Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 11 - 28. kolovoza 2015.Objavljeno: 31.08.15.

150. Zaključak o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 8. sjednici, održanoj 26. kolovoza 2015., donijelo je

 

 

Z A K LJ U Č A K             

o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja - korisnika usluga

u  cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu Grada Dubrovnika

 

 

 

1. Ovim Zaključkom utvrđuju je  način i uvjeti sudjelovanja roditelja - korisnika usluga

    Dječjih vrtića Dubrovnik - u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u vlasništvu 

    Grada Dubrovnika.

 

2. Roditelj – korisnik usluga Dječjih vrtića Dubrovnik dužan je sudjelovati u punoj

    cijeni  programa na način utvrđen ovim Zaključkom.

 

3. Puna cijena programa koja obuhvaća troškove smještaja djece utvrđene Državnim

    pedagoškim standardom predškolskog odgoja i obrazovanja mjesečno po djetetu za

    pojedine programe iznosi:

 

        primarni jaslični i vrtićni 10-satni program ........................................ 1.765,00 kn,

        kraći vrtićni popodnevni 3-satni program ……………………….......    780,00 kn

 

4.   Roditelji - korisnici usluge Dječjih vrtića Dubrovnik s prebivalištem na području

      Grada Dubrovnika dužni su sudjelovati u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica koje

      ostvaruje njihovo dijete ovisno o vrsti i trajanju programa te socijalnom i imovnom

      statusu obitelji korisnika usluga.

 

      Visina novčanog udjela za korisnike usluga primarnog jasličnog i vrtićnog 10-satnog

      programa utvrđuje se ovisno o mjesečnom dohotku po članu kućanstva, a za ostale

      programe cijena je jedinstvena za sve korisnike usluga.  

 

 5.  Udjel u cijeni programa predškolskog odgoja koju plaćaju roditelji - korisnici usluga

      vrtića i jaslica određuje se prema programima kako slijedi:

 

A)    Primarni jaslični i vrtićni 10.-satni program

 

            Dohodak po članu kućanstva                              Udjel u cijeni programa

                            mjesečno                                                             mjesečno

          

         do 1/4  prosječne  isplaćene neto plaće

                 u RH u prethodnoj godini

                     (za razdoblje I-XII)                                                          250,00 kn

                                                                       

         od 1/4 do 1/3 prosječne  isplaćene neto

              plaće u RH u prethodnoj godini

                      (za razdoblje I-XII)                                                         350,00 kn                                                         

 

          od 1/3 do 1/2 prosječne  isplaćene neto

              plaće u RH u prethodnoj godini

                      (za razdoblje I-XII)                                                         450,00 kn                                                         

                               

          više od 1/2 prosječne  isplaćene neto

              plaće u RH u prethodnoj godini

                      (za razdoblje I-XII)                                                         550,00 kn                                                       

 

     B) Kraći vrtićni popodnevni                             Udjel u cijeni programa mjesečno              

              3-satni program                                                            250,00 kn

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

     C) Vrtićni 5-satni program                               Udjel u cijeni programa mjesečno              

           Gromača, Šipan i Lopud                                                150,00 kn

    

                                                                                                                                                                          

6. Dohodak po članu kućanstva iz točke 5.A) ovog zaključka utvrđuje se na osnovu

    potvrde o ukupnom prihodu za članove zajedničkog kućanstva za prethodnu godinu

    koju izdaje Ministarstvo financija RH-Porezna uprava Dubrovnik, uz priloženu izjavu

    o broju članova zajedničkog kućanstva.

 

    Pod članovima zajedničkog kućanstva u smislu ovog Zaključka smatraju se

    samo roditelji i djeca.

 

    Prosječna mječena isplaćena neto plaća u RH utvrđuje se prema Priopćenju Državnog

    zavoda za statistiku RH.

 

7. Roditelji – korisnici usluga Dječjih vrtića Dubrovnik dužni su dostaviti potvrdu iz

    točke 6. ovog Zaključka prilikom upisa djeteta u vrtić zajedno sa upisnom

    dokumentacijom, a ostali do 30. lipnja tekuće godine za određivanje udjela u

    cijeni programa mjesečno od 1. rujna.

 

    Roditelj – korisnik usluge koji ne dostavi potvrdu iz točke 6. ovog Zaključka u roku

    iz prethodnog stavka, plaćat će najvišu cijenu programa iz točke 5A. Zaključka.

       

8. Od obveze plaćanja cijene programa iz točke 5. ovog Zaključka, na traženje roditelja –

    korisnika usluga, oslobađaju se u cijelosti:

                                                                      

        djeca bez oba roditelja,

        djeca roditelja invalida s utvrđenim stupnjem invaliditeta od 90% i više.

 

9. Status iz  točke 8. ovog Zaključka dokazuje se:

 

        rješenjem nadležne službe o starateljstvu,

        pravomoćnim rješenjem ovlaštene komisije za utvrđivanje stupnja trajnog invaliditeta.

