Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 13 - 15. listopada 2015.Objavljeno: 15.10.15.

155. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 12. i 13.  listopada 2015., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U

o izmjenama Odluke o izvršavanju

Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj  07/15. i  broj 11/15) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

 

„Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika u 2015. godini sukladno ovom Proračunu ne smiju biti veći od  386.663.000,00 kuna.“

 

Članak 2.

 

Članak 22.  mijenja se i glasi:

 

„Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, iskazani u Računu zaduživanja/financiranja Proračuna za 2015. godinu u iznosu od 4.900.000,00 kuna te pripadajuće kamate,  imaju u izvršavanju Proračuna  prednost pred svim ostalim izdacima.“

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                           

KLASA: 400-06/14-02/01

URBROJ: 2117/01-09-15-142

Dubrovnik, 12. i 13. listopada 2015.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                     

Mato Franković, v. r.

----------------------------------------