Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 13 - 15. listopada 2015.Objavljeno: 15.10.15.

154. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 12. i 13.  listopada 2015., donijelo je

 

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2015. GODINU

 

 

 

I. OPĆI DIO

 

Članak 1.

  

Proračun Grada Dubrovnika za 2015. godinu sastoji se od:

 

Proračun Grada Dubrovnika za 2015. godinu - OPĆI DIO.pdf

 

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

 

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 381.654.000 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 5.009.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

 

Proračun Grada Dubrovnika za 2015. godinu - POSEBNI DIO.pdf

 

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 3.

 

Ove izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika stupaju na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

                                                                                                                                                                                      

KLASA: 400-06/14-02/01

URBROJ: 2117/01-09-15-141

Dubrovnik, 12. i 13. listopada 2015.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                     

Mato Franković, v. r.

 

----------------------------------------