Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 30. prosinca 2014.Objavljeno: 04.05.15.

164. Izmjene i dopuna plana prijma u službu Grada Dubrovnika za 2014. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj   (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj86/08. i 61/11.) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13.), te sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za 2014. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“,broj 12/13.), gradonačelnik Grada Dubrovnika donosi

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA

U SLUŽBU GRADA DUBROVNIKA ZA 2014. GODINU

 

 

Točka 1.

 

U Planu prijma u službu Grada Dubrovnika za 2014. godinu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 1/2014.) mijenja se točka 3. na način da se kod utvrđenog potrebnog broja službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za VSS mijenja:

 

        iza riječi „ekonomije“ nadodaju se riječi „ međunarodnih odnosa i diplomacije,“.

 

Točka 2.

 

Ove izmjene i dopune Plana prijma objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“ te na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

Točka 3.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja.

 

KLASA: 112-01/14-01/01

URBROJ: 2117/01-01-14-6

Dubrovnik, 19. prosinca 2014.

 

Gradonačelnik:

mr. sc. Andro Vlahušić, dr. med., v. r.

-------------------------------------------------