Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 17. svibnja 2018.Objavljeno: 30.05.18.

73. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za javna priznanja

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 16. svibnja 2018., donijelo je

 

 

O D L U K U

o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za javna priznanja

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

 ­                                                                         

 

 ­                                                                

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju Odbora za javna priznanja Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/17.)  u članku 4. točke 3. i 7. mijenjaju se i glase:                                                 

                                                                    

„3. Ivana Šepak – član,

 7. Miho Obradović – član“.

 

 

Članak 2.

                                                                    

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                        

 

 

KLASA: 013-03/17-03/25

URBROJ: 2117/01-09-18-2

Dubrovnik, 16. svibnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------