Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 11 - 28. kolovoza 2015.Objavljeno: 31.08.15.

149. Odluka o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“, broj 67/08., 48/10., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15 ) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Broj: 511-03-03/2-7/84-2-15 od 24. kolovoza 2015., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 8. sjednici, održanoj 26. kolovoza 2015., donijelo je

 

 

O D L U K U

o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja

u Gradu Dubrovniku

 

 

 

I.  OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovom se odlukom (dalje u tekstu: „Odluka“) određuju javne parkirališne površine na kojima se vrši naplata, organizacija i način naplate parkiranja, parkirališne zone i područja parkirališnih zona, vrste parkirališnih karata, način njihova korištenja, vremensko ograničenje trajanja parkiranja i cijene parkirališnih karata, uvjeti za stjecanje i korištenje povlaštene parkirališne karte, te nadzor nad parkiranjem vozila na području Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 2.

 

U smislu ove Odluke:

 

1.         javna parkirališna površina je površina namijenjena parkiranju vozila koja je uređena kao vanjsko ulično parkiralište ili zasebno izdvojeno parkiralište;

2.   javno parkiralište s naplatom (u daljnjem tekstu: „javno parkiralište“) je uređena i propisno označena ulična ili izdvojena površina na kojoj je uvedena naplata parkiranja i koja je označena odgovarajućom prometnom signalizacijom te informacijom o parkirališnoj zoni, cijenama parkiranja ovisno o vremenu parkiranja kao i načinu plaćanja parkiranja;

3.         parkirališno mjesto je dio javne parkirališne površine namijenjene parkiranju jednog vozila i označeno odgovarajućom prometnom signalizacijom;

4.    rezervirano parkirališno mjesto je parkirališno mjesto što ga je odobrilo gradsko upravno tijelo nadležno za promet i namijenjeno određenom korisniku te označeno odgovarajućom prometnom signalizacijom;

5.         parkirališna zona je dio javne parkirališne površine na kojoj je uvedena naplata u određenom dijelu Grada Dubrovnika;

6.         korisnik javnog parkirališta (u daljnjem tekstu „korisnik“) je osoba za koju je člankom 4. stavcima 3. 4 i  6 ove Odluke određeno da se smatra korisnikom;

7.    organizator parkiranja je pravna osoba koja obavlja tehničke i organizacijske poslove, naplatu i nadzor nad parkiranjem vozila, održavanje i čišćenje te druge poslove na javnim parkiralištima s naplatom.

 

 

Članak 3.

 

Poslove organizatora parkiranja iz članka 2 stavak 7. ove Odluke obavlja trgovačko društvo Sanitat Dubrovnik d.o.o. (u daljnjem tekstu: „organizator parkiranja“) u skladu s ovlastima iz ove Odluke te svim zakonskim propisima koji uređuju obavljanje navedenih poslova.

 

 

Članak 4.

 

Ako ovom Odlukom nije drugačije određeno, parkiranjem vozila na javnom parkiralištu s naplatom korisnik javnog parkirališta sklapa s organizatorom parkiranja ugovor o korištenju javnog parkirališta s naplatom, prihvaćajući opće uvjete ugovora o korištenju javnih parkirališta s naplatom propisane ovom Odlukom.

 

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka isključuje se čuvanje vozila te odgovornost za nestanak, uništenje ili oštećenje vozila, osim ako zakonom nije drugačije propisano.

 

Korisnikom javnog parkirališta s naplatom za vozila u vlasništvu fizičke osobe smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova prema registarskoj oznaci parkiranog vozila a za vozila koja nisu evidentirana vlasnik vozila utvrđuje se na drugi način.

 

Korisnikom javnog parkirališta s naplatom za vozila u vlasništvu pravne osobe smatra se vlasnik parkiranog vozila evidentiran prema registarskoj oznaci vozila u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova neovisno o osnovi temeljem koje je vozilo dano na korištenje.

 

Ukoliko vlasnik vozila-fizička osoba, evidentiran kao takav u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova prema registarskoj oznaci parkiranog vozila, posjeduje valjanu ispravu ( kupoprodajni ugovor, ugovor o darovanju ) ovjerenu od strane javnog bilježnika temeljem  koje je  pravo vlasništva vozila prenijeo na treću osobu a koju ispravu  novi vlasnik vozila nije, sukladno obvezi iz čl. 250.st.3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, u roku od 15 ( petnaest ) dana od dana stjecanja vozila dostavio Ministarstvu unutarnjih poslova radi registracije vozila na svoje ime, istu je dužan dostaviti Organizatoru parkiranja  najkasnije  u roku od 15 ( petnaest ) dana od dana dospijeća računa iz čl. 22.st.2. Odluke.

 

U slučaju dostave Organizatoru parkiranja valjane isprave iz st.5 ovog članka u propisanom roku  korisnikom javnog parkirališta s naplatom, od datuma stjecanja  vozila naznačenog u dostavljenoj ispravi,  smatra  se stjecatelj - novi vlasnik vozila iz predmetne isprave.

 

U slučaju da po primitku isprave iz st.5 ovog članka Organizator parkiranja ocijeni kako postoji osnovana sumnja u  vjerodostojnost te isprave isti  je ovlašten  postupak  radi naplate dospjelih neplaćenih tražbina s osnova korištenja usluge parkiranja na javnim parkiralištima Grada Dubrovnika pred nadležnim  tijelom pokrenuti protiv vlasnika vozila – fizičke osobe koji je kao takav evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova prema registarskoj oznaci parkiranog vozila

 

 

II. ORGANIZACIJA I NAČIN NAPLATE PARKIRANJA

 

1. PARKIRANJE NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA

 

Članak 5.

 

Javna parkirališta mogu biti stalna ili privremena, ulična ili izvanulična.

 

Stalna javna parkirališta su parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom cijele kalendarske godine.

