Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 17 - 30. prosinca 2016.Objavljeno: 06.02.17.

151. Plan korištenja javnim površinama unutar povijesne jezgre

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 25. sjednici, održanoj 19. i 21. prosinca 2016., donijelo je

 

 

PLAN KORIŠTENJA JAVNIM POVRŠINAMA

U POVIJESNOJ JEZGRI

 

 

I.  OPĆE ODREDBE

 

Točka 1.

 

Javne površine u Povijesnoj jezgri Grada mogu se davati u zakup za namjene utvrđene Odlukom o zakupu javnih površina na lokacijama predviđenim ovim Planom, a prvenstveno za postavljanje otvorenih ugostiteljskih terasa (stolova i stolica),  štandova, banaka i sličnih naprava za sezonsku prodaju prehrambenih i neprehrambenih proizvoda te pružanje drugih jednostavnih ugostiteljskih usluga, pokretnih naprava za svojeručnu izradu, izlaganje i prodaju umjetničkih slika, nakita, izvornih suvenira i rukotvorina, te za ostale namjene predviđene Planom.

 

 

Točka 2.

 

Otvorena ugostiteljska terasa je dio javne površine ili površine građevinske čestice, ispred ili u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta, namijenjen pružanju ugostiteljskih usluga na otvorenom. Postavljanje otvorene ugostiteljske terase dozvoljeno je na popločanoj površini.

 

 

Točka 3.

 

Zabranjeno je bušenje kamenih ploča na javnoj površini na koju se postavlja terasa, i bilo kakvo pričvršćivanje suncobrana i drugih dijelova opreme terase za kamenu podlogu koje je mogu oštetiti.

 

 

Točka 4.

 

Ukoliko je javna površina neuređena, za postavljanje otvorene ugostiteljske terase potrebno je urediti površinu partera ugostiteljske terase. Ako se otvorena ugostiteljska terasa postavlja na javnoj površini nagiba većeg od 3% ili je ista zbog neravnina nepodobna za postavljanje, za izravnanje površine dozvoljeno je postavljanje zaštitne podloge visine 0,10 do 0,12 m od drvenih daska postavljenih kao brodski pod, bez prekrivanja podloge. Postojeća reviziona okna, ulični slivnici i sl. ne smiju biti pokriveni podlogom.

 

 

Točka 5.

 

Radi svrhovitog korištenja javnim površinama i osiguranja nesmetanog prolaza pješaka, određuju se osnovni pješački koridori: Brsalje, Vrata od Pila, Poljana Paska Miličevića, Placa, Pred Dvorom, Od Puča, Široka, Boškovićeva, Miha Pracata, Lučarica, Sv. Dominika, Vrata od Ploča. U navedenim ulicama neće se razmatrati zahtjevi za dodatnim zauzimanjem javnih površina, a već dodijeljene površine se mogu po potrebi umanjiti ili ukinuti.

 

 

Točka 6.

 

Javna površina ispred ili u blizini ugostiteljskih objekata može se koristiti za postavljanje otvorenih ugostiteljskih terasa u skladu s Planom korištenja javnih površina Grada Dubrovnika, vodeći računa:

 

     da se osiguraju glavni pješački koridori u Povijesnoj jezgri,

     da ostane slobodna pješačka komunikacija minimalne širine od 1,20 do 1,50 m u sporednim ulicama, odnosno minimalno 2,00 m u Širokoj ulici, na Poljani Paska Miličevića  i ostalim osnovnim pješačkim koridorima,

     da se ne ometa ulaz u drugi poslovni ili stambeni prostor,

     da se ne zaklanja izlog drugog poslovnog prostora,

     da se ne zaklanja pogled na poznate gradske vizure,

     da se ne ometa rad muzeja, školskih ustanova, vjerskih objekata i sl.

     da se u prostoru radijusa 1 m oko hidranta ne mogu postavljati stolovi. Stolice i ostale pokretne naprave. Takve površine ne smiju biti predmetom davanja u zakup,

     da razmještaj svih pokretnih naprava na javnim površinama mora biti takav da se osiguraju zahtjevi za minimalnom širinom evakuacijskog puta od 1,2 m

     o operativnim površinama za rad vatrogasnih vozila koje moraju biti u svakom trenutku dostupne: Stradun cijelom dužinom, područje pored velike Onofrijeve fontane prema ulici Od Puča, Pred Dvorom i na Poljani Marina Držića prolaz iza Katedrale.

 

 

Točka 7.

 

Otvorene ugostiteljske terase postavljaju se isključivo radi pružanja ugostiteljskih usluga na otvorenom prostoru, u pravilu neposredno ispred ugostiteljskog objekta, u širini ugostiteljskog prostora, a mogu se proširiti na dio javne površine koja graniči s neaktivnim pročeljem iste ili susjedne građevine.

 

Ukoliko javna površina zauzima prostor van granica objekta povezanog s javnom površinom (postavljanjem stolica, stola, suncobrana, neke druge pokretnine), zakupoprimac prije sklapanja ugovora mora ishoditi pisanu suglasnost vlasnika ili korisnika objekta ispred čijeg prostora je zauzeta javna površina. Ova odredba primjenjivat će se nakon što se utvrde precizni kriteriji u kojim slučajevima se takva suglasnost treba ishoditi i od koga.

 

 

Točka 8.

 

Opremu otvorene ugostiteljskih terase čine stolovi, stolice zaštitne naprave od sunca i atmosferija, te eventualno zaštitne podloge na neravnoj ili neobrađenoj (zemljanoj) podlozi. Oprema otvorene ugostiteljske terase postavlja se unutar odobrene javne površine, nakon zaključenja ugovora o zakupu.

 

 

Točka 9.

 

Zaštitne podloge  mogu se postaviti isključivo nakon pribavljene suglasnosti Ministarstva kulture, uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

 

 

Točka 10.

 

Otvorene ugostiteljske terase postavljaju se bez ograda, ostakljivanja, ili na bilo koji način pretvaranja u zatvorene prostore. Na otvorenoj ugostiteljskoj terasi može se postaviti grijače tijelo, pod uvjetom da se postavom ne ugrožava sigurnost korištenja  terase.

 

 

Točka 11.

 

Stolovi i stolice moraju biti izrađene od prirodnog materijala (drvo, željezo, ratan i sl.), nikako od plastike.

 

 

 

Točka 12.

 

Gornje ploče stolova u Povijesnoj jezgri trebaju biti kvadratnog ili pravokutnog oblika. Iznimno, na gradskim poljanama, Placi i Pred Dvorom, mogu se postaviti stolovi s okruglom pločom (za potrebe caffe bara). Ploča stola mora biti izrađena od čvrstog i trajnog materijala. Drveni (rustikalni) stolovi mogu se privremeno zadržati u prostoru u prijelaznom razdoblju (do 31. prosinca 2019.) ispred pivnica, pubova, pizzerija i konoba, uz uvjet da se uz njih postave drvene klupe bez naslona. Ispred barova i zalogajnica, osim stolova s kvadratnom, pravokutnom ili okruglom pločom  mogu se uz pročelje građevine  postaviti i barski stolovi visine do 1,15 m sa (ili bez) pripadajućim barskim stolicama, ukoliko tako nalažu važeći zakonski propisi.

