Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 8 - 18. travnja 2018.Objavljeno: 20.04.18.

68. Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi

Temeljem članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika" broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.) gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA

Pravilnika o jednostavnoj nabavi

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o jednostavnoj nabavi KLASA: 406-01/17-04/01; URBROJ: 2117/01-01-17-08 od 06. rujna 2017. godine („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 19/17, dalje u tekstu: Pravilnik), u članku 8. dodaje se stavak 2., koji glasi:

 

„Postupci iz stavka 1. ovog članka završavaju izdavanjem narudžbenice nadležnog Upravnog odjela, odnosno prijedlogom nadležnog Upravnog odjela gradonačelniku za donošenje zaključka o odabiru ponude ukoliko postupak završava sklapanjem ugovora.“

 

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3, 4. i 5.

U stavku 2. članka 8. iza riječi: „izravnim ugovaranjem“ dodaju se riječi: „i prikupljanjem ponuda“.

 

 

Članak 2.

 

U članku 12. mijenjaju se i dopunjuju stavci 3., 4. i 5. te sada glase:

 

„Na temelju prijedloga ovlaštenih osoba Upravni odjel za poslove gradonačelnika donosi Zaključak o odabiru ponude, ukoliko se u postupku izravnog ugovaranja izdaje narudžbenica, odnosno predlaže gradonačelniku donijeti zaključak kojim se odabire ponuda.

 

Na temelju zaključka Upravnog odjela za poslove gradonačelnika izdaje se narudžbenica i dostavlja ponuditelju dok se  Zaključak gradonačelnika o odabiru ponude dostavlja ponuditelju bez odgode na dokaziv način u roku od 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, osim ako je u pozivu na dostavu ponuda određen drugi rok.

 

Zaključak Upravnog odjela za poslove gradonačelnika odnosno Zaključak gradonačelnika o odabiru ponude dostavlja se nadležnom upravnom tijelu radi izdavanja narudžbenice odnosno sklapanja ugovora.“

 

 

Članak 3.

 

Iza članka 17. Pravilnika dodaje se članak 17.a., koji glasi:

 

„Naručitelj može s odabranim ponuditeljem koji izvršava osnovni ugovor sklopiti Dodatak ugovoru:

-       za dodatne isporuke robe, dodatne radove i dodatne usluge od ponuditelja s kojim je zaključen osnovni ugovor, u ukupnoj visini do 15% vrijednosti osnovnog ugovora bez PDV-a, bez obzira na broj dodataka ugovoru;

-       za dodatne isporuke robe od ponuditelja s kojim je zaključen osnovni ugovor, ako bi promjena istog obvezala Naručitelja da nabavi robu koja ima drugačije tehničke značajke što bi dovelo do neskladnosti ili tehničkih poteškoća u radu i održavanju i ako se dodatnim isporukama ne mijenja priroda osnovnog ugovora, u ukupnoj visini do 30 % vrijednosti osnovnog ugovora bez PDV-a;

-       za dodatne i nove radove koji nisu uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor, a nužni su radi dovršenja prvotno ugovorenog posla i ne mijenjaju prirodu osnovnog ugovora, u ukupnoj visini do 30 % vrijednosti osnovnog ugovora bez PDV-a;

-       za dodatne i nove usluge koje nisu uključene u početni projekt niti u osnovni ugovor, a nužne su radi dovršenja prvotno ugovorenog posla i ne mijenjaju prirodu osnovnog ugovora, u ukupnoj visini do 30 % vrijednosti osnovnog ugovora bez PDV-a.

 

Vrijednost roba, radova ili usluga iz sklopljenog/ih dodataka, zajedno sa osnovnim ugovorom ne smije prijeći pragove iz članka 1. Pravilnika odnosno pragove iz članaka 5. i 6. Pravilnika.

 

Dodatak osnovnog ugovora sklapa se na temelju obrazloženog prijedloga nadležnog upravnog odjela i zaključka gradonačelnika o odabiru ponude za dodatne robe, radove ili usluge.“

 

 

Članak 4.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

 

Ovaj Pravilnik objaviti će se  i na internetskoj stranici Grada.                                

 

KLASA: 406-01/18-04/01

URBROJ: 2117/01-01-18-02

U Dubrovniku,  10. travnja 2018.

 

Gradonačelnik

Mato Franković, v. r.

----------------------------