Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 17. svibnja 2018.Objavljeno: 30.05.18.

77. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 16. svibnja 2018., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

 ­                                                                         

 

 ­                                                                

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/17.)  u članku 4. točka 1. mijenja se i glasi:                                                 

                                                                    

„1. Ivan Maslać – predsjednik“.

 

 

Članak 2.

                                                                    

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                        

 

 

KLASA: 013-03/17-03/22

URBROJ: 2117/01-09-18-2

Dubrovnik, 16. svibnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------