Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 30. prosinca 2014.Objavljeno: 04.05.15.

166. Zaključak o opozivu člana Upravnog vijeća Rezervata Lokrum

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10, 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi:

 

 

ZAKLJUČAK

o opozivu člana Upravnog vijeća

Rezervata Lokrum

 

 

I.                    1.  Matko Munitić

           

            opoziva se iz Upravnog vijeća Rezervat Lokrum, kao predstavnik Grada Dubrovnika.

 

II.                  Ovaj zaključak dostavlja se Gradskom vijeću Grada Dubrovnika sukladno odredbi

       članka 48. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

 

III.               Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom

             glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 013-03/14-03/41

URBROJ: 2117/01-01-14-1

Dubrovnik, 29. prosinca 2014.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------