 

 

Točka 13.

 

Ako se otvorene ugostiteljske terase postavljaju u nizu, razlika između ugostiteljskih objekata ostvaruje se različitom opremom otvorene terase, koja se međusobno usklađuje po vrsti, dimenziji i boji.

 

 

Točka 14.

 

Stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata moraju biti bit postavljene na način da je stol prislonjen uz zid građevine, a da se stolice postave u pravcu ulice (nikako leđima prema sredini ulice).

 

Iznimno, u ulicama širine najmanje 4 m – Placa, Pred Dvorom, Zeljarica, Uz Jezuite, Prijeko, Vara i Za Rokom - stolovi i stolice mogu se postavljati drugačije uz uvjet da ostane slobodan predviđeni pješački koridor.

 

Na trgovima i poljanama stolovi i stolice postavljaju je sukladno prostornim mogućnostima, uz obavezno poštivanje pješačkih koridora.

 

Stolovi se u ulicama u Povijesnoj jezgri postavljaju prema slijedećem pravilu:

I.       U ulicama užim od 2,20 m mogu se postavljati samo mali stolovi za dvije osobe dimenzija 60x80 cm sa po dvije barske stolice i to na način da duža stranica stola bude priljubljena uz fasadu objekta ( zauzeta površina 1,5 m2) 

II.    Za ulice čija je širina od 2,20 do 2,40 m moguće je postaviti stol sa klupama ili stolicama max. dimenzije 100 x 80 cm ( zauzeta površina 2,5 m2) pri čemu uža strana stola mora biti naslonjena na fasadu objekta

III.  Za ulice čija širina je veća od 2,40 a manja od 3,00 m može se postaviti stol sa četiri stolice (klupe), max. dimenzija stola 120 x 80 cm s tim da uža strana stola mora biti naslonjena na fasadu objekta (zauzeta površina 2,8 m2).

 

Zbog specifične situacije u ulicama Široka, Prijeko i Od Pustijerne, za iste će Povjerenstvo u dogovoru sa stručnim tijelima donijeti posebnu regulaciju u okviru Plana.

 

Sva gore navedena pravila trebala bi se na prijedlog Povjerenstva ugraditi u ovaj Plan (po objektima) tijekom 2017. i početi primjenjivati od 01. siječnja 2018. godine.

 

 

Točka 15.

 

Naprava za zaštitu od sunca i atmosferija otvorene ugostiteljske terase je suncobran.

Postavljen i otvoren suncobran može natkrivati samo tlocrtnu površinu ukupne površine odobrene terase, bez zatvaranja bočnih vertikalnih strana najlonom ili nekim drugim materijalom, odnosno fiksnom konstrukcijom ili nekim drugim materijalom ili napravom, vertikalnim nadovezivanjem na suncobran, tendu ili nadstrešnicu, odnosno postavljanjem „zimskog vrta“ na javnoj površini.

 

Suncobran mora imati pomični oslonac na tlu, mora biti izrađen da se lako sklapa i prenosi, a na donjem dijelu mora imati zaštitu protiv oštećivanja kamene podloge pomicanjem ili povlačenjem.

 

U Povijesnoj jezgri postavljaju se suncobrane s drvenom konstrukcijom (ili imitacija drva). Zaštitni dio suncobrana treba biti izrađen od platna ili sličnog prirodnog materijala bijele ili krema boje. 

 

 

Točka 16.

 

Štand u Povijesnoj jezgri treba biti tipski, u obliku barke (polovice), izrađeni od prirodnog materijala, sa ugrađenom zaštitnom napravom (tendom) iznad podloge na kojoj se izlažu predmeti prodaje. Zaštitna naprava mora biti izrađena od platna ili sličnog prirodnog materijala bijele ili krema boje. Štand se postavlja na način da ne ometa nesmetan prolaz pješaka. Prodavač stoji okrenut leđima prema zidu. Ukupna zauzeta površina ne smije prelaziti 4 m2.

 

 

Točka 17.

 

Banak je tipski - tzv. „župski“,  sačinjava ga drvena podloga naslonjena na dva nosača (kavaleta) zelene boje, sastavlja se ujutro  i uklanjanja nakon završetka radnog vremena. Drvena podloga po potrebi se prekriva odgovarajućim platnom.

 

 

Točka 18.

 

Banak se iznajmljuje od tvrtke Sanitat Dubrovnik d.o.o. u sklopu rada tržnice, ako natječajem nije drugačije određeno.

 

 

Točka 19.

 

Umjetničke slike mogu se izlagati na postolju prislonjenom uz zid ispred kojeg sjedi slikar sa svojim priborom. Slikar može imati i stolić manje površine, prekriven odgovarajućim platnom na kojem izlaže svoje radove (originale ili grafike). Dozvoljeno je držanje suncobrana s platnom bijele ili krema boje radi zaštite radova od sunca.

 

Točka 20.

 

Nakit, izvorni suveniri ili rukotvorine mogu se izlagati na malom stoliću površine do 1 m2, po potrebi prekrivenim odgovarajućim platnom. Dozvoljeno je držanje manjeg suncobrana s platnom bijele ili krema boje.

 

 

Točka 21.

 

Uz štandove, banke i ostale pokretne naprave zabranjeno je držati dodatne predmete  (kutije, vrećice i sl.)  koji bi narušavali izgled prodajnog mjesta.

 

 

Točka 22.

 

Štand, banak, stolić, stalak, reklamni predmet, pokretna naprava i drugi lako-prenosivi objekti ne mogu se postaviti na slijedećim lokacijama:

 

     U svim ulicama u Povijesnoj jezgri koje imaju izlaz na Stradun,

     Uz ulaz u Povijesnu jezgru na Poljani Paska Miličevića

     Na području oko Kneževa dvora.

 

 

STOLOVI, STOLCI I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

 

Placa

 

„FESTIVAL" kavana, maks. 21,00 m2 - ispred objekta u dva reda, max. do kanala, 16,80 m2 ispred  susjednog prostora uz suglasnost vlasnika, te 15,80 m2 u ulici Celestina Medovića-istočna strana uz fasadu objekta.

 

„ORLANDO" caffe bar, maks. 44,00 m2 - ispred objekta u 3 reda, max. do kanala i ugla ulice Miha Pracata do 01. siječnja 2018. god., nakon čega se preraspodjelom dodjeljuje dio površine susjednom objektu „EAT & SWEET“ radi poštivanja granica prostora, te će se „ORLANDO“ koristiti sa cca. 40,00 m2.

 

„EAT & SWEET“, maks.  34,80 m2 - na Stradunu od ugla ulice Marojice Kaboge prema zapadu (5,80 m širine i 6,0 m dužine) i 10,44 m2 u ulici Marojice Kaboge  (3,70 m dužnih lijevo od vrata, 5,0 m dužnih desno od vrata, širina 1,20 m do 01. siječnja 2018. god., nakon čega se preraspodjelom dodjeljuje dio površine susjednog objekta „ORLANDO“ radi poštivanja granica prostora, te će se „EAT & SWEET“ koristiti sa cca. 38,00 m2 na Stradunu i 10,44 m2 u ulici Marojice Kaboge.