 

Privremena javna parkirališta parkirališta na kojima se parkiranje naplaćuje tijekom privremene regulacije prometa, organizacije prigodnih manifestacija, priredbi i slično.

 

Ulična parkirališta su parkirališta posebno označena propisanom horizontalnom ili vertikalnom signalizacijom na kolniku i nogostupu na nerazvrstanim cestama u skladu s propisima o sigurnosti prometa te tehničkom dokumentacijom.

 

Izvanulična javna parkirališta su parkirališta koja se nalaze izvan kolnika, a označena su propisanom vertikalnom ili horizontalnom signalizacijom u skladu s ovom odlukom i prostorno su definirana posebnim projektom.

 

Parkiranje na neasfaltiranim izvanuličnim javnim površinama ( zona 4 – parkiralište Gradac ) predviđeno je isključivo za korisnike povlaštenih karata za 2. i 3. zonu. 

 

Ako to zakonom nije drugačije propisano parkirališno mjesto na javnim parkiralištima označava se bijelom horizontalnom signalizacijom.

 

 

Članak 6.

 

Parkiranjem na javnom parkiralištu korisnik i organizator parkiranja sklapaju ugovor o korištenju parkirališnog mjesta s naplatom uz korištenje parkirališne karte čime korisnik parkirališta prihvaća opće uvjete ugovora o korištenju parkirališta utvrđene ovom Odlukom.

 

Parkiranje na javnom parkiralištu s naplatom može biti s ograničenim ili neograničenim vremenom trajanja parkiranja.

 

Parkiranjem na javnom parkiralištu s naplatom korisnik i organizator parkiranja sklapaju ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta u trajanju od jednog sata.

 

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korisnik može sklopiti s organizatorom parkiranja ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta u trajanju duljem od jednog sata.

 

 

Članak 7.

 

Javna parkirališta moraju imati oznaku parkirališne zone, dopuštenog trajanja parkiranja, vremena naplate parkiranja, visinu naknade za parkiranje i načinu naplate parkiranja.

 

Javna parkirališta s naplatom moraju biti označena prometnom signalizacijom u skladu s propisima o sigurnosti prometa i s normom HRN U.S4.234/80 - Oznake na kolniku - Ostale oznake - Obilježavanje mjesta za parkiranje, koja propisuje način obilježavanja parkirališnih mjesta.

 

 

Članak 8.

 

Na javnim parkiralištima na posebno obilježenim mjestima rezerviranim za parkiranje vozila osoba s invaliditetom, osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti iz članka 40. Zakona o sigurnosti prometa na cestama  imaju pravo parkirati bez plaćanja naknade.

 

Na javnim parkiralištima u parkirališnim zonama koja nisu posebno obilježena kao mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom , osobe s invaliditetom koje na vozilu imaju istaknut važeći znak pristupačnosti imaju pravo parkirati po povlaštenim uvjetima uz korištenje povlaštene parkirališne karte sukladno odredbama članaka. 26.,  27. i 28.  ove Odluke.

 

 

2. PARKIRANJE NA REZERVIRANIM PARKIRALIŠNIM MJESTIMA

 

Članak 9.

 

Rezervirana parkirališna mjesta odobrava rješenjem gradsko upravno tijelo nadležno za promet  po zahtjevu korisnika na rok od najmanje šest (6)  mjeseci.

 

Na zahtjev korisnika rok iz stavka 1. ovoga članka može se produžiti.

 

Korisnik rezerviranog parkirališnog mjesta s Organizatorom parkiranja sklapa ugovor o zakupu rezerviranog parkirališnog mjesta nakon čega Organizator parkiranja označava rezervirano parkirališno mjesto o trošku korisnika.

 

Ugovor o zakupu iz stavka 3. ovog članka sklapa se na razdoblje od najmanje šest (6)  mjeseci.

 

Broj odobrenih rezerviranih parkirališnih mjesta u jednoj parkirališnoj zoni može biti najviše  do 10 % od ukupnog broja parkirališnih mjesta u toj zoni.

 

 

Članak 10.

 

Rezervirana parkirališna mjesta mogu se odobriti sljedećim korisnicima:

1.      državnim tijelima, pravnim osobama od značaja za Republiku Hrvatsku i Grad Dubrovnik,

2.      ostalim pravnim osobama sa sjedištem u Dubrovniku ispred ili  u neposrednoj blizini poslovnog prostora,

 

 

Članak 11.

 

Zone za utvrđivanje visine naknade za rezervirana parkirališna mjesta označene su kao zone A, B i C:

 

Zona A obuhvaća sljedeće područje:

 

Izvanulična parkirališta: Tenis-Tabor, Žičara, Kolorina.

 

Ulična parkirališta: ulice Zagrebačka, Marija Perića, Petra Krešimira IV, Frana Supila, Vlaha Bukovca, Iza Grada, Don Frana Bulića

 

Zona B obuhvaća sljedeće područje:

 

Izvanulična parkirališta: parkiralište uz Šetalište Kralja Zvonimira, Stadion, parkiralište uz dječje igralište u ulici Josipa Kosora, parkiralište ispod igrališta na Montovjerni, parkiralište ispod nadvožnjaka na Splitskom putu, parkiralište dijelu spojne ceste Nikole Tesle - Ante Starčevića na adresi Žuljanska 1, novo parkiralište u ulici Stjepana Cvijića (između Čilipske i Rožatske ulice), parkiralište uz zgradu „Solidarnosti“, parkiralište kod područne škole Montovjerna,  parkiralište uz nogometno igralište Lapad, parkiralište uz ulicu Iva Dulčića kod k.br 12,  parkiralište između ulice Kneza Domagoja i Eugena Kumičića.

