Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 1 - 9. veljače 2015.Objavljeno: 09.02.15.

1. Odluka o Privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. godine

Na temelju članka 88.  stavka 4 . Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine  br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) , članka 42. Zakona o Proračunu ( Narodne novine br. 87/08 i 136/12) i Rješenja Vlade Republike Hrvatske  objavljenog 23. 01. 2015. (Narodne novine br. 8/15) Povjerenik Vlade Republike Hrvatske  za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i Gradonačelnika Grada Dubrovnika, donosi

 

 

O D L U K U

 

o Privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela

i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika za razdoblje

od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. godine

 

 

 

I.  OPĆI DIO

 

 

Članak 1.

 

Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. (u daljnjem tekstu Odluka o privremenom financiranju) sastoji se od:

 

Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika od 1. siječnja do 31. ožujka 2015 - OPĆI DIO.pdf

 

 

II. POSEBNI DIO

 

Članak 2.

 

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Odluci o privremenom financiranju u ukupnoj svoti od  66.647.000 kuna  i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od  810.000  kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu  kako slijedi:      

 

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Odluci o privremenom financiranju - POSEBNI DIO.pdf

 

 

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

 

Članak 3.

 

U razdoblju  privremenog financiranja proračunski korisnici ne smiju preuzimati nove financijske obveze niti povećavati broj zaposlenih u odnosu na 31. prosinca 2014. godine.

 

 

Članak 4.

 

U Odluci se planiraju sredstva proračunske zalihe u iznosu od 100.000 kuna.

 

 

Članak 5.

 

Privremeno financiranje poslova, funkcija i programa tijela Grada Dubrovnika i drugih proračunskih korisnika Proračuna Grada Dubrovnika, može trajati najduže do 31. ožujka 2015.godine.

 

 

Članak 6.

 

Odluka o privremenom financiranju stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a primjenjivat će se od 1. siječnja  2015.godine.

 

 

 

Obrazloženje Odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija

i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika

proračuna Grada Dubrovnika u prva tri mjeseca 2015.

 

 

UVOD

 

Prema Zakonu o proračunu (Narodne novine, broj 87/08. i 136/12) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine do kraja tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna od  1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

 

Gradsko vijeće na sjednici održanoj  05. prosinca nije usvojilo prijedlog proračuna,  a do kraja godine nije usvojilo ni Odluku o privremenom financiranju.

 

Sukladno članku 42. Zakona o proračunu i članku 88 . Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi,  Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Grad Dubrovnik  donsi  Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa gradskih tijela i drugih proračunskih korisnika gradskog proračuna u prva tri mjeseca 2015. Godine, a koja stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. U razdoblju privremenog financiranja financiraju se isti programi (aktivnosti i projekti) koji su se obavljali tijekom 2014. godine, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje 31. prosinca 2014. godine niti preuzimati nove financijske obveze, dakle nema pokretanja postupaka javne nabave i potpisivanja novih ugovora.

 

Zakonom o proračunu definirano je da se privremeno financiranje obavlja razmjerno rashodima izvršenim u istom razdoblju prethodne godine, a najviše do ¼  ukupno izvršenih rashoda bez izdataka. Privremeno financiranje obavlja se najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.

 

 

LIMITI RASHODA PO RAZDJELIMA

 

Prijedlog „proračuna“ za prva tri mjeseca 2015. godine sastoji se od procjene prihoda i primitaka te plana rashoda i izdataka za prva tri mjeseca 2015. godine. Nadležni upravni odjeli Grada izradili su ga u skladu sa limitom ukupnih prihoda i primitaka  za prva tri mjeseca 2015. godine koji su dani u Prilogu 1. ovog Obrazloženja. Povjerenik je u dogovoru sa pročelnicima upravnih odjela i službi utvrdio limite po razdjelima. Najprije su raspoređeni namjenski rashodi, zatim rashodi za zaposlene a ostatak nenamjenskih sredstava raspoređen je prema kriterijima neophodnosti i nužnosti. Potrebno je pojasniti kako se došlo do limita ukupnih prihoda i primitaka.