 

„CELE“ caffe bar, maks. 149,60 m2, i to 90,00 m2 - ispred objekta do kunete u 3 reda i 56,00 m2 na placetu prema crkvi Sv. Vlaha ostavljajući radi prolaza zamišljenu širine Lučarice do Place, te 3,6 m2 uza istočni zid ( 4 stolića sa po 2 stolice dimenzija 1,5 x 0,6 m)

 

„LA BODEGA“ tapas bar, maks. 48,00 m2 - na placetu ispred objekta uz uvjet da rub terase ne prelazi liniju sjeverne fasade ulice Između polača i istočne fasade Lučarice, 2,70 m2 uz sjevernu fasadu objekta – prema Celi (tri stolića dimenzija 1,50 x 0,60 m), te u ulici Zeljarica 11,00 m2 (5,5 x 2,00 m) uz istočnu fasadu objekta

  

„DUBRAVA" snack bar, maks. 47,25 m2 - ispred objekta u dva reda, max. do kanala

 

Poljana Paska Miličevića

 

„ONOFRIO XVI“ restoran, maks. 34,00 m2 + 3 m2 uvjetno (6,00 m2 desno od ulaza za 2 stola sa po četiri stolice, 3 m2 lijevo od ulaza za 1 stol sa 4 stolice, i uvjetno dodatna 3 m2 lijevo za stol sa 4 stolice uz suglasnost  knjižnice Školske knjige, te 25,00 m2 (3,6 m x 7,0 m) sjeverni dio površine na placetu uz samostan sv. Klare - čest. zgr. 1531/3 k.o. Dubrovnik)

 

„KLARISA“ restoran, maks. 87,50 m2 - na placetu uz samostan sv.Klare - čest. zgr. 1531/3 k.o. Dubrovnik

 

Zeljarica

 

„LA BODEGA“, tapas bar, maks. 11,00 m2 (5,5 x 2,00 m uz istočnu fasadu objekta, i tri stolića dimenzija 1,50 x 0,60 m uz sjevernu fasadu objekta – prema Celi) + 50,70 m2 na Placi (vidi pod Placa)

 

„PENATUR" konoba, maks 56,00 m2 (36,00 m2 uz fasadu crkve sv. Vlaha, i 20,00 m2 uz izuzimajući ulaze i izlog trgovine Bambi)

 

„TEATAR" konoba, maks. 72,30 m2 ( 8,0 x 3,0 m  ispred prostora i magazina zapadno do ruba vrata konobe TEATAR, 15,0 x 3,0 m uz južni zid crkve Sv. Vlaha, te 1,5 x 0,60 m i 4,0 x 0,60 m na fasadi novouređenog prostora)

 

Pred Dvorom

 

 „NONE NINA“ cocktail bar, maks. 55,00 m2 - ispred objekta, do kunete + 16 m2 uvjetno            ( ispred trgovine „BORZA GRUPE“ iza 22,00 sati uz suglasnost vlasnika – samo u srpnju i kolovozu)

 

Gundulićeva poljana

 

„VERITAS" konoba, maks. 48,00 m2 (6,0 x 8,0 m na Poljani, odmaknut od fasade palače RANJINA cca, 5 m, radi ulaza u konobu RHEA SILVIA i pekarnicu GALETA) + 20,00 m2 uvjetno (8,00 x 2,5 m  u večernjim satima)

 

„RHEA SILVIA" konoba, maks. 63,00 m2 (6,0 x 8,0 m ispred prostora odmaknut od fasade cca. 2,00 m, između pekarne i  Publiciteta ne ometajući ulaz u prostor pekarnu, te 5,0 x 3,0 m ispred mesnice)

 

„PUCIĆ PALACE" hotel-restoran, maks. 96,00 m2 - na sjeverozapadnom dijelu poljane, nakon završetka rada tržnice

 

„KAMENICE" konoba, maks. 90,00 m2 (10,00 m2 lijevo i desno od ulaza, i 80,00 m2 na Poljani)

 

„CASTRO" pizzeria, maks. 48,00 m2  - ispred objekta

 

„KAŠE“ caffe bar, maks. 16,00 m2 na Gundulićevoj poljani uz fasadu prodavaonice „Konzum“ + 65,50 m2 na Bunićevoj poljani (vidi pod Bunićeva poljana)

 

Uz Jezuite

 

„ARKA" konoba, maks 58,00 m2 - ispred objekta i u kutu do magazina SANITAT-a

 

„COLOSEUM" pizzeria, maks 42,00 m2 ( 21,60 m2 desno uz istočni zid ispod skala od Jezuita (7,2 x 3,0 m) + 2,4 m2 desno ispod prve površine (2,0 x 1,2 m) + 18,00 m2 uvjetno (7,2 x 2,5 m) uz magazine lijevo od skalina Od Jezuita stalno i preko puta uz suglasnost vlasnika butige i magazina)

 

Bunićeva poljana

 

„TRUBADUR" caffe bar, maks 70,00 m2 (8,00 m2 lijevo od ulaznih vrata ostavljajući slobodan prolaz do kbr. 6 u širini od 2 m, 30,00 m2 uz fasadu prema Poljani Marina Držića ostavljajući slobodan prolaza uz Katedralu u  širini od 2,00 m  i 32,00 m2 u zapadnom kutu Katedrale).

 

„POCO LOCO" caffe bar, maks 79,00 m2 (9,00 m2 lijevo i desno od ulaza, 6,00 m2 lijevo i desno od ulaza prema caffe baru „Trubadur“, te 64,00 m2 na Poljani ostavljajući slobodne koridore za pješake, sukladno grafičkom prikazu)

 

„KAŠE“ caffe bar, maks. 65,50 m2 na Bunićevoj poljani (53 m2 na Poljani odmaknuto 2m od fasade, do zamišljene linije polovine stuba na ulazu u stambenu zgradu južno i kanala koji ide od ugla zgrade prema uglu Katedrale sjeverno,  12,50 m2 (3,0 + 2,0 + 2,8 x 1,6 m) lijevo od ulaza z stambenu zgradu), te 16 m2 na Gundulićevoj poljani uz fasadu prodavaonice „Konzum“

 

„MIRAGE“ caffe bar, maks. 80,00 + 18 m2 (8 m2 desno od ulaza, 72 m2 na Poljani odmaknuto 2m od zgrade zapadno, te 18 m2 u kutu do bravarije Mišić u večernjim satima nakon zatvaranja bravarije Mišić, u lipnju, srpnju, kolovozu, rujnu i listopadu)

 

Klub HRVI, maks. 14,25 m2 ispred prostora

 

«ARCH» pivnica, maks. 60,00 m2 - na Poljani prema caffe baru POCO LOCO 

 

 „ARUBA“ caffe bar, maks. 60,00 m2 u do ulaza prema sredini Poljane  i u kutu Katedrale)

 

Poljana Marina Držića

 