 

Ulična parkirališta: ulice Nikole Tesle sjeverna strana od k.br 3 do k.br 14 i južna strana od k.br 10 do k.br 14, Obala Pape Ivana Pavla Drugog, Andrije Hebranga, Kralja Tomislava, Iva Vojnovića, Pera Čingrije, Vladimira Nazora, Između tri crkve, Uz Batalu, Miljenka Bratoša, Žrtava s Dakse,  Masarykov put, Kneza Branimira (južna strana od k.br.33 do k.br. 51) , Bana Jelačića (južna strana od k.br 55 do 59), Lapadska obala, Vatroslava Lisinskog, Ivana Zajca, Put od Republike, Mihajla Hamzića, Kardinala Stepinca, Dr. Vladka Mačeka, parkiralište između ulice Kneza Domagoja i Eugena Kumičića, Petra Krešimira IV od križanja s ulicom Bruna Bušića do Viktorije i ulica Frana Supila od Viktorije do ulice Vlaha Bukovca /tijekom školske godine/

 

Zona C obuhvaća  javne površine kojima upravlja Grad Dubrovnik  na kojima se parkiranje ne naplaćuje.

 

 

Članak 12.

 

Visina mjesečne naknade za korisnike  rezerviranih parkirališnih mjesta utvrđuje se kako slijedi:

 

korisnik:                                                                    zona A            zona B            zona C

 

1.državna tijela, pravne osobe od značaja za

Republiku Hrvatsku i Grad Dubrovnik                     3.150,00 kn     1.500,00 kn     500,00 kn

 

2.ostale pravne osobe sa sjedištem u Dubrovniku

ispred ili u neposrednoj blizini

poslovnog prostora                                  4.500,00 kn     2.250,00          700,00 kn

 

 

Ukoliko se ugovor o zakupu iz članka 9. stavka 3. Odluke sklapa na razdoblje od godinu dana korisnik ostvaruje popust u iznosu od 20 % od iznosa  utvrđenih u prethodnom stavku.

 

Iznimno od odredbi o visini mjesečne naknade za korisnike  rezerviranih parkirališnih mjesta iz  stavka 1. točke 1. i 2. ovog članka u osobito opravdanim slučajevima  pojedinim državnim tijelima od značaja za Republiku Hrvatsku i Grad Dubrovnik može se odobriti korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta bez plaćanja naknade.

 

Rješenje o odobrenju iz stavka 3. ovog članka donosi  gradsko upravno tijelo nadležno za promet  po zahtjevu korisnika.

 

Rješenje iz stavka 4. ovog članka mora biti posebno obrazloženo.

 

 

III. PARKIRALIŠNE ZONE

 

Članak 13.

 

Javna parkirališta s naplatom svrstavaju se u  pet parkirališnih zona.

Oznaka za 0. zonu je crvene boje, oznaka za I. zonu je ljubičaste boje, oznaka za II. zonu je zelene boje, oznaka za III. zonu je žute boje, oznaka za IV. zonu je plave boje.

 

 

Članak 14.

 

Zona 0 (crvena) – 708200  obuhvaća sljedeće područje:

 

izvanulična parkirališta: Iza Grada (parkiralište Pile);

 

ulična parkirališta: Ulica Branitelja Dubrovnika (južna strana na dijelu od k.br 19 do k.br 23).

 

Zona 1 (ljubičasta) – 708201 (poslovna zona) obuhvaća sljedeće područje:

 

ulična parkirališta: Dr Ante Starčevića, (sjeverna strana od k.br. 16 do k.br 20 i južna strana od k.br 7 do k.br 11), Vukovarska (parkiralište nasuprot k.br 14, te južna strana ulice na dijelu od k.br 17 do k.br. 19), Vukovarska spojna (zapadna strana od spoja s ulicom Dr. Ante Starčevića do k.br 15 i istočna strana ulice na dijelu od spoja s ulicom Dr. Ante Starčevića do spoja s Vukovarskom ulicom), Obala Stjepana Radića (sjeverna strana parking prostor kod k.br. 21, te dio ulice kod k.br. 26, južna strana ulice od k.br 26 do k.br 36 kao i dio bivše autobusne stanice - južno od parka), Nikole Tesle ( parking uz robnu kuću Minčeta od spojne ceste iza zgrade Grawe do spoja s ulicom Ante Starčevića)

 

Zona 2 (zelena) – 708202 obuhvaća sljedeće područje:

 

izvanulična parkirališta: Žičara, Tenis-Tabor,Kolorina.

 

ulična parkirališta: Ulica Branitelja Dubrovnika ( sjeverna strana od raskrižja Dom zdravlja do k.br.2) Zagrebačka (sjeverna strana dio od k.br 4 do Strme ulice, od k.br. 28 dok.br 34, te dio od k.br. 40 do k.br 50), Marija Perića (parking na sjevernoj strani spoj s Zagrebačkom ulicom, te parking na južnoj strani od spoja s Zagrebačkom ulicom do k.br 2), Petra Krešimira IV (sjeverna strana od k.br 1 do k.br 3, od k.br 9 do k.br 11, od k.br 17 do k.br 55, odnosno do spoja s ulicom Dubrovačkog odreda, te dio ulice od k.br 42 do autobusnog stajališta na Viktoriji), Frana Supila (sjeverna strana parking uz zgradu Gimnazije, te dio od k.br 9 do k.br 15, od Župske ulice do k.br 41, i od k.br 47 do k.br 55, južna strana ulice dio od k.br 11 do k.br 15 i od k.br 19 do k.br 21), Vlaha Bukovca (parkiralište kod crkve), Iza Grada (sjeverna strana ulice dio od ulaza Ploče do autobusne stanice prije parkinga Žičara, te od parkinga Žičara do spojne ceste Zagrebačka - Iza grada, i južna strana ulice dio ulaza u parking Žičara pa do ulaza u parking Tenis), Don Frana Bulića (sjeverna i južna strana kod k.br 4, te istočna strana kod ulaza u park Gradac).

