Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 10 - 17. svibnja 2018.Objavljeno: 30.05.18.

71. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu

Na temelju članaka 108. i 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst,  9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 16. svibnja 2018., donijelo je

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

GRADA DUBROVNIKA ZA  2017. GODINU

 

 

Članak 1.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za  2017. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) ostvaren je  kako slijedi:

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2017.g.pdf

 

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

 

Članak 2.

 

 

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna  Grada Dubrovnika za 2017.godinu, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su kako slijedi:

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za 2017.g iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.pdf

 

 

Članak 3.

 

 

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna  Grada Dubrovnika za 2017.godinu, iskazani po izvorima financiranja na razini glave organizacijske klasifikacije izvršeni su kako slijedi:

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za 2017.g iskazani po izvorima financiranja na razini glave organizacijske klasifikacije.pdf

 

Članak 4.

 

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Izvještaj o izvršenoj preraspodjeli u 2017., te Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te obrazloženja izvršenja programa upravnih odjela gradske uprave sastavni su dio Godišnjeg izvještaja.

 

 

Članak 5.

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu objavit će se na službenim stranicama Grada Dubrovnika. Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

 

 

KLASA: 400-06/16-02/01

URBROJ: 2117/01-09-18-99

Dubrovnik, 16. svibnja 2018.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:                                                                                   

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------