Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14 - 30. prosinca 2014.Objavljeno: 04.05.15.

163. Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu Urbanističkog plana uređenja Trsteno – Veliki stol

Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, OIB  21712494719, zastupan po gradonačelniku mr.sc.Andro Vlahušić, dr.med (u daljem tekstu: Grad Dubrovnik)

 

i

 

Ilirija jedan d.o.o., Na vodi 1. 20 233 Trsteno, OIB 98430085291, zastupan po direktoru Mariu Gregori, dipl.ing.arh. (u daljnjem tekstu: Ilirija jedan d.o.o.)

 

i

 

IGH Urbanizam d.o.o. Vukovarska 8/II, 20 000 Dubrovnik, OIB: 26152630322, zastupan po direktorici dr.sc-Zrinka Rudež, dipl.ing.arh. (u daljnjem tekstu: Izrađivač)

 

sklapaju dana 5. studenoga 2014.

 

 

UGOVOR

o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu 

Urbanističkog plana uređenja Trsteno – Veliki stol 

 

 

Članak 1.

 

Ovim ugovorom ugovorne strane uređuju međusobne odnose u vezi s financiranjem uređenja građevinskog zemljišta za izradu Urbanističkog plana uređenja Trsteno – Veliki stol  (dalje u tekstu: Plan), odnosno snošenja troškova potrebnih za izradu Plana, sukladno članku 167. i 168.  Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13)

 

 

Članak 2.

 

 Ugovorne strane utvrđuju:

        da je Ilirija jedan d.o.o., Na vodi 1. 20 233 Trsteno,  Pismom namjere izrazili spremnost da će u cijelosti financirati izradu Plana, KLASA: 350-01/13-01/13, UR. BROJ: 378-13-01;

        da je Ilirija jedan d.o.o., predložila za izrađivača Plana IGH Urbanizam d.o.o. Vukovarska 3/11, 20 000 Dubrovnik, OIB: 26152630322;

        da je gradonačelnik Grada Dubrovnika dana 10. rujna 2014.  donio Zaključak o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu Urbanističkog plana uređenja Trsteno – Veliki stol, KLASA: 350-01/13-01/13, URBROJ: 2117/01-01-14-3;

        da je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 12. sjednici, održanoj 27. i 29. rujna 2014. donijelo Odluku o izradbi Urbanističkog plana uređenja Trsteno - Veliki (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 10/14).

 

 

Članak 3.

 

Ugovorne su strane suglasne da izrađivač Plana bude tvrtka IGH Urbanizam d.o.o. Vukovarska 8/II, iz Dubrovnika.

 

Izrađivača Plana odabrala je i izravno plaća Ilirija jedan d.o.o., koja financira izradu Plana u cijelosti.

 

Ilirija jedan d.o.o., obvezuje se dostaviti Gradu Dubrovniku ugovor sklopljen s izrađivačem Plana.

 

Ilirija jedan d.o.o., je odgovorna Gradu Dubrovniku za rad izrađivača Plana te za poštivanje rokova dostave dokumentacije utvrđene Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja Trsteno- Veliki stol.

 

Izrađivač se obvezuje dostavljati dopune materijala ili izvršiti izmjene materijala u rokovima koje odredi Grad Dubrovnik.

 

 

Članak 4.

 

Ovim se ugovorom Ilirija jedan d.o.o., obvezuje bespovratno financirati troškove izrade Plana te predati usvojeni Plan u vlasništvo Gradu Dubrovniku bez zahtjeva za naknadom troškova izrade i sudjelovanja u postupku donošenja Plana.

 

Grad Dubrovnik prihvaća bespovratno financiranje izrade Plana iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

Članak 5.

 

Prostornim planom uređenja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj: 7/05, 6/07, 10/07 i 3/14), određena je obveza donošenja Plana kao i njegov obuhvat i osnovne smjernice za njegovu izradu značajne za obje ugovorne strane.

 

Pravna osnova za izradu Plana, razlozi za donošenje Plana, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu Plana, ciljevi i programska polazišta Plana, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način pribavljanja podloga za kartografske prikaze Plana, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana, planirani rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana, izvori financiranja izrade Plana, zabrana i vrijeme trajanja zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru određeni su Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja Trsteno- Veliki stol (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 10/14).

 

 

Članak 6.

 

U slučaju da zbog promjene propisa, promjene okolnosti ili drugih razloga budu produženi rokovi utvrđeni Odlukom o izradbi Urbanističkog plana uređenja Trsteno – Veliki stol , ugovorne strane su suglasne da se rokovi donošenja Plana računaju prema tim novim okolnostima, bez potrebe izmjene ovog ugovora.