                                                                      

10. Na traženje roditelja - korisnika usluga Dječjih vrtića Dubrovnik cijena svih

      programa utvrđena prema točki 5. ovog Zaključka umanjuje se za sljedeće kategorije

      korisnika:

 

        za djecu roditelja invalida s utvrđenim stupnjem trajnog invaliditeta

 od 50% - 80% .............................................................................................   10%,

        za djecu s teškoćama u razvoju ...................................................................    30%,

        za djecu korisnika prava na stalnu pomoć ………......................................    70%,

        za djecu samohranih roditelja .....................................................................    10%

                (samohranim roditeljem smatra se roditelj koji nije u braku i ne živi u

                 Izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete)

        roditelji s dvoje i više djece u vrtiću:

za drugo dijete ……………………………………………………………    50%,

                za treće dijete ……………………………………………………………    100%,

        obitelji s četvero i više djece, za dijete koje pohađa vrtić ………………      30%,

        djeca štićenici Doma za djecu

                i mlađe punoljetne osobe Maslina Dubrovnik …………………………..     70%

                od najniže cijene programa iz točke 5. A) ili 5.B) ovog Zaključka.

 

11. Status iz podstavaka 1. do 7. točke 10. ovog Zaključka dokazuje se:

 

          pravomoćnim rješenje ovlaštene komisije za utvrđivanje stupnja trajnog invaliditeta,

          pravomoćnim rješenjem nadležne službe za skrb o djeci s razvojnim teškoćama o kategorizaciji djeteta,

          pravomoćnim rješenjem nadležne službe  o pravu na stalnu pomoć,

          rodnim listom djeteta odnosno presudom o razavodu i potpisanom izjavom da drugi roditelj ne pridonosi za uzdržavanje djeteta,

          potvrdom o upisu djece u predškolsku ustanovu,

          rodnim listovima za svu djecu koja su na skrbi roditelja,

          zahtjevom Doma za djecu i mlađe maloljetne Maslina Dubrovnik.

 

       Podnositelj zahtjeva za umanjenje cijene dužan je uz zahtjev obvezno priložiti

       tražene isprave iz prethodnoga stavka, u protivnom zahtjev će se odbaciti kao

       nepotpun.

 

       Zahtjev za umanjenje cijene može se podnijeti i tijekom pedagoške godine ukoliko

       ee kod korisnik steknu neki od  uvjeta iz točke 10. ovog Zaključka. 

                                                                   

12. Ukoliko se kod korisnika steknu uvjeti za umanjenje cijene po više osnova iz točke

      10. ovog Zaključka umanjenje cijene može se ostvariti samo po jednom osnovu

      koji je za korisnika najpovoljniji.

 

13. Roditelj - korisnik usluga čije dijete ne ostvaruje program zbog bolesti 20 radnih

      dana i više plaća 50% cijene utvrđenoga programa za svaki dan bolovanja.

     

      O izostanku djeteta iz jaslica odnosno vrtića zbog bolesti korisnik usluge obvezan

      je izvijestiti vrtić u roku 5 dana od početka bolesti. Bolovanje djeteta dokazuje se

      liječničkom potvrdom o nadnevku početka i završetka bolovanja.

                                                                      

14. Roditelj-korisnik usluge vrtića ili jaslica ima pravo na umanjenje cijene plaćanja za

      50%  u sljedećim slučajevima:

 

a)        ako dijete ne koristi uslugu vrtića zbog korištenja godišnjeg odmora roditelja, u ukupnom trajanju od 30 dana (1 mjesec) bilo kada tijekom godine,

b)        ako dijete ne koristi uslugu vrtića tijekom srpnja ili kolovoza (u kontinuitetu jedan mjesec),

c)        ako dijete ne koristi uslugu vrtića tijekom ljetnih mjeseci (srpanj i kolovoz).

    

      Ako korisnik koristi pravo za umanjenje cijene iz točke 14.c) ovog Zaključka ne

      može koristiti pravo na umanjenje cijene po osnovi korištenja godišnjega odmora iz

      točke 14.a) ovog Zaključka.

       

15. Dječji vrtići Dubrovnik otkazat će pružanje usluge roditelju – korisniku usluge

      koji ne  izvrši obvezu plaćanja u roku od 30 dana od dana dospijeća obveze, a

      potraživanje će se naplatiti putem suda.

 

16. Ukoliko jedan ili oba  roditelja - korisnika usluga nemaju stalno prebivalište na

      području Grada Dubrovnika a koriste jednan od  programa iz točke 3. ovog

      Zaključka, plaćaju punu cijenu programa koji koriste.

 

      U iznimnim slučajevima i na pisanu zamolbu roditelja - korisnika usluga programa

      iz točke 3. ovog Zaključka, Upravno vijeće Dječjih vrtića Dubrovnik  može odrediti

      cijenu programa iz točke 5.ovog Zaključka djetetu kojemu jedan ili oba roditelja

      nemaju stalno prebivalište na području Grada Dubrovnika.

 

17. Ukoliko su jedan ili oba roditelja stranci s odobrenim privremenim boravkom na

      području Grada Dubrovnika, što se dokazuje potvrdom Policijske uprave

      Dubrovačko-neretvanske, a dijete koristi program iz točke 3. ovog Zaključka

      za korištenje programa plaćati će cijenu programa iz točke 5. ovog Zaključka.

 

18. Stupanjem na snagu ovog Zaključka prestaje vrijediti Zaključak o načinu i uvjetima

      sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni programa dječjih vrtića i jaslica u

      vlasništvu Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika”, broj 1/10.).                                             

                                                                      

19. Ovaj zaključak stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Dubrovnika”,  

      a primjenjuje se od 1. rujna 2015.

 

KLASA: 601-01/15-01/08

URBROJ: 2117/01-09-15-6

Dubrovnik, 26. kolovoza 2015.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------