Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 30. prosinca 2014.Objavljeno: 04.05.15.

169. Zaključak o imenovanju člana Upravnog vijeća Rezervata Lokrum

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10, 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi:

 

 

ZAKLJUČAK

o imenovanju člana Upravnog vijeća

Rezervat Lokrum

 

 

I.                    1.  Vedran Kunica

           

            imenuje se u Upravno vijeće Rezervata Lokrum kao predstavnik Grada Dubrovnika.

 

II.                  Ovaj zaključak dostavlja se Gradskom vijeću Grada Dubrovnika sukladno odredbi

       članka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

III.               Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom

             glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 013-03/14-03/41

URBROJ: 2117/01-01-14-4

Dubrovnik, 29. prosinca 2014.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------