 

Članak 42. Zakona o proračunu definirao je da se privremeno financiranje obavlja razmjerno rashodima u istom razdoblju prethodne godine. Ako uzmemo u obzir da je prethodna godina 2014., tada iz  Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 2014. godine možemo iščitati da su ukupni rashodi iznosili 86.026.537 kuna,  a ukupni prihodi 68.907.046 kuna. Ukupan manjak prihoda iznosio je 17.119.491 kunu. U Prvom kvartalu prethodne godine Pomoći iz proračuna (umjesto poreza na dobit) iznosile su 8.412.081 kunu a u prvom kvartalu naredne godine iznositi će 1.825.000 kuna. Odluka o privremenom financiranju jednako kao i proračun mora biti uravnotežena na prihodovnoj i rashodovnoj strani. Budući smo limitirani  realnim  prihodima morali smo limitirati  rashode na iznose iskazane u Prilogu 1.

 

PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA

 

Prihodi i primici za prva tri mjeseca 2015. godine planirani su sukladno odredbama Zakona o proračunu a iskazani su na razini podskupine (treća razina računskog plana). Zbog povezivanja prihoda i primitaka s izvorima financiranja i kasnijeg praćenja potrošnje po izvorima upravni odjeli prihode i primitke planirali su na razini osnovnog računa računskog plana (peta razina računskog plana). Prihodi i primici za prva tri mjeseca 2015. godine po izvorima financiranja planirani su u okviru limita.

 

Ukupni  prihodi i primici za prva tri mjeseca naredne godine planirani su u iznosu od 67.457.000 kuna a sastoje se od:

 

     Prihoda poslovanja u iznosu od 62.862.000 kuna

     Prihoda od prodaje nefinancijske imovine 1.570.000 kuna.

     Primitaka od financijske imovine i zaduživanja 3.025.000 kuna.

 

 

PRIJEDLOG PLANA RASHODA I IZDATAKA

 

Upravni odjeli su izradili prijedlog plana rashoda i izdataka za prva tri mjeseca 2015. godine prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama i Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Rashode su bili obvezni planirati prema limitima koji su dani u Prilogu 1. ovog obrazloženja.

 

     Planirani namjenski rashodi napravljeni su prema izvorima financiranja na prihodovnoj strani. Svi namjenski prihodi raspoređeni su za namjenu koju je propisao nadležan zakon. Oni iznose 26.321.000 kuna

     Rashodi za zaposlene planirani su prema stvarnim izdacima za zaposlene koje će Grad i njegovi proračunski korisnici imati u prva tri mjeseca naredne godine i iznose 24.931.000 kuna.

     Preostala nenamjenska sredstva u iznosu od 16.205.000 kuna raspoređena su na nužne izdatke po upravnim odjelima. Svaki upravni odjel obrazloženje svojih rashoda iskazanih u posebnom dijelu Odluke objavit će na web stranici grada, pod svojim odjelom.

 

Napominjem da se uplaćene i prenesene, a manje planirane ili neplanirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene te namjenski primici od zaduživanja mogu izvršavati iznad visine utvrđene u Odluci uz prethodnu suglasnost povjerenika.

 

Nakon isteka privremenog financiranja, u tom razdoblju ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci uključuju se u proračun 2015. godine.

 

 

 

PRIHODI I RASHODI PO RAZDJELIMA - PRIVREMENO FINANCIRANJE.pdf

 

KLASA: 400-06/14-02/03

URBROJ: 2117/01-09-15-12

Dubrovnik, 6. veljače 2015.

                                                                                                                                                       ­                                                                                                                                                    

Povjerenik Vlade Republike Hrvatske

za Grad Dubrovnik:

mr. sc. Nikola Pavlović, v. r.

-------------------------------------