 

Grad Dubrovnik se obvezuje provoditi aktivnosti utvrđene Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja Trsteno – Veliki stol tako da osigura što kvalitetnije donošenje Plana.

 

 

Članak 7.

 

Grad Dubrovnik se obvezuje u postupku donošenja Plana u suradnji s Izrađivačem:

        dostaviti Odluku o izradi Plana tijelima i osobama određenima posebnim propisima, sukladno odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju radi dostavljanja zahtjeva;

        obavijestiti javnost o izradi Plana;

        utvrditi prijedlog Plana za javnu raspravu;

        objaviti javnu raspravu o prijedlogu Plana;

        dostaviti posebne pisane obavijesti o javnoj raspravi;

        organizirati javno izlaganje za vrijeme trajanja javnog uvida u prijedlog Plana;

        pripremiti izvješće o javnoj raspravi u suradnji s odgovornim voditeljem izrađivača Plana, nakon što odgovorni voditelj u suradnji s nositeljem izrade obradi mišljenja, prijedloge i primjedbe iznesene u javnoj raspravi;

        surađivati s izrađivačem Plana pri izradi nacrta konačnog prijedloga Plana u skladu s prihvaćenim mišljenjima, primjedbama i prijedlozima u izvješću o javnoj raspravi;

        razmotriti i utvrditi konačni prijedlog Plana;

        dostaviti sudionicima javne rasprave pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi;

        uputiti konačni prijedlog Plana na donošenje Gradskom vijeću Grada Dubrovnika.

 

Grad Dubrovnik se obvezuje dostaviti Izrađivaču:

        zahtjeve nadležnih javnopravnih tijela za izradu Plana,

        topografsko-katastarsku kartu u digitalnom obliku (dwg. format),

        postojeću prostorno plansku dokumentaciju i podatke s kojima raspolaže u digitalnom obliku, a koji su relevantni za izradu Plana.

 

 

Članak 8.

 

Grad Dubrovnik ne preuzima nikakve obveze u odnosu prema sredstvima koja ulaže Ilirija jedan d.o.o.,  u pogledu konačnih rješenja namjene i uvjeta izgradnje koji će biti definirani Planom, već će se ponajprije voditi da se Planom optimalno osigura poštivanje načela prostornog uređenja propisanih Zakonom o prostornom uređenju.

 

 

Članak 9.

 

Sklapanjem ovog ugovora Grad Dubrovnik ne preuzima obvezu uređenja građevinskog zemljišta u obuhvatu Plana, kao ni obvezu priključenja na komunalnu infrastrukturu.

 

 

Članak 10.

 

Izrađivač se obvezuje pri izradi tekstualnog i grafičkog dijela Plana kojeg je obvezan izraditi, poštovati zakonsku i podzakonsku regulativu važeću u vrijeme izrade.

 

Izrađivač se obvezuje:

        Izraditi stručno rješenje Plana,

        Izraditi Prijedlog plana za javnu raspravu nakon usuglašenja stručnog rješenja Plana sa Nositeljem izrade,

        Javno izlagati Prijedlog Plana,

        U suradnji s Nositeljem izrade obraditi mišljenja, prijedloge i primjedbe iznesene u javnoj raspravi i pripremiti Izvješće o javnoj raspravi,

        Izraditi Nacrt konačnog prijedloga Plana,

        Izraditi Konačni prijedlog Plana

        Izvršiti doradu Plana ukoliko ista bude potrebna,

        Izraditi Prijedlog Plana za ponovnu javnu raspravu ukoliko istu bude potrebno provesti,

        Davati stručna tumačenja u postupku donošenja Plana,

 

Izrađivač se realizacijom  pojedinih faza Plana obvezuje dostaviti Nositelju izrade sljedeću dokumentaciju:

        stručno rješenje Plana – 1 primjerak u analognom obliku i na CD mediju (pdf .doc .dwg)

        Prijedlog plana za javnu raspravu – 2 primjerka u analognom obliku i na CD mediju (pdf. doc.dwg) i jedan primjerak u grafičkom obliku,

        Izvješće o javnoj raspravi – 2 primjerka u analognom obliku i na CD mediju (pdf .doc)

        Nacrt Konačnog prijedloga plana – 2 primjerka u analognom obliku i na CD mediju (pdf. doc.dwg)

        Konačni prijedlog plana – 2 primjerka u analognom obliku i na CD mediju (pdf. doc. dwg)

