Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 11 - 28. kolovoza 2015.Objavljeno: 31.08.15.

152. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 41.Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13 i 6/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

 

 

IZMJENE I DOPUNEA PLANA KORIŠTENJA JAVNIM POVRŠINAMA

IZVAN POVIJESNE JEZGRE

 

 

 

1.U Planu korištenja javnim površinama izvan Povijesne jezgre (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 13/14), u poglavlju naslova

 

MOKOŠICA

 

„STOLOVI I STOLICE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA“  dodaje se ili mijenja slijedeći tekst:

 

Od Izvora

 

„PANIKA" bistro-pizzeria,  35,00 m2,  na javnoj površini desno od objekta, čest. zem. 1021/1 k.o. Obuljeno

 

-mijenja se i glasi:

„PANIKA" bistro-pizzeria,  21,00 m2,  na javnoj površini desno od objekta, čest. zem. 1021/1 k.o. Obuljeno

 

 

KLASA: 363-05/15-01/252

URBROJ: 2117/01-01-15-4

Dubrovnik, 24. srpnja 2015.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------