 

Zona 3 (žuta) - 708203 obuhvaća sljedeće područje:

 

izvanulična parkirališta: parkiralište uz Šetalište Kralja Zvonimira, parkiralište uz ulicu Iva Dulčića kod k.br 12, parkiralište Stadion, parkiralište uz dječje igralište u ulici Josipa Kosora, parkiralište ispod igrališta na Montovjerni, parkiralište ispod nadvožnjaka na Splitskom putu, parkiralište u  dijelu spojne ceste Nikole Tesle - Ante Starčevića na adresi Žuljanska 1, novo parkiralište u ulici Stjepana Cvijića (između Čilipske i Rožatske ulice),  parkiralište uz zgradu "Solidarnosti"  na dijelu između k.br 29 i k.br 33 ulice Iva Vojnovića i dijelu između k.br 2 i k.br 4 ulice Josipa Kosora,  parkiralište kod područne škole Montovjerna,  parkiralište uz nogometno igralište Lapad na dijelu nasuprot k.br 3 i k.br 5 ulice Ivana Meštrovića),  parkiralište između ulice Kneza Domagoja i Eugena Kumičića

 

ulična parkirališta: Nikole Tesle sjeverna strana od k.br 3 do k.br 14 i južna strana od k.br 10

do k.br. 14), Obala Pape Ivana Pavla Drugog (južna strana od k.br 9 do k.br 15), Andrije Hebranga (sjeverna strana dio uz k.br 118, te dio 50 m sjeverno od spoja s ulicom Ivana Gorana Kovačića pa do k.br 130, južna strana 30 m zapadno od spoja s Pridvorskom ulicom pa do k.br 9, parkiralište nasuprot spoja sa Sinjskom ulicom, parkiralište uz k.br 53 i 53a, i parkiralište iznad OŠ Gruž), Kralja Tomislava (sjeverna i južna strana na potezu od k.br 2 do k.br 89 , Iva Vojnovića (sjeverna strana od Kotorske ulice do k.br 26 i od spoja s ulicom Marka Marojice do k.br 74, južna strana od Kotorske do k.br 11a, od k.br 23 do k.br 83), Pera Čingrije (južna strana od spoja s ulicom Lieicheinsteinov put od k.br 3), Vladimira Nazora (južna strana kod k.br 1), Između tri crkve, Uz Batalu (južni dio od k.br 1 do k.br 25 i od k.br 28 do k.br 34), Miljenka Bratoša (južna strana od spoja s Ivana Zajca do k.br 3 i od k.br 5 do spoja s ulicom Kneza Domagoja), Žrtava s Dakse (sjeverna strana od k.br 22 do zgrade „Ingra“),  Masarykov put (zapadna strana od Šetališta kralja Zvonimira do ulice Žrtava s Dakse), Kneza Branimira (južna strana od k.br. 33 do k.br. 51), Bana Jelačića (južna strana od k.br 55 do 59), Od Svetog Mihajla (parking kod k.br 37a) , Lapadska obala (južna strana od k.br 4. do k.br 6), Vatroslava Lisinskog (južna strana od k.br 2 do k.br 6), Ivana Zajca (istočna strana od spoja s Lapadskom obalom do k.br 4), Put od Republike (zapadna strana od spoja s Vukovarskom ulicom pa u dužini od 40 metara južno), Mihajla Hamzića (sjeverna strana od k.br 3 do k.br 9) i Kardinala Stepinca (južna strana od k.br 27 do k.br 3), Petra Krešimira IV od križanja s ulicom Bruna Bušića do Viktorije i ulica Frana Supila od Viktorije do ulice Vlaha Bukovca /tijekom školske godine/

 

Zona 4 ( plava ) obuhvaća sljedeće područje:

 

Izvanulično parkiralište: Gradac

 

 

Članak 15.

 

Sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama na područjima iz čl. 14. ove Odluke isključuju se površine:

1.      na udaljenosti manjoj od pet (5) metara od pješačkog prijelaza;

2.      na raskrižju i na udaljenosti manjoj od  pet (5) metara od najbližeg ruba poprečnog kolnika;

3.      na dijelu kolnika koji je kao stajalište za vozila javnog prijevoza putnika obilježen oznakama na kolniku ili prometnim znakom;

4.      ispred kolnog ulaza u zgradu, sklonište, dvorište ili garažu, iznad priključka na vodovodnu mrežu i ulaza u kanalizaciju ili drugu komunalnu mrežu te na mjestima rezerviranim za vozila opskrbe ili na mjestima namijenjenim za odlaganje kućnog otpada, ispred i na vatrogasnim i drugim komunalnim i javnim prolazima i prilazima;

5.      na dijelu ceste gdje bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne crte na kolniku ili do neke zapreke na cesti bila manja od tri (3) metra, odnosno do suprotnog ruba kolnika manja od četiri (4) metra odnosno u krugu od tri (3) metra od posebnim oznakama na kolniku označenog podzemnog ili nadzemnog hidranta.

 

 

IV. VRSTE PARKIRALIŠNIH KARATA, NAČIN KORIŠTENJA I CIJENE

 

Članak 16.

 

Za korištenje javnih parkirališta korisnik mora imati valjanu parkirališnu kartu.

 

Valjana parkirališna karta je ona karta koja je plaćena za:

1.   parkirališnu zonu u kojoj se koristi usluga parkiranja;

2.   vrijeme korištenja parkiranja, odnosno za razdoblje na koje je sklopljen ugovor o korištenju

javne parkirališne površine;

3.   vozilo registarske oznake koja je ispisana na karti, kada se karta kupuje za određeno vozilo.

 

 

Članak 17.

 

Parkirališna karta se može izdati u materijaliziranom i nematerijaliziranom obliku.

