Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 11 - 28. kolovoza 2015.Objavljeno: 31.08.15.

147. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2015., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 8. sjednici, održanoj 26. kolovoza    2015., donijelo je

 

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2015. GODINU

 

 

I.  OPĆI DIO

 

Članak 1.

 

Proračun Grada Dubrovnika za 2015. godinu sastoji se od:

 

Proračun Grada Dubrovnika za 2015. godinu - OPĆI DIO.pdf

 

 

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

 

Članak 2.

 

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 390.404.000 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 7.109.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

 

Proračun Grada Dubrovnika za 2015. godinu - POSEBNI DIO.pdf

 

 

 III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 3.

 

Ove izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika stupaju na snagu danom objave u „Službenom      

glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 400-06/14-02/01

URBROJ: 2117/01-09-15-127

Dubrovnik, 26. kolovoza 2015.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

 

-------------------------------------