Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 17 - 30. prosinca 2016.Objavljeno: 06.02.17.

150. Pravilnik o visini zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 129/05., 109/07.,125/08. i 36/09.) i  članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.)  Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 25. sjednici, održanoj 19. i 21. prosinca 2016., donijelo je

 

 

P R A V I L N I K 

o visini zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika

 

 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom određuje se visina zakupnine za korištenje javnim površinama (u daljnjem tekstu: zakupnina) na području Grada Dubrovnika.

 

 

Članak 2.

 

Radi određivanja visine zakupnine glede položaja na kojem se javna površina nalazi, utvrđuju se 7 (sedam) područja - zona, svrstane prema pogodnosti za obavljanje poslovne djelatnosti.

 

 

PODRUČJE                                                                   ULICE I MJESTA KOJE OBUHVAĆA

___________________________________________________________________________

 

I.                                                                                                        Placa, Luža, Brsalje

 

II.                Pred Dvorom, Poljana Paska Miličevića, Široka, Prijeko, Trg oružja (Sv.Dominika)

 

 

III.                                           Gundulićeva poljana, Poljana Marina Držića, Bunićeva poljana,  

                                              Poljana Ruđera Boškovića, Zeljarica, Za Rokom, Cvijete Zuzorić

 

IV.                                                                              Sve ostale površine u Povijesnoj jezgri,
                                 kontaktne zone Ploče (Frana Supila, Komarda, Hvarska, Put od Bosanke) 
                i Pile osim Brsalja (Između vrta, Sv.Đurđa, Od Tabakarije), Šetalište kralja Zvonimira

 

 

V.                                                   Vukovarska (Poslovni centar Gruž), Obala Stjepana Radića,

                                                                  Obala Pape Ivana  Pavla II, Padre Perice, Od škara

 

VI.                                                                Sve ostale površine na užem Gradskom području
                                                                                                  (od Kantafiga  do Sv.Jakova)

 

VII.      Sve ostale površine na širem području Grada (Sustjepan, Mokošica, Zaton, Trsteno, otoci)

 

 

Članak 3.

 

Glede područja u kojem se javna površina nalazi i vremenskog roka korištenja, zakupnina se

utvrđuje  u slijedećim kunskim iznosima:

 ___________________________________________________________________________

 

VRSTA  OBJEKTA                         ZAKUPNINA                              P  O  D  R  U  Č  J  E  

 

                                                                                       I      II      III    IV     V     VI    VII

___________________________________________________________________________

 

KIOSCI                                       mjesečno po m2          270    -      -     175    175   175    75

___________________________________________________________________________

 

UGOST. STOLOVI                          mjesečno po m2         280   230   170  120   100   75   50

I STOLICE                               

___________________________________________________________________________

 

ŠTANDOVI, BANCI                     Za sezonu                    Gradonačelnik zaključkom utvrđuje

STOLIĆI, NAPRAVE,             (cca. 01.04.-15.11.)           početni iznos zakupnine u javnom      

INFO/GASTRO PULTOVI                                                natječaju

___________________________________________________________________________

 

STALAK ZA PRODAJU                                                                                                                    

BALONA,KOKICA,BOMBONA   dnevno po m2            250   200    -   200   100    100   100

(FESTA SV. VLAHA)

___________________________________________________________________________

 

GRAĐ. SKELA, GRADILIŠTE   dnevno po m2 (do 7 d.)   20     18     17    15    12    10     8

                                            mjesečno po m2          200   180  170  150  120   100   80

___________________________________________________________________________

 

PROMOTIVNE AKCIJE                 dnevno po m2            500  400  350   300   200   100   70

___________________________________________________________________________

 

OSTALO                                  dnevno/mjesečno               Gradonačelnik utvrđuje zaključkom

___________________________________________________________________________

 

 

Članak 4.

 

Visina zakupnine u razdoblju od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2019. može se povećavati ili smanjivati do 10% godišnje.

 

Zakupci javnih površina za držanje ugostiteljskih stolova i stolica u Povijesnoj jezgri koji od 1.1.2017. odluče zatražiti smanjenje javne površine koju su temeljem ugovora koristili do 31. 12. 2016. a koja je predviđene važećim Planom, imaju pravo ostvariti popust u odnosu na cijene zakupnine predložene ovim pravilnikom u postotnom iznosu duplo većem od postotka smanjenja javne površine koju zakupac predlaže, do maksimalno 50% iznosa zakupnine.

 

O smanjenju površine i postotku smanjenja zakupnine odlučuje Gradsko vijeće na prijedlog Povjerenstva za izradu Plana korištenja javnim površinama i određivanje visine zakupnine za korištenje javnim površinama, imajući u vidu učinak smanjenja površine na prohodnost pješačkih koridora, a promjena (smanjenje) se mora evidentirati u Planu korištenja javnim površinama u Povijesnoj jezgri. Ukoliko se zakupac za isti objekt koristi javnim površinama u različitim područjima unutar Povijesne jezgre, smanjenje zakupnine radi dobrovoljnog smanjenja površine  može ostvariti isključivo unutar istog područja.

 

Svim zakupoprimcima koji produljuju ugovor o zakupu javnih površina nakon 31. prosinca 2016. godine i po novoj dodjeli zona definiranoj ovim pravilnikom za istu površinu obračunom mjesečnog zakupa imaju obvezu plaćati veći iznos, cijena najma javne površine za razdoblje od 1.1.2017. do 30.06.2017. ostaju iste kao i cijene koje vrijede do 31.12.2016.

 

Od 01.07.2017. cijene najma za takve korisnike se utvrđuju prema aktualnom cjeniku.

 

 

Članak 5.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Glasniku Grada Dubrovnika“, a primjenjivat će se od 01. siječnja 2017. godine.

 

 

Članak 6.

 

Danom početka primjene ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o visini zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14 /15).

 

KLASA: 363-05/15-01/310

URBROJ: 2117/01-09-16-5

Dubrovnik, 19. i 21. prosinca 2016.

 

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

-------------------------------------