 

Materijalizirana karta izdaje se na papiru ili drugom odgovarajućem mediju.

 

Nematerijalizirana karta izdaje se kao potvrda u elektroničkom obliku.

 

 

Članak 18.

 

Parkirališna karta izdaje se kao satna, višesatna, dnevna, tjedna, mjesečna i godišnja   karta za određenu parkirališnu zonu.

 

Višesatna karta u punom trajanju vrijedi od trenutka izdavanja naloga za plaćanje od strane ovlaštene osobe organizatora parkiranja do  istog vremena u sljedećem danu, sukladno cijenama iz čl. 25. Odluke, osim ukoliko je korisnik javnog parkirališta s naplatom po preuzimanju naloga za izdavanje višesatne karte u punom trajanju izdanog od ovlaštene osobe organizatora parkiranja  ne zamijeni za zamjensku višesatnu  kartu čiji iznos obuhvaća stvarno korišteno vrijeme usluge parkiranja ( umnožak cijene parkiranja u određenoj zoni i sati od izdavanja višesatne karte do plaćanja iste ) uvećan za iznos od 50,00 kn na ime troškova rada ovlaštene osobe organizatora parkiranja na terenu ( materijalni trošak izdavanja karte, trošak obrade podataka i ostali troškovi ).

 

Višesatna karta u punom trajanju, za razliku od zamjenske višesatne karte,  ne uvećava se za fiksni iznos od 50,00 kn na ime troškova rada ovlaštene osobe organizatora parkiranja na terenu ( materijalni trošak izdavanja karte, trošak obrade podataka i ostali troškovi ) niti je taj iznos obuhvaćen  cijenama višesatna karte u punom trajanju navedenima u čl. 25. ove Odluke.

 

Dnevna karta vrijedi od trenutka kupnje do istog vremena sljedećeg dana sukladno cijenama iz čl.25 a. Odluke.

 

Izgled i sadržaj parkirališnih karata za parkiranje na javnim parkiralištima određuje organizator parkiranja uz suglasnost gradskoga upravnog odjela nadležnog za promet.

 

 

Članak 19.

 

Korisnik javnog parkirališta može kupiti satnu satnu kartu na parkirališnom automatu ili mobilnim telefonom, odnosno na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na blagajni organizatora parkiranja.

 

Kupnja satne karte na parkirališnom automatu podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje karte neposredno na javnom parkiralištu na kojem se nalazi parkirališni automat.

 

Kupnja satne karte mobilnim telefonom obavlja se elektronički. Za plaćeno parkiranje koje je prihvaćeno  i  evidentirano  u  informacijskom  sustavu  organizatora  parkiranja  ne  izdaje  se tiskana parkirališna karta, nego korisnik zaprima SMS potvrdu o plaćenoj satnoj parkirališnoj karti. Broj na koji je potrebno poslati SMS poruku, u tekstu koje je potrebno navesti registracijski broj korisnikovog vozila, mora jasno biti istaknut na vertikalnoj parkirališnoj signalizaciji. Korisnik će dobiti SMS-om upozorenje o isteku vremena za koje je plaćeno korištenje javnim parkiralištem, nakon čega korisnik može platiti satnu parkirališnu kartu za korištenje javnim parkiralištem za sljedećih 60 minuta slanjem nove SMS poruke.

 

Kupnja satne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima podrazumijeva  izdavanje elektronske karte u nematerijaliziranom obliku i računa za istu.

 

Kupnja satne karte na blagajni organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje parkirališne karte.

 

Iznimno od stavka 1. ovoga članka na privremenim javnim parkiralištima korisnik parkirališta može kupiti satnu kartu od osobe koju ovlasti organizator parkiranja.

 

 

Članak 20.

 

Korisnik javnog parkirališta može kupiti dnevnu kartu na parkirališnom automatu, ovlaštenim prodajnim mjestima i na blagajni organizatora parkiranja.

 

Kupnja dnevne karte na parkirališnom automatu podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje karte neposredno na javnom parkiralištu na kojem se nalazi parkirališni automat.

 

Kupnja dnevne karte na ovlaštenim prodajnim mjestima podrazumijeva izdavanje elektronske karte u nematerijaliziranom obliku i računa za istu.

 

Kupnja dnevne karte na blagajni organizatora parkiranja podrazumijeva istodobno plaćanje i preuzimanje dnevne karte.

 

Korisnik javnog parkirališta može kupiti tjednu, mjesečnu ili godišnju parkirališnu kartu  na ovlaštenim prodajnim mjestima ili na blagajni organizatora parkiranja.

 

Kupnja tjedne, mjesečne ili godišnje parkirališne karte  na ovlaštenim prodajnim mjestima ili blagajni organizatora parkiranja podrazumijeva izdavanje elektronske karte u nematerijaliziranom obliku i računa za istu.

 

 

Članak 21.

 

Korisnik javnog parkirališta dužan je u roku od 10 minuta od parkiranja vozila kupiti parkirališnu kartu u nematerijaliziranom obliku odnosno parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku istaknuti na vozilu tako da organizator parkiranja može provjeriti njezinu valjanost.

 

Ako korisnik javnog parkirališta ne kupi parkirališnu kartu u nematerijaliziranom obliku odnosno ne istakne parkirališnu kartu u materijaliziranom obliku u roku iz stavka 1. ovog članka ili je istakne tako da se ne može provjeriti njezina valjanost, smatrat će se da nema valjanu parkirališnu kartu.

 

Ako korisnik javnog parkirališta nema valjanu parkirališnu kartu, smatrat će se da je preuzeo višesatnu  parkirališnu kartu u punom trajanju.