        Usvojeni elaborat Plana: - 7 primjeraka u analognom obliku i na CD mediju (pdf) Nositelju izrade, jedan primjerak Investitoru i jedan primjerak Izrađivaču – 2 primjerka u digitalnom obliku na CD mediju (dwg i doc) i 2 primjerka u digitalnom obliku na CD mediju (shapefile)

 

Navedeni formati za dostavu dokumentacije na CD medijima podrazumijevaju da grafički dio Plana treba dostaviti u .pdf ili AdobeAcrobat kompatibilan, .dwg ili CAD 2010 kompatibilnom formatu, tekstualni dio u .doc ili MS Word 97-2003 kompatibilnom formatu), te sve karte i prostorne podatke, uključujući sve komponente i ekstenzije usvojenog elaborata Plana trebaju biti dostavljeni u ESRI ArcGIS 10.x .shapefile i .mxd formatu  ili u standardnom formatu geografske baze podataka (.gdb).

 

 

Članak 11.

 

Ugovorne stranke suglasno ugovaraju faze i rokove izvršenja obveza utvrđenih ovim Ugovorom, kako slijedi:

        1.faza: Izrada i dostava stručnog rješenja Plana s prezentacijom Nositelju izrade i Iliriji jedan d.o.o.  u roku najviše 3 mjeseca od dostave svih potrebnih stručnih podloga iz članka 4. ovog Ugovora,

     2. faza: Izrada i dostava Prijedloga plana za javnu raspravu nakon usuglašavanja stručnog rješenja  te na temelju navedenog utvrđivanja istoga od strane Nositelja izrade, u roku od najviše 30 dana od dana usuglašavanja stručnog rješenja,

        3. faza: Javna rasprava o Prijedlogu Plana – u trajanju od 30 dana,

        4. faza: Izrada i dostava Izvješća o javnoj raspravi u roku od najviše 30 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi,

        5. faza:    Izrada i dostava Nacrta konačnog prijedloga Plana, u roku od najviše 30 dana od izrade Izvješća o javnoj raspravi,

        6. faza: Nositelj izrade utvrđuje Konačni prijedlog Plana u roku od 30 dana od prihvaćanja Izvješća o javnoj raspravi,

        7. faza: Eventualna dorada Konačnog prijedloga Plana u postupku ishođenja suglasnosti u roku od najviše od 30 dana od zahtjeva Ministarstvu,

        8. faza: Izrada i dostava Elaborata Plana po donošenju na Gradskom vijeću u roku od 15 dana od dana objave u Službenom glasniku.

 

 

Članak 12.

 

Ugovore strane suglasno određuju da ukupni rok za izvršenje svih radova i izradu Plana iznosi najviše 18 mjeseci od dana  stupanja na snagu Odluke o izdradbi Urbanističkog plana uređenja Trsteno – Veliki stol s time da se u slučaju ponavlajnja javne rasprave rok prolongira za 6 mjeseci.

 

Grad Dubrovnik ne snosi odgovornost za produženje rokova za koje je odgovoran izrađivač Plana koji je sklopio ugovor s Ilirija jedan d.o.o.

 

Grad Dubrovnik ima pravo jednostrano raskinuti ovaj ugovor ako izrađivač Plana ni nakon dva dostavljena pisana upozorenja ne dostavi traženu dokumentaciju ili ne izvrši zatraženu promjenu dokumentacije potrebne za donošenje Plana.

 

Grad Dubrovnik neće snositi nikakvu materijalnu odgovornost zbog raskida ovoga ugovora u slučaju iz stavka 2. ovoga članka.

 

 

Članak 13.

 

U slučaju spora iz ovog ugovora, ugovorne strane će se prethodno pokušati nagoditi, a u protivnome ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Dubrovniku.

 

 

Članak 14.

 

 Ovaj će ugovor biti objavljen u Službenom glasniku Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 15.

 

Ovaj se ugovor sklapa u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih za Ilirija jedan d.o.o. 2 (dva) primjerka, za Grad Dubrovnik 2 (dva) primjerka i za IGH Urbanizam d.o.o. 2 (dva) primjerka.

 

 

Članak 16.

 

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

 

KLASA: 350-01/13-01/13

URBROJ: 2117-01-01-14-9

U Dubrovniku, 5. studenoga  2014.

 

Za Grad Dubrovnik

gradonačelnik

mr.sc. Andro Vlahušić, dr. med.,

 

Za Ilirija jedan d.o.o.

direktor

Mario Gregori, dipl.ing.arh.

 

Za IGH Urbanizam d.o.o.

direktorica

dr. sc Zrinka Rudež, dipl.ing. arh

------------------------------------------