"AMORET" konoba, maks. 55,00 m2 + 31,50 m2 uvjetno ( cca. 55,00 m2 u južnom kutu do Biskupske palače, te 31,50 m2 ispred Biskupske palače-desno od ulaza, uvjetno uz suglasnost Dubrovačke biskupije) i 18,00 m2 u ulici Od Pustijerne - do ulaznih vrata i ispred magazina desno

 

Napomena:

 

Radi ponovnog stavljanja ograde ispred Biskupske palače, Zaključcima Povjerenstva od 08. siječnja i 16. lipnja 2014. Zakupniku je odobrena privremena izmjena Plana na Poljani Marina Držića i to da umjesto 55,00 m2 + 31,50 m2 može koristiti površinu uz zaštitnu ogradu Biskupske palače od 72,00 m2 (12,00 x 6,00 m) + 25,00 m2 uvjetno u vrijeme kad je gradilište neaktivno - uz suglasnost izvođača radova

 

P r i j e k o

 

"BOKČILO" konoba, maks 32,00 m2 (između Od Sigurate i C. Medovića, s južne strane)

 

"ABSOLUTE WINE & FOOD" braserie, maks 19,50 m2 + 3,25 m2 (13,00 x 1,50 m od ugla Palmotićeve do ugla Od Sigurate-uz fasadu objekta i 6,5 x 0,50 m preko puta od ugla Palmotićeve prema Od Sigurate)

 

„LUCIN KANTUN“ konoba, maks. 6,50 m2 (1,00 x 6,5 m od ugla Od Sigurate prema Palmotićevoj) + 6,00 m2 u ulici Od Sigurate (vidi pod Od Sigurate)

 

"NISHTA" vegetarijanski restoran, maks. 10,00 m2 (2,0 x 5,0 m ispred objekta, od ugla  Palmotićeve prema Antuninskoj).

 

„SIRENA“ konoba, maks. 12,90 m2 (3,50 x 2,30 i 2,10 x 1,40 m od ugla Antuninske prema Palmotićevoj do vrata - sjeverna strana, te 1,5 x 0,5 m i 2,3 x 0,5 m od ugla Palmotićeve prema Antuninskoj – lijevo i desno od vrata suvenirnice - uz suglasnost zakupnika)

 

„STARA LOZA“ restoran, maks. 28,80 m2 ( 12,00 x 2,40 m između Palmotićeve i Nalješkovićeve, sjeverna strana)

 

"MOBY DICK" konoba, maks 33,75 m2 (13,50 x 2,50 m, između Kunićeve i Nalješkovićeve, sjeverna strana)

 

«MOSKAR» konoba, maks. 22,50 m2 (6 m2 ispred objekta i 16,5 m2 prema zapadu, u bloku između Petilovrijenci i Kunićeve)

 

RAAFOURTY restoran, max. 12,00 m2 (6,00 x 2,00 m od ugla Kunićeve prema Petilovrijenci, na fasadi susjednog stambenog objekta, uz suglasnost stanara) uz uvjet da se restoran otvori do 01. travnja 2017.god.

 

"BUZZ BAR", maks 11,60 m2 (uz fasadu, u širini 0,70m preko puta konobe "Kapetan", te u širini 1,20 m preko puta konobe "MOSKAR")

 

"KAPETAN" konoba, maks 9,00 m2 (ispred objekta, prema uglu Vetranićeve)

 

"RAGUSA 2“ konoba, maks. 62,90 m2 (sjeverna strana od ugla Vetranićeve prema Zamanjinoj do ulaza u Globtour 3,70 x 0,60 m, od ulaza u Globtour prema uglu Zamanjine 5,60 x 0,60 m, od ugla Zamanjine prema Dropčevoj do ulaza u galeriju 3,50 x 0,60 m, te od ulaza u galeriju prema uglu Dropčeve 7,50 x 0,60 m. Južna strana od ugla Vetranićeve prema Zamanjinoj do ulaza u kbr. 17 7,40 x 2,0 m, te od ulaza u kbr. 17 prema uglu Zamanjine 4,70 x 2,00 m, od ugla Zamanjine prema Dropčevoj do ulaza u ex. Picolo mondo 4,70 x 2,0 m, te od ulaza u ex. Picolo mondo do ugla Dropčeve 6,10 x 2,00 m, te u Zamanjinoj ulici iznad Prijekog 2,5 x 1,0 m lijevo od ulaza i 4,0 x 0,6 m na podestu ispod ulaza, istočna strana)

 

WANDA" konoba, maks. 30,00 m2 (od ugla Dropćeve prema Boškovićevoj do polovine, sa sjeverne strane i na uglu Boškovićeve)

 

"SEBASTIAN" konoba, maks. 22,00 m2 (između Žudioske i Boškovićeve, 6,0 x 2,0 m desno od ulaza u konobu, te 6,7 x 1,5 m ispred ulaza i lijevo prema Žudioskoj)

 

Vine bar „MATUŠKO“, maks. 6,6 m (5,5 x 1,2 m na fasadi objekta)

 

"LAJK" konoba, maks. 17,50 m2 (7 x 2 m od Žudioske prema Kovačkoj, do br. 9 s južne strane, te 7 x 0,50 m na fasadi objekta sa sjeverne strane Prijekog)

"SCHIABECCO" konoba, maks. 14,80 + 12,00 m2 uvjetno (10,6 m2 od Kovačke prema Žudioskoj do br. 9, s južne strane, 3,00 m2 u Kovačkoj ulici iznad Prijekog zapadna strana, mali stolići lijevo i desno od ulaza i 12,00 m2 od Kovačke prema Zlatarskoj, sa sjeverne strane do sredine uz suglasnost vlasnika objekta)

 

"ROZARIJ" konoba, maks. 15,70 + 15,50 m2 uvjetno ( 11,50 m lijevo do ulaza, i nasuprot ulazu, 4,20 m2 prolazu ispod volta prema Dominikancima-nakon 19,00 sati, te uvjetno 7,50 m2 u kutu crkve Sv. Nikole uz suglasnost Dubrovačke biskupije i 8,00 m2 ispred crkve sv. Nikole u večernjim satima uz suglasnost Dubrovačke biskupije)

 

Celestina Medovića

 

"FESTIVAL" kavana,  maks 15,80 m2 uz fasadu objekta + 37,80 m 2 na Stradunu ( vidi pod Placa)

 

Od Sigurate

 

"PORTUN" pizzeria, maks. 14,40 m2 (6 x 1,20 m dužnih uz fasadu objekta-od ulaza prema Placi, te od ulaza u stambeni objekt prema Placi 6 x 1,20)  

 

„ STARI GRAD“ hotel-caffe bar, maks. 9,00 m2 (uz fasadu objekta)

 

„LUCIN KANTUN“ konoba, 6,00 m2 (ispred prostora) + 6,50 m2 na Prijekom (vidi Prijeko)

 

Palmotićeva ulica

 

"SMOOTIE BAR" caffe bar, maks 6,00 m2 (lijevo od ulaznih vrata prema Stradunu)

 