 

Pod višesatnom kartom u punom trajanju  podrazumijeva se karta koja važi od trenutka izdavanja naloga za plaćanje od strane ovlaštene osobe organizatora parkiranja do tog istog vremena u sljedećem danu, sukladno cijenama iz čl.25. Odluke,  osim ukoliko je korisnik javnog parkirališta s naplatom po preuzimanju  naloga za izdavanje višesatne karte u punom trajanju  izdanog od ovlaštene osobe organizatora parkiranja  ne zamijeni za zamjensku višesatnu kartu čiji iznos obuhvaća stvarno korišteno vrijeme usluge parkiranja ( umnožak cijene parkiranja u određenoj zoni i sati od izdavanja višesatne karte do plaćanja iste ) uvećan za iznos od 50,00 kn na ime troškova rada ovlaštene osobe organizatora parkiranja na terenu ( materijalni trošak izdavanja karte, trošak obrade podataka i ostali troškovi ).

 

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, osoba koju ovlasti organizator parkiranja ostaviti će višesatnu  kartu u punom trajanju s nalogom za plaćanje na vozilu, koju je korisnik dužan platiti u roku od osam  8) dana od dana izdavanja te karte.

 

Ukoliko korisnik višesatnu kartu u punom trajanju želi zamijeniti za zamjensku višesatnu kartu čiji iznos obuhvaća stvarno korišteno vrijeme usluge parkiranja ( umnožak cijene parkiranja u određenoj zoni i sati od izdavanja višesatne karte do trenutka plaćanja iste ) uvećan za iznos od 50,00 kn na ime troškova rada ovlaštene osobe organizatora parkiranja na terenu isto je u mogućnosti učiniti plaćanjem na ovlaštenim prodajnim mjestima ili  blagajni Organizatora parkiranja.

 

Višesatna karta u punom trajanju s nalogom za plaćanje ostavljena na način iz stavka 5. ovoga članka smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostave i ne odgađaju plaćanje.

 

 

Članak 21.a

 

Iznimno, parkiranje u zoni 4 (javno parkiralište Gradac ) moguće je isključivo uz korištenje valjane povlaštene karte za 2.i 3. zonu.

 

Za korisnike zone 4 (javno parkiralište Gradac ) koji protivno odredbi st.1 ovog članka istu koriste bez valjane povlaštene karte smatrati će se da su zaustavljanjem i parkiranjem na javnom parkiralištu Gradac s Organizatorom parkiranja sklopili ugovor o korištenju jednog parkirališnog mjesta uz korištenje višesatne karte u punom trajanju sukladno cijeni iz čl. 25. Odluke koju nije moguće zamijeniti za zamjensku višesatnu kartu čiji iznos obuhvaća stvarno korišteno vrijeme usluge parkiranja uvećan za iznos od 50,00 kn na ime troškova rada ovlaštene osobe organizatora parkiranja na terenu ( materijalni trošak izdavanja karte, trošak obrade podataka i ostali troškovi ).

 

U slučaju  iz prethodnog stavka, osoba koju ovlasti organizator parkiranja ostaviti će višesatnu kartu u punom trajanju s nalogom za plaćanje na vozilu, koju je korisnik dužan platiti u roku od osam ( 8 ) dana od dana izdavanja te karte.

 

Višesatna karta u punom trajanju s nalogom za plaćanje ostavljena na način iz stavka 9. ovoga članka smatra se uredno dostavljenom i kasnija oštećenja ili uništenja ne utječu na valjanost dostave i ne odgađaju plaćanje.

 

 

Članak 22.

 

Višesatnu karta u punom trajanju s nalogom za plaćanje korisnik javnog parkirališta s naplatom

dužan je platiti u roku od osam ( 8 ) dana od dana izdavanja te karte.

 

Ako korisnik javnog parkirališta s naplatom ne plati izdanu  višesatnu kartu u punom trajanju s nalogom za plaćanje  u roku od 8 dana od dana izdavanja te karte, Organizator parkiranja dostaviti  će mu na adresu prebivališta evidentiranu u  odgovarajućoj evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova račun sa specifikacijom  korištene usluge parkiranja zajedno sa opomenom za neplaćanje. 

 

Ako korisnik parkiranja i po primitku računa i opomene iz prethodnog stavka ne podmiri obvezu iz stavka 1. ovoga članka u rokovima dospijeća naznačenim u računu organizator parkiranja pokrenuti će protiv njega, a u svoje ime i za svoj račun, postupak pred nadležnim tijelom.

 

 

Članak 23.

 

Za parkiranje na javnim parkiralištima plaća se naknada:

 

        u 0. zoni svakim danom od 0:00 do 24:00;

        u 1. zoni (poslovna zona) svakim danom od 06:00 do 22:00;

        u 2. zoni svakim danom od 06:00 do 2:00;

        u 3. zoni svakim danom od 06:00 do 22:00;

        u 4.  zoni svakim danom od 00:00 do 24:00.

 

 

Članak 24.

 

Ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu uz korištenje satne karte sklapa se po cijeni satne karte  kako slijedi:

 

ZONA

1. svibnja do 31. Listopada

1.studenoga do 30. Travnja

0.

40,00 kn

20,00 kn

1. (poslovna zona)

 10,00 kn*

      5,00 kn**

2.

40,00 kn

 10,00 kn

3.

10,00 kn

   5,00 kn

4.(parkiralište  Gradac )

x

x

 

 

*od 6:00 do 16:00 sati radnim danom te subotom od 6:00 do 12:00, uz vremensko ograničenje trajanja parkiranja na najviše 120 minuta.

 

*od 16:00 do 22:00 radnim danom, subotom od 12:00 do 22:00 te nedjeljom od 6:00 do 22:00  bez vremenskog ograničenja trajanja.

 

**od 6:00 do 16:00 sat radnim danom te subotom od 6:00 do 12:00, uz vremensko ograničenje trajanja parkiranja na najviše 120 minuta.

 

**od 16:00 do 22:00 radnim danom, subotom od 12:00 do 22:00 te nedjeljom od 6:00 do 22:00  bez vremenskog ograničenja trajanja.

