------------------------------