 „D'VINO“ vinski bar,  maks 6,00 m2 (lijevo od ulaznih vrata prema Prijekom)

 

„ANTICA RAGUSA“ hotel-caffe bar, maks. 11,00 m2 lijevo od ulaznih vrata prema Stradunu       ( 1,0 x 0,6 m, 3,0 x 1,2 m do vrata od magazina, te 5,7 x 1,2 m od vrata magazina do izloga trgovine)

 

 

Antuninska ulica

 

"ŠKOLA" caffe bar, maks 9,50 m2 (zapadna strana, 4,00 m2 desno od ulaza, 0,70 m2 lijevo između dva ulaza,  te lijevo od ulaza u kbr. 1 prema Stradunu 4,80 m2)

 

"ĐARDIN" caffe bar, maks 10,40 m2 (zapadna strana, ispred objekta  8,40 m2, te ispred magazina 2,0 m2)

 

„TINEL“ dodatni prostor , maks. 7,70 m2 (istočna strana, od ulaza prema Prijekom cca. 7,00 x 1,1 m)

 

„TINEL“ caffe bar, maks. 2,20 m2 desno od ulaznih vrata, prema Stradunu do zamišljene granice čest.zgr. u kojoj je objekt)

 

Nalješkovićeva ulica

 

"DOLCE VITA" slastičarnica, maks 17,40 m2 ( 13,00 x 1,20 m - zapadna strana od objekta prema Placi i desno od ulaza, te zapadna strana od Place 3,0 x 0,60, odmaknuto 1,50 m od Straduna).

 

Kunićeva ulica

 

"GALERIJA" caffe bar, maks 11,35 m2 (4,8 m2 lijevo od ulaznih vrata prema Placi i ispod skalina prema Prijekom, te klupa nasuprot ulaza u objekt cca. 3,5 x 0,5 m,)

 

„BURGER & MORE“ zalogajnica, maks. 8,9 m2 (2,40 m dužine lijevo od ulaznih vrata uza zid i 5,00 m dužine desno od ulaznih vrata uza zid prema Stradunu, širina korištenja  javne površine je 1,20 m).

 

Petilovrijenci

 

"GILL'S" konoba, maks 26,40 m2 (16,80 uz fasadu objekta,  te 9,60 m2 od ulaza u Zavod za prostorno planiranje prema Placi)

 

Vetranićeva ulica

 

"BELEZZA" pizzeria, maks 10,00 m2 (preko puta ulaza)

 

"BELEZZA 2" caffe bar, maks 3,50 m2 (zapadna strana lijevo od ulaza prema Placi)

 

 „BURGER TIGER“ zalogajnica, maks. 6,70 m2 ( 5,5 x 1,0 m od gornjih skalina prema Stradunu, te 2,0 x 0,6 m od donjeg ulaza prema Stradunu)

 

„B4REVELIN“ caffe bar, maks. 3,00 m2 (uz objekt, zapadna strana ulice)

 

„INCREDIBILE INDIA“ restoran, maks  3,24 m2 (1,80 m dužine lijevo od ulaznih vrata i 3,60  m desno od ulaznih vrata uz istočni zid, te u širini od 0,60 m)

 

„DING-DONG“ bistro, maks 7,20 m2 (iznad Prijekog, 4,0 x 1,2 m na podestu ispod ulaza, i  2,0 x 1,2 m na podestu iznad ulaza, zapadna strana)

 

Zamanjina ulica

 

"STELA" pizzeria, maks 15,60 m2 (10,00 x 1,20 m od skalina ispred ulaza prema Stradunu do ulaza u stambeni objekt na kbr. 2, i 3,00 x 1,20 m iza ulaza u stambeni objekt)

 

"RAGUSA2", maks 4,90 m2 (iznad Prijekog, 2,5 x 1,0 m lijevo od ulaza i 4,0 x 0,6 m na podestu ispod ulaza, istočna strana) + 58,00 m2 na Prijekom (vidi pod Prijeko)

 

Dropčeva ulica

 

„DINGAČ SKARAMUČA“ Wine bar, maks. 8,64 m2 (1,20 m dužine lijevo od ulaznih vrata uza zid, 1,80 m dužine desno od ulaznih vrata prema Stradunu, 4,20 m dužine desno od ulaza u stambeni objekt br.2 prema Stradunu, širina korištenja javne površine je 1,20 m).

 

„MALVASIJA“ Wine bar, maks. 6,00 m2 (lijevo i desno od ulaza dužine 1,20 m, 2,20 m i 1,6 m, širina korištenja javne površine je 1,20 m).

 

"KETIE O CONNORS" Irish pub, maks. 10,80 m2 (od skalina prema Stradunu)

 

Žudioska ulica

 

"GAJETA" konoba, maks. 19,00 m2 (zapadna strana, 7,2 x 1,2  prema Placi i 8,3 x 1,2 m uz objekt prema Prijekom)

 

Kovačka ulica

 

"DUNDO MAROJE" konoba, maks. 20,90 m2 (uz istočni zid prema Placi 18,50 m2, te u uličici između Kovačke i Zlatarske 2,40 m2)

 

"SCHIABECCO" konoba, maks. 3,00 m2 iznad Prijekog zapadna strana (vidi pod Prijeko)

         

Zlatarska ulica

 

"LIBERTINA" caffe bar, maks. 9,00 m2 uz istočni zid ispred objekta

 

Peline

 

"PELINE" konoba-pizzeria, maks. 18,00 m2 uz fasadu zgrada od Boškovićeve prema Zlatarskoj

 

„ELIKSIR“ ugost. objekt, maks. 2,70 m2 (1,6 x 0,6 m lijevo od ulaza i 2,9 x 0,6 m desno od ulaza)

 

Garište

 

"LONGO" konoba, maks. 25,80 + 7,80 m2 (od  ulice Od Puča prema Stradunu 21,50 m dužine i 1,2 m širine, te uvjetno ispred škole stranih jezika 6,50 m dužine i 1,2 m širine)

 

Zlatarićeva

 

"MEA CULPA 2" pizzeria, maks. 25,00 m2  (4,5 x 2,0 m  Za Rokom ispred prostora, 6,50 x 1,00 m  uz crkvicu + 9,50 x 1,00 prema ulici Od Puča – ostavljajući slobodno 4 m dužna kod natpisa na crkvici Sv. Roka)

 

„FORTITUDO“ internet, maks. 3 m2 od ugla ulice Od Puča do prvih vrata

 

Getaldićeva ulica

 

"NAVA" konoba, maks. 16,90 m2 od ulaza prema Stradunu i uz fasadu prostora

 

"BONA FIDE 3" pizzeria, maks 4,00 m uza zid objekta + 14,70 Za Rokom (vidi pod Za Rokom) + 7,00 m2 u Čubranovićevoj

 

Čubranovićeva ulica

 

„JEDRO“ pizzeria, 14,00 m2 uz fasadu objekta

 

„YOGOMANIA“ slastičarnica, maks. 7,20 m2 (6,0 x 1,2 m2 zapadna strana, od ulaza u stambeni objekt prema Stradunu)

 

„ADRIA“, restoran, maks 18,20 m2 (lijevo i desno od ulaza u dužini fasade kuće od 14,70 m i širini 1,10 m, te 2,0 m dužine i 1,1 m širine lijevo od ulaza u magazin prema ulici Od puča).