 

Korisnicima povlaštene karte za drugu i treću zonu prvi sat parkiranja u 1. (poslovnoj zoni) ne naplaćuje se. Svaki sljedeći sat istima se naplaćuje po cijenama satne karte iz st.1. ovog članka.

 

 

Članak 25.

 

Ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu uz korištenje višesatne karte u punom trajanju  sklapa se po cijeni višesatne karte u punom trajanju kako slijedi:

 

ZONA

1. svibnja do 31. listopada

1.studenoga do 30. travnja

0.

800,00 kn

400,00 kn

1. (poslovna zona)

130,00 kn

65,00 kn

2.

800,00 kn

200,00 kn

3.

130,00 kn

65,00 kn

4. (parkiralište Gradac )

600,00 kn

200,00 kn

 

 

Članak 25.a

 

Ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu uz korištenje dnevne karte  sklapa se po cijeni dnevne karte kako slijedi:

 

ZONA

1. svibnja do 31. listopada

1.studenoga do 30. Travnja

0.

800,00 kn

400,00 kn

      1. (poslovna zona)

x

x

      2.

600,00 kn

120,00 kn

      3.

130,00 kn

65,00 kn

      4. (parkiralište Gradac )

x

x

 

 

Članak 25. b

 

Ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu sklapa se po cijeni tjedne parkirališne karte kako slijedi:

 

ZONA

1. svibnja do 31. listopada

1.studenoga do 30. Travnja

0.

x

x

1. (poslovna zona)

x

x

2.

1.500,00 kn

300,00 kn

3.

400,00 kn

150,00 kn

4. (parkiralište Gradac )

x

x

 

 

Članak 25. c

 

Ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu sklapa se po cijeni mjesečne parkirališne karte kako slijedi:

 

ZONA

1. svibnja do 31. listopada

1.studenoga do 30. travnja

0.

x

x

1. (poslovna zona)

x

x

2.

4.000,00 kn

800,00 kn

3.

1.300,00 kn

400,00 kn

4. (parkiralište Gradac )

x

x

 

 

Članak 25. d

 

Ugovor o korištenju jednoga parkirališnog mjesta na javnom parkiralištu sklapa se po cijeni godišnje parkirališne karte kako slijedi:

 

ZONA

godišnja karta

0.

x

1. (poslovna zona)

x

2.

14.000,00 kn

3.

4.000,00 kn

4. (parkiralište Gradac )

x

 

 

V. POVLAŠTENA PARKIRALIŠNA KARTA

 

Članak 26.

 

Pravo na korištenje parkirališne karte po povoljnijim uvjetima u pogledu cijene i korištenja javnih parkirališta) imaju:

 

        osobe s prebivalištem u Gradu Dubrovniku,

        fizičke osobe s prebivalištem na području općina: Konavle, Župa Dubrovačka, Dubrovačko Primorje, Ston, Janjina, Trpanj i Mljet,

        pravne osobe koje imaju sjedište u Gradu Dubrovniku,

        invalidi Domovinskog rata,

        dobrovoljni darovatelji krvi sa preko 40 puta darovanom krvi,

        invalidne osobe sukladno uvjetima propisanima člankom 40. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

 

 

Članak 27.

 

Za korištenje javnih parkirališta po povlaštenim uvjetima koristi se povlaštena parkirališna karta (u daljnem tekstu: „ povlaštena karta“).

 

Povlaštena karta vrijedi za parkirališnu zonu i za vremensko razdoblje na koje je izdana.

 

Izgled i sadržaj povlaštene karte za korištenje javnih parkirališta određuje Organizator parkiranja, uz suglasnost gradskoga upravnog tijela nadležnog za promet.

 

 

Članak 28.

 

Pravo na povlaštenu kartu ima fizička osoba koja:

        ima prebivalište na području Grada Dubrovnika, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu,

        ima vozilo registrirano na svoje ime ili u leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

 

Pravo na povlaštenu kartu ima fizička osoba koja:

     ima prebivalište na području obuhvata općina: Konavle, Župa Dubrovačka, Dubrovačko Primorje, Ston, Janjina, Trpanj i Mljet što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem Ministarstva unutarnjih poslova o prebivalištu,

     ima vozilo registrirano na svoje ime ili u leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

 

Pravo na povlaštenu kartu ima pravna osoba koja:

     ima sjedište na području grada Dubrovnika, što dokazuje odgovarajućom ispravom,

     ima vozilo registrirano na ime pravne osobe ili u leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom.

 

Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima osoba s invaliditetom koja:

     ima prebivalište na području Grada Dubrovnika, što dokazuje osobnom iskaznicom ili uvjerenjem MUP-a Republike Hrvatske o prebivalištu,

     ima vozilo registrirano na svoje ime ili u leasingu, što dokazuje važećom prometnom dozvolom,

     ima valjani znak pristupačnosti iz čl. 40 Zakona o sigurnosti prometa na cestama i rješenje ovlaštenog tijela o invaliditetu na temelju kojega je znak izdan.

 

Osobe iz članka 26. alineje 5. i 6. postojanje uvjeta za izdavanje povlaštene karte dokazuju valjanim ispravama izdanim od strane nadležnog tijela.

 

Fizičkoj osobi iz stavka 1. ovog članka može se izdati najviše jedna povlaštena parkirališna karta.

 

Pravnoj osobi, fizičkoj osobi obrtniku odnosno osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost mogu se izdati najviše tri povlaštene parkirališne karte.

 

Povlaštenom parkirališnom kartom korisnik se može poslužiti samo za vozilo za koje je izdana.

 

 

Članak 29.

 

Osoba koja ima pravo na povlaštenu parkirališnu kartu obvezna je Organizatoru parkiranja dati na uvid isprave iz članka 28. Odluke kojima dokazuje postojanje uvjeta za izdavanje povlaštene parkirališne karte.

