Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 30. prosinca 2014.Objavljeno: 04.05.15.

165. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i način isplate dohodka za uspješnost u radu

Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13.), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama pravilnika

o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i

načinu isplate dodatka za uspješnost u radu

 

 

Članak 1.

 

U Pravilniku o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika 4/11.) mijenja se članak 5. na način da se u tekstu briše broj „8“, a stavlja se broj „11“.

 

Članak  2.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika, a objavit će se i u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA:011-01/11-01/06

URBROJ:2117/01-01-14-3

Dubrovnik, 29. prosinca 2014.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------