 

"BONA FIDE 2" pizzeria, maks 13,00 m2 (lijevo i desno od ulaznih vrata)

 

"BONA FIDE 3" pizzeria, maks 7,00 m2 +14,70 m2 Za Rokom (vidi pod Za Rokom) + 4,00 m2 u Getaldićevoj

 

Đorđićeva

 

"PREŠA" zalogajnica, maks 14,00 m2 ( 8,0 x 1,0 m ispred objekta uz fasadu i 6,0 x 1,0 m uz fasadu od vrata ugostiteljskog objekta „Preša“ prema Stradunu do ivice magazina u vlasništvu gospođe Jelke Kerner

 

IGOR KOPRIVICA, ugos. objekt, maks 2,00 m2 lijevo od ulaza, te uvjetno uz pisanu suglasnost vlasnika Foto studia FELIX 2,00 m2 desno od ulaza, i uvjetno uz suglasnost vlasnika/ce suvenirnice lijevo 2,00 + 6,00 m2 prema ulici Od Puča, uz obavezu otvaranja do 01. travnja 2017.

 

„DOMENICA“ pizzeria, maks. 4,50 m2 uz fasadu objekta + 28,00 m2 Za Rokom (vidi pod Za Rokom)

 

Za Rokom

 

„DOMENICA“ pizzeria, maks. 32,50 m2 ( 28,00 m2 Za Rokom lijevo i desno od ulaza u objekt i jedan stol preko puta + 4,50 m2 u Đorđićevoj ulici)

 

"MEA CULPA" pizzeria, maks. 25,00 m2  i to ispred prostora do ulaza u stambeni objekt (5,5 x 2,0 m), i preko puta prostora ispred magazina (7,0 x 2,0 m)

 

„DYONISIUS“ wine bar, maks. 28,00 m2 (13,00 m2 ispred poslovnog prostora za Rokom 4, od ulaza u stambeni prostor lijevo do cca. pola raštjela desno 6,5 x 2,0 m, cca. 12,00 m2 u „slijepoj“ uličici bočno od prostora, te 3,00 m2 ispred magazina koji koristi Matko Vierda uz suglasnost istog)

 

„MEA CULPA 3“ pizzeria, maks. 32,00 m2 (na fasadi objekta i 10,00 m2 ispred magazina „BOROVO“ uz suglasnost vlasnika)

 

"BONA FIDE 3" pizzeria, maks. 25,70 m2 (14,70 m2 ispred prostora Za Rokom, 7 m2 u Čubranovićevoj, te 4,00 m2 u Getaldićevoj)

 

"BONA FIDE 1" pizzeria, maks. 40,00 m2 (8,00 m2 ispred prostora, 12,00 m2 ispred crkvice Sv. Roka uz suglasnost crkve i 20,00 m desno od ulaza u kino Jadran)

 

"MEA CULPA 2" pizzeria, maks. 9,00 m2  (4,5 x 2,0 m  Za Rokom ispred prostora), te 16,00 m2 u Zlatarićevoj ulici ( 6,50 x 1,00 m  uz crkvicu + 9,50 x 1,00 prema ulici Od Puča – ostavljajući slobodno 4 m dužna kod natpisa na crkvici Sv. Roka)

 

„TAVULIN“ caffe bar, maks. 5,40 m2 (u ulici bočno u dužini od 3,0 m i širini od 1,0 m uza zid, te u ulici Iza Roka u dužini od 2,0 m i širini od 0,6 m  uza zid desno od vrata i 2,0 m duljine i 0,6 m širine uza zid lijevo od vrata uz suglasnost soma za starije i nemoćne osobe „Domus Cristi “)

 

Široka ulica

 

„PROTO“ riblji restoran, maks. 32,10 m2 + 5,20 m2 u Vari i 14,00 m2 u Između polača (6,00 x 3,00 m ispred ulaza u objekt u Širokoj ulici, 4,70 x 3,00 m ispred prostora na adresi Široka br.1, te  4,00 x 1,30 m u ulici Vara ispred kuhinje restorana PROTO, i 14,00  x 1,00 m  Između polača uz fasadu objekta)

 

„GAVUN“, maks.  27,00 m2 + 5,20 m2 u Vari (9,00 x 3,00 m u Širokoj ulici ispred objekata i 4,0 x 1,30 m u Vari)

 

„TEZORO 2“ restoran, pizzeria-fast food, maks. 20,00 m2 (10,40 x 1,20 m ispred objekta, od ulaza u Gradski kotar prema ulazu u poslovnicu Pošte do šipke kod poštanskog sandučića,  kao i od ulaza u gradski kotar prema trgovini Shop Accessories u širini od 1,2 m i dužini od cca. 6,0 m)

 

„TEZORO“ restoran, pizzeria-fast food, maks. 28,80 m2 u Širokoj + 7,20 m u ulici Vara (po 8,00 x 1,80 m lijevo i desno od ulaza u Širokoj ulici, i 4,00 x 1,20 m + 2,00 x 1,20 m u ulici Vara uz fasadu)

 

„PARADISE“ U.O.,  maks. 23,00 m2, i to od  ivice prozora južno u dužini od 1.,70 m i širini od 1,0 m, te od ulaza u k.br. 5 koji je u zakupu u dužini od 1,90 m i širini od 1,0 m uz zid prema jugu,  od k.br. 6 uza zid prema ulici od Puča u dužini od 4,70 m i širini od 2,20 m, od ulaza u k.br. 6. južno u dužini od 1,60 m i širini od 1,60 m, od ulaza u stambeni objekt na k.br.8 u dužini od 2,70 m i širini od 1,60 m prema ulici Za Rokom, te od ulaza u k.br.8 koji je u zakupu prema ulici Za rokom u dužini od 1,1 m i širini od 1,60 m, sve uza zid

 

 Vara

 

«RENESANCE» pizzeria, maks. 30 m2 ( 18 m2 uz fasadu objekta i 12 m2 nasuprot)

 

"PROTO" restoran, 5,20 m2 + 32,10 m2 u Širokoj i 14,00 m2 u Između polača (vidi pod Široka)

 

„GAVUN“, 5,20 m2 (4,0 x 1,30 m) + 27,00 m2 u Širokoj

 

„TEZORO“ restoran, pizzeria-fast food, 7,20 m2 (4,0 x 1,2m i 2,0 x 1,2 m) + 28,80 m2 u Širokoj ulici (vidi pod Široka)

 

Od Domina

 

"DOMINO" restoran, maks. 85,00 m2 na poljani ispred objekta

 

 Hliđina

 

„GETSBY“ restoran, maks. 14,00 m2 ( u Hliđinoj ulici 1,3 m dužine i širini od 1,0 m lijevo od ulaznih vrata uza zid i 3,45 m dužine i 1,0 m širine desno od ulaznih vrata uza zid,  2,0 m dužine i 1,00 m širine uza zid lijevo od ugostiteljskog objekta preko puta ulice lijevo od terase na kojoj se nalaze stolovi i stolice restauranta Domino u Hliđinoj ulici i 2,00 m dužine i 1,00 m širine uz sjeverni zid ulice desno od ulaza u apartmane, te u ulici od Domina u dužini od 4,0 m i širini od 1,0 m lijevo od vrata uza zid i 2,0 m dužine i 0,6 m širine desno od vrata uza zid).