 

Uz zahtjev Organizatoru parkiranja kojim se traži izdavanje povlaštene parkirališne karte obvezatno se predaju preslike isprava iz stavka 1. ovog članka.

 

 

Članak 30.

 

Fizičkoj osobi iz članka 26. alineje 1., 2., 4., 5. i 6. može se izdati najviše jedna povlaštena parkirališna karta.

 

Pravnoj osobi iz članka 26. alineje 3. mogu se izdati najviše tri povlaštene parkirališne karte.

 

Povlaštena parkirališna karta vrijedi samo za vozilo za koje je izdana.

 

Za povlaštenu parkirališnu kartu uplaćuje se naknada na račun Organizatora parkiranja ili se istodobno kupuje i preuzima na blagajni Organizatora parkiranja.

 

Povlaštena parkirališna karta vrijedi dok osobe iz članka 26. alineje 1., 2. i 3 Odluke ispunjavaju uvjete propisane člankom 28. stavcima 1., 2. i 3. Odluke.

 

Ako korisnik povlaštene parkirališne karte za vrijeme njezinoga važenja promijeni vozilo za koje je karta izdana, Organizator parkiranja zamijeniti će povlaštenu parkirališnu kartu, na zahtjev korisnika, novom povlaštenom parkirališnom kartom. Nova povlaštena karta vrijedi do isteka roka na koji je izdana zamijenjena karta.

 

Ako korisnik parkirališta koristi povlaštenu parkirališnu kartu suprotno odredbama ove Odluke, smatra se da nema povlaštenu parkirališnu kartu.

 

Osobama iz članka 26. alineje 1., 2., 3., 4., 5, i 6 može se izdati povlaštena karta samo ako su do dana njezina izdavanja podmirili sve svoje obveze prema Organizatoru parkiranja.

 

Sve tražbine Organizatora parkiranja prema osobama koje ostvaruju pravo na povlaštenu kartu, a koje proizlaze iz primjene Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 12/09. i 5/14.), nisu prepreka za izdavanje povlaštene karte.

 

 

Članak 31.

 

Visina naknade za korisnike povlaštenih karata utvrđuju se kao mjesečna prema sljedećem cjeniku:

 

Opis

Cijena

zona 0 – 708200

nema povlaštene karte

zona 1 – 708201 – poslovna zona

1.fizičke osobe s prebivalištem na području zone 1 za jednu ulicu/jedno parkirno mjesto prema adresi prebivališta u 1. zoni

 

25,00 kn

 

zona 2 – 708202

1.fizičke osobe s prebivalištem na području zone 2 za jednu ulicu/jedno parkirno mjesto prema adresi prebivališta u 2. zoni

2.fizičke osobe s prebivalištem na području obuhvata općina: Konave, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Ston, Janjina, Trpanj, Mljet

3.pravne osobe, obrtnici odnosno osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost

 

 

 

25,00 kn

 

  120,00 kn

 

 

   200,00 kn

 

zona 3 – 708203

1.fizičke osobe s prebivalištem na području zone 3 za jednu ulicu/parkirno mjesto prema adresi prebivališta

2.fizičke osobe s prebivalištem na području obuhvata općina: Konave, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Ston, Janjina, Trpanj, Mljet

3.pravne osobe, obrtnici odnosno osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost

 

 

25,00 kn

 

120,00 kn

 

 

200,00 kn

zona 1.2. i 3.

fizičke osobe s prebivalištem u zoni 1.

85,00 kn

zona 2. i 3.

1.fizičke osobe s prebivalištem na području Grada Dubrovnika

2.fizičke osobe s prebivalištem na području obuhvata općina: Konave, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Ston, Janjina, Trpanj, Mljet

3.pravne osobe, obrtnici odnosno osobe koje obavljaju drugu  samostalnu djelatnost

 

60,00 kn

 

240,00 kn

 

350,00 kn

invalidi Domovinskog rata koji ne spadaju pod odredbe članka 40. ZOSPC-a  za zone 2.i 3.

25,00 kn

dobrovoljni darovatelji krvi iz članka 26. alineje 5. Odluke za zone 2. i 3.

0,00 kn

invalidne osobe sukladno članku 40. ZOSPC-a za zone 1., 2. i 3.

                 0,00kn

 

 

Članak 32.

 

Za mjesečnu povlaštenu kartu kupljenu unaprijed za vremensko razdoblje od šest ( 6 ) mjeseci odobrava se popust od 10 %.

 

Za mjesečnu povlaštenu kartu kupljenu unaprijed za vremensko razdoblje od dvanaest ( 12 ) mjeseci   odobrava se popust od 15 %.

 

 

VI. NADZOR NAD PARKIRANJEM, UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

 

Članak 33.

 

Nadzor nad parkiranjem vozila na javnim parkirališnim površinama obavlja ovlaštena osoba organizatora parkiranja.

 

Nadzor nad parkiranjem na rezerviranim parkirališnim mjestima provode prometni redari.

 

 

Članak 34.

 

Upravni i inspekcijski nadzor nad jedinicom lokalne samouprave u provedbi ove Odluke, u okviru svoga djelokruga utvrđenog Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, vrši središnje tijelo državne uprave nadležno za unutarnje poslove.

 

U provedbi upravnog nadzora iz stavka 1. ovoga članka središnje tijelo državne uprave nadležno za unutarnje poslove ovlašteno je donijeti odluku o obustavi od primjene ove Odluke u skladu s odredbama o nadzoru zakonitosti općih akata tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisanim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 35.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a primjenjuje se od 1. rujna 2015.

 

 

Članak 36.

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ br.9/15.).

 

KLASA: 340-01/15-01/74

URBROJ: 2117/01-09-15-7

Dubrovnik, 26. kolovoza 2015.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------