 

Prolazna (Sv. Josipa)

 

Gašpar MATIĆ, ugost. objekt, maks. 8,40 m2 (uz objekt) uz uvjet da ugost. objekt započne s radom do 01. travnja 2017. god.

 

Između Polača

 

"PROTO" restoran, 14 m2 (od ugla Široke prema ulici Miha Pracata uz objekt) + 5,20 m2 u Vari i 32,10 m2 u Širokoj (vidi pod Široka.)

 

„GUSTI“, maks 10,00 m2 (4,0 x 1,0 m lijevo i 6,0 x 1,0 m desno od ulaza u objekt)

 

„10“ pizzeria, maks 15 m2 + 2,10 m2 (15,00 x 1,00 m uz fasadu objekta prema Širokoj ulici

 + 2 barska stolića sa po 2 stolice u ulici Miha Pracata)

 

„IRISH PUB KARAKA“, maks 8,00 + 2,80 m2 ( 8,00 x 1,00 m ispred objekta i 2,80 m2 u ulici Miha Pracata - barski stolovi uz fasadu)

 

"FONTANA" caffe bar, maks 6,40 + 4,80 m2 (6,40 m2 u ulici Između polača, i 4,80 m2 uz fasadu u Uskoj ulici)

 

Uska

 

"FONTANA" caffe bar, maks. 4,80 m2 uz objekt + 6,40 m2 Između polača (vidi Između polača)

 

“PUPO“, ug. obrt, maks. 9,60 m2 (16,00 x 0,60 m) između Od Puča i Cvijete Zuzorić-zapadna strana odmaknuto po 1 m od početaka ulice, 4,80 m2 (8,00 x 0,60 m) od ugla ulice Od Puča prema Između polača + 8,70 m2 u Cvijete Zuzorić (vidi pod C. Zuzorić)

 

„SOUL“ caffe bar, max 11,7 m2 (19,50 x  0,60 m širine, zapadna strana-od ugla kuće prema ulici Od Puča)

 

Nikole Božidarevića

 

"BARACUDA" pizzeria, maks. 22,00 m2 nasuprot ulaznih vrata, prema ulici Od Puča

 

"TONI" spagetteria, maks. 13,00 m2 uz fasadu objekta, nasuprot ulaza u objekt, te ispred magazina južno

         

Nikole Gučetića

 

"MIRAKUL" pizzeria, maks. 29,80 m2 (6,20 x 1,60 i 9,50 x 1,60 m nasuprot pizzerie i magazina desno, te 5,0 x 0,60 m i 3,0 x 0,60 m na sjevernoj strani)

 

"LANTERNA" konoba, maks. 18,40 m2 nasuprot konobe i magazina lijevo od konobe

 

„TAJ MAHAL“ konoba, maks. 20,22 m2   (5,60 m2 nasuprot objektu (3,50 x 1,60 m) +  13,62 m2 (1,20 x 11,35 m) uz zid OŠ Marina Držića uvjetno nakon završetka nastave iza14,00 sati, i za vrijeme ljetnih praznika tijekom cijelog dana, te 1,00 m2 (1,60 x 0,6 m) kod ulaza)

 

„PALOMA CROATICA“ konoba, maks. 10,80 m2 (5,60 x 1,20 desno od ulaza prema ulici Nikole Božidarevića,  2,40 x 1,20 m lijevo od ulaza, te 1,00 x 1,20 m lijevo prema Taj Mahal-u nakon isteka ugovora s Taj Mahalom)

 

Cvijete Zuzorić

 

"PUPO" ug. obrt, maks. 16,00 m2 (uz Zavod za obnovu 8,00 x 2,00 m desno od ulaza), te + 4,80 m2 u ulici Miha Pracata (8,00 x 0,60 m uz fasadu Dubrovačkih knjižnica)

 

„PUPO“ ug.obrt, maks.  8,70 m2 ispred objekta + 14,40 m2 u Uskoj (9,60 m2 između Od Puča i Cvijete Zuzorić-zapadna strana odmaknuto 1 m od početaka ulice, te 4,80 m2 između Cvijete Zuzorić i Između polača - istočna strana odmaknuto 1 m od početka ulice)

 

„DALMATINO“ konoba, maks.  6,00 m2 + 2,40 m2  u ulici Miha Pracata

„SEGRETO“ bistro, maks. 15,64 m2 (7,20 x 1,20 m uz fasadu objekta, 5,8 x 1,2 m ispred bivše trgovine Marija Outlet) + 8,40 m2 u ulici Marojice Kaboge od ugla ulice Cvijete Zuzorić prema ulici Od Puča do prvog ulaza (10,50 x 0,80 m) 

 

"OLIVA" pizzeria, maks 14,00 m2 ( lijevo i desno od izloga BAMBI)

 

„ZUZZORI“ bistro, maks 34,00 m2 (ispred objekta, 17 m dužine i 2 m širine)

 

Miha Pracata

 

«GAFFE»  pub, maks. 3,15 m2  (3 barska stolića sa po 2 stolice uz fasadu objekta)

 

„PUPO“ konoba, maks. 4,80 m2 (8,00 x 0,60 m) uz fasadu Dubrovačke knjižnice-od ugla do ulaza južno + 16,00 m2 u ulici Cvijete Zuzorić (vidi pod Cvijete Zuzorić)

 

„DALMATINO" restauracija, maks. 2,40 m2 ( 4,0 x 0,6 m ispred objekta, od ugla Cvijete Zuzorić prema Stradunu) + 6,00 m2 u Cvijete Zuzorić (vidi pod Cvijete Zuzorić)

 

„10“  pizzeria, maks. 2,10 m2 (2 barska stolića sa po 2 stolice) + 15,00 m2 u ulici Između polača (vidi pod Između polača)

 

 

„IRISH PUB KARAKA“, maks. 2,10 m2 (2 barska stolića sa po 2 stolice) + 8,00 m2 u ulici Između polača (vidi pod Između polača)

         

Marojice Kaboge

 

„EAT & SWEET“,  maks. 10,44 m2 (3,70 m dužnih lijevo od od vrata, 5,00 m dužnih desno od vrata, širina 1,20 m), + površina na Stradunu (vidi pod Placa)

 

„SEGRETO“ bistro, maks. 8,40 m2 u ulici Marojice Kaboge od ugla ulice Cvijete Zuzorić prema ulici Od Puča do prvog ulaza - 10,50 x 0,80 m (ostalo vidi pod Cvijete Zuzorić)

 

"ZVONIK" konoba, maks. 28,50 m2 (lijevo i desno od ulaza u objekt, odmaknut 1,0 m od ugla ulice Od Puča, te ispred magazina koji zakupac koristi, ostavljajući slobodan prolaz u stambene zgrade i spoj s ulicom Dinka Ranjine)

 

Kneza Damjana Jude

 

„STORIA“ pizzeria, maks. 34,00 m2 uz sjeverni zid nasuprot prostora

 

"RIBAR" konoba, maks. 18,00 m2, nasuprot prostora

 

"AQUARIUS" pivnica, maks. 14,30 m2 lijevo od ulaza i prema Akvariju

 

"FAT CAT" pizzeria-zalogajnica, maks. 4,00 m2

 

Ilije Sarake

 

"EKVINOCIJO" restauracija, maks 40,00 m2 na placetu ispred objekta

 

Od Pustjerne

 

„BOTA“ Oyster and Sushi, maks. 34,40 m2 (32,00 m2 na placetu podno ulice Đura Baljevi i ispod volta južna strana 4,0 x 0,60 m)

 

"AMORET" konoba, maks 18,00 m2 do ulaznih vrata i ispred magazina desno (ostalo vidi pod Poljana Marina Držića)

 

„PAPPARAZZO“ restoran, maks. 35,00 m2 (10,50 m dužine i širine 1,20 m uza zid ugostiteljskog objekta, 10,50 m dužine i 1,20 m širine preko puta ugostiteljskog objekta uza zid i 8,00 m dužine i 1,20 m širine u produžetku prema voltu iznad skalina.

 

Pobijana

 

Fast food „Azur“, 29,00 m2 (13,75 m2 na placetu, 7,20 m2 u ulici Ispod mira južna strana, 8,00 m2 u ulici Pobijana istočna strana)

 

Boškovićeva poljana

 

„JEZUITI“ konoba, maks 72,00 m2 (u istočnom dijelu Poljane, ispred kbr. 5)

 

 

„KOPUN“ konoba, maks 92,00 m2  (30,00 m2 prema Prirodoslovnom muzeju i 62,00 m2 do objekta konobe JEZUITE)

Trg oružja

 

"REVELIN" caffe bar, maks. 120,00 m2 (na Trgu ispred objekta)

 

 

ŠTANDOVI, BANCI, PULTOVI I SLIČNE NAPRAVE

 

Trg Oružja

 

     uz istočni zid

4   stilizirane štand-barke za prodaju suvenira (uz istočni zid) (dodati jednu – izmjena namjene)

 

     uz ulicu Sv. Dominika odmaknuti min. 1,5 m od ruba

           6 info pultova

 

Sv. Dominika

     u prolazu desno od ureda Komunalnog redarstva

          Stilizirana štand-barka  za prodaju suvenira

 

 

Poljana Marina Držića

     iza Katedrale, između skalina prema ulici Od Pustjerne (ispod restorana „AMORET“) 

          2 stilizirane štand-barke za prodaju suvenira

 

Boškovićeva poljana

     lijevo od vrha skalina ispred zida zgrade u kojoj je smješten Prirodoslovni muzej

          3 stilizirane štand-barke za prodaju suvenira

 

Peline

     zemljana površina u prolazu do trafostanice (čest.zgr. 2308 k.o. Dubrovnik)

stilizirana štand barka za prodaju suvenira na 4,0 m2 javne površine  i pokretna naprava za prodaju sokova i sladoleda na 2,0 m2 javne površine

 

Boškovićeva

     Buža/na podestu do Rubineta

          2 info pulta

 

Pred Dvorom

-     Na uglu butige Karin suveniri (prema Kneževu dvoru)

 

Stilizirana štand barka za prodaju suvenira i uređaj za izradu fotografija (razglednica)

 

Gundulićeva poljana

-     U jugozapadnom dijelu Poljane, između stolova konobe KAMENICE i PUCIĆ PALACE

Do 18  župskih banaka za tradicijske obrte

 

Od Margarite

-     kod pjaceta u ulici Od Margarite

Rashladna vitrina za prodaju sladoleda i voćnih sokova

 

Placa, Zeljarica, Luža, Široka ulica, Gundulićeva poljana, Poljana Marina Držića, Poljana Paska Miličevića, Trg oružja, Sv. Dominika, Brsalje

 

Po potrebi prigodno postavljanje kućica, štandova i sl za potrebe različitih manifestacija.

 

Od Pustijerne

-     na placetu ispod ulaza na Zidine

Organiziranje nekomercijalnog odmarališta za turiste uz postavljanje makete jedrenjaka (1,2 m dužine), klupa za turiste i kante od smeća, sve o trošku gosp. Kere u dogovoru s Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu.

 

 

POKRETNE NAPRAVE ZA SVOJERUČNU IZRADU, IZLAGANJE I PRODAJU UMJETNIČKIH SLIKA

 

Svetog Dominika

-     U kutu do crkvice Sv. Navještenja

 

 Izlaganje i prodaja slika, 2 prodajna mjesta

 

Od Puča 

 

-     U prolazu desno od crkvice Sv. Josipa

Izlaganje i prodaja slika, jedno prodajno mjesto (uz suglasnost korisnika magazina na dnu uličice)

 

Poljana Paska Miličevića

 

-     do izloga TIC-a

Izlaganje i prodaja slika, jedno prodajno mjesto

 

   -  u kutu do ulaza u klaustar Samostana Svete Klare

Izlaganje i prodaja slika, jedno prodajno mjesto

 

   -  u Vratima od Pila ispod Meštrovićevih skalina

Izlaganje i prodaja slika, jedno prodajno mjesto

 

 

OSTALE NAMJENE

 

Skalini od Dominikanaca

- mjesto za izradu i prodaju  rukotvorina (konavoski vez i sl.) uz uvjet da zakupnik bude odjeven u autentičnu narodnu nošnju dubrovačkog kraja

 

U vratima od Pila ispod Meštrovićevih skalina

- kovanje i prodaja starog dubrovačkog novca

 

U Vratima od Peskarije prema Poljani Marina Držića

 

- 2 info pulta s desne strane radi reklamiranje i prodaju karata polu-podmornice

- 2 info pulta s lijeve strane radi reklamiranje i prodaju karata Povijesnih brodova

- 2 info pult s lijeve strane radi reklamiranje turističkih usluga

 

U Vratima od Pila, pored velike Onofrijeve fontane, na Stradunu,  kraj Orlandovog stupa, na Gundulićevoj poljani, u ulici Sv. Dominika- prostor dodijeljen Turističkoj zajednici Grada Dubrovnika za organizaciju nastupa uličnih svirača, klapa, kostimiranog lijeričara, violinistice, gitariste, trubadura i sličnih programa.

 

 

II.

                                                                    

Ovaj Plan stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine, a bit će objavljen u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                        

 

III.

 

Danom stupanja na snagu ovog Plana stavlja se van snage Plan korištenja javnim površinama u Povijesnoj jezgri (Sl. Glasnik Grada Dubrovnika br. 02/07) i sve Izmjene i dopune istog.                    

 

 

KLASA: 363-05/16-01/523                                                  

URBROJ: 2117/01-09-16-2

Dubrovnik, 19. i 21. prosinca 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------